Byla I-2761-580/2013
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, dalyvaujant pareiškėjui N. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo N. M. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas N. M. prašo iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

4Paaiškino, kad nuo 2011-06-13 iki 2012-12-05 jo laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus. Lukiškių TI-K kamerose, kurių plotas yra apie 10–15 m2, buvo kalinamas kartu su 1–10 asmenų. Iki 2010-04-11 galiojo sveikatos apsaugos ministro 1999-10-22 įsakymu Nr. 461 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“, kurios 6.15 punktas nustatė, kad vienam asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo įstaigoje, turi tekti 5 m2 kameros ploto. Nuo 2010-04-11 įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 76:2010). Pažymėjo, kad Lukiškių TI-K buvo laikomas nežmoniškomis, antisanitarinėmis, žiauriomis sąlygomis, taip pažeidžiant teisės aktus, ir dėl to patyrė didžiulė neturtinę žalą – didžiulį psichologinį sukrėtimą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pablogėjo sveikata ir savijauta, sutriko visavertis gyvenimas, sumažėjo pasitikėjimas savimi, yra dirglus, jaučia padidėjusią baimę aplinkai, sumažėjo bendravimo galimybės. Neturtinę žalą vertina 10 000 Lt.

5Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Paaiškino, kad nuo 2010-04-11 įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 76:2010, kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta. 2010-05-11 Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto. Pažymėjo, kad 2011-11-09 ryte, nuo 2011-12-05 iki 2012-04-05, 2012-04-06 vakare, nuo 2012-04-07 iki 2012-05-15, 2012-07-03 ryte, 2012-07-20 vakare, nuo 2012-07-21 iki 2012-07-22, 2012-07-23 ryte, 2012-08-24 ryte, 2012-11-05 ryte, 2012-11-07 ryte, 2012-11-09 vakare, nuo 2012-11-10 iki 2012-11-13, 2012-11-14 vakare, 2012-11-15 ryte ir 2012-11-29 ryte vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje atitiko nustatytus reikalavimus.

7Vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus 2010-05-11 įsakymu Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, o didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius neturi viršyti 29. Teisingumo ministro 2003-07-02 įsakymo Nr. 194 „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 1 skyriaus 11.1 punkte yra nurodytas didžiausias Lukiškių TI-K leidžiamų laikyti nuteistųjų skaičius, kurio negalima viršyti – 300 asmenų (kalėjime). Maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra – 954, tačiau jis nuolat viršijamas ir gali siekti virš 1000 asmenų. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių asmenų sudaro suimtieji, taip pat čia yra laikomi nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos bei nuteistieji, kurie palikti atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, jie laikomi po vieną (tik retais atvejais jų pačių prašymu jie gali būti laikomi po 2 asmenis).

8Nurodė, kad Lukiškių TI-K administracija negali daryti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti neturi teisinio pagrindo. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų. Skirstant atvykusius asmenis į kameras taip pat laikomasi Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų. Kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada atitinka teisės aktų reikalavimus. Esant tokiai situacijai, tardymo izoliatoriaus administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas bei kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

9Atkreipia dėmesį, kad įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų palaikyti tvarką kamerose, už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji bei suimtieji. Reikalingas inventorius visą laiką pristatomas į kameras, išduodama kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui, už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jis jas plauna bei dezinfekuoja valikliais. Lukiškių TI-K yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB Kenkėjų kontrolės tarnyba, kurią kiekvienais metais pratęsia. Vykdytojai nuolat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus. Kamerų remontas atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą, esamus resursus ir iš valstybės biudžeto gautas lėšas. Suimtieji ir nuteistieji neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, stiklus, klozetus, laužo langus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan., todėl visiškai suremontuotose kamerose neretai tenka daryti pakartotinį remontą. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui pritaikyti, kameros yra vėdinamos natūraliu būdu per langus ir tai atitinka Lietuvos higienos normos HN 76:2010 reikalavimus. Asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri ir tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės.

10Pažymėjo, kad į Lukiškių TI-K pareiškėjas atvyko 2011-06-13. Pirminės apžiūros metu skundų dėl sveikatos neturėjo. Nustatyta, kad prieš 12 metų turėjo dešiniojo kelio sumušimą, o prieš 20 metų buvo operuotas (pašalinti polipai). Iš Asmens sveikatos istorijos kopijų matyti, kad Lukiškių TI-K kelis kartus buvo gydytas odontologo, daugiau į medikus nesikreipė. N. M. 2012-12-05 išvyko į pataisos namus. Pabrėžė, kad pareiškėjas Lukiškių TI-K buvo tinkamai apžiūrėtas medicinos darbuotojų, jam suteikta reikiama pagalba ir gydymas. Nėra ryšio tarp prastų kalinimo sąlygų ir pareiškėjo teiginių, kad jam nuo laikymo sąlygų pablogėjo sveikata.

11Mano, kad sprendžiant skundo pagrįstumo klausimą būtina nustatyti, ar toks veikimas arba neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Tvirtina, kad nagrinėjamu atveju nėra būtinos Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

12Skundas tenkintinas iš dalies.

13Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėtų valdžios institucijos veiksmų, neužtikrinant tinkamų kalinimo sąlygų Lukiškių TI-K, atlyginimo.

14Reikalavimai dėl žalos atlyginimo pagal savo pobūdį yra civilinio pobūdžio, žalos atlyginimo teisinius santykius reglamentuoja Civilinis kodeksas (toliau – CK), tačiau dalies reikalavimų nagrinėjimą įstatymas priskiria administracinio teismo kompetencijai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 straipsnis). Valstybės ir savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal CK 6.271 straipsnio nuostatas kyla dėl valstybės ir savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, nepaisant konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 straipsnis), teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 straipsnis) ir teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 straipsnis), tačiau CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (tiek turtinės, tiek neturtinės) gali būti patenkinamas nustačius neteisėtus pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp minėtos institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Pagrindinis viešosios atsakomybės elementas – neteisėti veiksmai, kurių buvimas arba nebuvimas iš esmės lemia, ar tikslinga byloje vertinti likusias sąlygas.

15Valstybės civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Šioje byloje pareiškėjo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo gali būti tenkinamas tik nustačius jo nurodytos institucijos – Lukiškių TI-K – neteisėtus veiksmus, neturtinės žalos padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, nesvarbu, ar nustatomas turtinės žalos padarymo faktas.

16Nuo 2010-04-11 įsigaliojusioje HN 76:2010 minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta, joje įtvirtinti tik laisvės atėmimo vietų įrengimo reikalavimai. Iki tol galiojusioje Lietuvos higienos normoje HN 76:1999 buvo nustatyta gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims ne mažiau kaip 5 m2 vienam asmeniui. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2010-05-11 įsakymu Nr. V-124 nustatytas reikalavimas, kad vienam kameroje laikomam asmeniui turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

17Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad N. M. 2011-06-13 atvyko į Lukiškių TI-K ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 106, kurios plotas – 7,38 m2, joje buvo laikomi 3 asmenys, taigi laikant pareiškėją šioje kameroje, pažeista jo teisė būti kalinamam kameroje, kurioje jam tektų ne mažiau nei 3,6 m2 kameros ploto.

18Pareiškėjas 2011-06-14 buvo perkeltas į kamerą Nr. 183, kurios plotas – 7,94 m2, ir joje laikomas iki 2011-11-08. Šioje kameroje, nepažeidžiant Kalėjimų departamento direktoriaus 2010-05-11 įsakymu Nr. V-124 nustatytų reikalavimų, gali būti laikomi 2 asmenys, tačiau buvo laikomi 3–4, todėl pripažįstama, kad visą pareiškėjo buvimo minėtoje kameroje laikotarpį jam nebuvo skirta pakankamai ploto.

19N. M. 2011-11-09 buvo perkeltas į kamerą Nr. 162, kurios plotas – 7,94 m2. Šioje kameroje galėjo būti laikomi tik 2 asmenys. Iš Lukiškių TI-K pateiktų duomenų matyti, kad 2 asmenys šioje kameroje buvo laikomi tik 2011-11-09 ryte. Daroma išvada, kad ploto reikalavimai laikant pareiškėją šioje kameroje buvo pažeisti.

20Pareiškėjas nuo 2011-11-10 iki 2011-12-04 buvo laikomas kameroje Nr. 168, kurios plotas – 7,94 m2. Šioje kameroje, nepažeidžiant Kalėjimų departamento direktoriaus 2010-05-11 įsakymu Nr. V-124 nustatytų reikalavimų, gali būti laikomi 2 asmenys, tačiau buvo laikomi 3–4, todėl pripažįstama, kad visą pareiškėjo buvimo minėtoje kameroje laikotarpį jam nebuvo skirta pakankamai ploto.

21N. M. 2011-12-05 buvo perkeltas į kamerą Nr. 397, kurios plotas – 20,14 m2, ir joje laikomas iki 2012-05-15. Šioje kameroje galėjo būti laikomi 5 asmenys. Iš Lukiškių TI-K pateiktų duomenų matyti, kad šioje kameroje pažeidžiant Kalėjimų departamento direktoriaus 2010-05-11 įsakymu Nr. V-124 nustatytus reikalavimus, pareiškėjas buvo laikomas tik 2012-04-06 ryte. Visu kitu kalinimo šioje kameroje laikotarpiu ploto reikalavimai nebuvo pažeisti.

22Pareiškėjas 2012-05-16 buvo perkeltas į kamerą Nr. 302, kurios plotas – 8,05 m2, ir joje laikomas iki 2012-10-26. Šioje kameroje, nepažeidžiant Kalėjimų departamento direktoriaus 2010-05-11 įsakymu Nr. V-124 nustatytų reikalavimų, galėjo būti laikomi tik 2 asmenys, tačiau 2 asmenys minėtoje kameroje buvo laikomis tik 2012-07-02 vakare, 2012-07-03 ryte, 2012-07-20 vakare, 2012-07-21, 2012-07-22, 2012-07-23 ryte ir 2012-08-24 ryte, t. y. 2 pilnas dienas. Visą kitą pareiškėjo buvimo minėtoje kameroje laikotarpį jam nebuvo skirta pakankamai ploto. Teismas neskaičiuoja ploto atitikimo valandomis.

23N. M. 2012-10-27 buvo perkeltas į kamerą Nr. 294 ir joje laikomas iki 2012-11-04. Kameros plotas – 8,11 m2, taigi, joje galėjo būti laikomi tik 2 asmenys. Iš Lukiškių TI-K pateiktų duomenų matyti, kad šioje kameroje buvo laikomi 4 asmenys. Visu kalinimo šioje kameroje laikotarpiu ploto reikalavimai buvo pažeisti.

24Pareiškėjas 2012-11-05 buvo perkeltas į kamerą Nr. 256, kurios plotas – 23,32 m2. nepažeidžiant Kalėjimų departamento direktoriaus 2010-05-11 įsakymu Nr. V-124 nustatytų reikalavimų, galėjo būti laikomi 6 asmenys. Pakankamai ploto N. M. buvo skirta tik 2012-11-05 ryte, 2011-11-07 ryte, 2012-11-09 vakare, 2012-11-10, 2012-11-11, 2012-11-12, 2012-11-13, 2012-11-14 vakare ir 2012-11-15 ryte, t. y. 4 pilnas dienas. Visą kitą pareiškėjo buvimo minėtoje kameroje laikotarpį pažeista jo teisė būti kalinamam kameroje, kurioje jam tektų ne mažiau nei 3,6 m2 kameros ploto.

25N. M. 2012-11-22 buvo perkeltas į kamerą Nr. 316, kurios plotas 7,18 m2, ir joje laikomas iki 2012-12-05. Net ir darant išvadą, kad šioje kameroje gali būti laikomi 2 asmenys, matyti, kad 2 asmenys buvo laikomi tik 2012-11-29 ryte. Taigi, ploto reikalavimai laikant pareiškėją šioje kameroje buvo pažeisti.

26Apibendrinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad N. M. kamerose nepažeidžiant nustatytų reikalavimų buvo laikomas trumpą laiką, lyginant jį su visu pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laiku. Iš viso Lukiškių TI-K N. M. buvo laikomas nuo 2011-06-13 iki 2012-12-05, t. y. 1 metus, 5 mėnesius ir 20 dienų. Ploto reikalavimai nebuvo pažeisti pareiškėjui kalint nuo 2011-12-06 iki 2012-04-05 ir nuo 2012-04-07 iki 2012-05-15, t. y. 5 mėnesius ir 9 dienas, 2012-07-21, 2012-07-22 bei nuo 2012-11-10 iki 2012-11-13, iš viso – 5 mėnesius ir 15 dienų. Vadinasi, ilgau nei metus N. M. buvo kalinamas netinkamomis sąlygomis.

27Skunde pareiškėjas pažymėjo, kad Lukiškių TI-K buvo laikomas nežmoniškomis, antisanitarinėmis, žiauriomis sąlygomis, taip pažeidžiant teisės aktus, tačiau skunde jis akcentavo tik kamerų ploto trūkumus. Kitų aplinkybių dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimų bei kuo pasireiškė antisanitarinės kamerų sąlygos, N. M. nenurodė, teismo posėdžio metu aiškino, jog tualetas nebuvo atskirtas nuo gyvenamosios patalpos, nebuvo galimybių tvarkyti kameros, nes negaudavo atskiro kibiro skudurui išplauti.

28Iš Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2012-09-05 patikrinimo akto Nr. 13(13-3)-13.16-1015 matyti, kad 2012-08-27–2012-09-05 atlikus operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę nustatyta, kad kameroje Nr. 397, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2011-12-05 iki 2012-05-15, dirbtinė apšvieta buvo 104 lx ir tai neatitiko Lietuvos higienos normos HN 76:2010 22 punkto reikalavimų, kad laisvės atėmimo vietų gyvenamųjų patalpų mažiausia dirbtinė dieninė apšvieta turi būti 200 lx. Lukiškių TI-K buvo nurodyta kameroje Nr. 397 užtikrinti dirbtinį dieninį apšvietimą, atitinkantį Lietuvos higienos normos HN 76:2010 reikalavimus (b. l. 50–51; 2012-08-28 dirbtinės apšvietos matavimo protokolas Nr. F-A-222, b. l. 53). Lukiškių TI-K 2012-10-19 raštu Nr. 9-22835 informavo Vilniaus visuomenės sveikatos centrą, kad kameroje Nr. 397 dirbtinis apšvietimas suremontuotas ir 2012-09-05 patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1015 nurodyti trūkumai pašalinti (b. l. 54).

29Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2012-06-14 patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-675 nustatė, kad Lukiškių TI-K kameroje Nr. 106 (N. M. šioje kameroje buvo laikomas 2011-06-13 vakare) natūralios apšvietos koeficientas sudarė 0,09 procento, o tai neatitinka Lietuvos higienos normos HN 76:2010 22 punkto reikalavimo, kad šis rodiklis turi sudaryti 0,5 procento. Vilniaus visuomenės sveikatos centras pažymėjo, kad natūralios apšvietos koeficiento užtikrinimas yra susijęs su pastato rekonstrukcijos darbais, todėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 reikalavimai netaikomi. Dirbtinė dieninė apšvieta kameroje Nr. 106 sudarė 75 lx ir tai neatitiko Lietuvos higienos normos HN 76:2010 22 punkto reikalavimo. Naktinė apšvieta sudarė 12 lx, tai atitinka Lietuvos higienos normos HN 76:2010 23 punkto reikalavimus, kad dirbtinė naktinė apšvieta turi būti 10–20 lx. Pažymėta, kad kamera Nr. 106 vėdinama natūraliai pro atidaromą langą, kameros sienų dažai vietomis nusilupę. Kameroje buvo šiukšliadėžė, palangės vizualiai švarios, šiukšlių ant jų nebuvo. Kameros sanitarinį mazgą sudarė praustuvas ir klozetas, buvo tiekiamas šaltas vanduo. Lukiškių TI-K buvo nurodyta kameroje Nr. 106 užtikrinti dirbtinį dieninį apšvietimą, atitinkantį Lietuvos higienos normos HN 76:2010 22 punkto reikalavimus (b. l. 55–57; 2012-06-01 dirbtinės apšvietos matavimo protokolai Nr. F-A-145 ir Nr. F-A-146, b. l. 59, 60). Lukiškių TI-K 2012-06-28 raštu Nr. 9-14980 informavo Vilniaus visuomenės sveikatos centrą, kad kameroje Nr. 106 dirbtinis apšvietimas suremontuotas ir 2012-06-20 patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-726 nurodyti trūkumai pašalinti (b. l. 61). Atlikus grįžtamąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę dėl 2012-06-14 patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-675 išdėstytų Lietuvos higienos normos HN 76:2010 pažeidimų pašalinimo, nustatyta, kad Lukiškių TI-K kameroje Nr. 106 dirbtinė dieninė apšvieta sudarė 233 lx, t. y. atitiko Lietuvos higienos normos HN 76:2010 22 punkto reikalavimus (b. l. 62–63; 2012-08-28 dirbtinės apšvietos matavimo protokolas Nr. F-A-218, b. l. 65).

30Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2012-11-09 patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1300 nustatė, kad Lukiškių TI-K kameros Nr. 256, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2011-11-05 iki 2012-11-21, sienos ir lubos vietomis pajuodusios. Pažymėta, kad laisvės atėmimo vietų patalpų paprastasis remontas atliekamas pagal poreikį, tačiau remonto dažnio Lietuvos higienos norma HN 76;2010 nereglamentuoja. Kameroje yra langas, patalpa vėdinama natūraliai per langą. Patikrinimo metu oro temperatūra kameroje Nr. 256 buvo 20 ºC ir tai atitiko Lietuvos higienos normos HN 76:2010 26 punkto reikalavimus. Santykinė oro drėgmė buvo 49,8 procento ir atitiko Lietuvos higienos normos HN 76:2010 26 punkto reikalavimus. Pažymėta, kad Lukiškių TI-K dėl dezinsekcijos, deratizacijos sudaręs sutartį su UAB Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotimi. Graužikų ir buitinių parazitų naikinimas organizuojamas pagal sutartį su šiuos darbus atliekančia įmone, darbų atlikimo žurnalas pildomas (b. l. 66–67). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Lukiškių TI-K dėl dezinsekcijos, deratizacijos yra sudaręs sutartį su UAB Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotimi (2012-05-18 pavadinimas pakeistas į UAB Kenkėjų kontrolės tarnyba; b. l. 39–42, 43, 44–47, 48). Pareiškėjas dėl kenkėjų paplitimo įkalinimo įstaigoje nesiskundė ir šio fakto neįrodinėjo.

31Lukiškių TI-K nurodė, kad įstaiga yra perpildyta. Kalėjimo perpildymas yra Lietuvos higienos normos HN 76:2010 6 punkto, įpareigojančio užtikrinti sveikatai saugią aplinką, pažeidimas, nes mažėja vienam asmeniui skiriamo ploto skaičius, blogėja aprūpinimas, trumpėja maudymosi duše galimybė, tenka mažiau darbuotojų, juos sunkiau pakviesti, gauti reikalingas paslaugas. Kalėjimų perpildymas kaip didelė problema pažymima Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau – Komitetas prieš kankinimus) Asmenų laikymo areštinėse ir pataisos namuose standartuose (http://www.cpt.coe.int/lang/ltu/ltu-standards.pdf). Šio komiteto 2008 m. balandžio 21–30 raporto Vyriausybei 34 punkte Lietuvos valdžiai rekomenduota imtis priemonių sumažinti kalėjimų perpildymą, laikantis Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijų, ypač rekomendacijos (2006)13 dėl kardomojo kalinimo sąlygų ir apsaugos nuo piktnaudžiavimo bei rekomendacijos (99)22 dėl kalėjimų perpildymo ir kalinių skaičiaus didėjimo. To paties raporto 44 punkte pasisakydamas dėl Lukiškių TI-K, Komitetas prieš kankinimą pažymėjo, kad bendrai kalėjimo perpildymas ir skurdžios sąlygos gali būti laikomas nežmonišku ir žeminančiu elgesiu, ypatingai, kai asmuo laikomas ilgesnį laiką – keletą mėnesių.

32Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad Lukiškių TI-K kamerose Nr. 397, 106 dirbtinė dieninė apšvieta neatitiko Lietuvos higienos normos HN 76:2010 22 punkto reikalavimo. Kameros Nr. 106 sienų dažai buvo vietomis nusilupę, o kameros Nr. 256 sienos ir lubos vietomis pajuodusios. Taigi, kameros Nr. 397, 106 ir 256 neatitiko galiojančių higienos normų reikalavimų – apšvietimo ir remonto. Tokia išvada daroma atsižvelgus į į tai, kad kameros buvo tikrinamos panašiu laikotarpiu, kuriuo pareiškėjas jose buvo kalinamas. Šiuo metu nėra galimybių įrodyti kamerų atitikimo reikalavimams kaip tik tomis dienomis, kuriomis pareiškėjas buvo kalintas. Aptartos faktinės aplinkybės bei jų teisinis vertinimas rodo, jog Lukiškių TI-K pareigūnai pažeidė teisės aktų reikalavimus dėl privalomo vienam asmeniui tenkančio gyvenamosios patalpos ploto.

33Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis, kuris nustato, kad niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip baudžiamas. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra išaiškinęs, kad pasiekęs minimalų žiaurumo laipsnį netinkamas elgesys patenka į Konvencijos 3 straipsnio veikimo sferą. Minimalaus žiaurumo laipsnio vertinimas priklauso nuo visų bylos aplinkybių - trukmės, pasekmių fizinei bei dvasinei būklei, nukentėjusiojo lyties, amžiaus bei sveikatos būklės, ar elgesiu siekta pažeminti asmenį, ar atsirado pasekmės asmenybei su 3 straipsniu nesuderinamu būdu. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje nuosekliai pabrėžia, kad sukelta kančia ar pažeminimas bet kokiu atveju turi būti didesni už tą kančią ar pažeminimą, kurie yra neišvengiamas konkrečios teisėto elgesio ar bausmės formos elementas. Toks elementas dažnai yra būdingas asmens laisvės atėmimo priemonėms. Ši nuostata įpareigoja valstybę užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2000-10-26 sprendimas byloje Kudla prieš Lenkiją, 2001-07-24 sprendimas Valašinas prieš Lietuvą).

34Pažeidžiant ploto reikalavimus pareiškėjas buvo kalinamas labai ilgą laiką – beveik pusantrų metų. Toks ilgas kalinimo laikotarpis, atsižvelgiant į bendrą kalėjimo perpildymą ir kamerų įrangos trūkumus, objektyviai daro poveikį kalinamojo fizinei ir psichinei būklei. Šis poveikis yra akivaizdžiai didesnis už būtiną neigiamą asmens kalinimo poveikį. Tuo labiau, kad pareiškėjas buvo laikomas suimtu ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu iki jo pripažinimo kaltu ir nubaudimo Vilniaus apygardos teismo 2012-02-06 nuosprendžiu. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą nagrinėjamoje byloje konstatuoti Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą. Darytina išvada, jog pareiškėjui priteistina neturtinė žala pinigais.

35Lukiškių TI-K teigia, kad tinkamai laikytis suėmimo vykdymo tvarkos trukdė per mažas finansavimas. Ši aplinkybė teisinės reikšmės neturi, nes ja gali būti grindžiamas tik klausimas dėl kaltės buvimo, tuo tarpu atlyginant žalą pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį kaltė nėra svarbi. Suėmimo vykdymo įstatymo 3 straipsnis nustato, kad tardymo izoliatoriaus administracija, užtikrindama suėmimo vykdymo tvarką ir tinkamas asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygas, vadovaujasi Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais. Pagal to paties įstatymo 5 straipsnio 3 dalį, vykdant suėmimą, draudžiama žmogų kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą. Motyvas dėl galimumo daryti įtaką suimtųjų ir nuteistųjų atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje skaičiui galėtų būti reikšmingas sprendžiant Lukiškių TI-K, o ne valstybės atsakomybės klausimą. Valstybė turi pareigą užtikrinti tinkamas kalinimo sąlygas ir vykdyti pagal Konvencijos 3 straipsnį prisiimtus įpareigojimus.

36Pareiškėjas prašė priteisti iš viso 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Nurodė, kad dėl prastų kalinimo sąlygų patyrė didžiulį psichologinį sukrėtimą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pablogėjo sveikata ir savijauta, sutriko visavertis gyvenimas, sumažėjo pasitikėjimas savimi, yra dirglus, jaučia padidėjusią baimę aplinkai, sumažėjo bendravimo galimybės.

37Iš teismui pateiktos N. M. asmens sveikatos istorijos matyti, kad pirminės apžiūros metu jis skundų dėl sveikatos neturėjo. Nustatyta, kad pareiškėjas vaikystėje sirgo plaučių uždegimu, prieš 12 metų turėjo dešiniojo kelio sumušimą, o prieš 20 metų buvo operuotas (pašalinti polipai; b. l. 30). Iš Asmens sveikatos istorijos kopijų matyti, kad N. M. Lukiškių TI-K kelis kartus buvo gydytas odontologo (b. l. 28, 36), daugiau į medikus nesikreipė. Profilaktinį patikrinimą ir darbingumo nustatymą atlikusi gydytojų komisija 2012-12-10 padarė išvadą, kad pareiškėjas yra sveikas ir darbingas (b. l. 34–35). Nors N. M. ligos istorijoje duomenų, kad pareiškėjas turėjo kokių nors sveikatos sutrikimų ir kad jo sveikatos būklei tiesioginės įtakos turėjo byloje konstatuotas jo teisės į tinkamas kalinimo sąlygas kamerose neįgyvendinimas ar Lietuvos higienos normos HN 76:2010 reikalavimų (apšvietimo, remonto reikalavimų) nesilaikymas, tačiau, teismo nuomone, sprendžiant neturtinės žalos dydžio klausimą į šias aplinkybes turi būti atsižvelgta. Lukiškių TI-K pažeidus asmens teisę į tinkamas kalinimo sąlygas ir tuo sukėlus jam nepatogumus bei emocinį sukrėtimą, pareiškėjui buvo padaryta žala. Atsižvelgiant į pažeidžiamos vertybės pobūdį, N. M. subjektinės teisės būti kalinamam tinkamomis sąlygomis, atitinkančiomis Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, – pažeidimo mastą, intensyvumą ir trukmę, Lietuvoje egzistuojančias ekonomines darbo užmokesčio bei pragyvenimo sąlygas, darytina išvada, kad pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis gali būti įvertintas 3 500 Lt. N. M. reikalavimas priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų.

38Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, 85–88 straipsnio 1 ir 5 punktais, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

40Skundą tenkinti iš dalies.

41Priteisti N. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) neturtinės žalos atlyginimą.

42Kitą skundo dalį atmesti.

43Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėjas N. M. prašo iš Lietuvos valstybės,... 4. Paaiškino, kad nuo 2011-06-13 iki 2012-12-05 jo laisvė buvo apribota... 5. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lukiškių tardymo... 6. Paaiškino, kad nuo 2010-04-11 įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN... 7. Vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus 2010-05-11 įsakymu Nr.... 8. Nurodė, kad Lukiškių TI-K administracija negali daryti įtakos suimtųjų ir... 9. Atkreipia dėmesį, kad įstaigos administracija nuolat reikalauja iš... 10. Pažymėjo, kad į Lukiškių TI-K pareiškėjas atvyko 2011-06-13. Pirminės... 11. Mano, kad sprendžiant skundo pagrįstumo klausimą būtina nustatyti, ar toks... 12. Skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl neturtinės žalos,... 14. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo pagal savo pobūdį yra civilinio... 15. Valstybės civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai valdžios institucijų... 16. Nuo 2010-04-11 įsigaliojusioje HN 76:2010 minimali gyvenamojo ploto norma... 17. Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad N. M.... 18. Pareiškėjas 2011-06-14 buvo perkeltas į kamerą Nr. 183, kurios plotas –... 19. N. M. 2011-11-09 buvo perkeltas į kamerą Nr. 162, kurios... 20. Pareiškėjas nuo 2011-11-10 iki 2011-12-04 buvo laikomas kameroje Nr. 168,... 21. N. M. 2011-12-05 buvo perkeltas į kamerą Nr. 397, kurios... 22. Pareiškėjas 2012-05-16 buvo perkeltas į kamerą Nr. 302, kurios plotas –... 23. N. M. 2012-10-27 buvo perkeltas į kamerą Nr. 294 ir joje... 24. Pareiškėjas 2012-11-05 buvo perkeltas į kamerą Nr. 256, kurios plotas –... 25. N. M. 2012-11-22 buvo perkeltas į kamerą Nr. 316, kurios... 26. Apibendrinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad N.... 27. Skunde pareiškėjas pažymėjo, kad Lukiškių TI-K buvo laikomas... 28. Iš Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2012-09-05 patikrinimo akto Nr.... 29. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2012-06-14 patikrinimo akte Nr.... 30. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2012-11-09 patikrinimo akte Nr.... 31. Lukiškių TI-K nurodė, kad įstaiga yra perpildyta. Kalėjimo perpildymas yra... 32. Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad Lukiškių... 33. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3... 34. Pažeidžiant ploto reikalavimus pareiškėjas buvo kalinamas labai ilgą... 35. Lukiškių TI-K teigia, kad tinkamai laikytis suėmimo vykdymo tvarkos trukdė... 36. Pareiškėjas prašė priteisti iš viso 10 000 Lt neturtinės žalos... 37. Iš teismui pateiktos N. M. asmens sveikatos istorijos... 38. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio... 40. Skundą tenkinti iš dalies.... 41. Priteisti N. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos... 42. Kitą skundo dalį atmesti.... 43. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...