Byla AS-261-321-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Stasio Gagio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalies, administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Zarasų rajono savivaldybei dėl sprendimo dalies panaikinimo, kuria teismas taikė reikalavimo užtikrinimo priemones.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr.T-48 toje dalyje, kuri susijusi su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu.

5Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - laikinai sustabdyti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ galiojimą toje dalyje, kuri susijusi su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu.

6Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas grindė aplinkybėmis, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes iki teismo sprendimo priėmimo Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo procesas gali būti užbaigtas. Tuomet visi mokiniai būtų perkelti į kitas ugdymo įstaigas (šis procesas reikštų jo negrįžtamumą arba itin sudėtingą buvusių santykių atkūrimą, kadangi mokiniai, jeigu nebūtų taikoma užtikrinimo priemonė, būtų priversti dar kartą keisti savo mokymosi įstaigą, adaptuotis prie dar kartą pasikeitusių sąlygų, kas daugelį tėvų motyvuotų bent jau laikinai susilaikyti nuo readaptacijos proceso).

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą nagrinėti, administracinę bylą Nr. 1-3239/08 bei šia nutartimi priimtą skundą (skundo registracijos Nr. 1-3240/08) sujungė į vieną administracinę bylą ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ galiojimą toje dalyje, kuri susijusi su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu.

9Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

10Atsižvelgus į pareiškėjo pateiktus motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo bei į tai, kad mokinius perkėlus į kitas ugdymo įstaigas, teismo sprendimo vykdymas, skundo patenkinimo atveju, pasunkėtų, padarė išvadą, kad yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11III.

12Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalį dėl užtikrinimo priemonių taikymo – panaikinti taikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

131. Nutarties dalis, kuria nutarta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, yra nepagrįsta jokiais motyvais, o nurodyta prielaida, kad mokinius perkėlus į kitas ugdymo įstaigas, teismo sprendimo vykdymas, skundo patenkinimo atveju, pasunkėtų, nėra susijusi su skundžiamo sprendimo teisėtumu.

142008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr.T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1.1. punkto galiojimo sustabdymas padarys neįmanomu kaip numatoma nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. atlikti Baibių mokyklos reorganizavimą, kadangi reorganizavimo sąlygos nebus viešai paskelbtos iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Priėmus palankų rajono Savivaldybei sprendimą, reorganizacijos tęsimas bus negalimas dėl reorganizuojamos mokyklos darbuotojų socialinių garantijų užtikrinimo. Tai sąlygotų rajono Savivaldybės konstitucinės teisės pagal Konstituciją ir įstatymus veikti laisvai ir savarankiškai pažeidimą.

152. 2008 m. balandžio 22 d. teismo nutartimi priimtas skundas, nei 2008 m. balandžio 9 d. N. T., L. Ž. ir kitų pareiškėjų priimtas skundas atsakovui Zarasų rajono savivaldybei, kurie yra sujungti į vieną administracinę bylą Nr.I-3239/08, yra nepagrįsti jokiais įrodymais. Pareiškėjas V. J. skunde iš esmės nurodo vieną aplinkybę, t. y., kad priimant skundžiamus sprendimus buvo pažeistas LR Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnis, tačiau šiai aplinkybei pagrįsti nepateikė jokių įrodymų ir taip pat apsiribojo bendrojo pobūdžio teiginiais, kadangi konsultacijos ir diskusijos su Baibių pagrindinės mokyklos bendruomene rajono Savivaldybės buvo organizuojamos ir teismui apie tai yra pateikti įrodymai kartu su rajono Savivaldybės 2008 m. balandžio 22 d. atsiliepimu Nr.(6.31)-3-812.

16Pareiškėjai skundžia sprendimus, kuriais vienu atveju pradėta (inicijuota) reorganizacija (2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr.T-48), kitu atveju pertvarkytas mokyklų tinklas (2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-27), todėl reorganizacijų sąlygos (mokinių perkėlimas yra reorganizacijos sąlygų dalykas) nėra šios bylos vertinimo ir nagrinėjimo dalykas. Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacijos sąlygos yra vertintinos kaip būsimas, o ne kaip esamas administracinis aktas dėl juridinio asmens reorganizavimo. Todėl prielaida, kad mokiniai bus perkelti po reorganizacijos į kitas ugdymo įstaigas, neturi būti vertintina kaip šiai bylai reikšminga aplinkybė ir negali būti pakankamas pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Neįmanoma nagrinėti ir vertinti to, ko nėra - reorganizavimo sąlygos tik rengimo stadijoje.

173. Mano, kad prielaida – mokinių perkėlimas į kitas ugdymo įstaigas – jeigu ir būtų jau patvirtintos reorganizavimo sąlygos, nebūtų pakankamas pagrindas taikyti užtikrinimo priemonę, kadangi svari ir vertintina aplinkybė šioje byloje, yra reorganizavimo pagrįstumas ugdymo kokybės aspektu. Tokia praktika pradėta formuoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 - 54/2008). Tokios aplinkybės buvimą pagrįsti arba paneigti galima tik ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustačius faktinius bylos duomenis, remiantis proceso dalyvių paaiškinimais, liudytojų parodymais.

18Savivaldybė reorganizavimą inicijavo dėl mokymo lėšų nepakankamumo, priimdama 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr.T-48, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintų Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų (toliau -Kriterijai) 8.1. punktu. Šio punkto nurodymas laikytinas vienu iš esminių bei grindžiančių reorganizavimo būtinumo aplinkybes faktų - mokymo lėšų stygių).

19LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. To paties straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Administracinio akto bei veiksmų teisėtumas yra pagrindinė administracinio teismo priedermė ir tikslas. Lėšos ir jų nepakankamumas yra ekonominis dalykas, todėl yra neaišku, kaip teismas gali, nevertindamas lėšų klausimo (ekonominio aspekto), pasisakyti dėl lėšų pakankamumo ar nepakankamumo ugdymo kokybės atžvilgiu, kaip tai padarė nutartyje (2008 m. sausio 22 d. nutartis, administracinėje byloje Nr. A143-54/2008. Kad galima būtų konstatuoti lėšų nepakankamumą, reikia įvertinti ekonominį aspektą, o administraciniai teismai to nevertina.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas tenkintinas.

23ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Taigi, šių priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi būti įvertinta, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas, o, atsižvelgiant į paminėtą, ir realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą būtų neįmanomas ar sudėtingas. Tai nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir administracinėse bylose Nr.AS5-155/2005, AS5‑230/2005. Tad tuo atveju, jei iš bylos medžiagos galima daryti pagrįstą prielaidą, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių administracinis aktas realiai gali sukelti neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą būtų neįmanomas arba sudėtingas, yra pagrindas svarstyti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas iki teismo įsiteisėjimo šioje byloje sustabdė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr.T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1.1. punkto, kuriuo nuspręsta Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą prijungti prie Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos ir įsteigti joje Baibių pradinio ugdymo skyrių, galiojimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. 48 1. 1 punktu buvo nuspręsta reorganizuoti Baibių pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Zarasų rajono pagrindinės mokyklos ir įsteigiant joje Baibių pradinio ugdymo skyrių. Sprendimo 2 punktu reorganizacijoje dalyvaujantys juridinių asmenų valdymo organai įpareigoti parengti reorganizavimo sąlygas, steigimo dokumentus. Pareiškėjas V. J. prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones grindžia tuo, kad organizavimo procesas bus baigtas ir visi mokiniai bus perkelti į kitas mokyklas. Tačiau šiuo Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nebuvo patvirtintos pačios reorganizacijos sąlygos ir nebuvo sprendžiamas klausimas dėl vaikų perkėlimo į kitas mokyklas. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų, jog nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo, iš esmės galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas, tai yra buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir sustabdė ginčijamo administracinio akto galiojimą. Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartis dalyje dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo naikintina, o pareiškėjo V. J. prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra atmetamas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje administracinėje byloje sprendžiamas klausimas tik dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrįstumo, todėl atskirojo skundo argumentai dėl pagrindinio pareiškėjų skundo reikalavimo panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, nenagrinėtini. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

25Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą patenkinti. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalį, kuria buvo patenkintas pareiškėjo V. J. prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdytas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ galiojimas toje dalyje, kuri susijusi su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu iki įsiteisės sprendimas šioje byloje. V. J. prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmesti. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas V. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - laikinai... 6. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas grindė... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 71... 10. Atsižvelgus į pareiškėjo pateiktus motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo... 11. III.... 12. Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. 1. Nutarties dalis, kuria nutarta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę,... 14. 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr.T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos,... 15. 2. 2008 m. balandžio 22 d. teismo nutartimi priimtas skundas, nei 2008 m.... 16. Pareiškėjai skundžia sprendimus, kuriais vienu atveju pradėta (inicijuota)... 17. 3. Mano, kad prielaida – mokinių perkėlimas į kitas ugdymo įstaigas –... 18. Savivaldybė reorganizavimą inicijavo dėl mokymo lėšų nepakankamumo,... 19. LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, kad... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas tenkintinas.... 23. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą... 25. Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą patenkinti. Panaikinti...