Byla 2-3746-792/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, sekretoriaujant Dovilei Basytei, dalyvaujant ieškovų V. Š. ir J. Š. atstovui advokato padėjėjui Gintarui Degimui, atsakovui S. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų V. Š. ir J. Š. ieškinį atsakovui S. A. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami priteisti iš atsakovo 72912,69 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jie 2009-05-15 pirkimo pardavimo sutartimi Nr. GB-2856 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įsigijo nekilnojamuosius daiktus: žemės sklypą, gyvenamąjį namą bei kitus statinius, esančius adresu ( - ), Klaipėdoje. Įsigyjant statinius nuosavybės teise jiems buvo žinoma, kad name gyvena ir buvęs savininkas S. A., kuris minėtame name tebegyvena iki šiol, nors yra priimtas teismo sprendimas dėl S. A. iškeldinimo. Jie ne kartą prašė ir įspėjo atsakovą išsikelti iš gyvenamojo namo, tačiau jis į perspėjimus nereaguoja. Nurodo, jog nuo 2009 metų gegužės mėnesio iki ieškinio pateikimo dienos negali naudotis savo turtu bei negali pasinaudoti sumokėtomis lėšomis. Teigia, jog dėl negalėjimo naudotis lėšomis, sumokėtomis už minėtą turtą, patiria žalą. Piniginę žalą paskaičiavo tokia tvarka – turtą įsigijo už 307000 Lt; dėl atsakovo kaltės negali naudotis nei įsigytu turtu, nei pinigais, kurie sumokėti už turtą; dėl prarastos galimybės pinigus investuoti ar kitaip panaudoti, taip pat dėl infliacijos patyrė nuostolių, kurių paskaičiavimas yra susijęs su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.210 str. 1 d. įtvirtinta 5 proc. dydžio metinių palūkanų norma. Nuo 307000 Lt sumos skaičiuojant 5 proc. dydžio metines palūkanas susidaro 15350 Lt palūkanų už metus, 1279,17 Lt už mėnesį. Nuo turto įsigijimo dienos (2009-05-19) iki ieškinio pateikimo teismui dienos (2014-02-17) yra praėję 57 mėnesiai, todėl už minėtą laikotarpį skaičiuotini 72912,69 Lt minimalūs nuostoliai, kuriuos ieškovai ir prašo priteisti.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti. Teigia, jog nežinojo, kad jam priklausantis turtas parduodamas iš varžytinių. Mano, kad turtą antstolė pardavė neteisėtai, todėl inicijavo ikiteisminio tyrimo pradėjimą, išnagrinėjus baudžiamąją bylą antstolės veiksmai bus pripažinti neteisėtais ir nusikalstamais, o tai sudarys pagrindą atnaujinti civilines bylas, kuriose buvo sprendžiamas varžytinių teisėtumo ir iškeldinimo klausimai. Teigia, jog ieškovai įsigydami turtą turėjo numatyti savo lėšų investavimo riziką ir pasekmes, todėl nėra pagrindo pripažinti veiksmus neteisėtais, kaltais ir sieti su nuostolių ieškovams atsiradimu. Nurodo, jog jokios žalos ieškovams nepadarė, priešingai, pats patyrė žalą.

4Ieškovų atstovas prašo ieškinį tenkinti, atsakovas prašo ieškinį atmesti.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – tvartas, unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ), Klaipėda, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso ieškovams V. Š. ir J. Š.. Nuosavybės teisę į minėtą žemės sklypą su statiniais Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ieškovai įregistravo 2009-05-15 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. GB-2855 pagrindu. Atsakovui S. A. priklausęs nekilnojamasis turtas, esantis adresu ( - ), Klaipėda, buvo parduotas iš varžytinių. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-07 sprendimu nuspręsta iškeldinti S. A. iš statinių, esančių adresu ( - ), Klaipėda. Klaipėdos apygardos teismo 2014-09-25 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-07 sprendimas paliktas nepakeistas.

7Nagrinėjamoje byloje ginčas kyla iš žalos atlyginimo teisinių santykių. Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė ir atlieka kompensacinį vaidmenį. Ji atsiranda esant asmens, įpareigoto atlikti atitinkamus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, kaltei dėl šių neteisėtų veiksmų padarymo ar neveikimo ir priežastiniam ryšiui tarp veiksmų ar neveikimo ir atsiradusios žalos. Nagrinėjamoje byloje ieškovai nurodo, kad turtinė žala jiems atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, t. y. trukdymų naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu nuo 2009-05-19 iki 2014-02-17 (57 mėnesius).

8CK 6.247 str. nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Remiantis teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2006; 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007) priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai svarstoma, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai svarstoma, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Tam, kad būtų konstatuotas priežastinio ryšio buvimas ar nebuvimas, būtina visapusiškai analizuoti šalių veiksmus ir bylos faktines aplinkybes. Priežastinis ryšys, kaip civilinės teisės pažeidimo sudėties elementas, yra teisinė kategorija ir ar jis yra, ar ne, sprendžia teismas, visapusiškai įvertinęs visas bylos aplinkybes. Nagrinėjamoje byloje atsakovo veiksmai yra susiję priežastiniu ryšiu su ieškovams padaryta turtine žala. Veika yra laikoma neteisėta, kai asmuo pažeidžia teisinę pareigą.

9Nustatyta, jog atsakovas S. A. nuosavybės teisę į žemės sklypą su statiniais, esančius adresu ( - ), Klaipėda, prarado antstolio Z. Z. atstovei antstolei V. V. iš varžytynių pardavus minėtą turtą. Ieškovai nuosavybės teisę į minėtą žemės sklypą su statiniais Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistravo 2009-05-15 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. GB-2855 pagrindu. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-07 sprendime konstatuota, jog atsakovas ieškovų žemės sklypu su statiniais, esančiais adresu ( - ), Klaipėda, naudojasi be ieškovų sutikimo. Minėtą aplinkybę patvirtina ir ieškovo V. Š. 2009-06-30 ir 2009-07-07 atsakovui S. A. siųsti raginimai išsikelti iš ieškovams priklausančių patalpų bei teritorijos. Teismo posėdžio metu atsakovas taip pat patvirtino, jog iki šiol gyvena gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ), Klaipėda. Atsakovo atsiliepimo teiginys, jog jis neišsikelia iš statinių, nes minėti statiniai parduoti dėl neteisėtų /nusikalstamų antstolės veiksmų yra nepagrįstas, kadangi Klaipėdos apygardos prokuratūros 2014-03-28 nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas, nustačius, jog V. V. veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d., požymių. Minėto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą patvirtino tiek Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-07-18 nutartimi, tiek Klaipėdos apygardos teismas 2014-09-12 nutartimi. Taip pat nepagrįstas atsakovo teiginys, jog ieškovai įsigydami turtą turėjo numatyti investavimo riziką ir pasekmes. Kaip minėta, ieškovai įsigijo nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ), Klaipėda. Ieškovai, įgiję nekilnojamąjį turtą, jį įstatymo nustatyta tvarka užregistravo ir nuo to momento jiems atsirado nuosavybės teisė į jį (CK 4.47, 4.255 str.). Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 str. 1 d.). Ieškovai neprivalėjo, kaip teigia atsakovas, įvertinti/numatyti turto įsigijimo rizikos, be to, visiškai nesvarbu, ką ketino ieškovai, kaip turto savininkai, daryti su minėtu turtu: juo naudotis patys, jį parduoti, nuomoti ar pan., kadangi savininko teisė disponuoti jo valdomu turtu yra absoliuti ir dėl jo būdo jis niekam neprivalo atsiskaityti. Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, galinčių pagrįsti, kad jis ieškovams priklausančiu turtu (žemės sklypu ir statiniais) naudojasi remdamasis kokiu nors teisėtu pagrindu (pvz., nuomos ar panaudos pagrindais). Todėl ieškovai, negalėdami valdyti jiems priklausančio nekilnojamojo turto nurodytu laiku, t.y. nuo 2009-05-19 iki 2014-02-17, dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, neabejotinai patyrė nuostolių, kurie privalo būti jiems atlyginti (CK 6.249 ir 6.251 str.). Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo už kiekvieną mėnesį, kai negalėjo naudotis jiems priklausančiu turtu, po 1279,17 Lt nuostolių. Teismo nuomone, ieškovų nurodyta nuostolių suma yra akivaizdžiai per didelė. Pažymėtina, jog ieškovai nepateikė duomenų apie ginčo turto rinkos vertę, tikslių duomenų apie statinių būklę, jų įrengimą ir pan. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į CK 1.5. str. įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, taip pat įvertinant ieškovų negalėjimo naudotis turtu laikotarpį, darytina išvada, jog objektyvios, protingos gali būti pripažintos 600 Lt per mėnesį negautos pajamos (nuostoliai). Todėl ieškovams iš atsakovo priteistini 34200 Lt nuostolių atlyginimo (57 mėn. x 600 Lt = 34200 Lt).

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. l d.). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

11Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 str. 2 d. nustatyta, jog jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, tai bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Nustatyta, jog ieškovų ieškinys patenkintas 47 proc., todėl ieškovams iš atsakovo priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos: 47 proc. išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti - 705 Lt.

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-19 nutartimi ieškovams V. Š. ir J. Š. atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas iki galutinio sprendimo (nutarties) civilinėje byloje priėmimo. Mokėtinas žyminis mokestis nagrinėjamoje byloje – 2187 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovų ieškinys patenkintas 47 proc., valstybei iš atsakovo priteistini 1028 Lt žyminio mokesčio, o iš ieškovų solidariai – 1159 Lt.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str.,

Nutarė

14ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo S. A. ieškovų V. Š. ir J. Š. naudai 34200 Lt (trisdešimt keturis tūkstančius du šimtus litų 00 ct) nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-02-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 705 Lt (septynis šimtus penkis litus 00 ct).

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Priteisti valstybei iš atsakovo S. A. 1028 Lt žyminio mokesčio.

18Priteisti valstybei solidariai iš ieškovų V. Š. ir J. Š. 1159 Lt žyminio mokesčio.

19Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos vykdant teismo 2014-02-26 nutartį, paliekamos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius,... 2. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad nesutinka su... 4. Ieškovų atstovas prašo ieškinį tenkinti, atsakovas prašo ieškinį... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog žemės... 7. Nagrinėjamoje byloje ginčas kyla iš žalos atlyginimo teisinių santykių.... 8. CK 6.247 str. nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 9. Nustatyta, jog atsakovas S. A. nuosavybės teisę į žemės sklypą su... 10. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 11. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 12. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-19 nutartimi ieškovams V. Š. ir... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268... 14. ieškinį patenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš atsakovo S. A. ieškovų V. Š. ir J. Š. naudai 34200 Lt... 16. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 17. Priteisti valstybei iš atsakovo S. A. 1028 Lt žyminio mokesčio.... 18. Priteisti valstybei solidariai iš ieškovų V. Š. ir J. Š. 1159 Lt žyminio... 19. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos vykdant teismo 2014-02-26 nutartį,... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...