Byla 2-933-374/2017
Dėl DNSB „Linas“ Draugystės g.13, Marijampolėje, likvidavimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., dalyvaujant pareiškėjo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovui V. A., suinteresuoto asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovui L. K. P., VĮ Registrų centro atstovui A. P., suinteresuotiems asmenims J. K., DNSB nariams L. K., G. J., V. Z., M. T. G., Jonui A. S., A. K., V. J., suinteresuotų asmenų V. J. ir A. K. atstovei advokato padėjėjai R. J., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Marijampolės savivaldybės administracijos patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims DNSB „Linas“, UAB „Marijampolės butų ūkis“, VĮ Registrų centrui, UAB „TD transport“, J. K., aštuoniasdešimt (80) DNSB „Linas“ nariams dėl DNSB „Linas“ Draugystės g.13, Marijampolėje, likvidavimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) prašo likviduoti DNSB „Linas“, esantį Draugystės g.13, Marijampolėje, įpareigojant Juridinių asmenų tvarkytoją VĮ Registrų centrą išregistruoti likviduotą DNSB „Linas“, paskirti DNSB „Linas“ juridinio asmens kodas 151407928, buveinės adresas Draugystės g.13, Marijampolės m., likvidatoriumi A. B., a.k. ( - ) (Ūkininkų g. 3 Marijampolė), įpareigojant daugiabučio namo savininkų bendriją „Linas“ apmokėti už jo suteiktas paslaugas ir darbus.

4Atsakovo DNSB „Linas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, bendrijos nariai apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą informuoti tinkamai, jiems buvo sudaryta galimybė deleguoti asmenį arba išsirinkti bendrijos pirmininką atstovauti bendrijos interesus, tačiau iki teismo posėdžio tokio asmens neišsirinko, todėl laikytina, kad atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko be pateisinamos priežasties, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Ieškovo ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų prašymu byla nagrinėtina iš esmės nedalyvaujant atsakovo atstovui (CPK 246 str. 2 d.).

5Suinteresuotas asmuo UAB Marijampolės butų ūkis“ su pareiškimu sutinka visiškai.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras su pareiškimu iš esmės sutinka. Atstovas nurodė, kad bendrijos pirmininko J. K. įgaliojimai baigėsi 2016 m. lapkričio mėn., todėl bendrijos pirmininko pareigas eiti negali, išskyrus atvejus, jei Bendrijoje išrinkta ir pareigas eina valdyba. Tačiau šioje bendrijoje valdyba neįregistruota.

7Suinteresuotų asmenų A. K. ir V. J. atstovė advokato padėjėja R. J. ieškinį palaiko, nurodo, kad padėtis bendrijoje jau daug metų nesikeičia, buvęs pirmininkas nesiėmė jokių priemonių padėčiai gerinti, namo gyventojai mato tik vieną išeitį iš padėties – bendrijos likvidavimą. Kiti byloje dalyvavusieji suinteresuotieji asmenys – bendrijos nariai L. K., G. J., V. Z., M. T. G., J. A. S. sutiko su šia nuomone.

8Suinteresuotieji asmenys – bendrijos nariai, nurodyti ieškinyje, teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu, atsiliepimų į pareiškimą ar prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo į teismo posėdį priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant (CPK 247 str.).

9Suinteresuotas asmuo J. K. su ieškiniu nesutinka iš dalies. Jis pasisakė, kad kaip buvęs bendrijos pirmininkas ėmėsi visų galimų priemonių gerinti padėčiai, tačiau jam nepadėjo savivaldybė, gyventojai yra nemokūs, kas dar labiau smukdė bendriją į skolas. Jo nuomone, bendrijos likviduoti nereikia, galima tik bendrijos administravimą perduoti UAB „Marijampolės butų ūkis“. Tačiau, pareiškimo tenkinimo atveju J. K. neprieštarauja dėl likvidatoriaus kandidatūros – A. B. skyrimo bendrijos likvidatoriumi.

10Pareiškimas tenkintinas visiškai.

11Byloje kilo ginčas dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos likvidavimo esant administravimo pažeidimams.

12Pareiškėjas nurodė, kad Savivaldybė, vadovaudamasi CK 4.83 str. 3 d., Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 42 d. ir Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 20 str., atlieka bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę. Vykdydama minėtą kontrolę, nustatė, kad daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija „Linas" (toliau – Bendrija) administruodama daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį Draugystės g. 13, Marijampolėje. nesilaiko įstatymų reikalavimų, netinkamai vykdo namo priežiūrą ir eksploatavimą. Bendrijos pirmininku nuo 2013 m. lapkričio 5 d. buvo išrinktas J. K.. Bendrijos įstatai patvirtinti Marijampolės miesto savivaldybės 1995 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. 529 ir kaip numato įstatymai, iki šiol nepakeisti. Gavus daugybę bendrijos narių skundų ir prašymų, Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos departamentas, vykdydamas Bendrijos statinio techninės būklės priežiūrą, 2014 m. spalio 16 d. nustatė, kad pastato-bendrabučio Draugystės g. 13, Marijampolėje, techninės priežiūros žurnalas nepildomas, nuolatiniai statinio stebėjimai žurnale nefiksuojami, defektai nešalinami, taip pat periodinių ir specializuotų apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas neorganizuojamas (1 t. b.l.12). Todėl Bendrijos pirmininkas buvo įpareigotas vykdyti statinio techninę priežiūrą ir statinio techninės būklės aktus registruoti techninės priežiūros žurnale, prieš prasidedant žiemos sezonui atlikti kasmetinę apžiūrą, sutvarkyti parapetų yrančias ir krentančias plytas, sutvarkyti stogo dangą, per kurios sueižėjusius tarpus veržiasi vanduo ir drėksta vidinės ir išorinės sienos, sutvarkyti sanitarinius mazgus, kad netekėtų vanduo per lubas.

13Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas, atlikdamas pakartotiną Bendrijos statinio techninės būklės priežiūrą 2015 m. kovo 9 d. nustatė, kad minėti įpareigojimai, numatyti 2014 m. spalio 16 d. aktu Nr. ArL-763-(13.4), nėra įvykdyti. Daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos pirmininkas dar kartą buvo įpareigotas pašalinti nurodytus trūkumus, kartu informuojant, kad minėtų įpareigojimų nevykdymas užtraukia administracinę atsakomybę, numatant papildomą terminą visiems išvardytiems reikalavimams įvykdyti iki 2015 m. kovo 30 dienos (1 t. b.l.13). Tačiau reikalavimai iki šiol nėra įvykdyti. Bendrijos pirmininkui įspėjimai dėl pareigų nevykdymo buvo siunčiami ir vėliau, tačiau į juos reaguota nebuvo. Todėl Savivaldybė sudarė Neplanuoto daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos „Linas" bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos, pagal butų ir kitų patalpų savininkų skundus, patikrinimo komisiją kuri atliko patikrinimą ir surašė daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos 2015 m. kovo 17 d. patikrinimo aktą Nr. FL-94, ir nustatė, kad bendrijos pirmininkas J. K. pareikalavus nepateikė valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumento (paskyrimo akto, protokolo), nepateikė butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašo, nepateikė bendrojo naudojimo objektų aprašo, nepateikė metinio namo priežiūros ūkinio - finansinio plano, nepateikė ilgalaikio namo atnaujinimo plano, nepateikė kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos, nepateikė informacijos (išrašo) apie sukauptų lėšų naudojimą einamaisiais metais, nepateikė paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisyklių, nepateikė informacijos ar dokumentų apie einamaisiais metais vykdytus pirkimus, išskyrus komercinius įmonių pasiūlymus tam tikriems darbams atlikti, taip pat nepateikė duomenų apie butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas dėl informacijos teikimo, nepateikė metinės veiklos ataskaitos, jos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams duomenų, nepateikė informacijos apie einamaisiais metais šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimą raštu, nepateikė bendrijos įstatų, kitų dokumentų pagal Marijampolės savivaldybės mero 2015 m. vasario 12 d. raštą Nr. SA-1625 (19.2). Taip pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-612 patvirtintų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 punktus. Tokie bendrijos pirmininko veiksmai taip pat neatitinka ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-75, patvirtintos butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, punktų. Dėl šių priežasčių iki 2015 m. balandžio 7 d. bendrojo naudojimo objektų valdytojo atstovas J. K. buvo įpareigotas pašalinti akte nustatytus trūkumus ir įvykdyti nurodytus reikalavimus. Iki nustatyto termino nepašalinus aktuose nurodytų reikalavimų, J. K. 2015 m. balandžio 23 d. išsiųstas kvietimas Nr. SA-4244-( 19.20) dėl administracinių teisės pažeidimų protokolo surašymo. J. K. neatvykus kvietime nurodytu laiku, dėl jo pristatymo 2015 m. gegužės 11 d. raštu Nr. SA-4832 kreiptasi į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Tačiau nepaisant Savivaldybės administracijos pastangų spręsti bendrijos problemas, daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai, suvokdami grėsmę kylančią jų turtui ir saugumui, ėmėsi iniciatyvos patys rinkti parašus dėl Bendrijos likvidavimo, tačiau nei raginimo, nei visuotinio susirinkimo darbotvarkės įteikti bendrijos pirmininkui nepavyko. Kadangi nebuvo įgyvendintos privalomos įstatymo nuostatos, gyventojų iniciatyva bendrijos likviduoti nepavyko.

14Kadangi DNSB „Linas", bendrojo naudojimo objektų valdytojas nevykdo jam pavestų ir teisės aktuose (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalis) nustatytų funkcijų, jo veikla neatitinka nustatytų reikalavimų, kyla grėsmė pastato naudojimo funkcionalumui, esant esminiams teisės aktų pažeidimams, DNSB „Linas" turi būti likviduota.

15Kadangi reikalavimai, pasibaigus nurodytai datai, nebuvo įvykdyti, daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos pirmininkas J. K. buvo kviečiamas registruotu laišku atvykti pasirašyti jam surašyto administracinių teisės pažeidimo protokolo (b.l. 7, 9). Neatvykus 2015 m. balandžio 27 d. buvo kreiptasi į Marijampolės apskrities vyriausiąją policijos komisariatą dėl bendrijos pirmininko J. K. atvesdinimo, bet 2015 m. gegužės 12 d. gautas tarnybinis pranešimas, kad atvesdinti nėra galimybės (1 t. b.l. 10, 11).

16Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DV-331 buvo sudaryta Neplanuoto daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos „Linas" bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos, pagal butų ir kitų patalpų savininkų skundus, patikrinimo komisija, kuri atliko patikrinimą ir surašė daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos 2015 m. kovo 17 d. patikrinimo aktą Nr. FL-94 (1 t. b.l. 14, 15), kuriuo nustatyta, kad bendrijos pirmininkas J. K. pareikalavus nepateikė valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumento (paskyrimo akto, protokolo), nepateikė butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašo, nepateikė bendrojo naudojimo objektų aprašo, nepateikė metinio namo priežiūros ūkinio - finansinio plano, nepateikė ilgalaikio namo atnaujinimo plano, nepateikė kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos, nepateikė informacijos (išrašo) apie sukauptų lėšų naudojimą einamaisiais metais, nepateikė paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisyklių, nepateikė informacijos ar dokumentų apie einamaisiais metais vykdytus pirkimus, išskyrus komercinius įmonių pasiūlymus tam tikriems darbams atlikti, taip pat nepateikė duomenų apie butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas dėl informacijos teikimo, nepateikė metinės veiklos ataskaitos, jos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams duomenų, nepateikė informacijos apie einamaisiais metais šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimą raštu, nepateikė bendrijos įstatų, kitų dokumentų pagal Marijampolės savivaldybės mero 2015 m. vasario 12 d. raštą Nr. SA-1625 (19.2) (1 t. b.l. 6, 14, 15, 16)

17Be to, į Savivaldybę kreipėsi Bendrijos nariai (1 t. b.l. 18, 21-37) prašydami imtis veiksmų dėl kilusios grėsmės ir administravimo pažeidimų, netvarkingos buhalterinės apskaitos vedimo ir kt. Pažymėtina, kad Marijampolės AVPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 184 str. 1 d., dėl galimo DNSB „Linas“ piniginių lėšų iššvaistymo (5 t. b.l. 2).

18Marijampolės meras, reaguodamas į gyventojų skundus ir prašymus 2015 m. vasario 12 d. raštu Nr. SA-1625 (19.2) kreipėsi į daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos pirmininką J. K. dėl galimai netinkamo visuotinio susirinkimo jam pavestų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų atlikimo ir paprašė pateikti informaciją apie bendrijoje priimtus sprendimus, atliktus statinio priežiūros ir remonto darbus ir kt. (1 t. b.l. 16). Tačiau atsakymas nebuvo pateiktas, todėl Savivaldybė kaip 6 butų minėtame name savininkė, 2015-10-06 pateikė Bendrijos pirmininkui reikalavimą sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir spręsti klausimą dėl Bendrijos likvidavimo (1 t. b.l. 42).

19Tačiau duomenų apie sušauktą susirinkimą byloje nėra. Todėl Savivaldybė, vadovaudamasi CK 4.83 str. 3 d., Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 42 d. ir Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 20 str., 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo" 8 punktu, Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-75, Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių 12 p., kreipėsi į teismą dėl Bendrijos likvidavimo.

20Sutinkamai su LR Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklių“ 8 p., kuriame nustatyta, kad Savivaldybė turi teisę Administracinių teisių pažeidimo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir pateikti juos savivaldybės Administracinei komisijai; kreiptis į teismą dėl bendrijos likvidavimo ar jungtinės veiklos sutarties pripažinimo netekusia galios, jei patikrinimo metu nustatoma, kad bendrijos valdymo organų ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veikla neatitinka nustatytų reikalavimų ir kyla grėsmė pastato naudojimo funkcionalumui ir saugumui; teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl administratoriaus skyrimo ar keitimo.

21Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Savivaldybė turi teisę atlikti bendrojo naudojimo objektų (šiuo atveju gyvenamojo namo Draugystės g. 13, Marijampolės m.) administratoriaus veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę, o nustačius grubius pažeidimus ir administravimo trūkumus - turi teisę kreiptis į teismą dėl Bendrijos likvidavimo.

22Sprendžiant klausimą dėl pažeidimų, nustatyta kad anksčiau išvardytų patikrinimų metu, Savivaldybės specialistai konstatavo administravimo pažeidimus (1 t. b.l. 12-20), t.y. jog pastato-bendrabučio Draugystės g. 13, Marijampolėje, techninės priežiūros žurnalas nepildomas, nuolatiniai statinio stebėjimai žurnale nefiksuojami, defektai nešalinami, taip pat periodinių ir specializuotų apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas neorganizuojamas. Savivaldybės nustatytais terminais Bendrijos pirmininkas trūkumų nepašalino. Šias aplinkybes patvirtino teismo posėdyje dalyvavę bendrijos nariai, iš dalies trūkumus ir pažeidimus pripažino ir buvęs Bendrijos pirmininkas J. K.. Kaip matyti iš pateiktos 2016-06-14 Statinio priežiūros paslaugų sutarties Nr. 1 (1 t. b.l. 156, 157). Bendrija nagrinėjant šią bylą, sudarė sutartį dėl statinio techninės priežiūros, tačiau duomenų ar asmuo turi atestatą tokiai veiklai vykdyti, koks atlygis už šias paslaugas numatytas ir pan. byloje nepateikta. Kiti namo valdymo ir priežiūros trūkumai iki šiol nepašalinti. Bendrija vadovaujasi įstatymų neatitinkančiais įstatais, Bendrijos pirmininkas J. K., kaip neturintis Bendrijos name buto nuosavybės ir nesudarius valdybos, sutinkamai su Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 str. 1 p., negalėjo būti renkamas (išrinktas) Bendrijos pirmininku, namo būklė yra kritinė ir kelianti grėsmę ne tik gyventojų bet ir aplinkinių sveikatai ir gyvybei, nenurodytas iki šiol asmuo, tvarkantis bendrijos buhalterinę apskaitą ir t.t. Susirinkimas dėl Bendrijos likvidavimo ar naujo pirmininko išrinkimo nešaukiamas, asmenų, galinčių būti Bendrijos pirmininku nenustatyta.

23Nagrinėjant bylą buvo nustatyta, kad buvusio bendrijos pirmininko įgaliojimai pasibaigė 2016 m. lapkričio mėn., tačiau bendrija nesugebėjo išsirinkti naujo pirmininko arba paskirti įgaliotinio atstovauti byloje bendrijos interesus. Tai tik dar kartą patvirtina aplinkybę, kad bendrijos nariai nesugeba tinkamai organizuoti bendrijos valdymo, nesuinteresuoti bendrijos išsaugojimu. Buvęs bendrijos pirmininkas J. K. aiškino, kad didesnė dalis bendrijos narių nesutinka su bendrijos likvidavimu, tačiau šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų nepateikė. Priešingai, spręstina, kad bendrijos narių pasyvumas bylos nagrinėjimo laikotarpiu tik dar kartą įrodo namo gyventojų nesuinteresuotumą bendrijos išsaugojimu, nesugebėjimą tinkamai valdyti ir prižiūrėti gyvenamąjį namą.

24Todėl esant šių pažeidimų visetui, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas likviduoti DNSB „Linas“. Kaip pasekmė tenkintinas reikalavimas dėl likvidatoriaus skyrimo. Teismas, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį, privalo paskirti likvidatorių (CK 2.108 str. 1 d.). Ši norma yra imperatyvaus pobūdžio. Juridinio asmens likvidatoriaus tikslas yra nutraukti juridinio asmens veiklą, nustatyti juridinio asmens turtą, informuoti kreditorius, baigti su jais sandorius ir kt.

25Jeigu juridinis asmuo likviduojamas remiantis CK 106 str. 2 p., likvidatorių skiria teismas arba kreditorių susirinkimas.

26Likvidatoriumi gali būti turintis reikiamą kvalifikaciją asmuo (CK 2.108 str. 3 d.). Įstatymas nenumato kokių nors specialių reikalavimų, pvz. turėti licenciją ar būti išlaikius specialiuosius įstatymus, tačiau tokio asmens patirtis ir išsilavinimas turi leisti jam tinkamai vykdyti likvidatoriaus pareigas. Jeigu teismui priimant sprendimą likviduoti juridinį asmenį nurodytais pagrindais juridinio asmens dalyviai yra nurodę, kas turi būti likvidatoriumi, teismas nėra saistomas pareigos skirti likvidatoriumi Vyriausybės įgaliotą instituciją ir gali paskirti juridinio asmens dalyvių nurodytą asmenį ar kitą tinkamą asmenį.

27Kiti dalyvaujantys byloje asmenys nepateikė likvidatoriaus kandidatūrų, tačiau visi sutiko, kad likvidatoriumi būtų paskirtas sutinkantis eiti šias pareigas – advokatas A. B. a.k. ( - ) kuris išreiškė raštu ir ankstesniame bylos nagrinėjimo posėdyje sutikimą eiti šias pareigas (t. 2, b.l. 39), jis nuo 2012-02-28 yra ir bankroto administratorius (kvalif. pažym. Nr. 108b, sąrašo eilės Nr. B-FA466), turi patirtį juridinių asmenų likvidavimo srityje. Todėl yra skirtinas DNSB „Linas“ likvidatoriumi, už suteiktas paslaugas ir darbus apmokant iš likviduojamo juridinio asmens DNSB „Linas“ lėšų (CK 2.108 str.).

28Kadangi pareiškimas tenkinamas visiškai, o Savivaldybė nuo žyminio mokesčio ir kt. bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo yra atleista (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), iš jos išlaidos nepriteistinos.

29Vadovaudamasis LR CPK 42, 178, 270 str., teismas

Nutarė

30Pareiškimą tenkinti visiškai.

31Likviduoti DNSB „Linas“, juridinio asmens kodas 151407928, buveinės adresas Draugystės g.13, Marijampolės m.

32Paskirti DNSB „Linas“ juridinio asmens kodas 151407928, buveinės adresas Draugystės g.13, Marijampolės m. likvidatoriumi A. B., a.k. ( - ) (Ūkininkų g. 3, Marijampolė), už jo suteiktas paslaugas ir darbus apmokant daugiabučio namo savininkų bendrijai „Linas“.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,... 2. Teismas... 3. pareiškėjas Marijampolės savivaldybės administracija (toliau –... 4. Atsakovo DNSB „Linas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, bendrijos... 5. Suinteresuotas asmuo UAB Marijampolės butų ūkis“ su pareiškimu sutinka... 6. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras su pareiškimu iš esmės sutinka.... 7. Suinteresuotų asmenų A. K. ir V. J. atstovė advokato padėjėja R. J.... 8. Suinteresuotieji asmenys – bendrijos nariai, nurodyti ieškinyje, teismo... 9. Suinteresuotas asmuo J. K. su ieškiniu nesutinka iš dalies. Jis pasisakė,... 10. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 11. Byloje kilo ginčas dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos likvidavimo... 12. Pareiškėjas nurodė, kad Savivaldybė, vadovaudamasi CK 4.83 str. 3 d.,... 13. Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos... 14. Kadangi DNSB „Linas", bendrojo naudojimo objektų valdytojas nevykdo jam... 15. Kadangi reikalavimai, pasibaigus nurodytai datai, nebuvo įvykdyti,... 16. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 12 d.... 17. Be to, į Savivaldybę kreipėsi Bendrijos nariai (1 t. b.l. 18, 21-37)... 18. Marijampolės meras, reaguodamas į gyventojų skundus ir prašymus 2015 m.... 19. Tačiau duomenų apie sušauktą susirinkimą byloje nėra. Todėl... 20. Sutinkamai su LR Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintų... 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Savivaldybė turi teisę atlikti bendrojo... 22. Sprendžiant klausimą dėl pažeidimų, nustatyta kad anksčiau išvardytų... 23. Nagrinėjant bylą buvo nustatyta, kad buvusio bendrijos pirmininko... 24. Todėl esant šių pažeidimų visetui, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas... 25. Jeigu juridinis asmuo likviduojamas remiantis CK 106 str. 2 p., likvidatorių... 26. Likvidatoriumi gali būti turintis reikiamą kvalifikaciją asmuo (CK 2.108... 27. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys nepateikė likvidatoriaus kandidatūrų,... 28. Kadangi pareiškimas tenkinamas visiškai, o Savivaldybė nuo žyminio... 29. Vadovaudamasis LR CPK 42, 178, 270 str., teismas... 30. Pareiškimą tenkinti visiškai.... 31. Likviduoti DNSB „Linas“, juridinio asmens kodas 151407928, buveinės... 32. Paskirti DNSB „Linas“ juridinio asmens kodas 151407928, buveinės adresas... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...