Byla I-4412-662/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Petro Viščinio, teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Violetai Tamošiūnaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Albertui Kručkauskui, atsakovės atstovei Laurai Petrauskaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Imobiliar“ skundą atsakovei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba) 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 3K08/210, remdamasi Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d.,

Nutarė

6skirti UAB „Imobiliar“ 7500 Lt baudą. Nutarime konstatuota, kad UAB „Imobiliar“ pateikė tabako gaminių reklamą į Žalgirio ir į Kalvarijų gatvių pusę, Vilniuje. Prie minėtų gatvių sankryžos, ant tvoros iškabinti 2 reklaminiai plakatai, kuriuose pavaizduotas vyras, rūkantis cigarą, plakatų viršuje užrašas – „Įžūlus pranašumas“. Tarnyba konstatavo, kad minėta reklama skatina ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl UAB „Imobiliar“ pažeidė Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. reikalavimus.

7Pareiškėja skundu (b. l. 4-6) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą Nr. 3K08/210. Paaiškino, kad Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 3K08/210, kuriuo pareiškėja yra dar kartą traukiama administracinėn atsakomybėn už tą pačią veiką, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Nuo atsakovės 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 3K07/216 priėmimo, kuriuo buvo pirmą kartą paskirta administracinė nuobauda už galimą administracinį teisės pažeidimą, nepadarė jokios naujos galimai neteisėtos veikos. Todėl darytina išvada, kad UAB „Imobiliar“ negali būti traukiama administracinėn atsakomybėn dar kartą už tą pačią galimai neteisėtą veiką, už kurią jau buvo skirta administracinė nuobauda. Tai reiškia, kad nėra jokių prielaidų kvalifikuoti veikos pakartotinumo ir nėra vieno iš privalomų administracinio teisės pažeidimo sudėties elementų – veikos.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas skundą palaikė nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti.

9Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 27-29) paaiškino, kad 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutarimas Nr. 3K07/216 buvo priimtas, surašius 2007 m. rugpjūčio 21 d. tikrinimo protokolą Nr. 209, kuriuo nustatytas Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pažeidimas. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą Nr. 3K08/210 priėmė remdamasi naujai surinktos medžiagos pagrindu ir 2008 m. liepos 31 d. protokolu Nr. 217. Tai leidžia teigti, kad šiuo atveju yra tapatusis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pažeidimo pakartotinumas, todėl atmestini pareiškėjos teiginiai, kad dėl tos pačios medžiagos, tais pačiais motyvais atsakovas jau buvo priėmęs nutarimą pareiškėjos atžvilgiu. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba įvertino, jog 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutarimas Nr. 3K07/216 neįsigaliojęs, todėl priimdama ginčijamą nutarimą pakartotinumo nelaikė pareiškėjo pažeidimą kvalifikuojančiu požymiu ir neskyrė atitinkamai griežtesnės ekonominės sankcijos. Nurodė, kad priimant 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą Nr. 3K08/210, nei materialinių, nei procesinių teisės normų nepažeidė, todėl nėra pagrindo naikinti šio nutarimo.

10Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Skundas netenkintinas.

12Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos surinkta medžiaga nustatyta, jog UAB „Imobiliar“ Vilniuje, į Žalgirio ir į Kalvarijų gatvių pusę, prie minėtų gatvių sankryžos, pateikė tabako gaminių reklamą, t. y. ant tvoros iškabino 2 reklaminius plakatus, kuriuose pavaizduotas vyras, rūkantis cigarą, o plakatų viršuje užrašas – „Įžūlus pranašumas“. Už šią reklamą Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba 2008–08–14 nutarimu Nr. 3K08/210 „Taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus“ skyrė UAB „Imobiliar“ 7 500 Lt baudą bei įpareigojo pareiškėją nutraukti pažeidimą, nurodytą Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apie įpareigojimo įvykdymą per 1 mėnesį nuo nutarimo gavimo datos pranešti Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai (b. l. 8–12).

13Su tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimu ir vartojimo skatinimu bei rėmimu susijusius santykius reglamentuoja ir nustato valstybės tabako kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1840 redakcija). Šio įstatymo 17 straipsnis numato tabako gaminių reklamos draudimą ir atvejus, kada reklamos draudimas netaikomas bei kokia su tabako gaminiais susijusi informacija yra leidžiama pateikti prekybos tabako gaminiais vietose. Minėto straipsnio 1 dalis nustato, kad Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama.

14Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad į Žalgirio ir Kalvarijų gatvių pusę, Vilniuje, prie šių gatvių ant tvoros iškabinti 2 reklaminiai plakatai, kuriuose pavaizduotas vyras, rūkantis cigarą, o plakatų viršuje esantis užrašas „Įžūlus pranašumas“ yra naudojamas tabako gaminių reklamai: šie plakatai savo spalva, vaizdais ir užrašais išsiskyrė iš kitų plakatų, kas neabejotinai vertintina kaip labiau pritraukiančiais vartotojų dėmesį nei kiti bendros reklamos plakatai. Tokiais būdais pateikiama išskirtinė informacija apie cigarus, kuri tiesiogiai ir netiesiogiai skatina šiuos cigarus įsigyti ir vartoti, t. y. tabako gaminių reklama. Remiantis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7 d., tabako gaminių reklama apibrėžiama kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 3 dalį formuoja vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus, 2008–10–08 nutartyje, priimtoje išnagrinėjus administracinę bylą Nr. A575 – 1695/2008 (dėl tos pačios reklamos) konstatavo, kad toks vaizdinys laikytinas informacija apie tabako gaminius, kurioje palankiai formuojamas ir vaizduojamas tabako gaminių vartojimas ir formuojama nuomonė, kad rūkymas yra visuomeniškai priimtinas įprotis. Šiuo vaizdiniu tiesiogiai ir netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Tokia informacija atsakovės ir pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo įvertinta kaip tabako gaminių reklama, kuri pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį yra draudžiama (prijungtos b. l. 167–171). Kitoje nutartyje (2008–09–11 nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1569/2008) minėtas teismas taip pat pažymėjo, jog atskiros bendros reklamos dalys, pagal pareiškėją sudarančios visumą, akivaizdžiai, vidutinio vartotojo požiūriu traktuotinos atskira reklama. Viena vadinamos bendros reklamos ginčo dalis jungiamosiomis pastarosios reklamos dalyje esančio vaizdinio dalimis, fragmentais, spalvomis ar užrašais niekaip nesusijungia su kitomis tos pačios vadinamos bendros reklamos dalimis. Reklamos dalyje atvaizduotas vyras, rūkantis cigarą, ir pateiktas užrašas ,,Įžūlus pranašumas“ leidžia teigti, kad tokiu būdu siūloma rinktis tabako gaminių rūšį – cigarus, kuriuos rūkant suteikiamas pranašumas kitų visuomenės narių atžvilgiu, o ne rinktis nekilnojamąjį turtą. Cigaro rūkymas siejamas su vyriškumu, dvasine bei fizine stiprybe, tai įtvirtinant pridedamu užrašu. Vidutinio reklamos racionaliai mąstančio vartotojo požiūriu, visų pirma, tai yra informacijos skleidimas apie tabako gaminius, bet jokiu būdu ne apie nekilnojamąjį turtą.

16Teismo nuomone, atsakovė teisingai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja pažeidė Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Pareiškėjos teiginiai, jog ji po 2007–08–30 nutarimo Nr. 3K07/216 priėmimo, kuriuo jai pirmą kartą buvo paskirta administracinė nuobauda už galimą administracinio teisės pažeidimo padarymą, jokios naujos galimai neteisėtos veikos (veikimo ar neveikimo) nepadarė, todėl negali būti traukiama administracinėn atsakomybėn dar kartą už tą pačią galimai neteisėtą veiką, už kurią jai jau buvo paskirta administracinė nuobauda, yra nepagrįsti (b. l. 5). Administracinės teisės teorijoje trunkamuoju pažeidimu laikomas toks pažeidimas, kuris prasideda tam tikros pareigos nevykdymu ir trunka tol, kol jį nutraukia pats asmuo arba kompetentinga valstybės institucija ar pareigūnas. Tuo tarpu šiuo atveju 2007-08-30 nutarimu pareiškėja už tą pačią veiką jau buvo bausta, tačiau neteisėtos veikos nenutraukė. Tai leidžia teigti, jog šiuo atveju turime administracinio teisės pažeidimo pakartotinumą, būtent, tapatųjį pakartotinumą. Tapačiu pakartotinumu laikomas vieno asmens dviejų ir daugiau pažeidimų padarymas vienerių metų laikotarpyje po nuobaudos paskyrimo už tokį pat pažeidimą, jeigu toks pakartotinis pažeidimo padarymas yra laikomas jį kvalifikuojančiu požymiu. Remiantis šiuo apibūdinimu galima skirti sekančius tapataus pakartotinumo požymius: asmuo (fizinis arba juridinis) padaro pažeidimą pakartotinai; pažeidimai yra tapatūs (identiški); pakartotinis pažeidimas padarytas vienerių metų laikotarpyje po sankcijos paskyrimo už tokio pobūdžio ankstesnį pažeidimą; pakartotinumas yra traktuojamas kaip pažeidimą kvalifikuojantis požymis. Taigi atsižvelgiant į tai, kad po 2007–08–30 priimto nutarimo UAB „Imobiliar“ neteisėtos veikos nenutraukė ir toliau ją tęsė, pareiškėjos veika kvalifikuota teisingai. Kita vertus, kaip jau buvo minėta, Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2007–08–30 nutarimu Nr. 3K07/216 UAB „Imobiliar“ dėl šios reklamos jau buvo skirta bauda, kuri Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008–10–08 nutartimi palikta galioti.

17Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad už šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto reklamos draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda. Už šio draudimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų bauda.

18To paties straipsnio 15 dalyje yra pateikiamas atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių sąrašai. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ar ūkininkai kliudė atlikti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, tęsė pažeidimą nepaisydami kompetentingos institucijos nurodymo nutraukti neteisėtus veiksmus. Skirianti baudą institucija gali pripažinti atsakomybę lengvinančiomis ar sunkinančiomis aplinkybėmis ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes.

19Iš to, kas pasakyta seka, kad pakartotinumas gali būti ne tik atsakomybe sunkinančia aplinkybe (neįtraukus į pažeidimo sudėtį), bet ir pažeidimą kvalifikuojančiu požymiu. Iš Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 9 dalies nuostatos analizės darytina išvada, kad pakartotinumas kaip kvalifikuojantis požymis šiuo atveju yra įtrauktas į pažeidimo sudėtį. Veikos pakartotinumo kaip kvalifikuojančio požymio ypatumas yra tas, kad už pakartotinį pažeidimą yra numatomos griežtesnės sankcijos, kas numatyta ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatyme. Kadangi nutarimo priėmimo metu anksčiau Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos priimtas nutarimas dar nebuvo įsiteisėjęs, pareiškėjos veika nebuvo kvalifikuota kaip padaryta pakartotinai, todėl jai skirta ir švelnesnė ekonominė sankcija.

20Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pasyvi pareiga, t. y. būtinumas susilaikyti nuo uždraustų teisės normoje veiksmų. Nesilaikymas teisės normoje uždraustų veiksmų, yra teisinės atsakomybės pagrindas. Šiuo atveju administracinė atsakomybė atsiranda, kai asmuo nevykdo teisės normų reikalavimų, t. y. už tabako gaminių draudžiamą reklamą.

21Įvertinus visus išdėstytus argumentus, darytina išvada, jog atsakovė, atsižvelgdama į padaryto pažeidimo pobūdį ir kitas aplinkybes, teisingai kvalifikavo veiką, todėl Valstybinės tabako ir alkoholio tarnybos 2008-08-14 nutarimas Nr. 3K08/210 yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti skunde išdėstytais motyvais nėra jokio teisinio pagrindo.

22Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi,

n u s p r e n d ė:

25pareiškėjos UAB “Imobiliar” skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 6. skirti UAB „Imobiliar“ 7500 Lt baudą. Nutarime konstatuota, kad UAB... 7. Pareiškėja skundu (b. l. 4-6) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas skundą palaikė nurodytais... 9. Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prašė... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 11. Skundas netenkintinas.... 12. Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos surinkta medžiaga... 13. Su tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu,... 14. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad į Žalgirio ir Kalvarijų gatvių... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris pagal Lietuvos Respublikos... 16. Teismo nuomone, atsakovė teisingai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju... 17. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 9 dalyje... 18. To paties straipsnio 15 dalyje yra pateikiamas atsakomybę lengvinančių ir... 19. Iš to, kas pasakyta seka, kad pakartotinumas gali būti ne tik atsakomybe... 20. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje... 21. Įvertinus visus išdėstytus argumentus, darytina išvada, jog atsakovė,... 22. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 25. pareiškėjos UAB “Imobiliar” skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 26. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo gali būti apeliaciniu skundu...