Byla T-63-2014
Dėl teisės gauti Nacionalinę sporto trenerio kategoriją ketveriems metams atkūrimo, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjos A. K. skundą atsakovui Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus vandens sporto mokyklai dėl teisės gauti Nacionalinę sporto trenerio kategoriją ketveriems metams atkūrimo, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama atkurti teisę gauti Nacionalinę sporto trenerio kategoriją ketveriems metams, t. y. nuo 2013 m. spalio 29 d. (Kūno kultūros ir sporto departamento įsakymo datos) iki 2017 m. spalio 29 d. pagal tuo metu galiojusią tvarką, nes Vilniaus vandens sporto mokyklos direktorius neturėjo teisės priimti įsakymą apmokėti priedą už pareiškėjos Nacionalinio sporto trenerio kategoriją nuo 2013 m. liepos 7 d. – nuo sportininkų rezultato pasiekimo dienos.

4Paaiškino, kad 2013 m. spalio 29 d. pareiškėjai buvo suteikta Nacionalinė kvalifikacinė sporto trenerio kategorija. 2013 m. lapkričio 25 d. prašė Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus atsakyti, kodėl komisija sumažino Nacionalinės kategorijos galiojimo terminą ir kategorija pareiškėjai suteikta tik dvejiems metams, aštuoniems mėnesiams ir dešimčiai dienų, nors Nacionalinė sporto trenerio kategorija suteikiama ketveriems metams. 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius pareiškėjai suteikė kategoriją iki 2017 m. liepos 7 d. Pažymi, kad priedas už suteiktą kvalifikacinę kategoriją skirtas tik nuo įsakymo datos, o ne nuo datos, kada sportininkai įvykdė reikalavimus. Be to, sprendimas suteikti Nacionalinę sporto trenerio kategoriją iki 2017 m. liepos 7 d. pažeidžia pareiškėjos teisę gauti priedą ketverius metus, numatytą 1995 m. balandžio 6 d. įsakyme Nr. 94 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodo, kad pagal tarp pareiškėjos ir Vilniaus vandens sporto mokyklos sudarytą 1997 m. gegužės 29 d. darbo sutartį Nr. 29 pareiškėja dirba Vilniaus vandens sporto mokykloje trenerės – sporto mokytojos pareigose, ginčas kilo dėl jos, kaip trenerės, kvalifikacinės klasės. Pareiškėja kelia reikalavimą dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo, taikant nacionalinės trenerio kvalifikacinės kategorijos koeficientą nuo kategorijos galiojimo dienos, t. y. siekia gauti nacionalinę sporto trenerio kategoriją ketveriems metams. Trenerių – sporto mokytojų darbo užmokesčio tvarką reglamentuoja Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nors Kūno kultūros ir sporto departamentas, būdamas viešojo administravimo subjektu, šiuo atveju įsiterpia į pareiškėjos ir Vilniaus vandens sporto mokyklos darbo teisinius santykius, tačiau ginčas kyla iš darbo teisinių santykių.

6Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Byloje ginčas keliamas dėl suteiktos nacionalinės kvalifikacinės sporto trenerio kategorijos galiojimo termino. Nacionalinė kvalifikacinė sporto trenerio kategorija pareiškėjai iki 2016 m. liepos 7 d. buvo patvirtinta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. spalio 29 d. įsakymu „Dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams“ Nr. V-471. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu „Dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams“ Nr. V-524 pareiškėjai nacionalinę kvalifikacinę sporto kategoriją suteikė iki 2017 m. liepos 7 d. Šie įsakymai priimti viešojo administravimo subjekto, jam įgyvendinant Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių sporto trenerių veiklą, nuostatas. Tokia viešojo administravimo subjekto veikla pagal savo pobūdį priskirtina viešajam administravimui (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

9Pareiškėja nekelia reikalavimų, susijusių su darbo užmokesčio paskaičiavimu, taip pat neginčija Vilniaus vandens sporto mokyklos direktoriaus atsisakymo perskaičiuoti darbo užmokestį nuo 2013 m. liepos 17 d. Pareiškėja nesutinka, kad 2013 m. spalio 29 d. įsakymu ir vėlesniu 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu nacionalinė kvalifikacinė sporto trenerio kategorija pareiškėjai skirta iki 2017 m. liepos 7 d., t. y. mažiau nei ketveriems metams. Taigi ginčas šiuo atveju yra keliamas viešojo administravimo srityje, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

11Byla teisminga administraciniam teismui.

12Bylą pagal pareiškėjos A. K. skundą atsakovui Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus vandens sporto mokyklai dėl teisės gauti Nacionalinę sporto trenerio kategoriją ketveriems metams atkūrimo grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsdamas skundo priėmimo klausimą.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai