Byla Ik-906-414/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, susipažinęs su pareiškėjo J. Š. 2010 m. gegužės 24 d. skundu, Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 4 d., 2010 m. birželio 29 d., 2010 m. liepos 20 d. nutartimis, J. Š. 2010 m. liepos 30 d. skundu ir Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi

Nustatė

2J. Š. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą (2010 m. gegužės 26 d. išsiuntė paštu), kuriame prašė: 1) pripažinti, kad atsakovai dėl netinkamo administravimo (vilkinimo, informacijos neteikimo, klaidinimo, teisių neišaiškinimo) pažeidė J. Š. teises, teisėtus interesus ir 1994-06-24 A. L. testamentu, notarinio reg. Nr. 323, įgytas nuosavybės atkūrimo teises; 2) pripažinti, kad įstatymo nustatytą terminą pateikti M. J. 1973-12-27 testamentą, registro Nr. 62, ir 1977-10-20 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą, notarinio registro Nr. 3555, J. Š. praleido dėl svarbios ir pateisinamos priežasties ir terminą šiems dokumentams pateikti Varėnos rajono žemėtvarkos skyriui atnaujinti; 3) panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008-10-29 įsakymą Nr. 38-ž-2793 „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2005 m. rugsėjo 8 d. išvados Nr. 38/663 naikinimo“; 4) panaikinti Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2009-01-19 įsakymą Nr. 1(v) „Dėl Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus pažymos pripažinimo netekusia galios“; 5) panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009-02-24 įsakymą Nr. Ž-613-(1.3) „Dėl žemės sklypo Nr. 1136, esančio Liepiškių km., projekto patvirtinimo“; 6) įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją arba jo teisių perėmėją ir Druskininkų žemėtvarkos skyrių per 3 mėnesius nuo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo Ricielių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuoti 9,01 ha žemės sklypą valstiečių ūkio 1990-05-09 paženklintos žemės vietoje Liepiškių km. ir surašyti šio žemės sklypo paženklinimo parodymo vietoje aktą, parengti nuosavybės teisių atkūrimo bylą ir A. L. atkurti nuosavybę į M. J., Antano sūnaus, žemę. Pareiškėjo skundas neatitiko įstatymo keliamų reikalavimų, todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2010 m. balandžio 14 d. skundo trūkumams pašalinti. Pareiškėjui ir jo atstovei advokato padėjėjai Kristinai Sūnaitienei pateikus prašymus, Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 29 d.ir 2010 m. liepos 20 d. nutartimis terminas buvo pratęstas atitinkamai iki 2010 m. liepos 14 d. ir iki 2010 m. liepos 30 d.

3Pareiškėjas J. Š. šalindamas skundo trūkumus 2010 m. liepos 31 d. pateikė teismui (išsiuntė paštu) naują skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008-10-29 įsakymą Nr. 38-ž-2793 ,,Dėl Alytaus apskrities viršininko 2005-09-08 išvados Nr. 38/7663 naikinimo“;

42) panaikinti Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2009-01-19 įsakymą Nr. 1(v) ,,Dėl Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus pažymos pripažinimo netekusia galios“; 3) panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009-02-24 įsakymo Nr. Ž-613-(1.3) ,,Dėl Ricielių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto tvirtinimo“ priedo ,,Pretendentų, kuriems rengiant Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Ricielių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, suprojektuoti žemės sklypai, sąrašo“ 27 punktą; 4) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir Druskininkų žemėtvarkos skyrių pagal įstatymu nustatytą kompetenciją per 3 mėnesius nuo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo Ricielių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuoti 9,01 ha žemės sklypą valstiečių ūkio 1990-05-09 paženklintos žemės vietoje Liepiškių km. ir surašyti šio žemės sklypo paženklinimo parodymo vietoje aktą, parengti nuosavybės teisių atkūrimo bylą ir A. L. atkurti nuosavybę į M. J., Antano sūnaus, žemę. Skundas neatitiko įstatymo keliamų reikalavimų, todėl Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi pareiškėjui nustatė terminą iki 2010 m. rugpjūčio 23 d. skundo trūkumams pašalinti. J. Š. atstovė advokato padėjėja Kristina Sūnaitienė 2010 m. rugpjūčio 24 d. faksimiliniu laišku ir tą pačią dieną išsiųstu registruotu laišku pateikė teismui prašymą pratęsti 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje nustatytą terminą skundo trūkumams pašalinti. Prašyme nurodė, kad pareiškėjas J. Š. ir jo atstovė advokatės padėjėja kreipėsi atitinkamai į advokatą J. Amšiejų, Varėnos rajono apylinkės teismą ir Varėnos rajono žemėtvarkos skyrių dėl informacijos (duomenų) pateikimo, kada J. Amšiejui buvo įteikti ginčijami aktai, tačiau prašomų duomenų negavo. Todėl prašo pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti iki 2010 m. rugsėjo 4 d.

5Prašymas netenkintinas.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai procesinių terminų nėra nustatęs įstatymas, juos skiria teismas. Teismo paskirti terminai gali būti teismo pratęsti. Terminas skundo trūkumams pašalinti pareiškėjui jau buvo pratęstas 2010 m. birželio 29 d., 2010 m. liepos 20 d. nutartimis. Naujas prašymas pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti išsiųstas 2010 m. rugpjūčio 24 d., t. y. pasibaigus 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje nustatytam terminui (iki 2010 m. rugpjūčio 23 d.) skundo trūkumams pašalinti. Prašyme nurodytos priežastys (kreipimasis į advokatą ir atitinkamas institucijas dėl duomenų gavimo) nėra patvirtintos neginčijamais įrodymais (nėra pateikta duomenų, kad kreipimaisi buvo išsiųsti ir, kad advokatas ar atitinkamos institucijos minėtus prašymus yra gavę, tarp jų ir Varėnos rajono žemėtvarkos skyrius 2010 m. rugpjūčio 17 d. prašymą). Be to, jau Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 4 d. nutartyje buvo nurodoma pareiškėjui pateikti sužinojimo apie ginčijamus aktus datas ir tai patvirtinančius įrodymus, todėl teismas daro išvadą, kad ilgesnis nei dviejų mėnesių terminas buvo pakankamas minėtiems trūkumams pašalinti.

7Aptartų aplinkybių pagrindu prašyme nurodytos priežastys nepripažintinos svarbiomis aplinkybėmis terminui pratęsti, todėl terminas skundo trūkumams pašalinti nepratęsiamas.

8Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 10 d. nutartyje nustatytu terminu pareiškėjas naujo skundo teismui nepateikė ir į tai, kad prašymas pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti teismui išsiųstas pasibaigus teismo nustatytam terminui skundo trūkumams pašalinti, bei į tai, kad prašyme nurodytos termino pratęsimo priežastys nepripažintinos svarbiomis, laikytina, kad pareiškėjas skundo trūkumų nepašalino. Skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 37 str. 1 d.).

9Ši nutartis neužkerta kelio J. Š. pakartotinai kreiptis į teismą, pateikiant skundą, atitinkantį ABTĮ 23, 24 ir 39 str. reikalavimus.

10Atkreiptinas dėmesys, kad skundas turi būti paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veiklos teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė (ABTĮ 35 str.). Kadangi įgyvendinus Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą Nr. XI-318 nuo 2010 m. liepos 1 dienos Alytaus apskrities viršininko pareigybė ir Alytaus apskrities viršininko administracija yra panaikinta, dalį jų vykdomų funkcijų deleguojant ministerijoms, dalį savivaldybėms, todėl teikiant skundą siūlytina spręsti dėl tinkamo atsakovo šioje byloje ir skundo priskirtinumo atitinkamam administraciniam teismui.

11Vadovaudamasis administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 65 straipsnio 1 dalimi, teisėjas

Nutarė

12Nepratęsti J. Š. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje nustatyto termino skundo trūkumams pašalinti.

13Skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti J. Š..

14Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai