Byla I-980-561/2010

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Rositos Patackienės ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant T. Baškir, dalyvaujant pareiškėjos atstovei R. R., atsakovės atstovei R. Romančikienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos I. M. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo. Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3 pareiškėja I. M. su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) 2009-12-22 sprendimą Nr. (15/2-11) 6K-550 „Dėl S. M. Lietuvos Respublikos paso laikino nekeitimo“ (toliau – Sprendimas). Pareiškėja I. M. savo reikalavimus pagrindė tuo, kad Departamento Sprendimas, kuriuo buvo sustabdyta I. M. prašymo pakeisti sūnaus S. M. pasą, pasibaigus turimo paso galiojimo laikui, nagrinėjimo procedūra, yra neteisėtas, grubiai pažeidžiantis vaiko teises ir teisėtus interesus, numatytus Vaiko teisių Konvencijos 12 str. 2 d., LR CK 3.174 str. 2 d.. I. M. paaiškino, kad Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2004/38/EB 2004 m. balandžio 29 d. dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje patvirtina, kad Sąjungos pilietybė kiekvienam Sąjungos piliečiui suteikia pirminę ir asmeninę teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taikant Sutartyje ir jai vykdyti patvirtintose priemonėse nustatytus apribojimus ir reikalavimus. Sprendime nurodytas paso neišdavimo argumentas, kad vaiko mama I. M. kartu su sūnumi išvyks iš Prancūzijos į kitą užsienio valstybę, apriboja I. M. bei jos sūnaus, kaip Lietuvos Respublikos piliečio, kartu ir ES piliečio teisę laisvai judėti ir įsikurti Europos Sąjungoje. I. M. vaikas ne tik nebegali išvažiuoti atostogauti į kurią nors kaimyninę ES šalį, bet ir grįžti į Lietuvą, aplankyti giminių, draugų ar net dalyvauti teismo procese. ES piliečio teisė keliauti gali būti apribota tik viešosios tvarkos, visuomenės saugos ar visuomenės sveikatos sumetimais, tačiau Departamentas nepateikė jokios informacijos, kad I. M. ar jos sūnus S. M. keltų grėsmę šiems visuotinės svarbos principams. I. M. pabrėžė, kad teisme vyksta ginčas dėl skyrium gyvenančių tėvų bendravimo su vaiku S. M. ir dalyvavimo jį auklėjant, kad 2009-12-22 Kauno apygardos teismo nutartimi yra palikta galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-25 nutartis civilinėje byloje, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir vaiko gyvenamoji vieta laikinai, iki bus priimtas galutinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3329-192/2010, nustatyta kartu su pareiškėja I. M. .

4I. M. paaiškino, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) nuogąstavimai, kad vaiko S. M. paso išdavimas kels grėsmę būsimam teismo sprendimo vykdymui yra nepagrįsti, nes pasas reikalingas tam, kad vaikas galėtų atvykti į posėdį ir išsakyti savo nuomonę su kuo ir kur jis nori toliau gyventi - ar su tėvu Lietuvoje, ar su mama Prancūzijoje. Be to, vaiko rašyti laiškai teismui bei Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos tarnybai patvirtina, jog vaikas šiuo metu gyvena bei mokosi Prancūzijoje ir nori likti ten gyventi kartu su mama.

5I. M. pabrėžė, kad Departamento Sprendimas apriboja vaiko procesines teises, nes pagal CK 3.164 str. ir Vaiko teisių Konvencijos 12 str. yra nustatytos kelios sąlygos vaikui dalyvauti ginant savo paties teises: pirma, visais su jo interesais susijusiais klausimais vaikas, gebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma, - per atstovą; antra, į vaiko norus būtina atsižvelgti, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams. Konvencijos 12 straipsnio nuostatos įtvirtina pareigą sužinoti vaiko nuomonę ir deramai į ją atsižvelgti, kai yra sprendžiami klausimai, tiesiogiai susiję su vaiku, ar klausimai, kurie gali daryti poveikį jo gyvenimui. Pagal LR CK 3.174 str. 2 d. turi būti atsižvelgiama ir į vaiko norą sprendžiant klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Vaiko teisės keliauti ir įgyvendinti savo procesines teises - būti išklausytam teismo posėdyje - apribojimas nėra proporcingas grėsmei, jog ”vaikas be tėvo sutikimo išvyks į kitą užsienio šalį”. Taip pat nėra prielaidų teigti, jog teismo sprendimu nustačius nepilnamečio gyvenamąją vietą su tėvu G. M. , būtų sunkiau ar neįmanoma įvykdyti tokį teismo sprendimą, kadangi vaiko gyvenamoji bei mokymosi vieta yra žinomos.

6Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos I. M. atstovė skundą palaikė ir prašė jį tenkinti.

7Atsakovas Departamentas atsiliepime į I. M. skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko, paaiškindamas, kad Departamento Pasų skyrius, S. M. motinos I. M. prašymo pakeisti jos sūnui S. M. pasą nagrinėjimo metu, gavo Tarnybos persiųstą S. M. tėvo G. M. prašymą neišduoti sūnui paso be jo žinios ir sutikimo bei 2006-11-14 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu, kopiją. Tarnyba 2009-12-07 raštu pranešė, jog šiuo metu tarp S. M. tėvų I. M. ir G. M. yra kilęs ginčas dėl vaiko gyvenamosios vietos bei bendravimo tvarkos nustatymo. Nagrinėjant I. M. prašymą pakeisti jos sūnui S. M. pasą, taip pat buvo nustatyta, kad I. M., ignoruodama ir kartu pažeisdama Kauno miesto apylinkės teismo 2006-11-14 sprendimą, 2009 m. vasarą išsivežė S. M. į Prancūziją. Vertinant Kauno apygardos teismo 2009-12-22 nutartimi paliktą nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-25 nutartį bei joje nustatytas faktines aplinkybes, tokias kaip, kad vaikas Prancūzijoje intensyviai mokosi prancūzų kalbos, lanko mokyklą, darytina išvada, kad I. M. 2009 m. vasarą išsivežė S. M. į Prancūziją, siekdama, kad S. M. nuolat gyventų su ja Prancūzijoje. Minėtos aplinkybės įrodo, kad I. M. negerbia Lietuvos įstatymų ir teismų priimtų sprendimų, pažeidžia S. M. teisėtus interesus, jo tėvo G. M. teises ir pareigas rūpintis savo sūnumi ir pan.

8Departamentas pabrėžė, kad išdavimas/pakeitimas paso vaikui, neteisėtai išvežtam į užsienio valstybę, sudarytų sąlygas jo motinai dar kartą imtis neteisėtų veiksmų pakeičiant jo gyvenamąją vietą, turint omenyje tai, kad 2006-11-14 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu S. M. gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu, o Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-25 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės nepakeičia šio teismo sprendimo, o tik nustato vaiko laikinąją buvimo vietą, iki bus išspręstas iš naujo kilęs ginčas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Atsižvelgdamas į tai, kad tuo atveju, jei S. M. būtų pakeistas pasas, jis su motina išvyktų į kurią nors kitą užsienio šalį, o teismas sprendimu pakartotinai nustatytų šio nepilnamečio gyvenamąją vietą su tėvu G. M., būtų sunkiau ar net neįmanoma įvykdyti tokį teismo sprendimą, ir vadovaudamasis 1995 m. liepos 3 d. ratifikuotos Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalimi, Tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos paso įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, Departamento Pasų skyrius Sprendimu nusprendė I. M. prašymo pakeisti jos sūnui S. M. pasą nagrinėjimo procedūrą sustabdyti, iki teismas priims galutinį sprendimą dėl S. M. gyvenamosios vietos nustatymo.

9Departamentas paaiškino, kad I. M. nepagrįstai savo skundą grindžia Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/38/EB bei ES Konstitucija. Direktyva nėra tiesiogiai taikomas teisės aktas, o pareiškėjos minimos direktyvos nuostatos yra visa apimtimi perkeltos į Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties” ir jo poįstatyminius teisės aktus. Tuo labiau, pareiškėja negali grįsti savo reikalavimų, remdamasi ES Konstitucija, kuri, nors ir priimta, bet neįsigaliojusi, t.y. I. M. remiasi negaliojančiu teisės aktu. Be to, I. M., teigdama, kad Departamento Pasų skyrius Sprendimu užkirto kelią jos sūnui S. M. atvykti į teismo posėdį, kur bus iš naujo svarstomas jo gyvenamosios vietos klausimas, klaidina teismą. Jeigu, kaip teigia pareiškėja, pasas jos sūnui reikalingas tik tam, kad jis galėtų atvykti į teismo posėdį ar pasimatyti su giminaičiais, tai šiuo tikslu I. M. galėjo kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą ar konsulinę įstaigą dėl asmens grįžimo pažymėjimo jos sūnui išdavimo. Tačiau, aišku, jei I. M. iš tikrųjų turi kitų ketinimų, pavyzdžiui, išvykti su sūnumi gyventi į kitą užsienio valstybę, to ji su asmens grįžimo pažymėjimu padaryti negalės.

10Departamentas pabrėžė, kad Departamento Pasų skyriaus Sprendimas laikytinas laikinąja apsaugos priemone, kurios tikslas apsaugoti teisėtus vaiko interesus. Teismui priėmus galutinį sprendimą dėl S. M. gyvenamosios vietos nustatymo, Departamentas atnaujins prašymo pakeisti S. M. nagrinėjimo procedūrą ir priims atitinkamą sprendimą, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos paso įstatymo 5 straipsnio 4 dalį, pagal kurią piliečiui iki 18 metų, jeigu vaiko tėvai išsituokę, pasas išduodamas ar keičiamas vieno iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu. O iki teismas išspręs tarp tėvų kilusį ginčą dėl jų sūnaus S. M. gyvenamosios vietos nustatymo, S. M. į Lietuvą gali sugrįžti su asmens grįžimo pažymėjimu.

11Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Departamento atstovė palaikė atsiliepime į I. M. skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti.

12Tretysis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime į I. M. skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko, paaiškindama, kad skunde nurodyta Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2004/38/EB nėra pažeidžiama, kad nors S. M. nuomonė, sprendžiant klausimą dėl jo gyvenamosios vietos nustatymo, labai svarbi, būtina ne tik pateikti vienokią ar kitokią berniuko poziciją, bet ir ją tinkamai išanalizuoti kartu su kitomis byloje reikšmingomis aplinkybėmis. Šiuo atveju, vaiko nuomonė svarbi, sprendžiant klausimą dėl jo gyvenamosios vietos, tačiau byloje dėl paso pakeitimo ji nėra lemiamas veiksnys.

13Tarnyba paaiškino, kad vaiko procesinės teisės nėra pažeidžiamos, nes į teismo posėdį, kuriame bus nagrinėjama byla dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, S. M. gali atvykti gavęs asmens grįžimo pažymėjimą, kuris išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento. Išsprendus ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos, Departamentas atnaujintų ir S. M. paso pakeitimo procedūrą.

14Tarnyba pabrėžė, kad I. M. vengia ieškoti būdų, kaip užtikrinti S. M. bendravimą su Lietuvoje gyvenančiu tėvu bei atkreipė dėmesį, kad nuo 2006 metų, kada buvo priimtas teismo sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su tėvu, iki 2009 metų vasaros, kada I. M. išsivežė sūnų į Prancūziją, I. M. nebuvo pareiškusi pretenzijų dėl vaiko gyvenamosios vietos. 2009-04-28 ji kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, tačiau ne su prašymu pakeisti vaiko gyvenamąją vietą, o nustatyti bendravimo su sūnumi ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką. Tik G. M. pateikus prašymą dėl neteisėtai išvežto vaiko grąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, pareiškėja I. M. 2009-09-16 patikslino savo reikalavimus, pareikšdama prašymą pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką bei nustatyti nepilnamečio sūnaus S. M. gyvenamąją vietą su ja. Kaip nurodo S. M. tėvas prašyme dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl traptautinio vaikų grobimo civilinių aspketų, 2009-08-26 S. M. turėjo būti parvežtas į jo nuolatinę gyvenamąjį vietą Kaune, tačiau tai nebuvo padaryta. Tai rodo, kad I. M. jau vieną kartą nevykdė teismo sprendimo, kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta su tėvu, ir be tėvo sutikimo išsivežė ir laikė sūnų kitoje šalyje, todėl Departamento Sprendimas sustabdyti I. M. prašymo pakeisti jos sūnui S. M. pasą nagrinėjimo procedūrą, iki teismas priims galutinį sprendimą dėl S. M. gyvenamosios vietos, Tarnybos nuomone, yra pagrįstas ir teisėtas. Tarnybos nuomone, Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-25 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės nepakeičia Kauno miesto apylinkės teismo 2006-11-14 sprendimo, kuriuo S. M. gyvenamoji vieta nustatyta kartu su tėvu G. M., o tik nustato vaiko laikinąją buvimo vietą, iki bus išspręstas klausimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo iš esmės. Atsižvelgiant į tai, I. M. prašymo pakeisti sūnui S. M. pasą nagrinėjimo sustabdymas, Tarnybos nuomone, turėtų būti laikomas laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kurių imtasi siekiant apsaugoti vaiką ir apginti jo teisėtus interesus. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, I. M., neatsižvelgdama į teismo sprendimą, jau vieną kartą pakeitė vaiko gyvenamąją vietą, todėl, iki nebus priimtas galutinis sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su vienu iš tėvų tvarkos, Tarnybos nuomone, pagrįstai buvo imtasi priemonių apsaugoti vaiką nuo grėsmės vėl keisti jo gyvenamąją vietą, nes šiuo metu jo interesus labiau atitinka nekeisti jo dabartinės laikinosios gyvenamosios vietos arba būti grąžintam į nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje.

15Kauno miesto apylinkės teismas 2006-11-14 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-10800-191/2006 nusprendė nutraukti santuoką tarp I. M. ir G. M., padalino jų santuokoje įgytą turtą, o jų vaiko S. M., gimusio 1996-08-31, gyvenamąją vietą nustatė su tėvu G. M. (b.l.59-63).

162009-04-28 I. M. su ieškiniu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, prašydama nustatyti bendravimo su sūnumi S. M. ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką.

172009-09-16 I. M. patikslino savo reikalavimus, pareikšdama prašymą nustatyti nepilnamečio sūnaus S. M. gyvenamąją vietą su motina I. M., pakeičiant Kauno miesto apylinkės teismo 2006-11-14 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-10800-191/2006, dalyje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (b.l.77-80).

18Kauno miesto apylinkės teismas 2009-09-25 nutartimi civilinėje byloje pagal I. M. ieškinį pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – nustatė S. M. laikinąją gyvenamąją vietą kartu su motina I. M. iki sprendimo priėmimo dienos.

19Kauno apygardos teismas 2009-12-22 nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-25 nutartį paliko nepakeistą, konstatuodamas, kad Kauno miesto apylinkės teismas pagrįstai atsižvelgė į vaiko S. M. pageidavimą gyventi su motina, kad S. M. Prancūzijoje yra suteiktos tinkamos sąlygos gyventi bei lavintis (b.l.12-15).

20I. M. kreipėsi į Departamentą, prašydama pakeisti jos sūnui S. M. pasą, pasibaigus turimo paso galiojimo laikui.

21Departamentas Sprendimu I. M. prašymo pakeisti sūnaus S. M. pasą, pasibaigus turimo paso galiojimo laikui, nagrinėjimo procedūrą sustabdė, iki teismas priims galutinį sprendimą dėl S. M. gyvenamosios vietos nustatymo (b.l.58).

22Byloje kilęs ginčas, ar Departamento Sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta I. M. prašymo pakeisti jos sūnui S. M. pasą nagrinėjimo procedūrą sustabdyti, iki teismas priims galutinį sprendimą dėl S. M. gyvenamosios vietos nustatymo, yra teisėtas ir pagrįstas.

23Teismas daro išvadą, kad Departamentas savo Sprendimą pagrindė argumentu, kad, jei S. M. būtų pakeistas pasas, jis su motina išvyktų į kurią nors kitą užsienio šalį, o teismas sprendimu pakartotinai nustatytų šio nepilnamečio gyvenamąją vietą su tėvu G. M., būtų sunkiau ar net neįmanoma įvykdyti tokį teismo sprendimą.

24Išsamiai bei visapusiškai ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos I. M. sūnus S. M. yra išreiškęs savo pageidavimą ir valią gyventi kartu su mama I. M. Prancūzijoje bei patvirtinęs, kad pas mamą I. M. į Prancūziją išvyko savo noru, o nebuvo išvežtas per prievartą ar pagrobtas (b.l.21,22,76), kad S. M. lanko mokyklą Prancūzijoje (b.l.17-18,81-84) bei dalyvauja užklasinėje veikloje (b.l.19-20), kad jo gyvenimo sąlygos yra tinkamos vaikui augti bei lavintis (b.l.85-88), kad I. M. dirba Prancūzijoje gydytoja (b.l.89-91,95-97), t.y. teismas daro išvadą, jog Departamento Sprendimo argumentas, kad, jei S. M. būtų pakeistas pasas, jis su motina išvyktų į kurią nors kitą užsienio šalį, o teismas sprendimu pakartotinai nustatytų šio nepilnamečio gyvenamąją vietą su tėvu G. M., būtų sunkiau ar net neįmanoma įvykdyti tokį teismo sprendimą, yra paremtas tik prielaidomis, samprotavimais bei spėjimais, o ne objektyviais įrodymais, todėl negali būti pagrindas sustabdyti paso pakeitimo procedūrą nepilnamečiui S. M. .

25Departamentas ginčo teisme metu nurodė, kad I. M. negerbia Lietuvos įstatymų, kad I. M. ėmėsi neteisėtų veiksmų, pakeičiant sūnaus S. M. gyvenamąją vietą, todėl tai darys ir ateityje, tačiau Departamentas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių minėtas išvadas, todėl teismas daro išvadą, kad Departamentas remiasi tik prielaidomis ir spėjimais, o teismas prielaidomis ir spėjimais neturi pagrindo remtis.

26Teismas daro išvadą, kad tai, jog Kauno miesto apylinkės teisme vyksta ginčas tarp I. M. ir G. M. dėl sūnaus S. M. gyvenamosios vietos nustatymo, nėra pagrindas Departamentui sustabdyti I. M. prašymo pakeisti sūnaus S. M. pasą, pasibaigus turimo paso galiojimo laikui, nagrinėjimo procedūrą, iki teismas priims galutinį sprendimą dėl S. M. gyvenamosios vietos nustatymo, t.y. teismas konstatuoja, kad paso pakeitimo nepilnamečiam asmeniui sustabdymo procedūra negali būti siejama su teismo procesu dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, kadangi toks Departamento Sprendimas suvaržo nepilnamečio S. M. teises bei galimybes laisvai judėti tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų, apriboja galimybes bendrauti su artimais žmonėmis bei draugais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, užkerta kelią S. M. įgyvendinti savo procesines teises civilinėje byloje, kur yra sprendžiamas jo gyvenamosios vietos nustatymas, betarpiškai išreiškiant savo nuomonę bei valią, o galimybė kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Prancūzijoje dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo yra tik momentinis veiksmas, kuris nepanaikina S. M. teisių suvaržymo, atsižvelgiant tiek į tai, kad asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas suteikia asmeniui teisę tik grįžti į Lietuvos Respubliką, tačiau suvaržo jo galimybę toliau laisvai judėti, tiek į tai, kad 2009-12-22 Kauno apygardos teismo nutartimi palikta galioti 2009-09-25 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir vaiko S. M. gyvenamoji vieta laikinai, iki bus priimtas galutinis sprendimas civilinėje byloje dėl jo gyvenamosios vietos nustatymo, nustatyta kartu su pareiškėja I. M. , t.y. Prancūzijoje, tiek į tai, kad minėtas civilinės bylos nagrinėjimas trunka ilgą laiką.

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Departamento Sprendimas, kuriuo nuspręsta sustabdyti paso pakeitimo S. M. procedūrą, buvo priimtas, tinkamai neįvertinus faktinių aplinkybių, buvo remtasi samprotavimais bei prielaidomis, todėl Sprendimas yra nepagrįstas ir naikintinas, o pareiškėjos I. M. skundas yra tenkintinas. Vadovaujantis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str., teismas

Nutarė

28pareiškėjos I. M. skundą tenkinti.

29Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009-12-22 sprendimą Nr. (15/2-11) 6K-550 „Dėl S. M. Lietuvos Respublikos paso laikino nekeitimo“ panaikinti.

30Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. pareiškėja I. M. su skundu kreipėsi į teismą,... 4. I. M. paaiškino, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 5. I. M. pabrėžė, kad Departamento Sprendimas apriboja... 6. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos I. M. atstovė... 7. Atsakovas Departamentas atsiliepime į I. M. skundą su... 8. Departamentas pabrėžė, kad išdavimas/pakeitimas paso vaikui, neteisėtai... 9. Departamentas paaiškino, kad I. M. nepagrįstai savo... 10. Departamentas pabrėžė, kad Departamento Pasų skyriaus Sprendimas laikytinas... 11. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Departamento atstovė palaikė atsiliepime... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime į I. M.... 13. Tarnyba paaiškino, kad vaiko procesinės teisės nėra pažeidžiamos, nes į... 14. Tarnyba pabrėžė, kad I. M. vengia ieškoti būdų,... 15. Kauno miesto apylinkės teismas 2006-11-14 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 16. 2009-04-28 I. M. su ieškiniu kreipėsi į Kauno miesto... 17. 2009-09-16 I. M. patikslino savo reikalavimus,... 18. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-09-25 nutartimi civilinėje byloje pagal... 19. Kauno apygardos teismas 2009-12-22 nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo... 20. I. M. kreipėsi į Departamentą, prašydama pakeisti jos... 21. Departamentas Sprendimu I. M. prašymo pakeisti sūnaus... 22. Byloje kilęs ginčas, ar Departamento Sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta 23. Teismas daro išvadą, kad Departamentas savo Sprendimą pagrindė argumentu,... 24. Išsamiai bei visapusiškai ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas daro... 25. Departamentas ginčo teisme metu nurodė, kad I. M.... 26. Teismas daro išvadą, kad tai, jog Kauno miesto apylinkės teisme vyksta... 27. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Departamento... 28. pareiškėjos I. M. skundą tenkinti.... 29. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...