Byla 2FB-10359-454/2019
Dėl fizinio asmens P. G. bankroto bylos nutraukimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prašymą dėl fizinio asmens P. G. bankroto bylos nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 22 d. nutartimi nutarė iškelti pareiškėjui P. G. (toliau – pareiškėjas), a. k. ( - ) gyv. ( - ), bankroto bylą. Paskirti P. G. bankroto administratore UAB „Bankroto Valdymas“.

52017 m. kovo 21 d. nutartimi patvirtinti pareiškėjo kreditorių finansiniai reikalavimai.

62017 m. gegužės 25 d. nutartimi patvirtintas mokumo atkūrimo planas.

72018 m. birželio 25 d., 2018 m. lapkričio 12 d., 2019 m. sausio 14 d. nutartimis patvirtinti patikslinti kreditorių finansinių reikalavimų sąrašai.

82019 m. kovo 7 d. gautas pareiškėjo bankroto administratorės prašymas dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

9Bankroto administratorė prašyme nurodė, kad 2018 m. lapkričio 16 d. bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriams, pačiam bankrutuojančiam asmeniui bei 2018 m. gruodžio 5 d. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateikta mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita. Iš ataskaitoje pateiktos informacijos, bei ją pagrindžiančių ataskaitos priedų, matyti, kad bankrutuojantis asmuo yra pažeidęs Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 16 straipsnio nuostatas: laiku neteikia bankroto administratorei ir kreditoriams prašomos informacijos, vilkina atsakyti į laiškus, neinformuoja bankroto administratorės apie pasikeitusią gyvenamąją vietą; plane nustatyta tvarka neperveda lėšų į depozitinę sąskaitą kreditorių reikalavimams ir bankroto administravimo išlaidoms mokėti, todėl yra pažeidžiamos kreditorių teisės, taip pat laiku neatsiskaitoma su bankroto administratore už suteiktas paslaugas; nevykdo prievolės patikslinti mokumo atkūrimo planą. Atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 16 d. ataskaitoje pateiktą informaciją dėl plano vykdymo eigos, kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ iniciatyva 2019 m. vasario 11 d. buvo sušauktas kreditorių susirinkimas spręsti klausimą dėl bankroto bylos nutraukimo. Susirinkime kreditoriai vienbalsiai balsavo „už“ bankroto bylos nutraukimą, vadovaujantis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punktu. Be to, kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ priimtą sprendimą motyvavo tuo, kad „bankrutuojantis asmuo bankroto procese nesiekia teisingos savo ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, nevykdo teisių ir pareigų nustatytų FABĮ 16, 17 straipsniuose, taip pat kreditorių susirinkimų sprendimų bei teismo patvirtinto plano. Visos aplinkybės sudaro pagrindą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo FABĮ 10 straipsnyje numatyta tvarka.”.

10Fizinio asmens bankroto byla nutrauktina.

11FABĮ 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų: 1) nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti; 2) teismas nepatvirtina plano; 3) paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos; 4) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų veiksmų ar 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte nurodytų žalingų įpročių; 5) paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus; 6) fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti; 7) iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla; 8) fizinis asmuo nevykdo kitų šio įstatymo nustatytų reikalavimų; 9) fizinis asmuo miršta; 10) kitais šio įstatymo nustatytais atvejais. Teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo. Nutraukus fizinio asmens bankroto bylą šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais, visi mokesčiai ir su jais susijusios sumos, palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo nutarties iškelti šią bylą įsiteisėjimo dienos, išskyrus jau įvykdytus skolinius įsipareigojimus (FABĮ 10 straipsnio 2–3 dalys).

12Fizinis asmuo bankroto proceso metu, be kita ko, privalo: pateikti bankroto administratoriui visus su bankroto procesu susijusius dokumentus; nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos pervesti lėšas į depozitinę sąskaitą kreditorių reikalavimams tenkinti ir bankroto administravimo išlaidoms mokėti plane nustatyta tvarka; pasikeitus finansinei būklei ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios būklės pasikeitimo dienos apie tai informuoti bankroto administratorių; bankroto administratoriaus rašytiniu prašymu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio prašymo gavimo dienos pateikti prašomą informaciją ir (ar) dokumentus; gyvenamosios vietos pakeitimo atveju ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti bankroto administratoriui naujos gyvenamosios vietos adresą; ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius teikti bankroto administratoriui sąskaitų kredito įstaigose išrašus; tinkamai įgyvendinti plane numatytas priemones ir (ar) vykdyti jame numatytą veiklą; bendradarbiauti su bankroto administratoriumi, organizuojant bankroto procedūras (FABĮ 16 straipsnio 3 punktas, 5 punktas, 6 punktas, 7 punktas, 8 punktas, 11 punktas, 12 punktas, 13 punktas). Nustatyta, kad pareiškėjas nevykdo šių savo pareigų ir FABĮ nustatytų reikalavimų, nesiima jokių veiksmų, kad būtų patikslintas mokumo atkūrimo planas. Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankroto administratorė siuntė pareiškėjui elektroninius laiškus, teikė informaciją, prašė pateikti informaciją, pervesti įmokas į depozitinę sąskaitą, tikslinti mokumo planą, tačiau pareiškėjas tinkamai nereagavo. Byloje yra duomenys, kad pareiškėjas 2018 m. spalio 3 d. elektroniniu laišku bankroto administratorei pateikė duomenis ir nurodė, kad yra išvykęs į Jungtinę Karalystę.

132019 m. vasario 11 d. buvo sušauktas kreditorių susirinkimas spręsti klausimą dėl bankroto bylos nutraukimo. Susirinkime kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 100 proc. visos teismo patvirtintos kreditorių finansinių reikalavimų sumos, vienbalsiai balsavo „už“ bankroto bylos nutraukimą, vadovaujantis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punktu. Nustatyta, kad plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai vienbalsiai balsavo „už“ bankroto bylos nutraukimą.

14Pažymėtina, kad teismas, siekdamas išsiaiškinti pareiškėjo poziciją ir susidariusią situaciją, kelis kartus siuntė bankroto administratorės prašymą dėl bankroto bylos nutraukimo pareiškėjui jo elektroninio pašto adresu ( - ), jo paskutinės žinomos ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), taip pat procesiniai dokumentai buvo siųsti kitu žinomu (pareiškėjo motinos) adresu ( - ), tačiau grįžo neįteikti, atsiliepimo ar prašymų negauta. Sodros duomenimis pareiškėjas verčiasi individualia veikla. Procesiniai dokumentai pareiškėjui laikomi įteikti tinkamai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalimi – atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atkreiptinas dėmesys, kad FABĮ įpareigoja pareiškėją gyvenamosios vietos pakeitimo atveju pranešti bankroto administratorei naujos gyvenamosios vietos adresą ir bendradarbiauti su bankroto administratore. Taip pat CPK 121 straipsnyje numatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šios pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais.

15Bankrutuojantis asmuo bankroto proceso metu turi pareigą atlikti įvairiausius bankroto įstatyme nustatytus veiksmus (FABĮ 16 straipsnis), taip pat pareigą rūpintis savo bankroto byla, bendradarbiauti su bankroto administratoriumi organizuojant bankroto procedūras (FABĮ 16 straipsnio 13 punktas), įsitikinti, kad yra laikomasi įstatymo numatytų terminų, ir, prireikus, kreiptis dėl bankroto administratoriaus atsistatydinimo. Nevykdant nustatytų pareigų, neigiamos neveikimo pasekmės tenka pačiam bankrutuojančiam asmeniui (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-256-230/2018; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-342-254/2016; Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-630-544/2016).

16Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Šiuo įstatymu sudaromos sąlygos fiziniams asmenims, iš esmės pablogėjus jų finansinei būklei, per protingą terminą pagal galimybes tenkinti kreditorių reikalavimus ir, pasibaigus šiam terminui, įstatyme nustatytomis sąlygomis būti atleistiems nuo tolimesnio skolų mokėjimo, t. y. atkuriamas jų mokumas ir užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas nustatyta tvarka. Fizinių asmenų bankroto įstatymu iš esmės siekiama sukurti efektyvų teisinį mechanizmą, sudarantį sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą, užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka, tuo pačiu išlaikyti teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą. Šių tikslų įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo sudaryto mokumo atkūrimo plano ir jo įgyvendinimo. Pažymėtina, jog pats fizinis asmuo, kuris kreipiasi, kad jam būtų iškelta bankroto byla, privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis, o tuo pačiu ir sąžiningai vykdyti įstatymo jam nustatytas pareigas (FABĮ 16 straipsnis). Pažymėtina, kad bankroto proceso efektyvumas iš esmės priklauso nuo paties bankrutuojančio fizinio asmens iniciatyvumo, noro atkurti fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą bei pasiekus teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą, todėl pats bankrutuojantis asmuo turi vykdyti įstatymo jam numatytas pareigas, naudotis suteiktomis teisėmis (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1487-153/2015).

17Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad pats pareiškėjas neveikia už efektyvų, greitą bylos nagrinėjimą, o tuo pačiu ir už FABĮ siekiamų tikslų įgyvendinimą, pareiškėjas nebendradarbiauja su bankroto administratore. Teismo vertinimu, pareiškėjo elgesys iškėlus bankroto bylą neatitiko protingo, rūpestingo, apdairaus asmens elgesio (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1487-153/2015). Teismo manymu, šiuo atveju egzistuoja fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo pagrindas, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas, vadovaudamasis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punktu, sprendžia, kad fizinio asmens P. G. bankroto byla nutrauktina.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 8 punktu,

Nutarė

19nutraukti fizinio asmens P. G., a. k. ( - ) bankroto bylą.

20Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prašymą dėl fizinio asmens P. G.... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 22 d. nutartimi nutarė iškelti... 5. 2017 m. kovo 21 d. nutartimi patvirtinti pareiškėjo kreditorių finansiniai... 6. 2017 m. gegužės 25 d. nutartimi patvirtintas mokumo atkūrimo planas.... 7. 2018 m. birželio 25 d., 2018 m. lapkričio 12 d., 2019 m. sausio 14 d.... 8. 2019 m. kovo 7 d. gautas pareiškėjo bankroto administratorės prašymas dėl... 9. Bankroto administratorė prašyme nurodė, kad 2018 m. lapkričio 16 d.... 10. Fizinio asmens bankroto byla nutrauktina.... 11. FABĮ 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas priima nutartį nutraukti... 12. Fizinis asmuo bankroto proceso metu, be kita ko, privalo: pateikti bankroto... 13. 2019 m. vasario 11 d. buvo sušauktas kreditorių susirinkimas spręsti... 14. Pažymėtina, kad teismas, siekdamas išsiaiškinti pareiškėjo poziciją ir... 15. Bankrutuojantis asmuo bankroto proceso metu turi pareigą atlikti įvairiausius... 16. Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti... 17. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad pats pareiškėjas neveikia už... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 19. nutraukti fizinio asmens P. G., a. k. ( - ) bankroto bylą.... 20. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...