Byla I-5256-580/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Vansevičiaus, atsakovo atstovui advokatui Virgilijui Kaupui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo W. R. (W. R.) skundą atsakovui Užsienio reikalų ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos ambasadai Egipto Arabų Respublikoje dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas W. R. prašo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje (toliau – ir Ambasada) sprendimą neišduoti vizos; 2) įgalioti Ambasadą priimti naują sprendimą, suteikiantį prašomą vizą; 3) atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

4Paaiškino, kad Mykolo Romerio universiteto rektorius 2013-05-21 priėmė įsakymą Nr. 2ISP-97 dėl pareiškėjo priėmimo į Socialinės politikos fakulteto socialinio darbo studijų programos anglų kalba bakalauro nuolatinių valstybės nefinansuojamų studijų pirmą kursą. Mykolo Romerio universitetas 2013-05-23 kreipėsi į Ambasadą dėl nacionalinės daugkartinės (D) vizos išdavimo Pakistano piliečiui W. R., tačiau ją atsisakyta išduoti, argumentuojant tuo, kad pareiškėjas gali kelti nelegalios migracijos grėsmę. Pažymėjo, kad W. R. Mykolo Romerio universitetas iki 2014-08-31 suteikė gyvenamąją vietą Mykolo Romerio universiteto Studentų namuose ir sutiko leisti deklaruoti gyvenamąją vietą šiuo adresu. Pareiškėjas atitinka Europos Sąjungos Tarybos Direktyvos (2004/114/EB) dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų 6 ir 7 straipsniuose keliamas įleidimo sąlygas studentams. W. R. puikiai moka anglų kalbą, turi Castech mokyklos išduotą sertifikatą Nr. 11201213, patvirtinantį, kad įgijo anglų kalbos B2 žinių lygį.

5Mykolo Romerio universiteto 2013-05-23 tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo Nr. 11 TRS-482 nurodyta, kad pareiškėjas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu ketina gyventi iš asmeninių lėšų, kurių pakanka studijoms ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti. W. R. tėvas M. R. (M. R.) Pakistane turi nuosavą verslą, todėl turi lėšų sūnui išlaikyti studijų Lietuvos Respublikoje metu ir teisiškai įsipareigojo tai padaryti.

6Pareiškėjas 2011-11-23 kreipėsi į Austrijos ambasadą Islamabade, Pakistane, dėl vizos, kadangi ketino studijuoti Austrijoje. 2011 m. gruodžio mėnesį buvo atsisakyta išduoti vizą, motyvuojant tuo, kad W. R. neturi susiradęs gyvenamosios vietos Austrijoje studijų laikotarpiu. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 265/2010 iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentą (EB) Nr. 562/2006, kiek tai susiję su ilgalaikes vizas turinčių asmenų judėjimu, 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ilgalaikės vizos išdavimas yra reglamentuojamas pagal nacionalinę arba Sąjungos teisę. Atsisakymo išduoti Austrijos vizą pagrindais neturi būti remiamasi priimant sprendimą dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės daugkartinės vizos išdavimo.

7Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties 19 straipsnyje yra pateiktas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant atsisakoma išduoti vizą užsieniečiui, tačiau W. R. jų neatitinka. Daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduodama užsieniečiui studentui, priimtam studijuoti į Lietuvos Respublikoje registruotą ir veikiančią aukštąją mokyklą. Informacija dėl buvimo tikslų buvo pateikta Mykolo Romerio universiteto oficialiu prašymu. Mano, kad ginčijamas sprendimas formaliai gali būti teisėtas, tačiau nėra teisingas, protingas ir logiškas, kadangi dokumentais yra pagrįstas atvykimo tikslas, t. y. ketinimas studijuoti, W. R. sumokėjo už studijas, sąžiningai tvarkė dokumentus ir visiškai pagrįstai tikėjosi, kad jam bus išduota daugkartinė viza. Mykolo Romerio universitetas, atsižvelgęs į rimtus pareiškėjo ketinimus, sudarė jam galimybę gavus vizą nuo rudens semestro pradžios pradėti studijas.

8Pareiškėjas apie teismo posėdį informuotas elektroniniu paštu, teismo posėdžio metu išklausytas patvirtinimas, kad apie teismo posėdį jam žinoma.

9Atsakovas Užsienio reikalų ministerija prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino kad Šengeno bei nacionalinės vizų išdavimo reglamentavimas įtvirtina Užsienio reikalų ministerijos konsulinio pareigūno diskrecijos teisę gautos medžiagos bei kitos konsulo surinktos informacijos pagrindu vienasmeniškai priimti sprendimą dėl vizos išdavimo. Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja diplomatines atstovybes bei konsulines įstaigas prisiimti asmeninę atsakomybę, įvertinant nelegalios imigracijos į Europos Sąjungą pavojų nagrinėjant prašymus dėl Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos vizų išdavimo. Teisės aktai konsulinį pareigūną įpareigoja įsitikinti užsieniečio sąžiningumu ir vykimo į Lietuvos Respubliką tikslo pagrįstumu ir teisėtumu. Užsienio reikalų ministerijos konsuliniam pareigūnui kilo pagrįstos abejonės dėl jo vykimo į Lietuvą tikslo ir buvimo sąlygų. W. R. neįvykdė reikalavimo pateikti reikiamus įrodymus apie buvimo Lietuvoje tikslą, sąlygas, pragyvenimo lėšų pakankamumą. Kilo įtarimas, kad tikrieji W. R. kelionės į Lietuvą tikslai gali būti kitokie, nei oficialiai deklaravo pareiškėjas ir dėl to gali kilti nelegalios migracijos rizika. Pažymėjo, kad pareigas pateikti visus Europos Parlamento ir Tarybos 2009-07-13 reglamentu (EB) Nr. 810/2009 nustatančio Bendrijos vizų kodeksą 14 straipsnio 1 dalyje nurodytus ir vizos gavimui būtinus dokumentus tenka vizos prašančiam asmeniui.

10Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė, o jos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Ambasadai apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai (b. l. 63). Trečiasis suinteresuotas asmuo 2013-09-04 rašte Nr. (39.5.1.1)-SK39-174 ir 2013-11-03 rašte Nr. (39.5.1.1.)SK39-206 prašė bylą nagrinėti Ambasados atstovui nedalyvaujant (b. l. 28, 71). Kliūčių išnagrinėti bylą iš esmės ir priimti sprendimą nenustatyta, todėl ji nagrinėta trečiojo suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

12Skundas atmestinas.

13Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Lietuvos Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje 2013-07-29 sprendimo Nr. 061, kuriuo Pakistano Islamo Respublikos piliečiui W. R. atsisakyta išduoti nacionalinę vizą, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2013-05-21 įsakymu Nr. 2ISP-97 buvo priimtas į Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto socialinio darbo programos anglų kalba bakalauro nuolatinių valstybės nefinansuojamų studijų I kursą (b. l. 12). Jis Lietuvos Respublikos ambasadai Egipto Arabų Respublikoje 2013-07-24 pateikė specialios formos prašymą išduoti nacionalinę vizą (b. l. 49–51). Prašyme W. R. nurodė, kad pagrindinis kelionės tikslas yra studijos. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikė paso kopiją (b. l. 54–55), dokumentus, patvirtinančius priėmimą į Mykolo Romerio universitetą (b. l. 9, 12), savo tėvo įsipareigojimą padengti W. R. studijų ir gyvenimo Lietuvoje išlaidas (b. l. 39), tėvo banko sąskaitos išrašą, kelionės sveikatos draudimo dokumentą, kelionės bilietų rezervaciją.

15Valstybės saugumo departamentas 2013-07-29 pateikė išvadą, jog atsakymas dėl vizos yra neigiamas. Remiantis Vizų kodekso 21 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 19 straipsnio 10 punktu rekomenduojama neišduoti Lietuvos Respublikos vizos (b. l. 57).

16Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos konsulinis pareigūnas, įvertinęs visą turimą medžiagą, 2013-07-29 priėmė sprendimą atsisakyti pareiškėjui išduoti nacionalinę vizą, kadangi yra rimtas pagrindas manyti, jog užsienietis gali kelti nelegalios migracijos grėsmę (b. l. 58–59).

17Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“. Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsieniečio, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, atvykimui į Lietuvos Respubliką ir buvimui joje taikomos 2001-03-15 Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (toliau – Vizų režimo reglamentas), nuostatos. Vyriausybė Vizų režimo reglamento nustatytais atvejais gali taikyti vizų režimo išimtis. Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad I priede išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorines sienas, privalo turėti vizą. Pakistanas įrašytas į šį priedą.

18Pareiškėjas yra Pakistano Islamo Respublikos, todėl atvykdamas į Lietuvos Respubliką privalo turėti vizą. Įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje viza apibrėžiama kaip į užsieniečio kelionės dokumentą įklijuojamas įklijos formos leidimas, leidžiantis atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje ar vykti tranzitu. Vizos yra dviejų rūšių: Šengeno viza ir nacionalinė viza (Įstatymo 12 straipsnis). Pareiškėjas prašė išduoti daugkartinę nacionalinę vizą.

19Dokumentų vizai gauti pateikimą, nagrinėjimą ir sprendimo dėl atsisakymo išduoti vizą priėmimą, konsultavimąsi dėl vizų reglamentuoja vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro 2004-09-02 įsakymu Nr. 1V-280/V-109 patvirtintas Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų tiekėjų pasirinkimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Pagal Aprašo 4 punktą dokumentus vizai gauti priima ir nagrinėja įgaliotų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiui išduodama viza, valstybės tarnautojai, jie sprendžia ir klausimus, susijusius su konsultacijų vykdymu, vizos išdavimu ar atsisakymu ją išduoti, jos pratęsimu ar atsisakymu ją pratęsti, jos panaikinimu ir Šengeno vizos atšaukimu, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimu. Aprašo 73 punktas nustato, kad daugkartinei nacionalinei vizai gauti užsienietis Lietuvos vizų tarnybai užsienyje pateikia prašymą, galiojantį kelionės dokumentą, išduotą per pastaruosius dešimt metų, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką, nuotrauką, sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, kviečiančios Lietuvos Respublikos įstaigos, įmonės ar organizacijos prašymą išduoti jam daugkartinę nacionalinę vizą. Pagal Aprašo 74 punktą įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodytus duomenis. Iš pareiškėjo skunde aprašytos vizos išdavimo situacijos bei kitų byloje pateiktų dokumentų matyti, kad šių reikalavimų buvo laikomasi tinkamai.

20Atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindai yra nustatyti Įstatymo 19 straipsnyje. Iš prašomo panaikinti sprendimo matyti, kad sprendimas buvo priimtas motyvuojant tuo, kad yra rimtas pagrindas manyti, jog užsienietis gali kelti nelegalios migracijos grėsmę. Prašomo panaikinti Ambasados sprendimo teisinis pagrindas atitinka Įstatymo 19 straipsnio 10 punktą, sakantį, kad nacionalinę vizą atsisakoma išduoti, kai yra rimtas pagrindas manyti, kad užsienietis gali kelti nelegalios migracijos grėsmę.

21Europos Sąjungos Tarybos direktyvos Nr. 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo sąlygas studentams 6-7 straipsniai numato reikalavimus trečiosios šalies piliečiui studentui, kuris kreipiasi dėl įleidimo. Asmuo turi pateikti nacionalinės teisės aktuose nustatytą galiojantį kelionės dokumentą, nepilnametis - tėvų sutikimą numatomam buvimui, sveikatos draudimą nuo visų rizikų, nuo kurių paprastai draudžiami atitinkamos valstybės narės piliečiai, įrodymą, jei to reikalauja valstybė narė, kad jis sumokėjo mokestį už prašymo tvarkymą pagal 20 straipsnį, turi būti aukštojo mokslo įstaigos priimtas mokytis pagal studijų programą bei pateikti valstybės narės reikalaujamus įrodymus, kad buvimo joje laikotarpiu jis turės pakankamai lėšų pragyvenimui, studijoms ir grįžimo kelionės išlaidoms padengti bei patvirtinančius, kad turi pakankamas kalbos, kuria studentas mokysis, žinias, jei to reikalauja valstybė narė.

22Europos Sąjungos Tarybos direktyvos Nr. 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo sąlygas studentams 6 straipsnio 1 dalies d) punkte numatyta, kad asmuo neturi būti laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar sveikatai. Nelegali migracija kelia grėsmę šiuo direktyvos straipsniu saugomoms vertybėms, todėl ši sąlyga yra visiškai suderinta su Įstatymo 19 straipsnio 10 punktu.

23Vertindamas priimto sprendimo pagrindimą, teismas atsižvelgia į tai, kad byloje esantys ir atsakovo nurodyti bei pareiškėjo neginčijami duomenys rodo, jog buvo pakankamas pagrindas išvadai, kad tikrieji W. R. kelionės į Lietuvą tikslai gali būti visai kitokie, nei jis oficialiai nurodė, t. y. ne studijuoti, o greičiau patekti į Šengeno erdvę, dėl ko pareiškėjas gali kelti nelegalios migracijos grėsmę. Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje 2013-08-29 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę (D) vizą Pakistano Islamo Respublikos piliečiui R. W.“ nurodė, kad su pareiškėju dokumentų pateikimo metu buvo atlikti interviu raštu ir žodžiu. W. R. buvo paprašyta užpildyti Ambasados parengtą klausimyną, skirtą studijuoti Lietuvoje besirengiantiems asmenims, kurie kreipiasi dėl vizos, jis taip pat buvo apklaustas žodžiu. Interviu metu paaiškėjo, kad pareiškėjas niekur nedirba ir nesimoko. Sprendžiant iš jo pase esančių spaudų, 2011-06-21 ir 2011-11-23 W. R. kreipėsi į Austrijos ambasadą Islamabade dėl vizos. Pareiškėjas nurodė, kad Austrijoje norėjo studijuoti tarptautinių pardavimų vadybą, tačiau Austrijos ambasada jam du kartus atsisakė išduoti vizą. W. R. pateikė vieną Austrijos ambasados Islamabade pranešimą dėl atsisakymo išduoti vizą, kuriame pažymėta, kad Ambasada vizą pareiškėjui atsisakė išduoti dėl to, kad jis nepagrindę kelionės tikslo, neįrodė turįs pakankamai lėšų kelionei, pateikė nepatikimą informaciją apie kelionė tikslus, nebuvo galima nustatyti, ar W. R. išvyks iš šalies iki vizos galiojimo pabaigos. Paklaustas, kodėl vietoje planuotų tarptautinių pardavimų vadybos studijų Austrijoje, Lietuvoje pasirinko studijuoti socialinį darbą, tiek apklausos žodžiu, tiek raštu metu W. R. atsakė, kad Lietuva jam yra labai brangi, Mykolo Romerio universitetas yra gražus, socialinio darbo programa „arti žmonijos“, o planus dėl studijų pakeitė supratęs, kad jo šaliai labiau reikia socialinių darbuotojų nei tarptautinių pardavimų vadybininkų. W. R. taip pat paaiškino, kad jo tėvas turi parduotuvę turguje ir iš šios parduotuvės pajamų padengs visas su studijomis ir gyvenimu Lietuvoje susijusias išlaidas. Išnagrinėjus pareiškėjo pateiktą jo tėvo banko sąskaitos išrašą akivaizdu, kad stabilių pastovių pajamų nėra gaunama. Daugelis įrašų banko sąskaitos išraše leidžia daryti prielaidą, kad kelis mėnesius tie patys pinigai buvo įnešami ir paimami iš banko sąskaitos, taip siekiant sukurti įspūdį, jog banko sąskaita yra aktyvi. Didžiausia pinigų suma į banko sąskaita įnešta sąskaitos išrašo ir banko pažymos spausdinimo dieną. Visa tai leidžia rimtai abejoti, ar W. R. tėvas tikrai yra pajėgus apmokėti sūnaus studijų ir gyvenimo Lietuvoje išlaidas (b. l. 60–62).

24Surinkta informacija nėra prieštaringa ir nekelia abejonių dėl jos teisingumo. Įvertinus nustatytas aplinkybes ir teisės aktų, reglamentuojančių vizų išdavimą, nuostatas, bei pareiškėjui skunde nurodytais motyvais ir byloje pateiktais įrodymais nepatvirtinus ginčijamo sprendimo, priimto susiklosčiusių faktinių aplinkybių pagrindu, ydingumo, darytina išvadą, kad pareiškėjui buvo pagrįstai atsisakyta išduoti nacionalinę D tipo vizą. Šią išvadą patvirtina ir Valstybės saugumo departamento pateikti duomenys bei rekomendacija neišduoti vizos. Taip Įstatymo 19 straipsnio 10 punkte numatyta sąlyga buvo visiškai įrodyta ir atsirado pagrindas atsisakyti pareiškėjui išduoti nacionalinę vizą. Lietuvos Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje 2013-07-29 sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti. Teismui pripažinus, kad sprendimas dėl atsisakymo išduoti vizą yra teisėtas ir pagrįstas, negali būti tenkinamas reikalavimas įpareigoti) Lietuvos Respublikos ambasadą Egipto Arabų Respublikoje išduoti jam nacionalinę vizą. W. R. skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

25Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjo skundas netenkinamas, nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

26Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, 85–88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

27Skundą atmesti.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas W. R. prašo: 1)... 4. Paaiškino, kad Mykolo Romerio universiteto rektorius 2013-05-21 priėmė... 5. Mykolo Romerio universiteto 2013-05-23 tarpininkavimo rašte dėl leidimo... 6. Pareiškėjas 2011-11-23 kreipėsi į Austrijos ambasadą Islamabade,... 7. Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties 19... 8. Pareiškėjas apie teismo posėdį informuotas elektroniniu paštu, teismo... 9. Atsakovas Užsienio reikalų ministerija prašė pareiškėjo skundą atmesti... 10. Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų... 12. Skundas atmestinas.... 13. Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Lietuvos Respublikos... 14. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 15. Valstybės saugumo departamentas 2013-07-29 pateikė išvadą, jog atsakymas... 16. Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos konsulinis pareigūnas,... 17. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas... 18. Pareiškėjas yra Pakistano Islamo Respublikos, todėl atvykdamas į Lietuvos... 19. Dokumentų vizai gauti pateikimą, nagrinėjimą ir sprendimo dėl atsisakymo... 20. Atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindai yra nustatyti Įstatymo 19... 21. Europos Sąjungos Tarybos direktyvos Nr. 2004/114/EB dėl trečiosios šalies... 22. Europos Sąjungos Tarybos direktyvos Nr. 2004/114/EB dėl trečiosios šalies... 23. Vertindamas priimto sprendimo pagrindimą, teismas atsižvelgia į tai, kad... 24. Surinkta informacija nėra prieštaringa ir nekelia abejonių dėl jos... 25. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 26. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio... 27. Skundą atmesti.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...