Byla I-341-554/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pranešėjas ir pirmininkas), Jolantos Medvedevienės, Nataljos Zelionkienės,

2sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjos A. P. įgaliotai atstovei – advokatei Stanislovai Staniukynienei,

4trečiojo suinteresuotojo asmens – Marijampolės apskrities viršininko administracijos įgaliotai atstovei Jolitai Bendoriūtei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. P. prašymą trečiajam suinteresuotam asmeniui – Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl termino atnaujinimo ir

Nustatė

6Pareiškėja teismo prašė atnaujinti terminą pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į savo mirusio sutuoktinio P. P. iki žemės nacionalizacijos asmeninės nuosavybės teise valdytą 4,50 ha žemės sklypą, esantį Čečėtų kaime, Kazlų Rūdos seniūnijoje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, Marijampolės apskrityje.

7Pareiškėja prašyme (b.l. 5-7) nurodė, taip pat pareiškėjos įgaliota atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad pareiškėjos sutuoktinis P. P. , miręs 1984-10-03, iki žemės nacionalizacijos asmeninės nuosavybės teisę valdė 4,50 ha žemės sklypą, kurį 1939 metais pirko iš savo brolio V. P. . Iš archyvų gauti duomenys patvirtina, kad sutuoktinio brolis 1927 metais asmeninės nuosavybės teise valdė 19,04 ha žemės valdą, o 1949 metais – tik 15 ha žemės sklypą. Žemės pirkimo - pardavimo dokumentai neišliko, todėl vėliau, atstačius terminą pateikti prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo, pareiškėja kreipsis į bendrosios kompetencijos teismą dėl juridinę reikšmė turinčio fakto nustatymo ir termino pateikti nuosavybės teisę bei giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų pateikimo kompetetingai institucijai. Apie tai, kad sutuoktinis iki žemės nacionalizacijos asmeninės nuosavybės teise valdė 4,50 ha žemės valdą pareiškėja sužinojo 2001 metų pabaigoje iš sutuoktinio brolio turto paveldėtojų, kai jiems gretimame žemės sklype buvo atkuriamos nuosavybės teisės. Pateikti laiku prašymą pareiškėjai sutrukdė sunki jos sveikatos būklė bei garbus amžius. Be to, pareiškėjos santuoka buvo įregistruota 1948-03-16, o sutuoktinis mirė 1984-10-03. Tais laikais apie iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemę niekas nekalbėjo. 1990 metais jai buvo diagnozuota lėtinė sunki liga – limfoleukozė, taip pat išėminė širdies liga – krūtinės angina, širdies nepakankamumas. Nuo 1982 metų pareiškėjai visam laikui buvo nustatyta 2 invalidumo grupė. Eilę kartų pareiškėja buvo gydoma stacionariai. Po termino pateikti prašymą pabaigos pareiškėja taip pat eilę kartų buvo gydoma stacionariai. Pareiškėja visą laiką buvo priversta rūpintis savo sveikata, dažnai lankytis gydymo įstaigose, vartoti vaistus, todėl objektyviai neturėjo galimybės domėtis nuosavybės teisių atkūrimo procesu.

8Tretysis suinteresuotasis asmuo – Marijampolės apskrities viršininko administracija atsiliepime į prašymą bei trečiojo suinteresuoto asmens įgaliota atstovė teismo posėdžio metu prašė atmesti pareiškėjos prašymą kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime į prašymą (b.l. 64-66) tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, taip pat jo įgaliota atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad pareiškėja nustatytu terminu nepateikė prašymo atkurti nuosavybės teises į savo sutuoktinio iki nacionalizacijos valdytą žemę, taip pat nepateikė nuosavybės teises ir giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinančių dokumentų. Nurodyta termino praleidimo priežastis – senyvas amžius, sunki sveikatos būklė, nuolatinis lankymasis gydymo įstaigose nevisiškai pagrįsta medicininiais dokumentais. Pareiškėja turėjo realią galimybę pasinaudoti įgalioto atstovo paslaugomis, kuris nustatytu terminu būtų kompetetingai institucijai pateikęs prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Visos pareiškėjos nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis termino praleidimo priežastimis.

10Pareiškėjos prašymas patenkintinas visiškai.

11Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau tekste - Įstatymas) 10 str. 1 d. numatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio Įstatymo nustatyta tvarka iki 2001m. gruodžio 31 d. Įstatymo 10 str. 4 d. taip pat numatyta, kad piliečiai, padavę prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003-12-31 turėjo pateikti šio Įstatymo 17 str. nurodytoms Institucijoms.

12Administracinės bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą (b.l. 8, 9, 12, 13, 15-16), tačiau nustatytu terminu (iki 2001-12-31) nepateikė prašymo atkurti nuosavybės teises į savo mirusio sutuoktinio iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą 4,50 ha žemės valdą, esančią Čečėtų kaime, Kazlų Rūdos seniūnijoje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, Marijampolės apskrityje, taip pat iki 2003-12-31 nepateikė nuosavybės teisę bei giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų (b.l. 17). Pareiškėjos santuoka buvo įregistruota 1948-03-16 (b.l. 8). Pareiškėjos sutuoktinis mirė 1984-10-03 (b.l. 9). Archyve dokumentai apie žemės sklypo pirkimą 1939 metais nerasti (b.l. 10, 12). Žemės sklypas natūroje rastas bei apžiūrėtas ir jis turi bendrą ribą su pareiškėjos sutuoktinio brolio iki žemės nacionalizacijos valdytu žemės sklypu (b.l. 15, 16). Trečiojo suinteresuoto asmens įgaliota atstovė patvirtino aplinkybę, jog šiuo metu žemės sklypas neužimtas ir, atnaujinus terminis, yra reali galimybė jį grąžinti natūra pareiškėjai.

13Įstatymo 10 str. 1 d. ir 4 d. numatyta teisė piliečiams kreiptis į teismą dėl praleistų terminų prašymams atkurti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su žemės savininku ir nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo. Teismas pripažinęs, kad šie terminai praleisti dėl svarbių priežasčių, gali šiuos terminus atnaujinti. Pareiškėja kreipėsi tik dėl Įstatymo 10 str. 1 d. numatyto termino atnaujinimo. Teismo posėdžio metu pareiškėjos įgaliota atstovė paaiškino, kad dėl Įstatymo 10 str. 4 d. numatyto termino atnaujinimo bei juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo dėl žemės sklypo valdymo nuosavybės teise nustatymo ateityje kreipsis į bendrosios kompetencijos teismą. Teismas konstatuoja, kad pareiškėja tinkamai vadovaujasi LVAT suformuota praktika analogiškose teisinėse situacijose (ABTĮ 13 str., 20 str., Specialiosios teisėjų kolegijos 2008-05-26 nutartis ir t.t.). Pareiškėja ir jos įgaliota atstovė taip pat nurodė, kad apie sutuoktinio iki žemės nacionalizacijos turėtą žemės valdą sužinojo tik baigiantis Įstatymo 10 str. 1 d. numatytam terminui iš sutuoktinio brolio V. P. įpėdinių, kuriems buvo atkuriamos nuosavybės teisės į žemę besiribojančiam žemės sklype. Svarbiomis minėtų terminų praleidimo priežastimis nurodė senyvą amžių, silpną sveikatą, invalidumą, nežinojimą apie žemės valdą bei nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų nebuvimą. Įstatymo normose nėra nurodyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, todėl, sprendžiant šį klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis bendraisiais Įstatymo pradmenimis ir jo prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 4 str. 5 d.). Terminų praleidimo priežasčių svarbumą lemia konkrečios aplinkybės, kurios nepriklausė nuo terminą praleidusio asmens valios ir jo pasirinkto konkrečioje teisinėje situacijoje elgesio modelio ir kurios sudarė jam objektyvias kliūtis paduoti atitinkamą prašymą (pateikti atitinkamus dokumentus) arba turėjo įtakos jo valiai bei jo pasirinktam elgesiui taip, kad jis (elgdamasis protingai) galėjo neteisingai suvokti šią teisinę situaciją. Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad svarbios priežastys dėl kurių buvo praleistas Įstatymo 10 str. 1 d. nustatytas terminas, turėjo egzistuoti iki šio termino pasibaigimo. Priežastys, atsiradusios po minėto termino pasibaigimo, įtakos termino praleidimui (atnaujinimui) neturi (ABTĮ 13 str., 20 str. 3 d. - LVAT 2007-10-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A8-870/2007 ir kt.). Šiuo atveju vertinamasis laikotarpis yra nuo teisės į nuosavybės teisių atkūrimą atsiradimo dienos iki Įstatymo nustatyto termino pateikti prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo pasibaigimo (2001 m. gruodžio 31 d.). Teisę atkurti nuosavybės teises į sutuoktinio turėtą žemės valdą pareiškėja įgijo 1991-08-01 (įsigaliojus Įstatymui dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų), todėl, šiuo atveju, vertinamos priežastys, sutrukdžiusios pareiškėjai realizuoti jos teisę paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo laikotarpiu nuo 1991-08-01 iki 2001-12-31. Prašymas atnaujinti Įstatymo 10 str. 1 d. numatytą terminą, kaip jau buvo paminėta, grindžiamas senyvu amžiumi, silpna sveikata, invalidumu, nežinojimu apie žemės valdą bei nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų nebuvimu. Liga svarbia termino atnaujinimo priežastimi pripažintina priklausomai nuo to, kiek ji galėjo įtakoti sergančiojo asmens valią ar fizines galimybes savarankiškai ar per įgaliotą atstovą savalaikiai paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Administracinėje byloje esantys pažymėjimo, išrašų iš medicininių dokumentų, epikrizių duomenys (b.l. 32-63) patvirtina aplinkybes, kad 1990 metais pareiškėjai diagnozuota lėtinė sunki liga – limfoleukozė, taip pat išėminė širdies liga – krūtinės angina, širdies nepakankamumas. Be to, nuo 1982 metų pareiškėjai visam laikui nustatyta 2 invalidumo grupė (b.l. 19). 1994 ir 1998 metais pareiškėja buvo gydoma stacionariai. Po 2001-12-31 pareiškėja taip pat eilę kartų buvo gydoma stacionariai. Visą laiką, būdama gana garbingo amžiaus, ji buvo priversta nuolat sekti savo sveikatos būklę, dažnai lankytis gydymo įstaigose, vartoti vaistus ir pan. Šie duomenys taip pat duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad pareiškėjos sveikatos būklė per visą laikotarpį nuo nuosavybės teisių atkūrimo proceso pradžios iki termino pateikti prašymą pabaigos dėl blogo sveikatos stovio sutrukdė kreiptis su prašymu dėl nuosavybės teisių atkūrimo per įstatymų nustatytą terminą. Įvertinęs paminėtų dokumentų duomenis, teismas sprendžia, kad pareiškėjos sveikatos sutrikimai buvo tokio pobūdžio, jog jai objektyviai sukliudė iki įstatymu nustatyto termino pasirūpinti informacijos apie nekilnojamąjį turtą surinkimu, prašymo pateikimu įstatymo įgaliotai valstybės institucijai (LVAT 2010-04-01 sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-698/2010). Darydamas šią išvadą teismas taip pat atsižvelgia ir į ta, kad pareiškėja ištekėjo už žemės savininko jau po žemės nacionalizacijos – 1948-03-16, o sutuoktinis mirė 1984-10-03, kai nuosavybės teisių atkūrimas nebuvo numatytas net tolimoje perspektyvoje. Teismas taip pat ima domėn ir ta, kad paskutiniu metu pareiškėja elgėsi rūpestingai, operatyviai siekė įgyvendinti savo teises (LVAT 2008-08-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1516/2008). Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad vėliau pareiškėja ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama surinkti duomenis apie sutuoktinio turėtą žemę – pateikė prašymą Institucijai, kreipėsi į archyvus, inicijavo žemės sklypo ribų apžiūrą bei jų nustatymą vietoje. Be to, pareiškėjos sutuoktinio brolio įpėdiniams besiribojančiame žemės sklype nuosavybės teisės atkurtos (šią aplinkybę atsakovo įgaliota atstovė iš esmės pripažįsta), šio sklypo savininkai taip pat iš esmės sutinka su pareiškėjo sutuoktinio turėto žemės sklypo ribomis (b.l. 15-16). Teismas, priimdamas sprendimą atnaujinti terminą, atsižvelgdamas į tai, jog pareiškėjos sutuoktinio brolio atžvilgiu jau išspręstas nuosavybės teisių atkūrimo klausimas ir bylos aplinkybes vertina taip pat vadovaudamasis asmenų lygybės prieš įstatymą bei teisingumo principais (LVAT 2010-04-01 sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-747/2010).

14Įvertinus byloje nustatytų faktinių aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų visetą, patvirtinančių, jog teismui pripažinus, kad teisės į nuosavybės teisių atkūrimą iki 2001-12-31 pareiškėja negalėjo realizuoti dėl sunkios sveikatos būklės (chroniško pobūdžio lėtinių ligų), taip pat atsižvelgiant į įstatymo leidėjo tikslus, kuriuos įgyvendinant Įstatymo 10 str. nustatyti terminai iš naikinamųjų buvo pakeisti į atnaujinamuosius, vadovaudamasi protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, teisėjų kolegija pareiškėjos nurodytas aplinkybes pripažįsta svarbiomis termino praleidimo priežastimis, objektyviomis kliūtimis, trukdžiusiomis realizuoti jos subjektinę teisę į savalaikį nuosavybės teisių atkūrimą (ABTĮ 57 str.).

15Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 4 p.,

Nutarė

16Pareiškėjos A. P. prašymą patenkinti visiškai.

17Atnaujinti A. P. terminą pateikti kompetetingai Institucijai prašymą atkurti nuosavybės teises į sutuoktinio P. P. iki žemės nacionalizacijos valdytą 4,50 ha žemės valdą, esančią Čečėtų kaime, Kazlų Rūdos seniūnijoje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, Marijampolės apskrityje.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai