Byla AS-822-349-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo A. P. T. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. P. T. skundą atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2I.

3Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo A. P. T. (toliau – ir pareiškėjas) skundas atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai (toliau – ir Alytaus AVA, atsakovas), kuriame pareiškėjas prašė: 1) pripažinti pareiškėjo argumentą p. 4 „Reziume“ teisingu arba jį atkoreguoti; 2) nurodyti Alytaus AVA laikytis šio p. 4 „Reziume“ (pakoreguoto) tvarkos ir sprendimo atvejuose ir kadastro projektų rengimo procese; 3) įpareigoti Alytaus AVA nurodyti UAB „Toposfera“ panaikinti savavališkai sustatytus pareiškėjo sklype riboženklius iki prasidedant žemės dirbimo sezonui ir pradėti kadastrinių matavimų procesą nuo buvusių riboženklių atstatymo pirminėse vietose pagal jų pirminį ir sklypo padalinimo projektus; 4) įpareigoti Alytaus AVA išduoti pareiškėjui visus iki šiol jo paprašytus dokumentus (2009-09-22 prašymai), o taip pat, išreikalauti juos šios bylos nagrinėjimui; 5) jeigu teismas matytų reikalą suformuoti specialistų komisiją šio klausimo sprendimui, įtraukti pareiškėjo siūlytus asmenis.

4Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti iki 2010 m. balandžio 20 d. Nutartyje teismas pareiškėjui pasiūlė sukonkretinti skundo reikalavimus, atsižvelgiant į ABTĮ 88 straipsnio nuostatas, nurodyti reikalavimų juridinį pagrindą bei pateikti reikalavimus pagrindžiančius įrodymus. 2010 m. balandžio 20 d. pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriame prašoma: 1) nurodyti Alytaus apskrities viršininko administracijai kadastrinių matavimų projektų rengimo procesuose vadovautis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo (žin. 2005m. Nr. 66 - 2359), Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo, bei tikslinimo taisyklių (žin. 2003m. Nr.18 - 790), o taip pat LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (žin. 2008m. Nr. 22 - 804) 6 straipsnio reikalavimais ir tuo pagrindu ją įpareigoti: 1.1. Išduoti A. P. T., kaip sklypo 582-1 kadastro projekto užsakovui ir sklypų 377, 377-1, 377- 2 kadastro projekto suinteresuotam asmeniui, sklypų 377, 377-1, 377- 2 Petraškų kadastrinėje vietovėje planus su ribų matmenimis - po vieną oficialiai patvirtintą kopiją (Viso - 3 kopijas); 1.2 Nurodyti UAB „Toposfera“ iškelti iš A. P. T. sklypo 582-1 jų savavališkai sustatytus riboženklius ir vykdyti sklypų 377, 377-1, 377- 2 kadastrinių matavimų projektus, vadovaujantis jų pagrindu (t.y., pamatiniais projektais) ir Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo (žin. 2005m. Nr. 66 - 2359) bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (žin. 2003m. Nr.18-790).

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškėjo skundą nutarė laikyti nepaduotu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.).

7Teismo vertinimu, tiek pareiškėjo paduotas pirminis skundas, tiek jo patikslintas skundas ABTĮ skundui keliamų reikalavimų neatitinka. Iš patikslinto skundo turinio matyti, kad pareiškėjas tinkamai neįvykdė jam keliamos pareigos, nes patikslintame skunde A. P. T. nesuprantamai nurodė aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimą (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p.), taip pat skundo reikalavimą suformulavo netinkamai, nesivadovaudamas ABTĮ 88 straipsnio nuostatomis. Pareiškėjo skundo turinys (skundo elementai) yra išdėstytas painiai, neaiškiai, reikalavimų formulavimas liko nekonkretus bei teisiškai neapibrėžtas pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl neįmanoma tiksliai apibrėžti ginčo ir teisingai išnagrinėti bylos. Skundo reikalavimai nekonkretūs, nenurodyta kokiu būdu, kaip įgyvendinti skundo reikalavimuose nurodytus teisės aktus. Pažymėtina, kad teismas gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju, kai besikreipiantis asmuo aiškiai formuluoja ne tik savo reikalavimus, bet ir tų reikalavimų pagrindimą, priešingu atveju, teismas neturi galimybės tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui. Teismas negali už pareiškėją suformuoti skundo dalyko ir pagrindo. Nepašalinus 2010 m. balandžio 6 d. teismo nutartyje nurodytų skundo trūkumų, teismas negali spręsti skundo priėmimo klausimo, todėl skundą nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui A. P. T..

8III.

9Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, A. P. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 23 d. sprendimą ir perduoti skundo priėmimo klausimą Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo. Nesutinka, kad skunde suformuluoti reikalavimai neatitina ABTĮ nuostatų. Teigia skunde nurodęs, kokiais įstatymais turi vadovautis atsakovas ir pateikti pareiškėjo reikalaujamus dokumentus, siekiant atlikti kadastrinius matavimus bei nustatyti sklypo koordinates ir ribas, pranešti gretimų sklypų savininkams. Taip pat nesutinka, kad jis nebuvo pateikęs skundo reikalavimus pagrindžiančių įrodymų – nurodo pateikęs tiek įrodymų bei dokumentų, kiek jam pavykę gauti. Atkreipia dėmesį, kad trūkstamus įrodymus iš atsakovo ar trečiųjų asmenų išreikalauti gali, o reikalui esant, ir privalo pats teismas.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Teisėjų kolegija pažymi, jog skundo (prašymo) priėmimo nagrinėti stadijoje pirmosios instancijos teismas privalėjo patikrinti, ar konkretus pareiškėjo skundo reikalavimas (-ai) atitinka ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 22 straipsnis), teismo kompetencijos ribas (ABTĮ 3, 15 straipsnis), teismo priimamų sprendimų rūšis (ABTĮ 88 – 91 straipsnis) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ 97 straipsnis), t. y., ar skundo reikalavimas yra toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t. y., pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą, įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus.

142010 m. balandžio 6 d. nutartimi pareiškėjui buvo išaiškinta, jog pareiškėjas privalo patikslinti savo skundą bei pateikti konkrečius reikalavimus dėl kadastro projektų rengimo procese galimai pažeistų jo subjektinių teisių gynimo. Tokia galimybė pareiškėjui buvo sudaryta, tačiau iš pareiškėjo pateikto patikslinto skundo matyti, kad pareiškėjas minėto teismo nurodymo neįvykdė bei nepateikė konkrečių reikalavimų dėl galimai pažeistų jo subjektinių teisių gynimo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė, kokius individualaus konkrečius aktus ginčija ir prašo panaikinti bei koks jų turinys, nėra aiškus šių reikalavimų pagrindas. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti nagrinėti patikslintą pareiškėjo skundą, kurio reikalavimai buvo suformuluoti nesilaikant aukščiau nurodytų ABTĮ nuostatų.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

16pareiškėjo A. P. T. atskirąjį skundą atmesti. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai