Byla I-2205-289/2007

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius,

2susipažinęs su pareiškėjos Vilijos Ramonienės skundu dėl Telšių apskrities viršininko 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1789, 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr.1782, 2002 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 795, kuriais žemės sklypuose Nr. 7823-0003-0189, Nr.7823-0003-0190, Nr.7823-0003-0191, Nr.7823-0003-0194 nustatytos specialiosios nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonos naudojimo sąlygos panaikinimo,

Nustatė

32007-12-17 pareiškėja Vilija Ramonienė kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su skundu dėl Telšių apskrities viršininko 2001 metų lapkričio mėn. 9 d. įsakymo Nr. 1789, 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr.1782, 2002 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 795, kuriais žemės sklypuose Nr. 7823-0003-0189, Nr.7823-0003-0190, Nr.7823-0003-0191, Nr.7823-0003-0194 nustatytos specialiosios nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonos naudojimo sąlygos, panaikinimo.

4Pareiškėjos skundas atsisakytinas priimti, nes praleistas skundo padavimo terminas ir neprašoma jo atnaujinti.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 str. 1 d. reglamentuoja skundų padavimo administraciniam teismui terminus: jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Taigi, valstybė pareiškėjui garantavo pažeistos teisės teisminę gynybą, jeigu jis nepažeisdamas įstatyme numatytų terminų skundui paduoti būtų kreipęsis į teismą su skundu. To paties įstatymo 34 str. 1 d. numato, kad jeigu skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą, prašymas dėl termino atnaujinimo nagrinėjamas šio įstatymo 34 str. nustatyta tvarka. ABTĮ 34 str. 1 d. nurodyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 str. 2 dalies 1-7 punktuose. Pagal susiklosčiusią teisminę praktiką svarbia priežastimi teismas gali pripažinti tokias aplinkybes, kurios objektyviai trukdė, ar sudarė rimtas kliūtis pareiškėjui laiku kreiptis į teismą, nors jis norėjo tai padaryti ir buvo pakankamai atidus.

6Iš rašytinių įrodymų akivaizdu, kad skundžiami aktai buvo priimti 2001 m. lapkričio 9 d., 2001 m. lapkričio 7 d. ir 2002 m. balandžio 26 d. Skunde nurodoma, kad pareiškėja Vilija Ramonienė su skundžiamais 2001 m. lapkričio 9 d., 2001 m. lapkričio 7 d. ir 2002 m. balandžio 26 d. aktais susipažino po 2004 m. lapkričio 10 d., kuomet pagal povedybinės sutarties sąlygas iš sutuoktinio Jono Ramono perėmė ūkininkavimą Telšių rajono Milvydiškių kaime. Paaiškėjus, kad Kultūros vertybių apsaugos departamento Telšių teritorinis padalinys keturiuose pareiškėjai priklausančiuose sklypuose, kurių unikalūs Nr.7823-0003-0194, 7823-0003-0191, 7823-0003-0190, 7823-0003-0189 nustatė ūkinės veiklos paribojimus, pareiškėja 2006 m. gegužės 9 d. kreipėsi į Telšių apskrities viršininko administraciją, 2007 m. kovo 6d. į Telšių rajono savivaldybės administraciją, 2007 m. kovo 30 d. į Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinį padalinį ir kitas organizacijas. Pažymima, kad pareiškėja į teismą su skundu kreipėsi tik 2007 gruodžio 17d. tai yra vėliau, nei per vieną mėnesį nuo susipažinimo su skundžiamais aktais, todėl pareiškėjos skundas atsisakytinas priimti, nes yra praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjos neprašo jo atnaujinti.

7Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

8pareiškėjos Vilijos Ramonienės skundą dėl Telšių apskrities viršininko 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1789, 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr.1782, 2002 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 795, kuriais žemės sklypuose Nr. 7823-0003-0189, Nr.7823-0003-0190, Nr.7823-0003-0191, Nr.7823-0003-0194 nustatytos specialiosios nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonos naudojimo sąlygos panaikinimo atsisakyti priimti, nes yra praleistas skundo padavimo terminas.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjai, ir įpareigoti Šiaulių apskrities VMI pareiškėjai Vilijai Ramonienei (a/k 46511070154) grąžinti pagal 2007-12-13 įmokos mokėjimo kvitą AB Hansabankas sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

10Nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai