Byla 2-1745-392/2008
Dėl viešuju pirkimu istatymo laikymosi

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Virginijus Kairevicius, teismo posedžio sekretore S.Dapkute, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Omnitel“ atstovui R. C. , atsakovu UAB ,,Tele2“ atstovui J. R. , Alytaus rajono savivaldybes administracijos atstovei J. F. , viešame teismo posedyje išnagrinejes civiline byla pagal ieškovo UAB ,,Omnitel“ ieškini atsakovams UAB ,,Tele2“ ir Alytaus rajono savivaldybes administracijai del viešuju pirkimu istatymo laikymosi,

2n u s t a t e :

3Ieškovas ieškinyje ir teismo posedžio metu nurode, jog atsakovas Alytaus rajono savivaldybes administracija paskelbe supaprastinta atvira mobiliojo ryšio paslaugu pirkimo konkursa, kuri laimejo UAB „Tele2“. Atsakovas UAB ,,Tele2“ kartu su dar dviem mobiliojo ryšio operatoriais užima dominuojancia padeti rinkoje, todel jam taikomos specialios normos del konkurencijos ribojimo draudimo. Atsakovas UAB ,,Tele2“ pažeide konkurencijos istatymo normas, nes pateike atsakovui Alytaus rajono savivaldybes administracijai pasiulyma, kuris riboja konkurencija, t.y. pasiulyma su grobuoniška kaina, kurio suma lygi ar mažesne už nuli litu. Tikroji šio pasiulymo paskirtis – išstumti iš rinkos konkurentus ir tik tada gauti pelna del neriboto kainos didinimo. Atsakovu sudaryta sutartis turi butu niekine, kaip pažeidžianti konkurencijos normas, o tai prieštarauja Viešuju pirkimu istatymui, nes viešojo pirkimo tikslas – sudaryti galiojancia sutarti. Remdamasis šiais motyvais ieškovas praše teismo panaikinti Alytaus rajono savivaldybes administracijos viešuju pirkimu komisijos priimta sprendima del preliminarios pasiulymu eiles sudarymo ir ipareigoti Alytaus rajono savivaldybes administracija sudaryti nauja preliminaria pasiulymu eile.

4Atsakovas UAB ,,Tele2“ su ieškiniu nesutiko, atsiliepime bei teismo posedžio metu nurode, jog mobiliojo ryšio rinkoje egzistuoja efektyvi konkurencija tarp ryšio paslaugu tiekeju, todel visi trys pagrindiniai konkurentai – UAB „Tele2“, UAB „Omnitel“, UAB „Bite Lietuva“ – susiduria su tarpusavio konkurencija ir negali daryti vienpuses lemiamos itakos veiksmingai ribojant konkurencija. Ieškovas savo deklaratyvaus teiginio del grobuoniškos kainos nepagrinde jokiais irodymais. Atsakovas pažymejo, jog UAB „Tele2“ yra privatus juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas yra pelno siekimas, todel UAB „Tele2“ nesudaro sutarciu, kuriu pagrindu patirtu nuostoliu. Be to, pasiulyme nurodytas dydis „Bendra pasiulymo kaina“, kuriuo vadovaujantis yra vertinami pasiulymai, naudotinas išimtinai vykdant viešuju pirkimu proceduras bei nera susijes su dalyviu ukines veiklos rezultatais. Viešuosiuose pirkimuose, kuriu vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, dalyviai turi galimybe konkuruoti tik siulydami mažesne kaina nei kiti tiekejai, del to ieškovo siekis apriboti UAB „Tele2“ galimybe siulyti mažiausia kaina laikytinas nesažiningu siekiu igyti konkurencini pranašuma bei laimeti viešaji pirkima siulant didesne kaina negu UAB „Tele2“. Akcentavo, kad UAB „Omnitel“ ieškinyje nenurode, kokias imperatyvias teises normas, itvirtintas Viešuju pirkimu istatyme, pažeide atsakovas Alytaus rajono savivaldybes administracija.

5Atsakovas Alytaus rajono savivaldybes administracija atsiliepime bei teismo posedžio metu nurode, kad Alytaus rajono savivaldybes administracija paskelbe supaprastinta atvira mobiliojo ryšio paslaugu pirkimo konkursa. Preliminari pasiulymu eile buvo sudaryta vadovaujantis LR Viešuju pirkimu istatymo nuostatomis, t.y. kainu didejimo tvarka. I preliminaria pasiulymu eile itraukti visi tiekejai, kuriu kvalifikacija ir pasiulymas atitinka nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant i tai kad UAB ,,TELE2” kvalifikacija ir pasiulymas atitinka nustatytus reikalavimus, nera jokio teisinio pagrindo neirašyti šio tiekejo i preliminaria pasiulymu eile. UAB „Omnitel“ ir UAB ,,TELE2” pateike neiprastai mažas pasiulymu kainas. UAB „Omnitel“ pasiulymo kaina 0,01 Lt, UAB ,,TELE2” - 14 800 Lt (minus keturiolika tukstanciu aštuoni šimtai). Abu tiekejai pateike savo nurodytu kainu pagrindima. Iš visu tiekeju, atitinkanciu nustatytus reikalavimus, UAB ,,TELE2” pasiulymo kaina yra mažiausia, todel šis tiekejas i preliminaria pasiulymu eile irašytas pirmuoju. Lietuvos Respublikos Viešuju pirkimu istatymo 39 straipsnis nustato atvejus, kada perkancioji organizacija turi atmesti pasiulyma. Tas sarašas yra baigtinis, atsižvelgiant i tai, kad UAB ,,TELE2” pasiulymas nepatenka i šio sarašo ribas, atmesti UAB ,,TELE2” pasiulyma del to, kad jos pasiulyme nurodyta tokia kaina nera jokio teisinio pagrindo.

6Ieškinys atmestinas.

7Iš byloje esancios medžiagos nustatyta, kad Alytaus rajono savivaldybes administracija paskelbe supaprastinta atvira mobiliojo ryšio paslaugu pirkimo konkursa. Konkurso salygu 14.4 punkte numatyta, kad ,,Sutartyje bus nustatytas fiksuotas abonentinio menesinio mokescio dydis, pokalbio tarp perkanciosios organizacijos abonentu, pokalbiu, atskirai i Omnitel, Bites, Tele2 ir kitu operatoriu tinklus, minutes bei trumposios žinutes ir MMS ikainiai, kurie sutarties galiojimo metu yra nekeiciami”. Konkurso salygu 10.1 punkte nustatyta, jog ,,Perkanciosios organizacijos neatmesti pasiulymai vertinami pagal mažiausios kainos kriteriju – skaiciuojamaja išlaidu pokalbiams, žinutems ir duomenu perdavimui suma sutarties laikotarpiui.“ Konkurso salygu 11.1 punkte nurodoma, kad ,,Perkancioji organizacija ivertina pateiktus pasiulymus ir nustato preliminaria pasiulymu eile. Šioje eileje pasiulymai surašomi kainos didejimo tvarka.“ UAB „Omnitel“ pateike pasiulyma, kurio kaina 0,01 Lt, UAB ,,Tele2” pateike pasiulyma, kurio kaina lygi - 14 800 Lt (minus keturiolika tukstanciu aštuoni šimtai).

8Ieškovas teigia, kad UAB „Tele2“ tiekdama mobiliojo ryšio paslaugas užima dominuojancia padeti ir ja piktnaudžiauja. UAB „Omnitel“ siekdama pagristi ši teigini vadovaujasi Konkurencijos istatymo 3 str. 11 d. kuriame sakoma, kad „Jeigu neirodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas iš triju ar mažesnio skaiciaus ukio subjektu, kuriems tenka didžiausios atitinkamos rinkos dalys, kartu sudarancios 70 procentu ar didesne atitinkamos rinkos dali, užima dominuojancia padeti“. Taciau toks ieškovo teiginys yra nepagristas, nes toje pacioje Konkurencijos istatymo 3 str. 11 d. itvirtinta kad „Dominuojanti padetis - tai vieno ar daugiau ukio subjektu padetis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri igalina daryti vienpuse lemiama itaka atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurencija“. Iš šiu teiginiu matyti, kad buvimas dominuojancioje padetyje yra susijes su konkurencijos nebuvimu arba gebejimu riboti konkurencija.

9Keleto ukio subjektu dominavimas, kurio prezumpcija remiamasi ieškinyje, yra situacija rinkoje kai ne vienas, o keletas ukio subjektu kartu užima dominuojancia padeti (LR Konkurencijos tarybos 2000 m. gegužes 17 d. nutarimo Nr. 52 „Del Konkurencijos tarybos paaiškinimu del dominuojancios padeties nustatymo“ 28 p.). Keletas ukio subjektu užima bendra dominuojancia padeti, jeigu jie kaip visuma gali daryti vienpuse lemiama itaka rinkoje, veiksmingai ribodami konkurencija, todel tokiai galimybei atsirasti yra butinos dvi salygos: 1. Nera veiksmingos konkurencijos tarp šios grupes ir likusiu ukio subjektu rinkoje, esanciu už šios grupes ribu; 2. Šios grupes nariai tarpusavyje veiksmingai nekonkuruoja. Šiuo atveju tarp UAB „Tele2“, UAB „Omnitel“, UAB „Bite Lietuva“ vyksta veiksminga konkurencija, bendroves aktyviai konkuruoja del klientu ir rinkos dalies. Tai patvirtina ir ieškovo pareikštas ieškinys, Esant efektyviai konkurencijai tarp UAB „Tele2“, UAB „Omnitel“ ir trecio didžiausio operatoriaus UAB „Bite Lietuva“, nera pagrindo pripažinti, kad šie ukio subjektai kartu užima dominuojancia padeti. Keleto ukio subjektu užimanciu bendra dominuojancia padeti konkurenciniai veiksmai turi buti nukreipti kitu ukio subjektu, o ne grupes subjektu atžvilgiu. Net ir nagrinejamas ieškinys patvirtina, kad UAB „Tele2“ konkuruoja su UAB „Omnitel“, o UAB „Omnitel“ konkuruoja su UAB „Tele2“. Išdestyti argumentai patvirtina, kad UAB „Tele2“ neužima dominuojancios padeties nei kaip vienas ukio subjektas, nei kartu su UAB „Omnitel“ ar UAB „Bite Lietuva“, todel UAB „Tele2“ atžvilgiu netaikomi ieškovo nurodyti ribojimai, istatymo leidejo numatyti ukio subjektams, užimantiems dominuojancia padeti (Konkurencijos istatymo 9 str.).

10Ieškovo teiginio del dominuojancios UAB „Tele2“ padeties buvimo nepatvirtina ir jo i teismo posedi pateiktas 2005-09-28 Lietuvos Respublikos Ryšiu reguliavimo tarnybos direktoriaus isakymas Nr. IV-819 „Del ukio subjekto UAB „Tele2“, turincio didele itaka balso skambuciu užbaigimo UAB „Tele2“ viešajame judriojo telefoninio ryšio tinkle rinkoje“, kurio 2 p. pripažinta, kad UAB „Tele2“ turi didele itaka balso skambuciu užbaigimo UAB „Tele2“ tinkle rinkoje, nes velesniu 2006-08-09 tos pacios tarnybos isakymu Nr. IV-891 „Del prieigos ir skambuciu inicijavimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos apibrežimo ir tyrimo rezultatu“ konstatuota ir nustatyta, kad konkurencija prieigos ir skambuciu iniciavimo tinkluose yra veiksminga, o didele itaka rinkoje turinciu ukio subjektu šiuose tinkluose nenustatyta.

11Be to, UAB „Omnitel“ ieškinyje nenurodyta jokiu argumentu, kurie pagristu ieškovo teigini, sudaranti ieškinio pagrinda, jog UAB „Tele2“ pasiule teikti paslaugas salygomis, kurios yra nuostolingos, t.y. nustate grobuoniška kaina. UAB „Omnitel“ argumentai, jog pasiulyme nurodytas neigiamas dydis „Bendra pasiulymo kaina“, kuriuo vadovaujantis yra vertinami pasiulymai, apskaiciuotas pagal perkanciosios organizacijos sudaryta hipotetine formule, reiškia UAB „Tele2“ pajamu ir sanaudu santyki, yra nepagristi. Pasiulyme nurodyta „Bendros pasiulymo kainos“ reikšme yra kriterijus, kuriuo vadovaujantis vertinami pasiulymai. Šis dydis naudotinas išimtinai vykdant viešuju pirkimu proceduroms bei nera susijes su dalyviu ukines veiklos rezultatais. Todel ieškinio argumentai, jog atsakovai pažeide Konkurencijos istatyma, o atsakovu sudaryta sutartis yra negaliojanti yra nepagristi.

12Ieškovas teigia kad VPI 3 str. 2 d. nustato, jog viešojo pirkimo tikslas yra sudaryti sutarti. Niekines sutarties su paslaugu teikeju pasirašymas šiam tikslui akivaizdžiai prieštarautu. Todel, ieškovo nuomone perkancioji organizacija pasirašydama konkurencija ribojanti susitarima su paslaugu teikeju pažeidžia VPI 3 str. 2 d. Taciau nagrinejamu atveju perkanciosios organizacijos veiksmai vykdant viešaji pirkima atitiko VPI 3 str. 2 d. numatyta tiksla – vadovaujantis istatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutarti, leidžiancia isigyti perkanciajai organizacijai paslaugu racionaliai naudojant tam skirtas lešas, nes visi viešajame pirkime dalyvave ukio subjektai turejo vienodas galimybes konkuruoti bei siekti, kad ju pateikti pasiulymai butu pripažinti laimejusiais. Viešosiose pirkimuose, kuriu vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, dalyviai turi galimybe konkuruoti tik siulydami mažesne negu kiti tiekejai kaina.

13Vadovaudamasis išdestytais motyvais ir LR CPK 259 - 270 str. teismas

Nutarė

14Ieškini atmesti.

15Sprendimas, per 30 d. nuo jo priemimo dienos, gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacini skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai