Byla II-152-255/2012
Dėl Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos 2012 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. VET 000703 administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė, sekretoriaujant V. P., dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A. M., jo atstovui teisininkui Linui Mažoniui, Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos atstovams V. L. ir D. K., išnagrinėjusi administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. M., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), skundą dėl Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos 2012 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. VET 000703 administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

2Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos viršininkas 2012 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. VET 000703, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimo kodekso 42 str. 1 d. A. M. skyrė 125,00 Lt dydžio baudą. Nutarime nurodoma, kad 2012-06-06 patalpose, esančiose ( - ) patikrinimo metu nustatyta, kad buvo tvarkoma mėsa (jautienos, kiaulienos, avienos skerdena). Šios patalpos nepatvirtintos maisto tvarkymo veiklai, nesuteiktas veterinarinis patvirtinimas, mėsos tvarkymo veikla ir patalpos neatitiko veterinarinių - sanitarinių ir higienos reikalavimų. Patalpoje vyko mėsos išpjaustymas ir fasavimas, dalis mėsos padėta tiesiogiai ant grindų, laikoma kartu su įvairiais pašaliniais daiktais, dalis mėsos patalpose rastų fasuotų mėsos gaminių suženklinti prekinėmis etiketėmis. Mėsos išpjaustymo stalas mediniu nevientisu paviršiumi. Patikrinimo metu surašytas Patikrinimo aktas Nr. 37GPGĮ-34/190,2012-06-06. Nustatytas Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) 853/2004 II sk. 4 str. 2 p., Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 4 str. 3 d. reikalavimų nesilaikymas, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimo kodekso 42 straipsnio 1 dalį.

3A. M. prašo 2012 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. VET 000703 administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Teigia, kad skundžiamame nutarime iš viso nenurodyta, koks konkretus asmuo padarė Tarnybos išvardintus nutarime nurodytus galimus pažeidimus, nes nutarime rašoma „buvo tvarkoma mėsa", „patalpoje vyko mėsos išpjaustymas ir fasavimas". Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. nustatyta, kad įstatymas netaikomas asmeniniam naudojimui ar paruošimui skirtos pirminės produkcijos gamybai, asmeniniame namų ūkyje vartojamam maistui arba su asmeniniu namų ūkio vartojimu susijusiam maisto tvarkymui. Analogiškos nuostatos laikomasi ir ES reglamente, kuriuo skundžiamame nutarime taip pat remiasi Tarnyba. Tarnybos nutarime Nr.VET000703 nurodytas Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) 853/2004 II sk. 4 str. 2 p. skirtas įmonėms, kurios tvarkydamos gyvūninės kilmės produktus privalo gauti kompetentingos institucijos patvirtinimą, tačiau šis reglamento punktas taip pat negali būti taikomas fiziniams asmenims, savo namuose mėsą pjaustantiems savo poreikiams. Mėsa buvo skirta asmeniniam vartojimui, jis nėra betarpiškai susijęs su žmonos vykdoma ūkininkavimo veikla, todėl nutarimas jam surašytas nesant tam teisinio pagrindo. Tarnybos atstovų surasta mėsa buvo užauginta žmonos ūkyje skirta vartoti maistui ir Tarnybos užfiksuotas maisto tvarkymas buvo susijęs su asmeniniu namų ūkio vartojimu, todėl skirti administracinę nuobaudą nebuvo jokio teisinio pagrindo (b.l. 3-6).

4Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepime į skundą (b.l. 16-23) nurodė, kad nuobauda A. M. yra paskirta teisėtai ir pagrįstai. Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2012-04-06 gavo Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-04-06 raštą, kurį patikrinus kilo įtarimų dėl nelegalios mėsos produktų gamybos ir teikimo į rinką A. M. ūkyje veiklos. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriaus kvietimu, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, 2012-06-06 buvo atliktas patikrinimas A. M. ir jo sutuoktinei nuosavybės teise priklausančioje valdoje, t.y. garaže ir kieme, adresu Malūnininkų g. 3a. Patikrinimas buvo teisėtas, atliktas nepažeidžiant nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų (konkretūs teisės aktai detaliai išvardinti atsiliepime). Patikrinimo metu nustatyta ir 2012-06-06 patikrinimo akte Nr. 37GPGĮ-34/190 užfiksuota, kad pareiškėjui ir jo sutuoktinei nuosavybės teise priklausančiose patalpose, esančiose ( - ) yra laikoma ir tvarkoma mėsa, t.y. išpjaustoma, smulkinama (malama), gaminami pusgaminiai. Kieme mėsos gaminiai buvo pakraunami/iškraunami į transporto priemonę Valst. Nr. ( - )). Patikrinimo metu patalpose rasta: atšaldytos kiaulienos skerdenos 38,467 kg, atšaldytos išpjaustytos kiaulienos 3,551 kg, atšaldytos jautienos skerdenos 116,279 kg, atšaldytos išpjaustytos jautienos 179,703 kg, atšaldytos avienos skerdienos 21,337 kg, atšaldytos išpjaustytos avienos 56,728 kg, atšaldytos mėsos pusgaminių 11,747 kg, atšaldytos triušienos (neženklintos) 21,556 kg, šaldytos išpjaustytos ėrienos 116,938 kg, šaldytos išpjaustytos jautienos 43,5 kg, rūkytos dešros 14,055 kg. Mėsos produktai buvo fasuojami į vienkartinius indelius ir ženklinami etiketėmis, nurodančiomis pakuotės kainą ir svorį. Be to patalpose buvo rastas pramoninis mėsos pjaustymo pjūklas, malimo mašina, iš ko akivaizdu, kad mėsa buvo tvarkoma dideliais kiekiais. Iš rastos mėsos kiekio, ženklinimo etikečių, nurodančių pakuotės kainą ir svorį, akivaizdu, kad mėsa negalėjo būti tvarkoma asmeninėms reikmėms, o buvo paruošta teikti į rinką. Tai patvirtina ir aukščiau minėtame VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-04-06 rašte Nr. 69D1-326 pateikta informacija. Atsiliepime į skundą taip pat nurodoma, kad A. M. ir jo sutuoktinei nuosavybės teise priklausančioje valdoje vykdyta gyvūninio maisto tvarkymo veikla, kuriai reikalingas veterinarinis patvirtinimas, nesiejama su jo sutuoktinės vykdoma ūkininko ūkio veikla, kadangi ūkininkės A. M. ūkyje nėra patvirtinta ir įteisinta mėsos tvarkymo veikla. Be to, ūkininkės A. M. ūkis registruotas ir veikla vykdoma Pipirų k., Šakėnų k., Klaipėdos raj. Pažymima, kad A. M. klaidina teismą skunde nurodydamas, kad tvarkoma mėsa buvo iš A. M. ūkio, nes patikrinus krovinio važtaraščiuose (serija AAM Nr. 25 ir serija AAM Nr. 26) nurodytų galvijų ausų įsagų numerius Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinėje sistemoje, nustatyta, kad galvijai, kurių skerdiena buvo tvarkoma, buvo auginami ūkininko P. B. ir ūkininkės L. B. ūkyje. Avių skerdenos, gautos iš avių, paskerstų V. U. mėsos gamybos įmonėje. Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pažymi, kad pareiškėjo veikoje buvo nustatytas administracinio teisės pažeidimo įvykis ir sudėtis. 2012 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. VET 000703 pareiškėjui skirti 125,00 Lt baudą už ATPK 42 str. l d. pažeidimą, priimtas įvertinus visas faktines aplinkybes, įrodymų visumą ir kitas bylai reikšmingas aplinkybes. Visi nustatyti pažeidimai užfiksuoti patikrinimo akte. Minėtame akte nustatyta, kad mėsos tvarkymo veikla buvo vykdoma pažeidžiant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 11 Komisijos reglamentu (ES) Nr. 16/2012 (OL 2012 L 8, p. 29) II skyriaus 4 straipsnio 2 punkto, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo II skirsnio 4 straipsnio 3 punkto reikalavimus. Teisės norma, pagal kurią pareiškėjas patrauktas administracinėn atsakomybėn yra blanketinė, t.y. nukreipianti į higienos norminius aktus. VMVT Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pažymi, kad pareiškėjas ir pažeidė higienos norminį aktą, t.y. reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus II skyriaus 4 straipsnio 2 punktą, kuris reglamentuoja, kad nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnio 3 dalies, įmonės, tvarkančios tuos gyvūninės kilmės produktus, kuriems šio reglamento III priede yra nustatyti reikalavimai, negali vykdyti veiklos, jeigu kompetentinga institucija jų nėra patvirtinusi pagal 3 dalį, išskyrus įmones <...>. Taigi, pareiškėjas, būdamas maisto tvarkovu, pažeidė galiojančius teisės aktų reikalavimus, todėl prašo nutarimą aplikti nepakeistą.

5Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašė skundą tenkinti skunde išdėstytais motyvais.

6Nutarimą priėmusios institucijos atstovai prašė A. M. skundą atmesti.

7Skundas atmestinas, nutarimas paliktinas nepakeistu.

8Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2012-06-06 patikrinimo metu pareiškėjui ir jo sutuoktinei nuosavybės teise priklausančiose patalpose, t. y. garaže, esančiose ( - ) buvo laikoma ir tvarkoma mėsa, t.y. išpjaustoma, smulkinama (malama), gaminami pusgaminiai (b.l. 9-11; b.l. 45). A. M. pripažįsta, kad garažas, kuriame buvo tvarkoma mėsa, priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise jam ir jo sutuoktinei. Administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas A. M.. Protokole (b.l. 44) užrašytame paaiškinime jis neneigia tvarkęs mėsą, nurodo, kad „...mėsa buvo tvarkoma mano asmeninėms reikmėms ir neskirta komercinei veiklai“. Atkreiptinas dėmesys, kad patikrinimo metu buvo surašytas sprendimas dėl produktų teikimo į rinką uždraudimo (b.l. 12). Šiame sprendime kaip ūkio subjekto savininkas ar įgaliotas asmuo pasirašė A. M.. Iš LITEKO sistemos duomenų matyti, kad paminėtas sprendimas buvo apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, skundą padavė A. M., o jo sutuoktinė į procesą įtraukta teismo iniciatyva (bylos Nr. I-561-243/2012). Šios aplinkybės patvirtina institucijos, surašiusios protokolą ir paskyrusios nuobaudą, atstovų paaiškinimus, kad būtent tam asmeniui, kuris buvo mėsos tvarkytojas, ir yra surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas.

9Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skunde, bei teismo posėdžio metu laikosi tos pačios pozicijos, kad garaže rasta mėsa būtų buvusi naudojama jo šeimos ir svečių vaišėms, tačiau tokia jo pozicija yra paneigta byloje surinktais įrodymais.

10Sprendime dėl produktų teikimo į rinką uždraudimo (b.l. 12) nurodyta, kad uždraudžiama teikti į rinką 38,467 kg atšaldytos kiaulienos skerdenos, 3,551 kg atšaldytos išpjaustytos kiaulienos, 116,279 kg atšaldytos jautienos skerdenos, 179,703 kg atšaldytos išpjaustytos jautienos, 21,337 kg atšaldytos avienos skerdienos, 56,728 kg atšaldytos išpjaustytos avienos, 11,747 kg atšaldytos mėsos pusgaminių, 21,556 kg atšaldytos triušienos (neženklintos), 116,938 kg šaldytos išpjaustytos ėrienos, 43,5 kg šaldytos išpjaustytos jautienos, 14,055 kg rūkytos dešros. Patikrinimo akte ir priede prie patikrinimo akto (b.l. 9-11; b.l. 45) pateiktose fotonuotraukose užfiksuota mėsa ir jos pusgaminiai, fasuočių indeliai, ženklinimo etiketės. Tiek patikrinimą atlikę asmenys, tiek pats A. M. pripažįsta, kad mėsą tvarkė du garaže dirbantys asmenys. Rasti mėsos kiekiai, mėsos fasavimo įranga ir priemonės, pramoniniai mėsos apdirbimo įrenginiai (mėsos pjaustymo pjūklas ir mėsos malimo mašina), samdyti asmenys, apdorojantys mėsą, ženklinimo etiketės, nurodančios pakuotės kainą ir svorį, paneigia administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paaiškinimą, kad mėsa buvo tvarkoma asmeniniams poreikiams tenkinti ir leidžia daryti išvadą, kad mėsa garaže buvo, ruošiama teikti į rinką.

11Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 42 str. 1 d. numato, kad higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki dviejų šimtų litų. Ši teisės norma pagal savo pobūdį yra blanketinė, t. y. konkreti elgesio taisyklė numatyta kitame teisės akte. Nutarime skirti administracinę nuobaudą nurodyta, kad mėsos tvarkymo veikla buvo vykdoma pažeidžiant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 II skyriaus 4 straipsnio 2 punkto, kuriame nurodyta, kad maisto tvarkymo subjektai, vykdantys bet kurią maisto gamybos, perdirbimo ar paskirstymo veiklą bet kuriame etape po to, kai maisto produktai perėjo tuos etapus, kuriems taikoma I dalis, turi laikytis II priede išvardytų bendrųjų higienos reikalavimų ir Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatytų specialiųjų reikalavimų; bei Lietuvos Respublikos maisto įstatymo II skirsnio 4 straipsnis, kuriame numatyta, kad į rinką turi būti teikiamas šiame įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus atitinkantis maistas reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad mėsa buvo ruošiama tiekti į rinką, yra pagrindas teigti, kad buvo padarytas administracinių teisės pažeidimų kodekso 42 str. 1 d. pažeidimas. Ta aplinkybė, kad protokolas ir nutarimas surašytas naudojant ne veiksmažodinę, o dalyvinę formą, (t.y. ne tvarkė, o buvo tvarkoma ir pan.) nedaro teksto nesuprantamu ir neleidžia padarytos veikos vertinti kitaip, negu ją vertino protokolą surašę ir nuobaudą paskyrę pareigūnai.

12Teismas atmeta skunde ir pasisakymuose nurodytus motyvus dėl tariamai neteisėto patikrinimo. Byloje yra įrodymai, kad patikrinimas vyko kartu su Klaipėdos AVPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnais, dėl patikrinimo metu nustatytų pažeidimų atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-1-00217-12 (b.l. 34). Teismas sutinka su atsiliepime į skundą (b.l. 16-23) išdėstytais argumentais, kad Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba yra valstybės institucija, kuri vykdo valstybinę maisto kontrolę, valstybinę veterinarinę kontrolę, t.y. atlieka tikrinimus, siekdama nustatyti, ar maistas, maisto priedai, vitaminai, mineralinės medžiagos, mikroelementai bei kitokie priedai, skirti parduoti, taip pat medžiagos ir prekės, kurios liečiasi su maisto produktais, atitinka teisės aktų reikalavimus, siekia užtikrinti, kad visi maisto tvarkymo subjektai būtų žinomi ir taip apsaugota visuomenės sveikata ir kt. Maisto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad valstybinė maisto kontrolė atliekama laikantis principo, kad maisto sauga žmonių sveikatai yra besąlyginis prioritetas. To paties įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad valstybinė maisto kontrolė apima visus maisto tvarkymo etapus nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo iki maisto teikimo vartotojams, įskaitant rinką, o šio straipsnio 5 dalyje išdėstytos Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos teisės vykdant valstybinę maisto kontrolę, kurių viena pagrindinių - tikrinti maisto tvarkymo vietos higienos būklę ir maisto tvarkymo procesus. Veterinarijos įstatymo 7 straipsnio l dalies 9 punktas reglamentuoja, kad esant įtarimui dėl veterinariją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, pareigūnai pagal savo kompetenciją turi teisę bet kuriuo metu patekti į valstybinės veterinarinės kontrolės objektų patalpas, atlikti tikrinimus, gauti visą su tikrinimu susijusią informaciją. Minėtas patikrinimas buvo atliktas esant įtarimui dėl galimai vykdomos neteisėtos veiklos, į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad patikrinimas buvo neteisėtas.

13Nustatytų faktinių bei teisinių aplinkybių pagrindu skundas atmestinas.

14Teismas, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 str. 1 d. 1 p., 3022 str.

Nutarė

15Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos viršininko 2012 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. VET 000703, kuriuo pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimo kodekso 42 str. 1 d. A. M. paskirta 125,00 Lt dydžio bauda palikti nepakeistą ir A. M. skundo netenkinti.

16Nutartis per 20 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Klaipėdos apygardos teismui arba per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai