Byla A-502-2488-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui D. G., trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Virginijui Čiškauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. G. skundą atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas D. G. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) „Regitra“ Kauno filialą įregistruoti 2001 m. laidos L6E kategorijos transporto priemonę AIXAM 400 VIN VLGC34VB000021607 (toliau – ir Transporto priemonė) Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

5Skunde (b. l. 5-7) paaiškino, kad 2010 m. gegužės 6 d. kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą dėl Transporto priemonės, kuri 2006 m. kovo 1 d. įsigyta Didžiojoje Britanijoje ir ten nebuvo registruota, įregistravimo Lietuvos Respublikoje. Atsakovas pareikalavo pateikti registracijos liudijimą, kurio pareiškėjas neturi. D. G. paaiškino, kad pagal galiojančią tvarką Lietuvoje tokių transporto priemonių registracija nebuvo atliekama, todėl Transporto priemonė nebuvo registruota. Iki tol ji naudota privačioje teritorijoje ir nevažinėjo viešaisiais keliais. Vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (toliau – ir Taisyklės), 67 punktu, transporto priemonė gali būti įregistruojama ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai transporto priemonė atitinka vieną iš papunkčiuose nurodytų sąlygų. Šiuo atveju Transporto priemonė tenkina 2 išimtis, t. y. įvežta iš šalies, kurios teisės aktai nenumato tokių transporto priemonių registravimo, ir buvo neregistruotina pagal anksčiau Lietuvos Respublikoje galiojusius teisės aktus. Transporto priemonė buvo pirkta Vokietijos Federacinėje Respublikoje, vėliau naudota Anglijoje uždaroje patalpoje, kur taip pat nebuvo registruota. Nors gamintojas šiam modeliui suteikė L2 kategoriją, Lietuvoje jis klaidingai priskirtas L6E kodui. Be to, L2 ir L6E kategorijų transporto priemonių apibrėžimai yra identiški. L2 kategorijos transporto priemonių registracija Lietuvos Respublikoje pradėta tik nuo 2007 m. sausio 1 d.

6Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Atsiliepime į skundą (b. l. 17-18) nurodė, jog pareiškėjui buvo paaiškinta, kokius dokumentus jis privalo pateikti norėdamas įregistruoti Transporto priemonę. Atsakovas pažymėjo, kad neatsisakė įregistruoti Transporto priemonės, o paprašė visų dokumentų, išvardytų Taisyklių 60 punkte. Taikyti Taisyklių 67.2 punktą šiai situacijai negalima, nes Transporto priemonė buvo įvežta ne iš Vokietijos, o iš Anglijos.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10Teismas nurodė (b. l. 39-41), kad šalių ginčas kilo dėl Taisyklių 60.3 punkte numatyto ankstesnio transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento (kai transporto priemonė registruota) pateikimo. Ištyręs faktinius bylos duomenis nustatė, kad Transporto priemonė buvo įvežta į Lietuvą iš Anglijos (b. l. 33-34), todėl sprendė, kad Taisyklių 67.2 punkto nuostatos ginčo atveju netaikytinos. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų (toliau – ir Reikalavimai) 5.2 punktas numato, kad L2 klasė – triratė transporto priemonė, kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 ir maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 50 km/h; 5.11 punktas – L6e klasė – keturratė transporto priemonė, kurios paruoštos eksploatacijai masė (be baterijų, jei tai elektromobilis) ne didesnė kaip 350 kg, maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 45 km/h ir priverstinio uždegimo variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 arba maksimalus vidaus degimo variklio ar elektros variklio galingumas ne didesnis kaip 4 kW. Atsižvelgęs į šias nuostatas, Kauno apygardos administracinis teismas padarė išvadą, kad Transporto priemonė pagrįstai priskirta L6E klasei, todėl pareiškėjo prašymas įpareigoti atsakovą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus negali būti tenkinamas.

11III.

12Pareiškėjas D. G. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

13Apeliacinį skundą (b. l. 44-46) grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir savo skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodo, kad:

  1. Pirmosios instancijos teismo motyvas, kad transporto priemonė buvo įveržta iš Anglijos, nepaneigia fakto, jog jos kilmės šalis yra Vokietija.
  2. Vadovaujantis 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (toliau – ir Direktyva) 2 straipsnio b punktu, registracija – tai administracinis leidimas transporto priemonei patekti į kelių transporto eismą, apimantis transporto priemonės identifikavimą ir serijinio numerio, vadinamo registracijos numeriu, išdavimą. Atsakovo atstovas posėdžio metu pripažino, kad duomenų, patvirtinančių, jog Transporto priemonei būtų suteiktas administracinis leidimas patekti į kelių transporto eismą Anglijoje, nėra, todėl teismo išvada, kad sandorio sudarymo vieta Anglijoje paneigia šios Transporto priemonės neregistravimo kilmės šalyje (Vokietijoje) faktą ir yra taikytina sandorio sudarymo šalies registravimo tvarka, neteisinga.
  3. Vadovaujantis Direktyvos preambulės 5 punktu, kadangi visos valstybės narės reikalauja, kad būtina sąlyga, registruojant anksčiau kitoje valstybėje narėje jau registruotą transporto priemonę, yra pateikti registraciją ir transporto priemonės technines charakteristikas liudijantį dokumentą. Šiuo atveju pateikti tokio dokumento negalima dėl to, kad Transporto priemonė nebuvo registruota Vokietijoje, o Anglija buvo tik tarpinė šalis prieš ją atgabenant į Lietuvą.
  4. Aplinkybę, kad tokios rūšies transporto priemonės Vokietijoje neregistruojamos, patvirtina transporto priemonių registracijos paieškos sistemos EUCARIS duomenys. Tokio tipo transporto priemonės nebuvo registruojamos ir Lietuvoje iki vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-268 „Dėl vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl kelių transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojimo. Transporto priemonės įsigijimo ir įvežimo į Lietuvą metu ji Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu nebuvo priskiriama prie motorinių transporto priemonių.

14Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

15Atsiliepime (b. l. 53-55) pakartoja savo atsiliepimo pirmosios instancijos teismui argumentus. Pažymi, jog pareiškėjui pateikus visus privalomus dokumentus, atliks L6E kategorijos Transporto priemonės teisinę registraciją.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime prieštarauja D. G. apeliacinio skundo tenkinimui (b. l. 51-52).

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Administracinis ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjekto įpareigojimo atlikti reikalaujamus pareiškėjo veiksmus. Nagrinėjant tokio pobūdžio bylą turi būti tikrinama ar atitinkama institucija kompetentinga patenkinti reikalavimą, ar pareiškėjas turi teisę reikalauti, o atsakovas pareigą atlikti atitinkamus veiksmus. Taip pat svarbu nuspręsti dėl pareiškėjo materialinio teisinio suinteresuotumo.

21Teismų praktika pripažįsta, kad teisę kreiptis į administracinį teismą nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. A143-443/2005, A502-906/2008, A502-304/2009; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131).

22Nagrinėjamu atveju paaiškėjo, jog bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas pagal pareikšto reikalavimo pobūdį neteko materialinio teisinio suinteresuotumo.

23Skundu teismui buvo reikalaujama įpareigoti valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialą įregistruoti 2001 m. laidos L6E kategorijos transporto priemonę AIXAM 400 VIN VLGC34VB000021607 Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Apeliacinio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas paaiškino, kad paminėtą transporto priemonę yra pardavęs, t.y. jos neturi nuosavybės teise, nebevaldo kitais pagrindais. Dėl to pareikšto teismui reikalavimo tenkinimas nagrinėjamo ginčo ribose nesukurtų pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, nebūtų apgintos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai, teismo sprendimas būtų neįvykdomas. Pareiškėjas pripažino, kad reikalavimo tenkinimu jo teisės ar įstatymo saugomi interesai nebus apginti.

24Todėl konstatuojama, kad bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas neteko materialinio teisinio suinteresuotumo dėl atsakovo įpareigojimo atlikti skundu reikalaujamus veiksmus. Vien tai sudaro pagrindą byloje pareikštam reikalavimui atmesti, o taip pat netenkinti apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo.

25Tačiau pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą netinkamai vertino bylos aplinkybes ir aiškino taikytinas teisės normas. Taisyklių 60.3. punktas pareigą pareiškėjui pateikti ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantį užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumentą numato tik tuo atveju kai transporto priemonė buvo registruota. Taigi, ginčui teisiškai reikšminga ne teorinė registracijos galimybė, o pats registracijos faktas. Pareiškėjo tvirtinimu nei Vokietijoje nei Jungtinėje Karalystėje transporto priemonė registruota nebuvo, kitokių duomenų byloje nepateikta, todėl nepagrįsta pirmosios instancijos išvada patvirtinanti atsakovo reikalavimą transporto priemonės registravimui pateikti neegzistuojantį transporto priemonės registravimą patvirtinantį dokumentą.

26Dėl paminėto pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliekamas nepakeistas tik kitais motyvais.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą atmesti.

29Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas D. G. kreipėsi į Kauno apygardos... 5. Skunde (b. l. 5-7) paaiškino, kad 2010 m. gegužės 6 d. kreipėsi į VĮ... 6. Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas su pareiškėjo skundu nesutiko ir... 7. Atsiliepime į skundą (b. l. 17-18) nurodė, jog pareiškėjui buvo... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė (b. l. 39-41), kad šalių ginčas kilo dėl Taisyklių 60.3... 11. III.... 12. Pareiškėjas D. G. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 13. Apeliacinį skundą (b. l. 44-46) grindžia iš esmės tais pačiais... 14. Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas atsiliepimu į pareiškėjo... 15. Atsiliepime (b. l. 53-55) pakartoja savo atsiliepimo pirmosios instancijos... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kelių transporto inspekcija prie... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Administracinis ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjekto... 21. Teismų praktika pripažįsta, kad teisę kreiptis į administracinį teismą... 22. Nagrinėjamu atveju paaiškėjo, jog bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas... 23. Skundu teismui buvo reikalaujama įpareigoti valstybės įmonės „Regitra“... 24. Todėl konstatuojama, kad bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas neteko... 25. Tačiau pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą... 26. Dėl paminėto pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliekamas... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 28. Pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą atmesti.... 29. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą... 30. Nutartis neskundžiama....