Byla 2-354-445/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovui G. Š., atsakovei D. M., trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui A. B., trečiajam asmeniui F. M., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovei D. M. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos paduotu ieškiniu atsakovei prašo įpareigoti atsakovę D. M., a. k. ( - ), per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai perstatytas, pertvarkytas gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), dalis ir atkurti statinį pagal techninės apskaitos bylą bei sutvarkyti statybvietę.

3Ieškovas nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje (toliau – Alytaus skyrius) 2011 m. birželio 6 d. buvo gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio 2011 m. birželio 3 d. raštas Nr. 2A-109, kuriuo pranešta apie Keturiasdešimt aštuonių sodybų gatviniame kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10341, adresu ( - )) vykdomus statybos darbus be statybą leidžiančių dokumentų.

4Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – Vyriausiasis specialistas) kartu su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovais 2011 m. birželio 28 d. atlikę patikrinimą, surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą FAK-2188-(14.31), kuriame nurodė, jog ( - ), rekonstruojamas gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )). Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, vadovaudamasis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 123-5592; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401) 28 straipsniu, 2011 m. liepos 28 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-110728-00035-(14.12), kuriame konstatavo, kad statytoja D. M. savavališkai, neturėdama statinio projekto ir statybą leidžiančio dokumento, ( - ), rekonstravo gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )). Atlikti šie statybos darbai: prieš atliekant rekonstrukcijos darbus buvo nugriautas senas priestatas 3,05 m ilgio ir 6,13 m pločio (18,69 m²); nugriauta sena veranda 2,97 m ilgio ir 1,54 m pločio (4,57 m²); naujai pristatomos statinio dalies plotas – 56,15 m². Viso rekonstruojamo namo užstatymo plotas 98 m²; statomos gyvenamojo namo dalies sienos silikatinių blokelių; veranda medinio karkaso; išorės apdaila plastikinių dailylenčių; stogas dvišlaitis, dengtas skarda; verandos stogas vienšlaitis, dengtas skarda; langai įstatyti plastikiniai; vidus neįrengtas; pristatomos dalies išorės ir vidaus statybos darbai nebaigti. Statinio statybos rūšis – rekonstrukcija. Statinio kategorija – neypatingas statinys. Statybos vieta – kultūros paveldo objekto teritorijoje – Keturiasdešimt aštuonių sodybų gatvinis kaimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10341. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką.

5Atkreiptinas dėmesys, jog statinys – gyvenamasis namas, esantis ( - ), pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 94 dalį priskirtinas neypatingų statinių (pagal statinio plotą nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams) kategorijai. Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372; 2010, Nr. 116-5942) 9 punktu D. M. atliekami statybos darbai kvalifikuotini kaip statinio rekonstrukcija. Tokiems statybos darbams atlikti atsakovė privalėjo parengti rekonstravimo projektą (Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – leidimą rekonstruoti statinį (Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

6Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946; 2011, Nr. 83-4059), 30 punktu, 2011 m. rugpjūčio 2 d. raštais Nr. 2D-9791-(14.18) ir Nr. 2D-9792-(14.18) atitinkamai informavo VĮ Registrų centrą ir Varėnos rajono savivaldybės administraciją apie atsakovei surašytą savavališkos statybos aktą.

7Inspekcija, vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

835 punktu, 2011 m. rugpjūčio 11 d. surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius

9Nr. REI-10-110811-00030-(14.29) (toliau – Reikalavimas), kuriuo iš statytojos D. M. pareikalavo iki 2012 m. vasario 11 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2011 m. liepos 28 d. surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalis. Šiame Reikalavime taip pat nurodyta, jog statytoja turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Reikalavimas 2011 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 2D-10224-(14.38) atsakovei buvo išsiųstas registruotu laišku ir įteiktas. Atsakovė prašymo pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą Inspekcijai nepateikė.

10Vyriausiasis specialistas, 2012 m. vasario 15 d., patikrinęs Reikalavimo įvykdymą, nustatė, kad atsakovė D. M. šio Reikalavimo neįvykdė.

11Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

12Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje reglamentuota, kad statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.).

13Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai: <...> statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) <...>.

14Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, kad be kita ko statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva; šio įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.

15Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

16D. M. statinio statybą leidžiančio dokumento – leidimo rekonstruoti gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), Inspekcijai nepateikė.

17Konstatuotina, kad atsakovė D. M., savavališkai rekonstruodama gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) ), esantį ( - ), pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktą, 23 straipsnio 28 dalį.

18Kadangi atsakovė gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų Reikalavimą nepašalino savavališkos statybos padarinių, todėl vienintelė tokio teisėto reikalavimo neįvykdymo pasekmė – teisė kreiptis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti Reikalavimą.

19Atsakovė D. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo atmesti ieškinį ir nustatyti 1 m. 6 mėn. terminą, visai gyvenamojo namo rekonstrukcijos reikalingai dokumentacijai paruošti.

20Atsakovė nurodė, kad gyvenamąjį namą ( - ), įgijo pagal 2009-07-29 dovanojimo sutartį. Namas buvo kritinės-avarinės būklės. Rekonstruodama namą norėjo pagerinti šeimos gyvenimo kokybę. 2011-08-25 pagal valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį įgijo žemės sklypą, kuriame yra nurodytas gyvenamasis namas. Atsakovė turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą atliktai namo rekonstrukcijai įteisinti.

21Tretysis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydama, kad atsakovė D. M. 2012-03-15 kreipėsi į Varėnos rajono savivaldybės administraciją su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą, gyvenamojo namo rekonstrukcijai pagal pateiktą projektą. Kadangi techniniam projektui nepritarė Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, tai buvo atsisakyta išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Prašo bylą nagrinėti vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

22Tretysis asmuo LR Aplinkos ministerijos Alytaus region aplinkos apsaugos departamentas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo palaikė ieškinį.

23Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateiktu atsiliepimu į ieškinį, ieškinį palaikė.

24Ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė tenkinti ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais. Jis nurodė, kad atsakovė turi teisinę galimybę įsiteisinti savavališkai rekonstruotą gyvenamąjį namą.

25Atsakovė ieškinio nepripažino ir prašė netenkinti. Ji nurodė, kad reikia laiko projektinei dokumentacijai paruošti ir sutvarkyti, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

26Tretysis asmuo F. M. ieškinio nepripažino ir palaikė atsakovės poziciją.

27Trečiojo asmens Kultūros paveldo atstovas ieškinį palaikė.

28Ieškinys tenkintinas iš dalies.

29Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.

302011 m. birželio 6 d. ieškovas gavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio 2011 m. birželio 3 d. raštą Nr. 2A-109, kuriuo pranešta apie Keturiasdešimt aštuonių sodybų gatviniame kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10341, adresu ( - )) vykdomus statybos darbus be statybą leidžiančių dokumentų ( b.l. 14).

312011-07-04 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu buvo patikrintas gyvenamojo namo, esančio ( - ), vykdoma rekonstrukcija ir jos teisėtumas ( b.l. 19-23).

322011 m. liepos 28 d. savavališkos statybos aktu Nr. SSA-10-110728-00035-(14.12) buvo konstatuota, kad statytoja D. M. savavališkai, neturėdama statinio projekto ir statybą leidžiančio dokumento, ( - ), rekonstravo gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )). Nustatyta, kad atlikti šie statybos darbai : prieš atliekant rekonstrukcijos darbus buvo nugriautas senas priestatas 3,05 m ilgio ir 6,13 m pločio (18,69 m²); nugriauta sena veranda 2,97 m ilgio ir 1,54 m pločio (4,57 m²); naujai pristatomos statinio dalies plotas – 56,15 m². Viso rekonstruojamo namo užstatymo plotas 98 m²; statomos gyvenamojo namo dalies sienos silikatinių blokelių; veranda medinio karkaso; išorės apdaila plastikinių dailylenčių; stogas dvišlaitis, dengtas skarda; verandos stogas vienšlaitis, dengtas skarda; langai įstatyti plastikiniai; vidus neįrengtas; pristatomos dalies išorės ir vidaus statybos darbai nebaigti. Statinio statybos rūšis – rekonstrukcija. Statinio kategorija – neypatingas statinys. Statybos vieta – kultūros paveldo objekto teritorijoje – Keturiasdešimt aštuonių sodybų gatvinis kaimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10341. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką ( b.l. 15 – 18).

33Atsakovės D. M. raštišku paaiškinimu, kad vykdoma namo rekonstrukcija be leidimo ir projektinės dokumentacijos ( b.l. 24).

34Pagal VĮ Registrų centro duomenis, atsakovei D. M. nuosavybės teise priklauso pastatas – gyvenamasis namas ( b.l. 25-28).

35Žemės sklypas, adresu ( - ), suformuotas ( b.l. 29).

36Ieškovas , 2011-08-04 sustabdytos statybos patikrinimo aktu, konstatavo, kad statybos sustabdymo priežastys nepašalintos ( b.l. 32-33).

372011-08-11 atsakovei buvo pateiktas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius (b.l. 36-37).

382012-01-13 sustabdytos statybos patikrinimo aktu konstatuota, kad statybos sustabdymo priežastys nepašalintos ( b.l. 38-40).

392012-02-15 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu buvo pareikalauta išardyti savavališkai perstatyto ar pertvarkyto statinio dalis ( b.l. 41-42).

40Žemės sklypas, esantis adresu ( - ), suformuotas naujai ir įregistruotas nekinojamojo turto registre ( b.l. 43-46).

41Teismas sutinka su ieškovo nurodomis aplinkybėmis, kad 2011 m. liepos 28 d. savavališkos statybos aktu Nr. SSA-10-110728-00035-(14.12) buvo konstatuota, kad statytoja D. M. savavališkai, neturėdama statinio projekto ir statybą leidžiančio dokumento, ( - ), rekonstravo gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )). Atlikti šie statybos darbai: prieš atliekant rekonstrukcijos darbus buvo nugriautas senas priestatas 3,05 m ilgio ir 6,13 m pločio (18,69 m²); nugriauta sena veranda 2,97 m ilgio ir 1,54 m pločio (4,57 m²); naujai pristatomos statinio dalies plotas – 56,15 m². Viso rekonstruojamo namo užstatymo plotas 98 m²; statomos gyvenamojo namo dalies sienos silikatinių blokelių; veranda medinio karkaso; išorės apdaila plastikinių dailylenčių; stogas dvišlaitis, dengtas skarda; verandos stogas vienšlaitis, dengtas skarda; langai įstatyti plastikiniai; vidus neįrengtas; pristatomos dalies išorės ir vidaus statybos darbai nebaigti. Statinio statybos rūšis – rekonstrukcija. Statinio kategorija – neypatingas statinys. Statybos vieta – kultūros paveldo objekto teritorijoje – Keturiasdešimt aštuonių sodybų gatvinis kaimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10341.

42Statinys – gyvenamasis namas, esantis ( - ), pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 94 dalį, priskirtinas neypatingų statinių (pagal statinio plotą nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams) kategorijai. Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372; 2010, Nr. 116-5942) 9 punktu D. M. atliekami statybos darbai kvalifikuotini kaip statinio rekonstrukcija. Tokiems statybos darbams atlikti atsakovė privalėjo parengti rekonstravimo projektą (Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – leidimą rekonstruoti statinį (Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

432011 m. rugpjūčio 11 d. atsakovei surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius,

44kuriuo iš statytojos D. M. pareikalavo iki 2012 m. vasario 11 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2011 m. liepos 28 d. surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalis. Reikalavime nurodyta, jog statytoja turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Šis reikalavimas atsakovei įteiktas. Atsakovė nepateikė prašymo pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą, todėl ieškovo vyriausiasis specialistas, 2012 m. vasario 15 d., patikrinęs Reikalavimo įvykdymą, nustatė, kad atsakovė D. M. šio Reikalavimo neįvykdė.

45Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, neypatingų statinių rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingas statinys rekonstruojamas į neypatingą rengiamas statinio rekonstravimo projektas ir privalomas leidimas rekonstruoti statinį.

46Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

47Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje reglamentuota, kad statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.).

48Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai: <...> statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) <...>.

49Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, kad be kita ko statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva; šio įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.

50Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

51D. M. statinio statybą leidžiančio dokumento – leidimo rekonstruoti gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) neturi.

52Atsakovė gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų Reikalavimą nepašalino savavališkos statybos padarinių.

53Konstatuotina, kad atsakovė D. M., savavališkai rekonstruodama gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) ), esantį ( - ), pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktą, 23 straipsnio 28 dalį.

54LR Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatos numato, kad kai asmuo turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą atlikti tokius veiksmus ir savavališką statybą įteisinti (LR Statybos įstatymo 28 str.7 d.).

55Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

56Pagal LR Statybos įstatymo 28 str. 9 d. teismas sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys nugriaunamas, išardomas ar atstatomas į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) lėšomis. Nustatytinas realus terminas savavališkos rekonstrukcijai įteisinti, kuris pagal šalių, trečiųjų asmenų aiškinimus, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

57Bylinėjimosi išlaidos iš dalies tenkinant ieškinį, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, priteistinos iš atsakovės į valstybės biudžetą (CPK 96 str.1 d.).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273 str. 1 d., teismas

Nutarė

59Ieškinį patenkinti iš dalies.

60Įpareigoti atsakovą (statytoją) D. M., a. k. ( - ), per dvidešimt keturis (24) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą, savavališkai perstatyto, pertvarkyto gyvenamojo namo (unikalus ( - )), esančio ( - )) rekonstrukcijai įteisinti.

61Nustatyti, kad jeigu per teismo sprendime nustatytą terminą reikalavimas neįvykdomas, įpareigoti statytoją D. M. savavališkai perstatyto, pertvarkyto gyvenamojo namo dalis (unikalus Nr. ( - )) esančio ( - )), savo lėšomis, išardyti ir atstatyti į buvusią padėtį pagal statinio techninės apskaitos bylos duomenis.

62Nustatyti, kad statytojai D. M. neįvykdžius teismo sprendimo per teismo nustatytą terminą savavališkos rekonstrukcijos padariniams pašalinti, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos padarinius.

63Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), į valstybės biudžetą dvidešimt penkis (25) litus bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo.

64Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 3. Ieškovas nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 4. Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio... 5. Atkreiptinas dėmesys, jog statinys – gyvenamasis namas, esantis ( - ), pagal... 6. Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR... 7. Inspekcija, vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir... 8. 35 punktu, 2011 m. rugpjūčio 11 d. surašė reikalavimą pašalinti... 9. Nr. REI-10-110811-00030-(14.29) (toliau – Reikalavimas), kuriuo iš... 10. Vyriausiasis specialistas, 2012 m. vasario 15 d., patikrinęs Reikalavimo... 11. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba... 12. Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje reglamentuota, kad statinio... 13. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog... 14. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, kad be... 15. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be... 16. D. M. statinio statybą leidžiančio dokumento – leidimo rekonstruoti... 17. Konstatuotina, kad atsakovė D. M., savavališkai rekonstruodama gyvenamąjį... 18. Kadangi atsakovė gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę... 19. Atsakovė D. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo atmesti... 20. Atsakovė nurodė, kad gyvenamąjį namą ( - ), įgijo pagal 2009-07-29... 21. Tretysis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė... 22. Tretysis asmuo LR Aplinkos ministerijos Alytaus region aplinkos apsaugos... 23. Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 24. Ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė tenkinti ieškinyje nurodytais... 25. Atsakovė ieškinio nepripažino ir prašė netenkinti. Ji nurodė, kad reikia... 26. Tretysis asmuo F. M. ieškinio nepripažino ir palaikė atsakovės poziciją.... 27. Trečiojo asmens Kultūros paveldo atstovas ieškinį palaikė.... 28. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 29. Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.... 30. 2011 m. birželio 6 d. ieškovas gavo Kultūros paveldo departamento prie... 31. 2011-07-04 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu buvo patikrintas... 32. 2011 m. liepos 28 d. savavališkos statybos aktu Nr.... 33. Atsakovės D. M. raštišku paaiškinimu, kad vykdoma namo rekonstrukcija be... 34. Pagal VĮ Registrų centro duomenis, atsakovei D. M. nuosavybės teise... 35. Žemės sklypas, adresu ( - ), suformuotas ( b.l. 29).... 36. Ieškovas , 2011-08-04 sustabdytos statybos patikrinimo aktu, konstatavo, kad... 37. 2011-08-11 atsakovei buvo pateiktas reikalavimas pašalinti savavališkos... 38. 2012-01-13 sustabdytos statybos patikrinimo aktu konstatuota, kad statybos... 39. 2012-02-15 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo... 40. Žemės sklypas, esantis adresu ( - ), suformuotas naujai ir įregistruotas... 41. Teismas sutinka su ieškovo nurodomis aplinkybėmis, kad 2011 m. liepos 28 d.... 42. Statinys – gyvenamasis namas, esantis ( - ), pagal Statybos įstatymo 2... 43. 2011 m. rugpjūčio 11 d. atsakovei surašė reikalavimą pašalinti... 44. kuriuo iš statytojos D. M. pareikalavo iki 2012 m. vasario 11 d. savo... 45. Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 1... 46. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba... 47. Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje reglamentuota, kad statinio... 48. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog... 49. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, kad be... 50. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be... 51. D. M. statinio statybą leidžiančio dokumento – leidimo rekonstruoti... 52. Atsakovė gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę... 53. Konstatuotina, kad atsakovė D. M., savavališkai rekonstruodama gyvenamąjį... 54. LR Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatos numato, kad kai asmuo turi teisę... 55. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją nurodytą asmenį... 56. Pagal LR Statybos įstatymo 28 str. 9 d. teismas sprendime nurodo, kad jeigu... 57. Bylinėjimosi išlaidos iš dalies tenkinant ieškinį, proporcingai tenkintų... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273... 59. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 60. Įpareigoti atsakovą (statytoją) D. M., a. k. ( - ), per dvidešimt keturis... 61. Nustatyti, kad jeigu per teismo sprendime nustatytą terminą reikalavimas... 62. Nustatyti, kad statytojai D. M. neįvykdžius teismo sprendimo per teismo... 63. Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), į valstybės biudžetą dvidešimt penkis... 64. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...