Byla Ik-348-505/2013
Dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Janinos Vitunskienės,

2sekretoriaujant Ingai Šagamogienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui D. K. ,

4atsakovo atstovui M. J. ,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „KELIAS“ skundą atsakovui Alytaus miesto savivaldybės tarybai, tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

6Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-281 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktą ir įpareigoti atsakovą per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą, patvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) , padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detalųjį planą (b.l. 5-13).

7Pareiškėjas bei jo atstovas skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, jog 9356 m2 ploto žemės sklypą, esantį ( - ) iš valstybės nuomojasi dvi bendrovės - UAB „KELIAS" (5141 m2) ir UAB „Italbaltic" (4215 m2). Sklype esantys du pastatai nekilnojamojo turto registre įregistruoti kaip gamybiniai pastatai. UAB „Italbaltic" priklausantis 724,92 m2 bendrojo ploto dviejų aukštų pastatas, unikalus Nr. ( - ) , iki šiol naudojamas kaip gamybinis. UAB „Italbaltic" taip pat priklauso transformatorinės pastatas (unikalus Nr. ( - ) ). Kitas 797,37 m2 bendrojo ploto pastatas, nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip gamybinis, kurio unikalus Nr. ( - ) , priklauso UAB „Swedbank lizingas". Sudaryta šio pastato nuomos sutartis su UAB „KELIAS". Pastatas faktiškai naudojamas kaip autoservisas. Sklypas yra miesto šiaurinio pramonės rajono pakraštyje šalia Naujosios gatvės. Pagal Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius ši teritorija traktuojama kaip komercinė. Už planuojamos teritorijos rytinės ribos yra geležinkelio privažiuojamasis kelias, vedantis į pramonės rajoną. Iš visų pusių sklypą supa valstybinė žemė. Tarp esamo sklypo ir Naujosios gatvės eksploatavimui suformuoto žemės sklypo yra įsiterpusi nenaudojama valstybiniam žemės fondui priklausanti žemė. Dalyje šios teritorijos yra aikštelė, kuri faktiškai naudojama automobilių, privažiuojančių prie pastato manevravimui ar parkavimui. 2011-11-30 Alytaus miesto savivaldybės administracija išdavė planavimo sąlygų sąvadą Nr. 00113000968 detaliojo planavimo dokumentui rengti. Detaliojo planavimo tikslas - padalinti ( - ) sklypą į du atskirus sklypus, vieną iš atidalintų sklypų praplėsti laisvos valstybinės žemės sąskaita vakarinėje teritorijos dalyje, kur yra įsiterpusi laisva valstybinė žemė ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą. 2011-11-24 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus žemėtvarkos skyrius išdavė planavimo sąlygas Nr. 2PLS-(14.2.40)-89 detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2011-11-04 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius pasirašė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. SR- 1367 su UAB „KELIAS". 2011-08-12 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus žemėtvarkos skyrius išdavė sutikimą Nr. 2ST-(14.2.5,)-183 dėl detaliojo plano rengimo, nurodydamas, kad neprieštarauja, jog būtų rengiamas žemės sklypo, esančio ( - ) , detalusis planas. Atlikus teritorijos planavimo etapus ir vadovaujantis išduotu Alytaus miesto savivaldybės administracija planavimo sąlygų sąvadu buvo suprojektuoti teritorijos sprendiniai. Valstybinės teritorijų, planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų, planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius patikrino detaliojo plano procedūrų atitikimą teritorijų planavimo norminių aktų reikalavimams bei pateikė tikrinimo teigiamą išvadą, siūlydama Alytaus miesto savivaldybės tarybai detalųjį planą tvirtinti. Alytaus miesto savivaldybės administracijai buvo pateiktas 2012-11-05 prašymas dėl minėto detaliojo plano patvirtinimo. Alytaus miesto savivaldybės taryba 2012-11-29 priėmė sprendimą Nr. T-281, kurio 2 punktu nusprendė netvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detaliojo plano, nes yra galimybė suformuoti atskirą komercinės paskirties žemės sklypą ir jį parduoti aukcione. Skundžiamu sprendimu Alytaus miesto savivaldybės taryba nemotyvuotai nepatvirtino žemės sklypo detaliojo plano ir teisės aktų nustatyta tvarka neinformavo pareiškėjo apie priimtą sprendimą. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą, atsakovė, nepatvirtinusi detaliojo plano, privalėjo priimti motyvuotą sprendimą ir per įstatymo nustatytą terminą pateikti sprendimą pareiškėjui. Savivaldybės taryba gali atsisakyti tvirtinti detalųjį planą tik tuo atveju, jeigu jis prieštarauja bendrajam planui, pažeista derinimo, viešojo svarstymo tvarka arba detaliojo plano sprendiniai neatitinka teritorijų planavimo ir statybos normų. Šiuo atveju, tokių aplinkybių nebuvo nustatyta, todėl atsakovės sprendimas nepagrįstas ir nemotyvuotas ir turėtų būti panaikintas kaip neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuosatų. Alytaus miesto savivaldybės administracija sutiko, kad būtų rengiamas detalusis planas, todėl ir turėjo nurodyti priežastis, nulėmusias neigiamo sprendimo priėmimą. Nurodytas motyvas „galimybė" yra prielaida be teisinių ir faktinių argumentų. Iš įstatymo kylanti pareiga motyvuoti detaliojo plano nepatvirtinimą reiškia institucijos, priėmusios neigiamą sprendimą, pareigą pagrįsti sprendimą tiek teisiniais, tiek faktiniais argumentais, t. y. nurodyti priežastis, lėmusias neigiamo sprendimo priėmimą. Sprendimo priėmimo motyvais šiuo atveju negali būti pripažinti ginčijamame Sprendime išvardyti teisės aktai ir jų nuostatos, kuriais, kaip nurodoma pačiame akte, buvo vadovautasi priimant ginčijamą Sprendimą. Išanalizavus ginčijamame Sprendime nurodytų teisės aktų nuostatas matyti, kad ginčijamame Sprendime paminėtų teisės aktų nuostatų nėra konkrečios normos, kuri numatytų aiškiai suformuluotą atsisakymo derinti detalųjį planą pagrindą, iš kurio pareiškėjas galėtų suprasti sprendimo netvirtinti detaliojo plano priežastis. Ginčijamame sprendime nurodyti teisės aktai nenukreipia į konkrečias teisės aktų normas, kuriose būtų įtvirtintos detaliojo plano netvirtinimo sąlygos ir priežastys. Teismų praktikoje bylose dėl teritorijų planavimo konstatuojama, kad įvairių teisės aktų išvardijimas ginčijamame Sprendime, konkrečiai nenurodant, nei kokia būtent teisės norma ar normomis remiamasi, nei dėl kokių faktinių aplinkybių detalusis planas netvirtinamas, negali būti vertinamas kaip akto pagrindimas teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis, t. y. šių teisės aktų išvardijimo teismai nepripažįsta sprendimo motyvais. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Pažymėtina, kad būtinybė motyvuoti viešojo administravimo subjekto priimamus sprendimus yra ne kartą akcentuota ir Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje.

8Atsakovas atsiliepimu į skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l.71-73).

9Atsiliepime į skundą nurodė bei atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog atsisakymo tvirtinti detalųjį planą motyvas - galimybė suformuoti atskirą komercinės paskirties žemės sklypą ir jį parduoti aukcione, t. y. priežastis, nulėmusi neigiamo sprendimo priėmimą. Atsakovė, priimdama skundžiamą sprendimą, įgyvendino Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo suteiktą teisę ir veikė kompetencijos ribose. Minėtame įstatyme įtvirtintos savivaldybių funkcijos, kurios pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos į savarankiškas ir valstybines. Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas. Įgyvendindamos savarankiškąsias funkcijas, savivaldybės turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę. Atsakovės nuomone, teigiama patikrinimo išvada dėl teritorijos planavimo dokumento detalųjį planą tvirtinančiai institucijai yra tik patariamojo pobūdžio. Pažymėtina, kad teigiama patikrinimo akte pateikiama išvada yra tik siūlymas, t. y. viena iš sąlygų savivaldybės tarybai tvirtinti teritorijų planavimo dokumentą. Savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl detalaus plano patvirtinimo, savarankiškai, nepriklausomai nuo teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte esančios teigiamos išvados, sprendžia tvirtinti detalųjį planą ar ne.

10Skundas tenkintinas dalinai.

11Nustatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų, planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius patikrino detaliojo plano, t.y. žemės sklypo, esančio ( - ) , padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno iš atidalintų sklypų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita vakarinėje teritorijos dalyje (kur yra įsiterpusi laisva valstybinė žemė) ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detalio plano procedūrų atitikimą teritorijų planavimo norminių aktų reikalavimams ir 2012-10-17 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr.TP1-2150-(14.4) bei 2012-11-05 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr.TP1-2296-(14.4) pateikė tikrinimo teigiamą išvadą, siūlydamas Alytaus miesto savivaldybės tarybai detalųjį planą tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio nustatyta tvarka (b.l.77-86, 54-60). Pareiškėjas 2012-11-05 Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikė prašymą tvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) , padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno iš atidalintų sklypų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita vakarinėje teritorijos dalyje (kur yra įsiterpusi laisva valstybinė žemė) ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detalųjį planą (b.l.20-67). Alytaus miesto savivaldybės taryba 2012-11-29 sprendimo Nr. T-281 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktu nusprendė netvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) , padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno iš jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detaliojo plano, nes yra galimybė suformuoti atskirą komercinės paskirties žemės sklypą ir jį parduoti aukcione (b.l. 76).

12Ginčas byloje kilęs dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-281 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punkto pagrįstumo bei teisėtumo.

13Pareiškėjas iš esmės savo reikalavimus grindžia tuo, jog savivaldybės taryba gali atsisakyti tvirtinti detalųjį planą tik tuo atveju, jeigu jis prieštarauja bendrajam planui, pažeista derinimo, viešojo svarstymo tvarka arba detaliojo plano sprendiniai neatitinka teritorijų planavimo ir statybos normų. Šiuo atveju, tokių aplinkybių nebuvo nustatyta, įvairių teisės aktų išvardijimas ginčijamame Sprendime, konkrečiai nenurodant, nei kokia būtent teisės norma ar normomis remiamasi, nei dėl kokių faktinių aplinkybių detalusis planas netvirtinamas, negali būti vertinamas kaip akto pagrindimas teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis, t. y. šių teisės aktų išvardijimo teismai nepripažįsta sprendimo motyvais, todėl atsakovės sprendimas nepagrįstas ir nemotyvuotas ir turėtų būti panaikintas kaip neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuosatų.

14Šioje administracinėje byloje ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (toliau- Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos Detaliųjų planų rengimo taisyklės (toliau- Taisyklės). Įstatymo 1 straipsnyje nustatyta šio įstatymo paskirtis, t. y. Įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, planavimo organizatorių, planų rengėjų, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese.

15Įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (akto redakcija, galiojanti nuo 2012- 09- 26 iki 2014-01-01) numato, kad detaliųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato šis Įstatymas ir Aplinkos ministerijos patvirtintos detaliųjų planų rengimo taisyklės. Žemėvaldų planai (projektai) rengiami Žemės įstatymo nustatyta tvarka. Įstatymo 26 straipsnio 4 dalis sako, kad detalųjį planą tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu. Detalusis planas patvirtinamas ar motyvuotai nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Detaliojo plano koncepciją, jei ji rengiama, tvirtina savivaldybės taryba detaliojo plano rengimo etapu. Prie dokumento, kuriuo tvirtinamas detalusis planas, pridedami detaliojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) įforminami Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Šio straipsnio 5 dalis reglamentuojama, kad detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Tais atvejais, kai siūloma tvirtinti detalųjį planą, o savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu atsisako jį tvirtinti, privaloma planavimo organizatoriui raštu pateikti motyvuotą atsakymą per 20 darbo dienų nuo detaliojo plano pateikimo dienos. Jei savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina ir nepateikiamas motyvuotas atsakymas dėl plano netvirtinimo, detalusis planas tvirtinamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Dėl nustatytu terminu nepatvirtinto detaliojo plano planavimo organizatoriui atsiradusią žalą atlygina savivaldybė įstatymų nustatyta tvarka.

16Taisyklių (akto redakcija, galiojusi nuo 2012-07-14 iki 2013 -02-15) 51 punkte numatyta, kad detaliuosius planus tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius tarybos pavedimu. Prie dokumento, kuriuo tvirtinamas detalusis planas, pridedami detaliojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas). Detalusis planas patvirtinamas ar motyvuotai nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Detaliojo plano koncepciją, jei ji rengiama, tvirtina savivaldybės taryba detaliojo plano rengimo etape. Taisyklių 53 punktas sako, kad detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu Inspekcijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Tais atvejais, kai siūloma detalųjį planą tvirtinti, savivaldybės taryba ar jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius, atsisakę detalųjį planą tvirtinti, privalo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą per 20 darbo dienų nuo plano pateikimo dienos. Jei savivaldybės taryba ar administracijos direktorius detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtino ir nepateikė motyvuoto atsakymo dėl plano netvirtinimo, detalusis planas tvirtinamas Vyriausybės nustatoma tvarka.

17Viešojo administravimo įstatymo 1 straispnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą. To paties įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešojo administravimo principai, kuriais viešojo administravimo subjektai turi vadovautis savo veikloje, tarp jų - įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinti individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai: individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (1 dalis); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 dalis); individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (3 dalis). Aptartos įstatymo nuostatos suponuoja išvadą, kad viešojo administravimo subjekto individualaus administracinio sprendimo, priimamo išnagrinėjus asmens prašymą (skundą) turinys, jei atitinkami specialieji teisės aktai nenustato išimčių, turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nurodytus reikalavimus.

18Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimas Nr. T-281 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ yra individualus administracinis aktas (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalis, ABTĮ 2 straipsnio 14 dalis) ir turi atitikti individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus, t.y. turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

19Taigi Alytaus miesto savivaldybės taryba, spręsdama pareiškėjo prašymą dėl detaliojo plano tvirtinimo ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgiant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-10-17, 2012-11-05 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktus Nr. TP1-2150-(14.4), Nr. TP1-2296-(14.4) ir gavusi savivaldybės tarybos komitetų išvadas 2012-11-29 tarybos posėdyje nusprendė netvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) , padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno iš jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detaliojo plano, nes yra galimybė suformuoti atskirą komercinės paskirties žemės sklypą ir jį parduoti aukcione (b.l.75-90).

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog viešojo administravimo subjekto priimtame individualiame teisės akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pvz., 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009 ir kt.). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant, kokiais teisės aktais remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (žr., pvz., 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008, 2012 m. kovo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A502-212/2012).

21Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-281 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktas neatitinka minėtų individualių administracinių aktų reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje. Šiame sprendime nors ir nurodytas jo priėmimo teisinis pagrindas (Įstatymo 26 straipsnio 4 dalis), tačiau sprendime nenurodyta, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais remiantis buvo nuspręsta netvirtinti detaliojo plano. Taip pat sprendime nėra individualios argumentacijos, kokių Įstatymo ar kitų teisės aktų konkrečių normų neatitinka detalusis planas (minėtų teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktų išvados teigiamos ir siūlančios tvirtinti detalųjį planą), nors kaip matyti iš atsakovo pateiktų Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų posėdžių protokolų turinio, detalusis planas pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 ir 5 dalis buvo svarstytas komitetų posėdžiuose ir pagal komitetų kompetenciją buvo priimti skirtingi rekomendaciniai sprendimai (posėdžių protokolų išrašuose taip pat nenurodyta konkreti ir išsami argumentacija) (b.l.87-90).

22Taigi atsakovas priimto sprendimo nemotyvavo ir nepagrindė konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalies nuostatas, todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-281 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktas netvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) , padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno iš jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detaliojo plano, nes yra galimybė suformuoti atskirą komercinės paskirties žemės sklypą ir jį parduoti aukcione, pripažintinas nepagrįstu ir neteisėtu.

23Skundu pareiškėjas taip pat prašė įpareigoti atsakovą per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą, patvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) , padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detalųjį planą.

24Šis pareiškėjo reikalavimas tenkintinas iš dalies, nes ginčijamu sprendimu nebuvo įvertintos visos aplinkybės ir įrodymai teisei prašyti patvirtinti detalųjį planą realizuoti. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi šį pareiškėjo reikalavimą bei aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad panaikinus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-281 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktą, Alytaus savivaldybės taryba įpareigotina iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2012-11-05 prašymą tvirtinti detalųjį planą ir priimti dėl jo sprendimą (b.l.20). Be to, reikalavimas – įpareigoti atsakovą priimti sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo– yra išvestinis iš pirmojo reikalavimo, ir nagrinėjamu atveju įpareigoti atsakovą priimti sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo neįvertinus sprendimo atitikties teisės aktų reikalavimams nėra jokio juridinio pagrindo, ir tik konstatavus padarytą subjektinės teisės ar teisėtų interesų pažeidimą atsakovas gali būti įpareigotas atlikti konkrečius veiksmus (priimti konkretų sprendimą)(ABTĮ 57 str.1 d.).

25Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų pareiškėjo skundas tenkintinas dalinai- Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-281 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktas netvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) , padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno iš jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detaliojo plano, nes yra galimybė suformuoti atskirą komercinės paskirties žemės sklypą ir jį parduoti aukcione pripažintinas neteisėtu ir nepagrįstu, todėl naikintinas bei atsakovas įpareigotinas iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2012-11-05 prašymą dėl detaliojo plano patvirtinimo ir priimti dėl jo prendimą, o kita skundo dalis netenkintina kaip nepagrįsta.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

27Pareiškėjo UAB „KELIAS“ skundą patenkinti dalinai.

28Panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-281 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktą netvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) , padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno iš jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymo detaliojo plano, nes yra galimybė suformuoti atskirą komercinės paskirties žemės sklypą ir jį parduoti aukcione.

29Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės tarybą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo išnagrinėti pareiškėjo UAB „KELIAS“ 2012-11-05 prašymą dėl detaliojo plano patvirtinimo ir priimti dėl jo sprendimą.

30Kitos skundo dalies netenkinti.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ingai Šagamogienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui D. K. ,... 4. atsakovo atstovui M. J. ,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 6. Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Alytaus... 7. Pareiškėjas bei jo atstovas skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, jog... 8. Atsakovas atsiliepimu į skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip... 9. Atsiliepime į skundą nurodė bei atstovas teismo posėdžio metu paaiškino,... 10. Skundas tenkintinas dalinai.... 11. Nustatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 12. Ginčas byloje kilęs dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29... 13. Pareiškėjas iš esmės savo reikalavimus grindžia tuo,... 14. Šioje administracinėje byloje ginčo teisinius santykius reglamentuo 15. Įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (akto redakcija, galiojanti nuo 2012- 09- 26... 16. Taisyklių (akto redakcija, galiojusi nuo 2012-07-14 iki 2013 -02-15) 51 punkte... 17. Viešojo administravimo įstatymo 1 straispnyje, apibrėžiančiame aptariamo... 18. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimas Nr. T-281 „Dėl... 19. Taigi Alytaus miesto savivaldybės taryba, spręsdama pareiškėjo prašymą... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra... 21. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamas Alytaus miesto... 22. Taigi atsakovas priimto sprendimo nemotyvavo ir nepagrindė konkrečiomis... 23. Skundu pareiškėjas taip pat prašė įpareigoti atsakovą per 20 dienų nuo... 24. Šis pareiškėjo reikalavimas tenkintinas iš dalies, nes ginčijamu sprendimu... 25. Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų... 27. Pareiškėjo UAB „KELIAS“ skundą patenkinti dalinai.... 28. Panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-281... 29. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės tarybą nuo teismo 30. Kitos skundo dalies netenkinti.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...