Byla B2-1243-264/2011
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gutra“, trečiasis asmuo Swedbank“ AB

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gutra“ direktoriaus G. Š. ir kreditoriaus R. D. patikslintą ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gutra“, trečiasis asmuo Swedbank“ AB,

Nustatė

2ieškovai UAB „Gutra“ direktorius G. Š. ir kreditorius R. D. pateikė patikslintą ieškinį (2 t. b.l. 16-23), kuriuo prašo: iškelti atsakovui UAB „Gutra“ restruktūrizavimo bylą; restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“; nustatyti 60.000,00 be PVM UAB „Gutra“ administravimo išlaidų sąmatą, tame tarpe 30.000,00 Lt be PVM atlyginimas administratoriui, laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos; nustatyti 6 mėnesių restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui terminą; nustatyti, kad iš UAB „Gutra“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“, AB, gali būti einamosios įmokos. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad įmonė įkurta 2000-07-24, pagrindinė ūkinė komercinė veikla yra nekilnojamojo turto vystymas. Šiuo metu įmonei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype statomas daugiabutis gyvenamasis namas su požemine automobilių saugykla, pavadinimu „Gričiupio slėnis“, turi komercinės paskirties pastatą ( - ), kurį restruktūrizavimo proceso metu būtų siekiama parduoti, o iš gautų lėšų dalinai tenkinti hipotekos kreditoriaus, kuriam šis pastatas įkeistas, finansinius reikalavimus. Dėl be pagrindo nutraukto finansavimo UAB „Gutra“ patyrė ir patiria finansinius sunkumus, vėluoja atsiskaityti su įmonės darbuotojais, tiekėjais, mokėti palūkanas bei grąžinti skolą bankui. Pagrindinė priežastis, dėl kurios UAB „Gutra“ patyrė ir patiria finansinius sunkumus yra tai, kad 2008 m. „Gričiupio slėnio“ gyvenamojo namo statybos projektą finansavęs AB „Swedbank“ AB be jokio teisinio pagrindo ir išankstinio perspėjimo nutraukė projekto finansavimą, UAB „Gutra“ turėjo ir turi pakankamai pirkėjų ir pilnumoje vykdė veiklą ir pardavimus, yra 1 557 mln. sumai yra sudariusi preliminarias butų pirkimo-pardavimo sutartis dėl butų pirkimo statomame gyvenamajame name. Restruktūrizavimo atveju būtų sudarytos galimybės išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, baigti įgyvendinti „Gričiupio slėnio“ gyvenamojo namo projektą, iš lėšų, gautų už parduotus butus, grąžinti skolas kreditoriams iki 2012 metų pabaigos, išvengti įmonės bankroto.

3Tretysis asmuo „Swedbank“ AB (toliau – Bankas) atsiliepime su pareiškimu nesutiko, prašė atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą atsakovui. Nurodė, kad Bankas yra stambus hipotekinis atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 3119 674 Lt. Iš esmės visas atsakovo turimas nekilnojamasis yra įkeistas Bankui. Bankas 2007-12-14 Kredito sutartimi Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais yra suteikęs atsakovui 1 560 472 EUR ir 144 810 EUR kreditą, kurį grąžinti atsakovas turėjo 2010-02-05, tačiau negrąžinti. Banko nuomone, atsakovui restruktūrizavimo byla negali būti keliama dėl šių priežasčių:

41) pagal turimus duomenis šiuo metu atsakovas jokios veiklos nevykdo, nėra pateikta įrodymų apie naujų nekilnojamojo turto projektų vystymą, pardavimo pajamų Atsakovas yra nutraukęs savo veiklą, todėl nėra būtinos sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti;

52) atsakovo pradelstos skolos viršija ne tik ½ į balansą įrašyto turto vertės, bet bet visą į balansą įrašytą turto vertę, todėl yra pagrindas kelti įmonei bankroto bylą o ne restruktūrizavimo bylą;

63) iš atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų, kad įmonė turi įsiskolinimų darbuotojams, o tai yra dar vienas savarankiškas pagrindas kelti bankroto, o ne restruktūrizavimo bylą.

74) banko nuomone, restruktūrizavimas pagal pateiktus plano matmenis yra nepagrįstas ir neįgyvendinamas. Numatomos nekilnojamojo turto pardavo kainos per aukštos kelia abejones potencialių investuotojų realumas UAB „Gutra“ finansinė padėtis nuo 2009 m. pabaigos pablogėjo, įrodymų apie faktiškai atliktas investicijas ir/ar kredito dengimus ieškovai nepateikė.

8Restruktūrizavimo bylą iškelti atsisakytina.

9Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 str. 4 d., įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai. ĮRĮ 4 str. nurodyta, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. ĮRĮ 7 str. 5 d. nurodyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

10Pateikto 2010-09-30 dienos UAB „Gutra“ balanso duomenimis nustatyta, kad įmonės turto vertė yra 5 268 179 Lt, kur ilgalaikio turto vertė – 1 020 009 Lt, trumpalaikio turto vertė – 4 248 170 Lt, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6 513 121 Lt, iš kurių ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai (per vienerius metus mokėtinos sumos) – 6 513 121 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 628 201 Lt. Tarp šalių nėra ginčo, dėl šių aplinkybių: atsakovo UAB „Gutra“ skola trečiajam asmeniui „Swedbank“ AB (toliau – Bankas) yra 3 119 674 Lt, įsiskolinimas susidarė negrąžinus paskolų pagal Kredito sutartis Nr. ( - ) su pakeitimais, paskolų pagal minėtas sutartis grąžinimas yra užtikrintas hipoteka; pradelsti atsakovo įsipareigojimai pareiškimo pateikimo dienai sudaro 6 513 121 Lt, įskaitant ir Banko reikalavimą.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad pagrindinė atsakovo veikla yra nekilnojamojo turto vystymas. Teismas sutinka su trečiojo asmens atsiliepime nurodytais argumentais, kad šiuo metu atsakovas jokios veiklos nevykdo. Teismui nėra pateikta rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų, jog atsakovo finansiniai sunkumai yra trumpalaikio pobūdžio, o ne ilgalaikiai, nepakeikė jokių duomenų, kad per 2010 m. ar 2011 m. pirmą pusmetį būtų vykdęs ūkinę komercinę veiklą, sudaręs preliminarių sutarčių dėl turimo nekilnojamojo turto objektų pardavimo, daugiabučio gyvenamojo namo „Gričiupio slėnio“ statyba nuo 2008 m. nevykdoma, apie jos tolesnį finansavimą duomenų nėra, pagal finansinius duomenis 2010 m. per vienerius metus gautinos sumos tesudaro 24 939 Lt, kad yra vykdoma veikla ar vedamos derybos dėl nebaigtos statybos tęsimo ar nebaigto statyti objekto ar kito nekilnojamojo turto pardavimo nepateikta (CPK 178 str.). Aplinkybę, kad įmonė 2010 m. nevykdė veiklos patvirtina ir 2010-09-30 dienai pelno (nuostolių) ataskaita, iš kurios matyti, kad 2010 m. atsakovo įmonė turėjo154 462 Lt nuostolių, pardavimo pajamos tesudarė 14 752 Lt, ieškovui finansinės atskaitomybės duomenų 2011-05-24 dienai (patikslinto ieškinio pateikimo dienai) teismui nepateikė. Atsakovo įmonė, kurioje 2010 m. duomenimis dirba 7 darbuotojai, įmonės bendrosios ir administracinės išlaidos sudarė 163 611 Lt įmonė piniginių lėšų neturi. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad atsakovui nėra būtinos sąlygos, numatytos ĮRĮ 4 str. 2 p. restruktūrizavimo bylai iškelti.

12Kaip matyti iš 2010-09-30 balanso, įmonės turto vertė sudarė 5 268 179 Lt, tuo tarpu pradelsti įsiskolinimai 6 513 121 Lt viršija įmonės viso turto vertę. Atsakovo įmonė yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 2 str. 8 d.), kas sudaro pagrindą atsakovui kelti ne restruktūrizavimo, bet bankroto bylą.

13ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. nurodyta, kad įmonei bankroto byla keliama, kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad yra įmonės įsiskolinimas darbuotojams. Ši aplinkybė patvirtina esant dar vieną įstatymo numatytą prielaidą iškelti atsakovui bankroto bylą.

14Teismas, sutinka su trečiojo asmens argumentais, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys yra akivaizdžiai nepagrįsti ir neįgyvendinami. Net ir pardavus visą turimą įmonės ilgalaikį turtą ir atsargas, niekaip nebus įmanoma padengti visų skolų, t.y. atkurti normalios įmonės veiklos.

15Apibendrindamas teismas sprendžia, kad atsakovui restruktūrizavimo byla negali būti keliama, kadangi atsakovo įmonė nevykdo veiklos, t.y. nėra būtinos sąlygos, numatytos ĮRĮ 4 str. 2 p. restruktūrizavimo bylai iškelti, atsakovas šiai dienai yra nemokus, bei turi savo darbuotojams atlyginimo įsiskolinimą, t.y. atsakovui gali būti keliama bankroto byla ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. pagrindu. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui atsisakytina ĮRĮ 7 str. 1 p. ir 3 p. pagrindu.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 13 d., CPK 290 str., 291 str., 335 str.,

Nutarė

17atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Gutra“ (įmonės kodas 125391579, registracijos adresas –Raudondvario pl. 76, Kaunas).

18Kauno apygardos teismo 2011-06-09 nutartimi taikytas UAB „Gutra“ turto realizavimo ir (ar) išieškojimų sustabdymas bei leidimas atsakovui UAB „Gutra“ mokėti einamuosius mokėjimus, įskaitant privalomąsias įmokas iš atsakovo sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“ AB, galioja iki šios nutarties įsiteisėjimo.

19Nutarties nuorašą išsiųsti visiems dalyvaujantiems asmenims.

20Nutarčiai įsiteisėjus, nutarties nuorašą išsiųsti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registrui.

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovai UAB „Gutra“ direktorius G. Š. ir kreditorius R. D. pateikė... 3. Tretysis asmuo „Swedbank“ AB (toliau – Bankas) atsiliepime su pareiškimu... 4. 1) pagal turimus duomenis šiuo metu atsakovas jokios veiklos nevykdo, nėra... 5. 2) atsakovo pradelstos skolos viršija ne tik ½ į balansą įrašyto turto... 6. 3) iš atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų, kad įmonė turi... 7. 4) banko nuomone, restruktūrizavimas pagal pateiktus plano matmenis yra... 8. Restruktūrizavimo bylą iškelti atsisakytina.... 9. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 str. 4 d.,... 10. Pateikto 2010-09-30 dienos UAB „Gutra“ balanso duomenimis nustatyta, kad... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagrindinė atsakovo veikla yra nekilnojamojo... 12. Kaip matyti iš 2010-09-30 balanso, įmonės turto vertė sudarė 5 268 179 Lt,... 13. ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. nurodyta, kad įmonei bankroto byla keliama, kai įmonė... 14. Teismas, sutinka su trečiojo asmens argumentais, kad atsakovo... 15. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad atsakovui restruktūrizavimo byla... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo... 17. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Gutra“... 18. Kauno apygardos teismo 2011-06-09 nutartimi taikytas UAB „Gutra“ turto... 19. Nutarties nuorašą išsiųsti visiems dalyvaujantiems asmenims.... 20. Nutarčiai įsiteisėjus, nutarties nuorašą išsiųsti Įmonių bankroto... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...