Byla ATP-915-658/2014
Dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarimo E. R. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės (toliau-Institucijos) apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarimo E. R. administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2E. R. 2014 m. birželio 10 d. Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausias specialistas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl to, kad UAB „( - )“ direktorius E. R. nevykdė statinio techninės priežiūros akte Nr. P1-57 įtvirtinto statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėto nurodymo panaikinti ant pastato, esančio ( - ) ir priklausančio UAB „( - )“, užrašo ir tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1894 str. 4 d.

3Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarimu administracinės bylos teisena buvo nutraukta, nesant ATPK 1894 str. 4 d. numatyto pažeidimo sudėties. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo manyti, kad E. R. tyčia vengė vykdyti Druskininkų savivaldybės administracijos patikrinimo akte nurodytą reikalavimą, be to, patikrinimo akte nurodytas reikalavimas panaikinti ant sienos esantį užrašą šiuo atveju negali būti laikomas nurodymu ATPK 1894 str. 4 d. taikymo prasme, nes nei LR statybos įstatyme, nei Statybos techniniame reglamente STR 1.12.07:2004 reikalavimas statinio naudotojui panaikinti ant pastatų esančius užrašus nėra įtvirtintas.

4Institucija skunde prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarimą ir priimti naują nutarimą. Nurodo, jog teismas spręsdamas apie tyčios nebuvimą, rėmėsi tuo, jog E. R. informuodavo apie tai, kad ieško licencijuotų dažytojų, kad paskelbtas konkursas dėl pastato nugriovimo projekto, tačiau jis niekada nepridėjo šias aplinkybes patvirtinančių dokumentų. Teismas šių aplinkybių netyrė ir nereikalavo iš E. R. tokių duomenų, vertino tik formalius E. R. pareikšimus, taip pažeisdamas reikalavimą visapusiškai ir objektyviai vertinti situaciją ir ištirti bylos aplinkybes, todėl nepagrįstai konstatuota, jog E. R. veiksmuose nėra tyčios. Be to, E. R. veiksmai paneigia teismo teiginius apie tyčios nebuvimą – E. R. informaciją apie tai, kad yra objektyvios priežastys dėl kurių negali būti įvykdytas nurodymas, pateikė tik paskutinę termino dieną, o tai verčia abejoti tuo, kad iš viso egzistavo objektyvios priežastys, sukliudę E. R. įvykdyti nurodymą laiku.

5Skunde taip pat pažymima, jog teismas nepagrįstai spręsdamas dėl administracinio teisės pažeidimo sudėties E. R. veiksmuose rėmėsi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-03-04 sprendimu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-12-12 nutartimi iš tos pačios bylos, nes minėtu atveju buvo nagrinėjamas klausimas dėl norminio administracinio teisės akto atitikimo įstatymams. Šiuo konkrečiu atveju, ginčo dėl norminio administracinio teisės akto atitikimo įstatymų reikalavimams nėra. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje buvo keliamas klausimas, susijęs su tvarkymo ir švaros taisyklėmis, tačiau šiuo atveju šios taisyklės nėra taikomos, nes nėra duomenų, kad E. R. pats būtų užrašęs užrašą ant namo, tačiau Druskininkų savivaldybės administracija turi pagrindą taikyti atsakomybę pastato naudotojui už teisėto statinio priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimo nevykdymą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir 2004 m. birželio 21 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-347 patvirtintą STR 1.12.07:2004, kurie numato statinio naudotojo pareigas bei statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūno teises. Tai, kad E. R. pripažino reikalavimą, patvirtina, jog byloje nekilo klausimas dėl statinių naudojimą prižiūrinčio pareigūno reikalavimo teisėtumo, o duomenų, kad patikrinimo aktą ir protokolą surašęs asmuo nevykdo statinių naudojimo priežiūros ir kad pareigūno nurodytas reikalavimas neteisėtas, nesurinkta, todėl nutarimas nutraukti bylą priimtas nepagrįstai.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą E. R. prašo skundo netenkinti. Nurodo, jog teismo nutarimas teisėtas ir pagrįstas. Pažymi, jog visų pirma, byloje surašytas ATPK 260 straipsnio reikalavimų neatitinkantis administracinio teisės pažeidimo protokolas, nes jame nenurodyta, kokiuose teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus jis pažeidė. Be to, teismas teisingai nustatė, jog nėra būtinojo objektyvaus požymio – statinių naudojimo priežiūrą atliekančio pareigūno nurodymo teisėtumo, nes nei LR statybos įstatymas, nei Statybos techninis reglamentas STR 1.12.07:2004 neįtvirtina statinio naudotojo pareigos pašalinti užrašus. Be to, teismas taip pat teisingai nustatė, jog E. R. veiksmuose nebuvo tyčios, nes E. R. aktyviai veikė informuodamas apie tai, kad pastatą žadama griauti, o savivaldybės administracijai toliau reikalaujant įvykdyti nurodymą, E. R. informavo, jog imsis priemonių panaikinti užrašą ir, nepaisant netikslingų išteklų naudojimo, 2014-06-04 užrašas buvo pašalintas.

7Institucijos apeliacinis skundas netenkinamas.

8ATPK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad organas (šiuo atveju apylinkės teismas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas pažeidėju asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti, kad asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Teismas kiekvienu atveju turi visapusiškai įvertinti visus byloje surinktus įrodymus ir nuspręsti, ar jų pakanka konstatuoti, kad buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas. Administracinio teisės pažeidimo byloje priimtas nutarimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu tik tuomet, kai visapusiškai ir objektyviai išaiškinamos bei įvertinamos visos reikšmingos bylai aplinkybės (ATPK 248, 257, 284 straipsniai). ATPK 286 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, organo (pareigūno) priimtame nutarime turi būti bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių išdėstymas ir motyvuotas jų įvertinimas. Šia įstatymo nuostata yra realizuojama asmens teise į motyvuotą, argumentuotą teismo sprendimą.

9Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, konstatuoja, jog šios normos nutraukiant administracinio teisės pažeidimo bylos procesą E. R. atžvilgiu dėl ATPK 1894 str. 4 d. numatyto pažeidimo, nepažeistos, pritaikytos tinkamai.

10Teismas išsamiai išanalizavo surinktų įrodymų visumą, teismo išvados pagrįstos ir motyvuotos, todėl aukštesnės instancijos teismui nekyla abejonių, kad teismas įrodymus įvertino pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris buvo pagrįstas visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu ir teisine sąmone.

11E. R. administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas pagal ATPK 1894 str. 4 d., kur numatyta atsakomybė už statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą.

12Kaip matyti iš normos formuluotės, ji yra blanketinė, nes ATPK nenustato nei statinio naudojo teisių ar pareigų, nei statinio naudojimą prižiūrinčios institucijos teisių, pareigų, jos kompetencijos bei funkcijų, statinio naudojimo priežiūros vykdymo tvarkos. Todėl formuluojant kaltinimą, turi būti nurodomi tie teisės aktai, kurie pagrindžia institucijos, vykdančios statinio naudojimo priežiūrą, nurodymų privalomumą ir teisėtumą, ir kurie buvo pažeisti. Be to, formuluojant kaltinimą turi būti nurodytos aplinkybės, sudarančios būtinuosius inkriminuojamos veikos požymius.

13Šiuo atveju protokole nurodyta, jog nebuvo laiku įvykdytas nurodymas pašalinti užrašą, esantį ant pastato sienos, tačiau nenurodyta, kokiu teisės aktu remiantis ar vadovaujantis toks nurodymas grindžiamas, kas rodytų jo privalomumą statinio naudotojui, o kartu ir teisėtumą, vieną iš būtinųjų veikos požymių.

14Teismų praktikoje formuojama nuostata, kad administracinio teisės pažeidimo protokole formuluojamu kaltinimu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos, todėl kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, t. y. nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas bei nurodant atsakomybę už pažeidimą nustatantį aktą. Asmens kaltinimo teisinė kvalifikacija turi būti suformuluota tiksliai, nes tai svarbi asmens, kaltinamo pažeidimo padarymu, procesinių teisių ginties nuo pareikšto kaltinimo garantija. Tad E. R. suformuluotas kaltinimas laikomas nepilnu, neaiškiu ir jis trukdo atsakomybėn traukiam asmeniui tinkamai realizuoti teisę į gynybą.

15Nepaisant to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog nagrinėjant bylą teisme administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisės užtikrinamos ir teismas tinkamai išnagrinėja bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimas vien tik dėl pažeidimų, galimai padarytų ankstesniame proceso etape, negali būti naikinamas. Tačiau vis tik paminėtina, jog šie pažeidimai, aukštesniojo teismo nuomone, teisme nebuvo ištaisyti, nors Institucijos atstovas posėdyje ir nurodė, kokiais teisės aktais remiantis suformuluotas nurodymas E. R., be to, tokie trūkumai ir negali būti ištaisyti, nes estetinės pastato išvaizdos reikalavimai nesusiję su technine pastato naudojimo priežiūra, todėl į ATPK 1894 straipsnio reguliavimo sritį nepatenka.

16Esminis ir būtinas ATPK 1894 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto pažeidimo požymis yra statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų nurodymų teisėtumo požymis. Tai aplinkybė, kurią teismas anksčiau paminėtomis ATPK normomis yra įpareigotas išnagrinėti ir nustatyti, todėl skundo argumentai, jog ginčas dėl reikalavimo teisėtumo ir privalomumo nekilo, laikytini nepagrįstais ir yra atmetami. Vien tai, kad E. R. neskundė patikrinimo akto, iš esmės neprieštaravo reikalavimui pašalinti užrašą, nepatvirtina, jog pats reikalavimas buvo teisėtas ir tuo labiau nesuteikia pagrindo traukti E. R. atsakomybėn pagal ATPK 1894 straipsnio 4 dalį.

17Aukštesnysis teismas pažymi, jog visumą statinio naudotojui keliamų reikalavimų reglamentuoja du pagrindiniai teisės aktai, t. y. LR statybos įstatymas bei Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351.

18Statybos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statinių naudotojai privalo: 1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką; 3) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal šio įstatymo 4 straipsnį; 4) šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą; 5) suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai; 6) leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus.

19Esminiai statinio reikalavimai įtvirtinti Statybos įstatymo 4 straipsnyje, t.y. 1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, 2) gaisrinės saugos, 3) higienos, sveikatos ir aplinko apsaugos, 4) saugaus naudojimo, 5 ) apsaugos nuo triukšmo, 6) energijos ir šilumos taupymo.

20Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 1 punktas nustato gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką, o 2 punktas nustato, kad jis privalomas gyvenamųjų namų naudotojams, techniniams prižiūrėtojams, savivaldybių administracijoms, vykdančioms statinių naudojimo priežiūrą. Šio reglamento IV skirsnyje nustatyta privalomų reikalavimų visuma, kuri detalizuota 5 punkte: „5.1 punkte nustatyti reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: 5.1.1 mechaninio atsparumo ir pastovumo; 5.1.2 gaisrinės saugos; 5.1.3 higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; 5.1.4 saugaus naudojimo; 5.1.5 apsaugos nuo triukšmo; 5.1.6 energijos taupymo ir šilumos saugojimo“ ir 5.2 punkte „reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse (5.2.1 punktas); būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (5.2.2 punktas)“. Šiuos reikalavimus galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes, t. y. reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus, ir reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų Nekilnojamojo turto registro duomenyse nurodytą paskirtį ir būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Kaip matyti reikalavimai dėl estetinės pastato išvaizdos į privalomų reikalavimų sąrašą neįtraukti.

21Be to, statinio naudojimo priežiūrą vykdančios institucijos funkcijas ir kompetenciją šiuo atveju reglamentuoja LR Statybos įstatymo 42 straipsnis bei Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. Nr.D1-825 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“. Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. Statybos reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ 7.2. punkte numatyta, kad savivaldybių administracijos atlieka gyvenamųjų namų ir kitų statinių (išskyrus išvardintus šio reglamento 7.1. punkte) naudojimo priežiūrą. Konkrečios pareigos, kurias turi atlikti statinio naudojimo priežiūrą vykdantis subjektas numatytos šio reglamento 12 punkte, t.y. privalo paprašyti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus, patikrinti juos, jų pildymo tvarką, o taip pat patikrinti, ar atliekamos statinio periodinės ir specialios apžiūros, ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai. Taip pat privalo apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje, o apžiūrėjus nustatyti: ar statinys naudojamas pagal paskirtį, ar nevykdomai statybos darbai be tai leidžiančių dokumentų, ar laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų, ir padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą. Atlikus patikrinimą, privaloma surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą ir nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti, kontroliuoti kaip šie reikalavimai vykdomi.

22Visi paminėti teisės aktai turi būti aiškinami ir taikomi sistemiškai, nes jie reglamentuoja tą pačią sritį. Kaip matyti iš jau aptartų teisės normų visumos, statinio naudojimo priežiūrą atliekanti institucija, šiuo atveju Druskininkų savivaldybė, įpareigota tikrinti būtent statinių naudotojo atliekamą statinio techninę priežiūrą, kuri susijusi su jau aptartų Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ įtvirtintų privalomų būtinų reikalavimų statinio naudotojui vykdymu, patikrinimas koncentruojamas į 3 anksčiau minėtus elementus, kuriuos turi nustatyti institucija, atliekanti patikrinimą, t. y., ar statinys naudojamas pagal paskirtį, ar nevykdomai statybos darbai be tai leidžiančių dokumentų, ar laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų. Institucija įpareigota padaryti išvadas būtent apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą, į kurią, kaip jau minėta anksčiau, estetinė fasado išvaizda neįeina. Patikrinimo eiga ir rezultatai, išvados fiksuojami techninės priežiūros akte, todėl reikalavimai trūkumams pašalinti, kuriuos institucija įpareigota nustatyti, turi būti susiję būtent su patikrinimo rezultatais, t. y. su statinio technine priežiūra, statinio atitikimu esminiams reikalavimams, statinio naudotojo anksčiau nurodytų privalomų reikalavimų vykdymu, į kuriuos kaip jau minėta, estetinė pastato išvaizda, o tame tarpe ir užrašų šalinimas, aukštesniojo teismo manymu, neįeina.

23Institucijos tik apylinkės teisme nurodytos teisės aktų normos, kuriomis remiantis buvo surašytas reikalavimas panaikinti užrašą esantį ant sienos, t. y. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40 str., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-06-24 įsakymu Nr. D1-347 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklių, kvalifikacinių reikalavimų statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formų bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašo“ 23 p., 30 p., 33 p., taip pat nepagrindžia Institucijos reikalavimo teisėtumo ir privalomumo. Apylinkės teismas išsamiai aptarė kiekvieną iš šių normų ir padarė pagrįstas išvadas, kad nei viena iš jų neįtvirtina reikalavimo statinio naudotojui panaikinti ant pastatų esančius užrašus. Apylinkės teismo išvados pagrįstos, motyvuotos, aukštesnės instancijos teismas su jomis sutinka, todėl nesikartoja ir išsamiau jų neaptaria nagrinėjant apeliacinį skundą. Trumpai pažymėtina, jog paminėtame Statybos reglamente išdėstyti pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai susiję su pastato technine būkle ir saugiu naudojimu, o ne su pastato išorės estetine išvaizda.

24Manytina, jog reikalavimai dėl pastato estetinės išvaizdos galėtų būti tvarkos bei švaros užtikrinimo reguliavimo dalyku, už kurio pažeidimą numatyta atsakomybė ATPK 161 str. Tokia išvada daroma analizuojant Administracinių teisės pažeidimų kodekso struktūrą, saugomas vertybes bei sankcijas už pažeidimus. Akivaizdu, jog reikalavimai pastato techninei priežiūrai, kurie susiję su pastato naudojimo saugumu, yra žymiai svarbesni užtikrinant viešąjį interesą nei pastato estetinė išvaizda. Tai atspindi ir ATPK 1894 straipsnio 4 dalies sankcija, kurioje numatytos didelės baudos: piliečiams nuo 1000 Lt iki 7000 Lt ir pareigūnams – nuo 5000 Lt iki 15 000 Lt. Tuo tarpu ATPK 161 straipsnio, numatančio atsakomybę už gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus bei miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių nesilaikymą, sankcija yra žymiai švelnesnė – įspėjimas arba bauda iki dviejų tūkstančių litų.

25Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuojama, jog šioje byloje nėra pagrindinio būtinojo ATPK 1894 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto pažeidimo objektyviosios pusės požymio – neteisėtos veikos. Nesant nors vieno požymio, nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, todėl E. R. pagal ATPK 1894 straipsnio 4 dalį atsakomybėn negali būti patrauktas. Nors skunde didesnis dėmesys teikiamas subjektyviajai pusei, t. y. tyčiai, tačiau aukštesnysis teismas pažymi, kad dėl subjektyviųjų požymių sprendžiama po to, kai nustatomi objektyvieji požymiai, nes būtent objektyviosios pusės požymius apibūdinančios aplinkybės, jų visuma dažnai sudaro reikšmingą dalį aplinkybių, iš kurių sprendžiama apie subjektyviąją pusę, tačiau nenustačius objektyviosios pusės būtinojo požymio, detaliau ir išsamiau pasisakyti dėl subjektyviosios pusės netikslinga, todėl išsamiau šių skundo argumentų aukštesnysis teismas neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

26Atmetamas ir skundo argumentas, jog apylinkės teismas nepagrįstai rėmėsi administracinės bylos, kurioje buvo ginčijamas savivaldybės priimto teisės akto atitikimo įstatymams klausimas, praktika. Pažymėtina, jog apylinkės teismas savarankiškai analizavo ir vertino Institucijos nurodytų teisės aktų reikšmę traukiant E. R. atsakomybėn dėl ATPK 1894 str. 4 d., nepažymėjo ir nenurodė, jog vadovaujasi anksčiau suformuotu precedentu analogiškoje byloje, be to, sprendė klausimą dėl institucijos reikalavimo nurodymo teisėtumo kaip būtinojo administracinio teisės pažeidimo požymio, nesprendė teisės akto atitikimo įstatymams klausimo. Taip pat pažymėtina, jog teisingumo užtikrinimo viena iš sąlygų – tai vienodas teisės aiškinimas ir taikymas, todėl ta aplinkybė, kad administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis bendrosios kompetencijos teismas vadovavosi ir nurodė administracinių teismų praktiką aiškinant statinių naudojimo techninę priežiūrą ir jos kontrolę reglamentuojančius teisės aktus, nėra pagrindas konstatuoti, jog buvo nukrypta nuo formuojamos teismų praktikos, ar remtasi netinkamu precedentu.

27Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes konstatuojama, jog apylinkės teismas teisingai vertino faktines bylos aplinkybes, byloje esančius įrodymus, tinkamai taikė įstatymo nuostatas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutarimą, nutraukdamas administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną E. R. atžvilgiu. Pagrindo nutarimą naikinti ir priimti naują nutarimą nėra, todėl apeliacinis skundas netenkinamas, nutarimas paliekamas galioti nepakeistas.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjas

Nutarė

29palikti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarimą nepakeistą ir Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinio skundo netenkinti.

30Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis teismo posėdyje rašytinio... 2. E. R. 2014 m. birželio 10 d. Druskininkų savivaldybės administracijos... 3. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarimu... 4. Institucija skunde prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014... 5. Skunde taip pat pažymima, jog teismas nepagrįstai spręsdamas dėl... 6. Atsiliepime į apeliacinį skundą E. R. prašo skundo netenkinti. Nurodo, jog... 7. Institucijos apeliacinis skundas netenkinamas.... 8. ATPK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad organas (šiuo atveju apylinkės... 9. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka,... 10. Teismas išsamiai išanalizavo surinktų įrodymų visumą, teismo išvados... 11. E. R. administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas pagal ATPK... 12. Kaip matyti iš normos formuluotės, ji yra blanketinė, nes ATPK nenustato nei... 13. Šiuo atveju protokole nurodyta, jog nebuvo laiku įvykdytas nurodymas... 14. Teismų praktikoje formuojama nuostata, kad administracinio teisės pažeidimo... 15. Nepaisant to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog nagrinėjant bylą... 16. Esminis ir būtinas ATPK 1894 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto pažeidimo... 17. Aukštesnysis teismas pažymi, jog visumą statinio naudotojui keliamų... 18. Statybos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statinių naudotojai... 19. Esminiai statinio reikalavimai įtvirtinti Statybos įstatymo 4 straipsnyje,... 20. Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 1 punktas nustato gyvenamųjų... 21. Be to, statinio naudojimo priežiūrą vykdančios institucijos funkcijas ir... 22. Visi paminėti teisės aktai turi būti aiškinami ir taikomi sistemiškai, nes... 23. Institucijos tik apylinkės teisme nurodytos teisės aktų normos, kuriomis... 24. Manytina, jog reikalavimai dėl pastato estetinės išvaizdos galėtų būti... 25. Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuojama, jog šioje byloje nėra... 26. Atmetamas ir skundo argumentas, jog apylinkės teismas nepagrįstai rėmėsi... 27. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes konstatuojama, jog apylinkės teismas... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 29. palikti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarimą... 30. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama....