Byla A8.-6019-961/2019
Dėl administracinio nusižengimo byla išnagrinėta teismo posėdyje nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir institucijos atstovui, rašytinio proceso tvarka (ANK 629 straipsnio 1 dalis, 630 straipsnio 2 dalis)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje A. B., a. k. ( - ) gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

2Teismas

Nustatė

3A. B., būdamas UAB „B.“ (į. k. ( - )) (toliau – ir bendrovė) vadovu, per nustatytą laikotarpį nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus. Šiais veiksmais A. B. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. B. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio laiką ir vietą informuotas tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, neatvykimo priežasčių nenurodė. Institucijos, surašiusios administracinio nusižengimo protokolą, atstovas į teismo posėdį taip pat neatvyko, teismui pateiktame rašte nurodė, kad palaiko protokole nurodytas aplinkybes, prašo skirti baudą, ne mažesnę nei numato ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijos ribos. Todėl administracinio nusižengimo byla išnagrinėta teismo posėdyje nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir institucijos atstovui, rašytinio proceso tvarka (ANK 629 straipsnio 1 dalis, 630 straipsnio 2 dalis).

5Tyrimo metu A. B. nurodė, kad UAB „B.“ Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku nepateikė 2018 metų bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio todėl, kad nuo šių metų pavasario įmonėje buvo atliekamas VMI auditas, kuris baigėsi 2019 m. rugpjūčio mėnesį. Po VMI audito atlikimo patikslino finansinių ataskaitų rinkinį ir perdavė Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Prašo į tai atsižvelgti (b. l. 9).

6ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo padarymo faktą ir A. B. kaltę įrodo byloje surinkti ir teismo ištirti įrodymai.

7Administracinio nusižengimo protokole yra užfiksuotos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2).

8VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „B.“ direktorius nuo 2015 m. kovo 26 d. yra A. B., Registrų centre įmonės vadovu registruotas nuo 2015 m. kovo 27 d. Juridinio asmens vardu veikia vadovas. UAB „B.“ finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., o pabaiga – gruodžio 31 d. Registrų centrui paskutiniai finansinės atskaitomybės dokumentai už 2018 m. pateikti 2019 m. rugsėjo 19 d. (b. l. 3-8).

9Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) rašto „Dėl UAB „B.“ pateikto paaiškinimo“ matyti, kad VMI prie FM gavo UAB „B.“ 2019 m. liepos 23 d. paaiškinimą „Prie pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą Nr.(21.222)FR0687-629“, kuriame bendrovė pateikė argumentus dėl mokestinio tyrimo išvadų bei informavo apie patikslintas deklaracijas. VMI prie FM atsakydama į paaiškinimą pranešė, kad duomenis įvertino ir laiko, kad bendrovė šio mokestinio tyrimo metu nustatytus trūkumus ir prieštaravimus pašalino (b. l. 10).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir 127 punktus juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui, jei įstatymai nenumato kito termino. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.67 straipsnis nustato, kad už juridinio asmens dokumentų, duomenų bei kitos juridinių asmenų registrui teiktinos informacijos pateikimą laiku juridinių asmenų registrui atsako juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 37 straipsnio 12 dalies 2 punktą bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą. Pagal to paties įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 10 punktą vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui. Be to, Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 punktas nustato, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris pagal Įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi vykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Įstatymo 58 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „B.“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Vadinasi, UAB „B.“ metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. turėjo būti paruoštas ir patvirtintas per keturis mėnesius nuo 2018 m. gruodžio 31 d., t. y. iki 2019 m. balandžio 30 d., o per 30 dienų metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. turėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, iki 2019 m. birželio 1 d.

12A. B. rašytiniame paaiškinime prašo atsižvelgti į tai, kad UAB „B.“ Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku nepateikė 2018 metų bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio todėl, kad nuo šių metų pavasario įmonėje buvo atliekamas VMI auditas, kuris baigėsi 2019 m. rugpjūčio mėnesį. Vis tik teismui duomenų, kada gi būtent buvo pradėtas atlikti auditas, nepateikta, todėl teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad būtent auditas sukliudė bendrovei paruošti ir patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, arba, jei toks rinkinys buvo paruoštas ir patvirtintas, – pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu A. B. yra pripažintas kaltu padaręs analogišką administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje, o būtent už metinių finansinių ataskaitų rinkinių nepateikimą už 2016 ir 2017 metus. Kaip matyti iš šio nutarimo turinio, tirti pažeidimai bylos nagrinėjimo metu jau buvo ištaisyti, bendrovės metiniai finansiniai ataskaitų rinkiniai už 2015, 2016 ir 2017 metus buvo pateikti 2019 m. gegužės 21 d. T. y. bendrovėje atliekamas auditas nesukliudė pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui minėtų duomenų, todėl teismas neturi pagrindo spręsti, kad metinių finansinių ataskaitų už 2018 metus nepateikimas buvo sąlygotas objektyvių priežasčių. Galimai bendrovei ir buvo gan sudėtinga iki birželio 1 d. parengti metinių finansinių ataskaitų rinkinius už ketverius metus, tačiau tokia situacija, akivaizdu, susiklostė dėl pačios bendrovės (vadovo) kaltės, todėl atsakomybės nešalina. Tačiau teismas gali į tai atsižvelgti spręsdamas dėl skirtinos nuobaudos dydžio ar rūšies. Apibendrinant darytina išvada, kad administracinio nusižengimo protokole nurodytos aplinkybės pasitvirtino, A. B., būdamas UAB „B.“ vadovu, nesilaikė įstatyminio reglamentavimo ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus nepateikė nustatytu laiku, todėl A. B. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį.

13A. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

14ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo padarymas užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 200 Eur iki 3 000 Eur. Skirdamas administracinę nuobaudą A. B., teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pavojingumą bei pobūdį (finansinių ataskaitų rinkiniai nebuvo pateikti už vienerius metus), į tai, kad nėra nustatytų atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, į tai, kad šiuo metu padarytas nusižengimas yra ištaisytas, t. y., Juridinių asmenų registrui pateiktas bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. Įvertinus aptartas aplinkybes, taip pat, kad bendrovė nepateikė Juridinių asmenų registrų tvarkytojui metinių finansinių ataskaitų rinkinio tuo metu, kada bendrovėje buvo atliekamas VMI prie FM patikrinimas (auditas), administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, kaip galima suprasti iš jo rašytinio paaiškinimo, iš esmės savo kaltės neneigė, A. B. už padarytą administracinį nusižengimą skirtina ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta administracinė nuobauda – bauda, atitinkanti straipsnio sankcijoje numatytos baudos minimumą.

15Teismas, vadovaudamasis ANK 223 straipsnio 2 dalimi, 635, 636 straipsniais,

Nutarė

16A. B. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir skirti administracinę nuobaudą – 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.

17Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB banke Luminor Bank (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią AB banke Luminor Bank (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke Swedbank, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke), įmokos kodas 1001, mokėjimo pavedime būtina nurodyti nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK): 19107965303.

18Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, ji bus išieškoma priverstinai (ANK 676 straipsnio 1-2 dalys).

19Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

20Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai