Byla e2A-1022-781/2019
Dėl neteisėtų viešųjų pirkimų sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Tamošiūnienės, Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Genra“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Genra“ ieškinį atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl neteisėtų viešųjų pirkimų sąlygų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Genra“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti kaip neaiškius, dviprasmiškus, ribojančius konkurenciją ir dėl to pažeidžiančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus šiuos pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus:

81.1.

98 skyriuje „Darbų organizavimas ir sauga“ keliamą reikalavimą: „Tiekėjas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Atitinkamai kartu su techniniu pasiūlymu privalo pateikti veiksmų planą, kuriame nurodoma: kaip užtikrinama darbų sauga statybos objekte; kaip organizuojami darbų procesai; kiek darbai reikalaus Perkančiosios organizacijos resursų; kaip organizuojama vidinė ir išorinė komunikacija; pateikiama darbų organizavimo schema (planuojamos medžiagų, atliekų sandėliavimo vietos); identifikuojamos pavojingiausios statybvietės zonos; nurodytas racionalus transporto ir pėsčiųjų judėjimas; parengti darbų vykdymo vietoje numatomos komandos bei įrangos našumo skaičiavimai. Tiekėjas taip pat turi laikytis perkančiosios organizacijos darbų saugos nurodymų statybos objekto teritorijoje“;

101.2.

119 skyriuje „Gaminiai ir medžiagos“ keliamą reikalavimą: „Tiekėjas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytame sprendinyje. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti rizikų valdymo planą, kuriame įvertina šių rizikų pasireiškimo tikimybę, poveikį, rizikų pasireiškimo poveikio finansinės išraiškos paskaičiavimus (apskaičiuotą rizikos pasireiškimo finansinį poveikį biudžetui) bei rizikų minimizavimo priemones (įskaitant, bet neapsiribojant): planavimo darbų kokybės rizikos; projektavimo darbų rizikos; rangos darbų kokybės rizikos; finansavimo prieinamumo rizikos“;

121.3.

1310 skyriuje keliamą reikalavimą: ,,Atliekant darbus būtina laikytis taikytinų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Esant galimybei rinktis aplinkai mažiau kenksmingus sprendinius prioritetas teiktinas mažiau aplinkai kenksmingam sprendiniui. Atitinkamai kartu su techniniu pasiūlymu pateikiamas aplinkosauginis veiksmų planas, kuris numatytų: poveikio aplinkai mažinimo priemones, antrinio atliekų panaudojimo galimybes, antrinio lietaus vandens (jei laikoma) panaudojimo galimybes, mažiau aplinkai kenksmingų medžiagų / dažų. panaudojimo galimybes. Tiekėjas turi pasiūlyme numatyti ir įvertinti galimos taršos dėl dulkių / medžiagų pristatymo nuotolių galimą poveikį ir jo mažinimo priemones. Tiekėjui keliamas esminis reikalavimas, iki minimumo sumažinti neigiamą poveikį gyventojams ir aplinkai“.

142.

15Ieškovė taip pat prašo nutraukti pirkimo procedūras, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sąlygų 3 priede Techninės specifikacijos 8, 9 ir 10 skyriuose nustatytų reikalavimų panaikinimas iš esmės pakeitė techninės specifikacijos turinį ir reikalavimus pirkimo objektui ir dėl to tolesnis pirkimo vykdymas pažeistų sąžiningų tiekėjų teises konkuruoti pirkime; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

163.

17Ieškovė, susipažinusi su anksčiau nurodytais atsakovės paskelbto pirkimo Techninės specifikacijos 8, 9 ir 10 skyriuose nustatytais reikalavimais, sprendė, kad jie yra neaiškūs, nekonkretūs, dviprasmiški ir dėl to pažeidžiantys viešųjų pirkimų principus. Ieškovė teigia, kad nei ginčijamuose reikalavimuose, nei kitose techninės specifikacijos nuostatose nesant nurodytų jokių duomenų, kuriais remiantis tiekėjai galėtų parengti reikalaujamus su techniniu pasiūlymu teikiamus dokumentus perkančioji organizacija pirkimą vykdo sukūrusi palankias sąlygas išskirtinai vienam tiekėjui, kuris vienintelis žinos, ką reikalaujamuose aprašymuose reikia nurodyti ir pateikti, kad pasiūlymas nebūtų atmestas. Ieškovės nuomone, tiekėjų pasiūlymų atitikties ginčijamiems reikalavimams vertinimas yra paremtas išimtinai subjektyviu perkančiosios organizacijos supratimu. Tikina, kad ginčijamų reikalavimų laikymosi niekaip nereglamentuoja pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“ (toliau – ir Pirkimo sutartis). Ginčijami reikalavimai negarantuoja ir neužtikrina pirkimo objekto įgyvendinimo, nesukuria jokios vertės, o tik sudaro papildomas formalias kliūtis dalyvauti pirkime Pirkimo sutartį gebantiems vykdyti tiekėjams.

184.

19Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog Techninės specifikacijos 8 – 10 punktuose įtvirtinti reikalavimai yra betarpiškai susiję su pirkimo objektu, pagrįsti, leidžiantys perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjų pasirengimu, vykdant pirkimo sutartį ir atliekant rekonstravimo darbus, laikytis techninės specifikacijos reikalavimų. Atsakovei akivaizdu, jog pirkimo sutartyje yra numatyta tiek pirkimą laimėjusio tiekėjo pareiga laikytis kartu su pasiūlymu pateiktų veiksmų, rizikos valdymo, aplinkosauginio veiksmų planų nuostatų, tiek ir atsakomybė už nurodytos pareigos nesilaikymą.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

225.

23Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.

246.

25Teismo vertinimu, perkančioji organizacija, siekdama konkretaus ir aiškaus rezultato – darbo saugos užtikrinimo, bet nenurodydama konkrečių veiksmų tam pasiekti, tuo suteikdama laisvę tiekėjams patiems pasirinkti veiksmų planą, pagrįstai ir teisėtai Techninės specifikacijos 8 punkte „Darbų organizavimas ir sauga“ nurodė, jog kiekvienas tiekėjas, vadovaudamasis Techninės specifikacijos 8 punkte „Darbų organizavimas ir sauga“ išdėstytais reikalavimais darbų saugai statybos objekte, remdamasis nurodytais taikytinais teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, Higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais, privalo parengti konkretų tiekėjo planuojamą įgyvendinti veiksmų planą, kurį taikytų vykdant Pirkimo sutartį ir tokiu būdu užtikrintų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams dėl darbų saugos. Teismas sprendė, jog Techninės specifikacijos 8 punkte nustatyti reikalavimai yra tikslūs, aiškūs, pagrįsti ir teisėti bei būtini tam, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti tiekėjų techninės specifikacijos reikalavimų laikymusi.

267.

27Teismas konstatavo, jog atsakovė teisėtai Techninės specifikacijos 9 punkte „Gaminiai ir medžiagos“ įtvirtino reikalavimus, susijusius su rizikų valdymo plano turiniu. Atsakovė planui nurodė konkrečiais gaires, o tiekėjų diskrecija yra pasirinkti konkrečią rizikų valdymo plano formą, kuri gali būti individuali. Atsižvelgiant į tai, jog pirkimu yra siekiama įsigyti rekonstravimo darbus, teismas sprendė, jog tiekėjai, kaip savo srities profesionalai, turi įvertinti bent jau minimalias visuose objektuose galinčias kilti rizikas, todėl Techninės specifikacijos 9 punkte nustatyti reikalavimai pripažinti tiksliais, aiškiais, pagrįstais ir teisėtais.

288.

29Pasisakydamas dėl Techninės specifikacijos 10 punkto „Aplinkosauginiai sprendiniai“, pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakove, kad jame nurodyti konkretūs reikalavimai aplinkosauginio veiksmų plano turiniui – yra tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, ką konkrečiai tiekėjai turi įvertinti, išanalizuoti ir nurodyti / aptarti aplinkosauginiame veiksmų plane, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog pirkimą laimėjęs tiekėjas laikysis techninėje specifikacijoje ir taikytinuose teisės aktuose nurodytų aplinkosauginių reikalavimų, t. y. atliekant darbus laikysis taikytinų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

309.

31Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Pirkimo sutartyje yra įtvirtinta pirkimo laimėtojo pareiga vykdant Pirkimo sutartį laikytis veiksmų, rizikos valdymo, aplinkosauginiame veiksmų planuose prisiimtų įsipareigojimų, o už nurodytų įsipareigojimų nesilaikymą numatytos sankcijos, todėl ieškovės argumentus dėl planų laikymosi ir sankcijų nebuvimo atmetė kaip nepagrįstus.

32III.

33Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3410.

35Ieškovė UAB „Genra“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

362.1.

37Pirmosios instancijos teismas apsiribojo citatomis iš techninės specifikacijos teigdamas, kad keliami reikalavimai yra suprantami kiekvienam savo srities profesionalui, tačiau nepateikė nei vieno motyvo, kodėl, teismo vertinimu, ginčijami reikalavimai laikytini aiškiais ir kodėl jie vertinami kaip suprantami. Ginčijamuose reikalavimuose nėra pateikto galutinio teisės aktų ar kitų visuotinai pripažintų rekomendacijų, kuriomis turėtų vadovautis tiekėjai rengdami techninį pasiūlymą, sąrašo, todėl tinkamai pasiūlymo parengti neįmanoma.

382.2.

39Ieškovės nuomone, techninėje specifikacijoje nesant konkrečių reikalavimų, bet kurio pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams vertinimas tampa subjektyvus, todėl net skirtingų tiekėjų pateikti identiški pasiūlymai juos palyginus su techninės specifikacijos reikalavimais gali būti įvertinti skirtingai. Pirkimo objektas turi būti apibūdintas tiksliai ir aiškiai, kad tiekėjai suprastų ką ir kaip atliekamus darbus perkančioji organizacija siekia įsigyti bei žinotų kokią informaciją ir medžiagą pateikti perkančiajai organizacijai, kad įrodytų jog siūlo tai ko reikia. Nagrinėjamu atveju ginčijami reikalavimai nėra aiškūs, nes nenurodyta kokios apimties ir kokios tiksliai informacijos reikia atsakovei, todėl atitiktis tokiems reikalavimams negali būti objektyviai patikrinama ir įrodoma, atitinkamai pasiūlymo vertinimą nulems subjektyvi nuomonė ir prielankumas vienam ar kitam tiekėjui.

402.3.

41Ieškovės manymu, Pirkimo sutartyje turi būti numatyta aiški ir konkreti atsakomybė tiekėjui, jei jis nesilaiko savo paties pasiūlyme nurodytų būdų, kuriuos nurodė siekdamas atitikti ginčijamus reikalavimus. Sutarties projekte nėra aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kad pasiūlymas pirkimui laikomas sudėtine Pirkimo sutarties dalimi, o pačioje Pirkimo sutartyje nėra jokių konkrečių sankcijų ar atsakomybės tiekėjui už tai, kad jis nesilaikys savo pasiūlyme nurodytų rizikų valdymo planų, aplinkosaugos planų ar darbų saugos aprašymų. Tai, kad Pirkimo sutartyje nurodyta, jog statybos inžinierius turi teisę reikalauti pašalinti darbų trūkumus, nereiškia, kad minėtas asmuo turės teisę reikalauti laikytis tiekėjo pasiūlyme nurodytų aprašymų, nes statybos inžinierius prižiūri tiekėjo atliekamų darbų atitikimą techninio projekto reikalavimams, o ne pasiūlymui. Pirkimo sutarties projekte nėra nuorodų į tai, kad tiekėjo pasiūlymas būtų sudėtinė Pirkimo sutarties dalis ir nėra nuostatų dėl to, kad tiekėjas privalėtų laikytis su pasiūlymu pateiktų aplinkosaugos ir rizikos prevencijos planų ar darbų saugos aprašymų.

4211.

43Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. sprendimą nepakeistą, o skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

442.4.

45Teismas, vertindamas Techninės specifikacijos 8 punkto „Darbų organizavimas ir sauga“ reikalavimo teisėtumą, aiškumą ir tikslumą, sprendė, kad yra tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, ką tiekėjai, rengdami ir teikdami pasiūlymus, veiksmų planą, privalo nurodyti ir detalizuoti. Teismas, vertindamas Techninės specifikacijos 9 punkto „Gaminiai ir medžiagos“ teisėtumą, nurodė, kad jame yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, ką tiekėjai, turinio prasme, turi įvertinti, išanalizuoti ir nurodyti rizikų valdymo plane. Teismas pažymėjo, kad atsakovė planui nurodė konkrečiais gaires, o tiekėjų diskrecija yra pasirinkti konkrečią rizikų valdymo plano formą, kuri gali būti individuali. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas Techninės specifikacijos 10 punkto „Aplinkosauginiai sprendimai“ teisėtumą, nurodė, kad yra tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti konkretūs reikalavimai aplinkosauginio veiksmų plano turiniui, nurodyta, ką konkrečiai tiekėjai turi įvertinti, išanalizuoti ir nurodyti / aptarti aplinkosauginiame veiksmų plane.

462.5.

47Ieškovės abejonės dėl pasiūlymų vertinimo nelygiavertiškumo laikytinos išimtinai subjektyvia ir deklaratyvia ieškovės nuomone. Perkančiajai organizacijai tiksliai laikantis Pirkimo sąlygų, ginčijamų reikalavimų, neįmanoma situacija, kai du identiški pasiūlymai būtų įvertinti nevienodai.

482.6.

49Tiekėjas, laimėjęs pirkimą, Pirkimo sutartį privalės vykdyti laikydamasis pasiūlymo, įskaitant, veiksmų, rizikos valdymo, aplinkosauginiame veiksmų planuose nurodytų reikalavimų. Teismas pagrįstai konstatavo, jog Pirkimo sutartyje yra įtvirtinta tiek pirkimą laimėjusio tiekėjo pareiga laikytis kartu su pasiūlymu pateiktų veiksmų, rizikos valdymo, aplinkosauginio veiksmų planų nuostatų (Pirkimo sutarties 1.1 punktas, 1.11 punktas), tiek ir atsakomybė už nurodytos pareigos nesilaikymą (Pirkimo sutarties 12.2 punktas, 12.3.1 punktas).

50Teisėjų kolegija

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

532.

54Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir ieškovė, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduoto apeliacinio skundo ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

553.

56Nagrinėjamoje byloje apeliantė ginčija viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus kaip netikslius, neaiškius ir dviprasmiškus bei pažeidžiančius viešųjų pirkimų principus.

574.

58Bylos duomenimis nustatyta, jog Centriniame viešųjų pirkimų portale CVP IS 2019 m. balandžio 7 d. buvo paskelbtas perkančiosios organizacijos (atsakovės) skelbimas apie vykdomą viešojo pirkimo atvirąjį konkursą „Kultūros paskirties pastato – kultūros namų, ( - ), rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 423193. Pirkimas vykdomas pagal CVP IS paskelbtas sąlygas (toliau – pirkimo sąlygos). Pagrindiniai darbai: 1) reikalingos apimties darbo projekto parengimas; 2) statybos darbai; 3) geodezinių nuotraukų parengimas, kitų dokumentų, reikalingų statybai užbaigti parengimas (kadastro bylos parengimas, jos suderinimas su valstybės įmone Registrų centru, pastato energetinio naudingumo sertifikato parengimas ir kita); 4) visos reikalingos dokumentacijos parengimas / užsakymas, reikalingas rangos darbų užbaigimui ir pridavimui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema.

595.

60Tiekėja (ieškovė) 2019 m. balandžio 12 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją „Dėl perteklinių, konkurenciją ribojančių techninės specifikacijos reikalavimų“ (toliau – pretenzija). Pretenzija tiekėja prašė patikslinti arba panaikinti pirkimo sąlygų 3 priedo (toliau – Techninės specifikacijos) 8 – 10 punktų nuostatas (toliau – ir ginčijami reikalavimai).

616.

62Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi tiekėjos pretenziją, 2019 m. balandžio 17 d. priėmė sprendimą ją atmesti ir apie tokį savo sprendimą tiekėją informavo raštu Nr. R3-(4.1.22)- 2270 „Atsakymas į pretenziją“. Dėl techninės specifikacijos reikalavimų

637.

64Apeliantė teigia, kad techninėje specifikacijoje nesant konkrečių reikalavimų, bet kurio pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams vertinimas tampa subjektyvus, todėl net skirtingų tiekėjų pateikti identiški pasiūlymai juos palyginus su techninės specifikacijos reikalavimais gali būti įvertinti skirtingai. Nurodo, kad pirkimo objektas turi būti apibūdintas tiksliai ir aiškiai, kad tiekėjai suprastų ką ir kaip atliekamus darbus perkančioji organizacija siekia įsigyti bei žinotų kokią informaciją ir medžiagą pateikti perkančiajai organizacijai, kad įrodytų jog siūlo tai, ko reikia. Apeliantės nuomone, ginčijami reikalavimai nėra aiškūs, nes nenurodyta kokios apimties ir kokios tiksliai informacijos reikia atsakovei, todėl atitiktis tokiems reikalavimams negali būti objektyviai patikrinama ir įrodoma, atitinkamai pasiūlymo vertinimą nulems subjektyvi nuomonė ir prielankumas vienam ar kitam tiekėjui. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais nesutinka.

658.

66Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

679.

68Nustatyta, jog Techninės specifikacijos 8 punkte „Darbų organizavimas ir sauga“ nurodyta, jog: „Tiekėjas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat pradžios iki darbų pabaigos. Tiekėjas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, Higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais teisės aktais bei taikytinais dokumentais. Visi tiekėjo ir subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais dirbti statybose, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje taisykles. Tiekėjas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Atitinkamai kartu su techniniu pasiūlymu privalo pateikti veiksmų planą, kuriame nurodoma: kaip užtikrinama darbų sauga statybos objekte; kaip organizuojami darbų procesai: kiek darbai reikalaus perkančiosios organizacijos resursų; kaip organizuojama vidinė ir išorinė komunikacija; pateikiama darbų organizavimo schema (planuojamos medžiagų, atliekų sandėliavimo vietos); identifikuojamos pavojingiausios statybvietės zonos: nurodytas racionalus transporto ir pėsčiųjų judėjimas: parengtas darbų vykdymo vietoje numatomos komandos bei įrangos našumo skaičiavimai. Visi tiekėjo naujai samdomi dirbantieji turi būti apmokomi ir instruktuojami dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Tiekėjas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte turi pasirašyti šiame žurnale“.

6910.

70Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiame Techninės specifikacijos 8 punkte „Darbų organizavimas ir sauga“ yra tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, ką tiekėjai, rengdami ir teikdami pasiūlymus, veiksmų planą, privalo nurodyti ir detalizuoti perkančiajai organizacijai (VPĮ 35 straipsnio 4 dalis). Techninės specifikacijos reikalavimuose nurodyta, jog tiekėjas turi pateikti veiksmų planą, kuriame būtų nurodyta, kaip bus užtikrinama darbų sauga statybos objekte, kaip organizuojami darbų procesai, kiek darbai reikalaus perkančiosios organizacijos resursų, kaip organizuojama vidinė ir išorinė komunikacija, pateikiama darbų organizavimo schema (planuojamos medžiagų, atliekų sandėliavimo vietos); identifikuojamos pavojingiausios statybvietės zonos; nurodytas racionalus transporto ir pėsčiųjų judėjimas, parengtas darbų vykdymo vietoje numatomos komandos bei įrangos našumo skaičiavimai. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos pripažįstami profesionaliais viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektais, todėl, sudarant nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo sutartį dėl statybos / rekonstravimo darbų, tiekėja turi gebėti parengti konkretų planuojamą įgyvendinti veiksmų planą, kurį taikytų vykdant Pirkimo sutartį ir tokiu būdu užtikrintų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams dėl darbų organizavimo ir saugos.

7111.

72Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Techninės specifikacijos 9 punkte „Gaminiai ir medžiagos“ numatytas reikalavimas, jog: „Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti rizikų valdymo planą, kuriame įvertina šių rizikų pasireiškimo tikimybę, poveikį, rizikų pasireiškimo poveikio finansinės išraiškos paskaičiavimus (apskaičiuotą rizikos pasireiškimo finansinį poveikį biudžetui) bei rizikų minimizavimo priemones: planavimo darbų kokybės rizikos, projektavimo darbų rizikos, rangos darbų kokybės rizikos, finansavimo prieinamumo rizikos“.

7312.

74Teisėjų kolegija, įvertinusi Techninės specifikacijos 9 punkte „Gaminiai ir medžiagos“ įtvirtintus reikalavimus tiekėjams, konstatuoja, kad jie yra suformuoti tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai (VPĮ 35 straipsnio 4 dalis). Sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvais, jog atsakovė rizikų valdymo planui nurodė konkrečias kryptis, o tiekėjų diskrecija yra pasirinkti konkrečią rizikų valdymo plano formą, kuri gali būti individuali. Be to, atsižvelgiant į tai, jog viešuoju pirkimu yra siekiama įsigyti rekonstravimo darbus (Pirkimo sąlygų 1.1 punktas), spręstina, jog tiekėjai, kaip savo srities profesionalai, turi įvertinti minimalias objekte galinčias kilti rizikas, todėl apeliantės argumentai dėl reikalavimų netikslumo, neaiškumo ir dviprasmiškumo atmetami kaip nepagrįsti.

7513.

76Nustatyta, jog Techninės specifikacijos 10 punkte „Aplinkosauginiai sprendiniai“ yra nurodyta: „Atliekant darbus būtina laikytis taikytinų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Esant galimybei rinktis aplinkai mažiau kenksmingus sprendinius, prioritetas teiktinas mažiau aplinkai kenksmingam sprendiniui. Atitinkamai kartu su techniniu pasiūlymu pateikiamas aplinkosauginis veiksmų planas, kuris numatytų: poveikio aplinkai mažinimo priemones, antrinio atliekų panaudojimo galimybes, antrinio lietaus vandens (jei taikoma) panaudojimo galimybes, mažiau aplinkai kenksmingų medžiagų / dažų ir kt. panaudojimo galimybes. Tiekėjas turi pasiūlyme numatyti ir įvertinti galimos taršos dėl dulkių / medžiagų pristatymo nuotolių galimą poveikį ir jo mažinimo priemones. Tiekėjui keliamas esminis reikalavimas iki minimumo sumažinti neigiamą poveikį gyventojams ir aplinkai. Tiekėjas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Turi nuvalyti šepečiu ar laistydamas žarna visus takelius ir kelius, naudodamas savo išteklius daryti mažiausią galimą poveikį aplinkai. Iš tiekėjo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat po darbų užbaigimo nuvalyti, pašalinti ir išvežti į sąvartynus šiukšles bei sutaisyti ir sugrąžinti į pradinę padėtį bet kokias darbo ciklo metu suardytas vietas. Tiekėjas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika“.

7714.

78Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vykdant statybos / rekonstrukcijos darbus svarbu vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais ir aplinkosaugos reikalavimus, todėl nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Techninės specifikacijos 10 punkte yra nurodyti konkretūs reikalavimai aplinkosauginio veiksmų plano turiniui, t. y. tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, ką konkrečiai tiekėjai turi įvertinti, išanalizuoti ir nurodyti / aptarti aplinkosauginiame veiksmų plane (poveikio aplinkai mažinimo priemones, antrinio atliekų panaudojimo galimybes, antrinio lietaus vandens (jei taikoma) panaudojimo galimybes, mažiau aplinkai kenksmingų medžiagų / dažų ir kt. panaudojimo galimybes, numatyti ir įvertinti galimos taršos dėl dulkių / medžiagų pristatymo nuotolių galimą poveikį ir jo mažinimo priemones), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog pirkimą laimėjęs tiekėjas laikysis techninėje specifikacijoje ir taikytinuose teisės aktuose nurodytų aplinkosauginių reikalavimų, t. y. atliekant darbus laikysis taikytinų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Įvertinusi minėtas aplinkybes, teisėjų kolegija, apeliantės argumentą dėl aplinkosauginių reikalavimų netikslumo, neaiškumo ir dviprasmiškumo atmeta kaip nepagrįstą. Dėl taikytinos atsakomybės tiekėjui įtvirtinimo

7915.

80Apeliantė teigia, kad Pirkimo sutartyje nėra numatyta konkrečių sankcijų ar atsakomybės tiekėjui už tai, kad jis nesilaikys savo pasiūlyme nurodytų rizikų valdymo planų, aplinkosaugos planų ar darbų saugos aprašymų. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo apeliacinio skundo argumentu.

8116.

82Iš į bylą pateiktos Pirkimo sutarties matyti, jog 1.11 punkte nurodyta, kad rangovo pasiūlymu laikomas viešajam konkursui „Kultūros paskirties pastato – kultūros namų, ( - ), rekonstravimo darbai“ rangovo kartu su rangovo pasiūlymu pateikti dokumentai, kuriais siūloma užsakovui atlikti darbus pagal užsakovo nustatytas konkurso sąlygas. Taigi, Techninės specifikacijos 8 – 10 punktų reikalaujami pateikti veiksmų, rizikos valdymo, aplinkosauginis veiksmų planai yra sudėtinė tiekėjos pasiūlymo dalis. Taip pat iš Pirkimo sutarties matyti, jog šios sutarties 12.2 punkte įtvirtinta, kad, jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai tinkamą laiką. Pirkimo sutarties 12.3 punkte nurodyta, jog užsakovas privalo prieš 21 dieną apie tai pranešęs rangovui, nutraukti sutartį ir pašalinti rangovą iš statybvietės, jeigu rangovas nevykdo Pirkimo sutarties sąlygų 12.3.1 punkte nurodytų statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to užsakovas iš esmės negauna darbų rezultato tokio, kokio tikėjosi. Taigi, kaip matyti iš sisteminio Pirkimo sutarties 1.11, 12.2., 12.3 bei 12.3.1 punktų nuostatų aiškinimo, ginčijamuose reikalavimuose nurodyti veiksmų, rizikos valdymo, aplinkosauginis veiksmų planai yra sudėtinė pasiūlymo dalis, o pirkimo laimėtojas, vykdydamas Pirkimo sutartį, privalo laikytis savo pasiūlymo nuostatų. Nevykdant šio sutartinio įsipareigojimo laikytis pasiūlymo, veiksmų, rizikos valdymo, aplinkosauginio veiksmų planų, perkančioji organizacija pagal Pirkimo sutartį gali taikyti sankcijas numatytas Pirkimo sutarties 12.2, 12.3 punktuose. Įvertinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentus dėl tiekėjos atsakomybės už pasiūlyme nurodytų rizikos valdymo, aplinkosaugos veiksmų planų ar darbų saugos aprašymų nesilaikymo ar nevykdymo neįtvirtinimo Pirkimo sutartyje kaip neįrodytus (CPK 178 straipsnis).

8317.

84Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi esminės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui. Dėl procesinės bylos baigties

8518.

86Vadovaudamasi nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio ieškovės (apeliantės) apeliacinio skundo argumentais naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl ieškovės (apeliantės) apeliacinis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

8719.

88Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

8920.

90Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, ieškovės apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

9121.

92Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą priteisti jai iš ieškovės 1 742,40 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (už atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimą). Taigi, nagrinėjamu atveju ieškovės apeliacinio skundo netenkinus, nurodytos atsakovės patirtos išlaidos, kurios neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių, priteistinos iš ieškovės UAB „Genra“ atsakovei (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

93Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

94Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

95Priteisti atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188723322) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Genra“ (juridinio asmens kodas 302929743) 1 742,40 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt du eurus ir 40 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Genra“ kreipėsi į... 8. 1.1.... 9. 8 skyriuje „Darbų organizavimas ir sauga“ keliamą reikalavimą:... 10. 1.2.... 11. 9 skyriuje „Gaminiai ir medžiagos“ keliamą reikalavimą: „Tiekėjas... 12. 1.3.... 13. 10 skyriuje keliamą reikalavimą: ,,Atliekant darbus būtina laikytis... 14. 2.... 15. Ieškovė taip pat prašo nutraukti pirkimo procedūras, atsižvelgiant į tai,... 16. 3.... 17. Ieškovė, susipažinusi su anksčiau nurodytais atsakovės paskelbto pirkimo... 18. 4.... 19. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti.... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 5.... 23. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. sprendimu ieškinį... 24. 6.... 25. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija, siekdama konkretaus ir aiškaus... 26. 7.... 27. Teismas konstatavo, jog atsakovė teisėtai Techninės specifikacijos 9 punkte... 28. 8.... 29. Pasisakydamas dėl Techninės specifikacijos 10 punkto „Aplinkosauginiai... 30. 9.... 31. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Pirkimo sutartyje yra įtvirtinta... 32. III.... 33. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. 10.... 35. Ieškovė UAB „Genra“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 36. 2.1.... 37. Pirmosios instancijos teismas apsiribojo citatomis iš techninės... 38. 2.2.... 39. Ieškovės nuomone, techninėje specifikacijoje nesant konkrečių... 40. 2.3.... 41. Ieškovės manymu, Pirkimo sutartyje turi būti numatyta aiški ir konkreti... 42. 11.... 43. Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 44. 2.4.... 45. Teismas, vertindamas Techninės specifikacijos 8 punkto „Darbų organizavimas... 46. 2.5.... 47. Ieškovės abejonės dėl pasiūlymų vertinimo nelygiavertiškumo laikytinos... 48. 2.6.... 49. Tiekėjas, laimėjęs pirkimą, Pirkimo sutartį privalės vykdyti laikydamasis... 50. Teisėjų kolegija... 51. IV.... 52. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 53. 2.... 54. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 55. 3.... 56. Nagrinėjamoje byloje apeliantė ginčija viešojo pirkimo techninėje... 57. 4.... 58. Bylos duomenimis nustatyta, jog Centriniame viešųjų pirkimų portale CVP IS... 59. 5.... 60. Tiekėja (ieškovė) 2019 m. balandžio 12 d. pateikė perkančiajai... 61. 6.... 62. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi tiekėjos pretenziją, 2019 m.... 63. 7.... 64. Apeliantė teigia, kad techninėje specifikacijoje nesant konkrečių... 65. 8.... 66. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 35... 67. 9.... 68. Nustatyta, jog Techninės specifikacijos 8 punkte „Darbų organizavimas ir... 69. 10.... 70. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiame Techninės... 71. 11.... 72. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Techninės specifikacijos 9 punkte... 73. 12.... 74. Teisėjų kolegija, įvertinusi Techninės specifikacijos 9 punkte „Gaminiai... 75. 13.... 76. Nustatyta, jog Techninės specifikacijos 10 punkte „Aplinkosauginiai... 77. 14.... 78. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vykdant statybos /... 79. 15.... 80. Apeliantė teigia, kad Pirkimo sutartyje nėra numatyta konkrečių sankcijų... 81. 16.... 82. Iš į bylą pateiktos Pirkimo sutarties matyti, jog 1.11 punkte nurodyta, kad... 83. 17.... 84. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 85. 18.... 86. Vadovaudamasi nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais, teisėjų... 87. 19.... 88. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 89. 20.... 90. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovės... 91. 21.... 92. Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą... 93. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 94. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. sprendimą palikti... 95. Priteisti atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai (juridinio...