Byla P-146-100-09
Dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui Pravieniškių 3-iesiems pataisos namams dėl nuobaudos panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Stasio Gagio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui Pravieniškių 3-iesiems pataisos namams dėl nuobaudos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4

5Pareiškėjas A. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų (toliau – ir atsakovas) 2007 m. balandžio 27 d. nutarimu paskirtą nuobaudą.

6Skunde pareiškėjas nurodė, jog jis atlieka bausmę Pravieniškių trečiuosiuose pataisos namuose. Paaiškino, kad 2007 m. balandžio 27 d. Pataisos namų vadovas jam skyrė nuobaudą – 15 parų uždarant į drausmės izoliatorių. Nurodė, kad drausmės komisijoje jam nebuvo leista susipažinti su visa tyrimo medžiaga, todėl jis negalėjo tinkamai apsiginti. Pažymėjo, kad jis nevertė 2007 m. balandžio 12 d. bei kitomis dienomis kitų nuteistųjų atlikti darbus, kuriuos pagal grafiką privalėjo atlikti pats ir nedarė jiems psichologinio spaudimo.

7Atsakovas su skundu nesutiko, nurodydamas, kad skiriant nuobaudą pareiškėjui jo teisės pažeistos nebuvo. Nurodė, kad svarstant nuobaudos klausimą drausmės komisijoje pareiškėjas dalyvavo ir turėjo galimybę išklausyt klausimus, pasisakyti. Jis buvo supažindintas su tyrimo išvada, nutarimu skirti nuobaudą, teikimu. Teigė, kad atsakovas nėra įpareigotas supažindinti pareiškėjo su visa tyrimo medžiaga (kitų nuteistųjų paaiškinimais), ši medžiaga pateikta susipažinti teismui. Pažymėjo, kad tyrimo medžiagoje yra pakankamai įrodymų, kad pareiškėjas darė kitiems nuteistiesiems psichologinį spaudimą bei vertė dirbti darbus, kuriuos jis turėjo pats atlikti pagal grafiką.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 8 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10Teismas nustatė, kad pareiškėjui Pravieniškių 3-ųjų pataisos namų direktoriaus 2007 m. balandžio 27 d. nutarimu buvo paskirta nuobauda – 15 parų uždaryti į drausmės izoliatorių (b. l. 33). Nuobaudos skyrimo pagrindas buvo nuteistųjų kreipimasis į būrio viršininką E. V. ir informacija, kad A. S. verčia kitus nuteistuosius atlikti darbus, kuriuos privalo pats daryti pagal grafiką, daro nuteistiesiems psichologinį spaudimą, nuteistieji gali grįžti į patalpas tik užmigus pareiškėjui.

11Teismas remdamasis liudytojų E. V., V. B. parodymais bei atsakovo atlikto tyrimo medžiaga, konstatavo, kad byloje yra įrodyta, jog A. S. 2007 m. balandžio 12 d. ir kitas dienas vertė kitus nuteistuosius atlikti darbus, kuriuos pagal grafiką turėjo atlikti pats. Nurodė, kad 2007 m. balandžio 27 d. įvyko drausmės komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomas nuobaudos paskyrimas pareiškėjui. Pareiškėjas buvo supažindintas su tyrimo išvada bei nutarimu skirti nuobaudą, jam sudaryta galimybė išsakyti savo argumentus. Su visa tyrimo medžiaga jam nebuvo leista susipažinti, nes ji yra slapta ir buvo pateikta teismui susipažinti posėdžio metu.

12Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas pasinaudojo ikiteisminio nagrinėjimo tvarka ir institucijos vadovo nutarimą apskundė aukštesnei instancijai (Kalėjimų departamentui), kuris nutarimą paliko galioti.

13Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, šalių ir liudytojų parodymus, teismas konstatavo, kad pareiškėjui nuobauda paskirta pagrįstai ir jos naikinti nėra teisinio pagrindo.

14III.

152008 m. liepos 31 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjo pareiškimas dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. I-188-31/2008. Prašymą pareiškėjas grindžia šiais argumentais: 1. Teismas nagrinėdamas bylą padarė esminius materialinių teisės normų pažeidimus. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą neįvertino, kad Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų administracija pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3, 21, 20, 30 straipsnių nuostatas, taip pat Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 2, 6, 205, 243 punktų nuostatas, Konstitucijos 5, 31 straipsnius. Prašyme pareiškėjas nurodo aplinkybės, kurios jo manymu pagrindžia jo pirmosios instancijos teismui keltų reikalavimų pagrįstumą. 2. Pirmosios instancijos teismas iš dalies pasisakė dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių. Pareiškėjo manymu, kadangi teismas priimdamas sprendimą vadovavosi tyrimo medžiaga, kuri yra „įslaptinta“ ir joje esančiais kitų asmenų parodymais, kurie tiesiogiai byloje nefigūruoja, tokiu būdu teismas pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 51 straipsnio 1 ir dalis ir 57 straipsnio 3 dalį. Mano, kad šiuo atveju termino pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo nepraleido, nes terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2008 m. gegužės 20 d., kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 8 d. sprendimo. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Prašymas netenkinamas. Proceso atnaujinimas savo esme yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik ypatingais atvejais griežtai laikantis Administracinių bylų teisenos įstatymo IV skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų ir tvarkos. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, proceso atnaujinimas galimas tik per šiuo įstatymu apibrėžtą terminą ir tik tais pagrindais, kuriuos numato įstatymas. ABTĮ 159 straipsnio 2 dalis nustato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti patenkintas jei prašymas paduotas nepraleidus įstatymo nustatytų terminų ir yra pagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. To paties straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai teisėjų kolegija konstatuoja, jog yra praleisti įstatymo nustatyti terminai prašymui paduoti arba prašymas nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, teismas nutartimi atsisako atnaujinti procesą. Iš minėtos teisės normos darytina išvada, kad procesas gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jei teismas nustato abi sąlygas: prašymas pateiktas nepraleidus įstatymu nustatyto termino (ABTĮ 156 straipsnis); prašymas pateiktas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais (ABTĮ 153 straipsnio 2 dalis). Proceso atnaujinimo pagrindai išvardyti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 1-12 punktuose. Asmuo, paduodantis prašymą dėl proceso atnaujinimo, turi šį prašymą pagrįsti ir pateikti konkrečius argumentus (įrodymus), patvirtinančius minėtų proceso atnaujinimo pagrindų (kurio nors vieno ar kelių) buvimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taigi, jei prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas praleidus įstatymu nustatytą terminą, tokį prašymą teismas gali nagrinėti iš esmės tik tuo atveju, jei asmuo kartu su prašymu dėl proceso atnaujinimo pateikia prašymą dėl praleisto termino paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo ir teismas tokį prašymą patenkina. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti tenkinamas dėl to, kad pareiškėjas yra praleidęs ABTĮ 156 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, šio termino atnaujinti jis neprašo. A. S. 2008 m. liepos 31 d. pateiktu prašymu prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-188-31/2008, kurioje Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 8 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Šis Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas minėtoje byloje buvo galutinis ir įsiteisėjo po 14 dienų nuo jo priėmimo (vasario 22 d.), taigi nagrinėjamu atveju terminas prašymui dėl šio teismo sprendimo paduoti yra 3 mėnesiai nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (iki 2008 m. gegužės 22 d.). Pareiškėjas prašyme nurodo, kad nagrinėjamu atveju terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2008 m. gegužės 20 d., kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 8 d. sprendimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas 2008 m. vasario 22 d. (pagal pašto spaudą) pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 8 d. nutarties (b. l. 111), tačiau jo pateiktas skundas neatitiko ABTĮ reikalavimų, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi (b. l. 119) nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti. 2008 m. birželio 20 d. nutartimi (b. l. 139) pareiškėjo skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui, nustačius, kad pareiškėjas nepašalino skundo trūkumų. Iš aptartų aplinkybių matyti, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 8 d. sprendimas apeliacine tvarka apskųstas nebuvo, todėl, priešingai nei teigia pareiškėjas, 2008 m. vasario 8 d. pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje byloje buvo galutinis ir įsiteisėjo po 14 dienų (2008 m. vasario 22 d.). A. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė 2008 m. liepos 31 d. (t.y. praėjus daugiau kaip 5 mėnesiams po byloje priimto galutinio procesinio sprendimo įsiteisinimo), t.y. praleidęs ABTĮ 156 straipsniu nustatytą prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimą terminą. Atsižvelgus į tai, jog A. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė praleidęs įstatymu nustatytą terminą, šio termino atnaujinti neprašo, prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkinamas (ABTĮ 159 straipsnio 1, 2 dalys). Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

18Pareiškėjo A. S. prašymą atmesti.

19Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-188-31/2008 pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui Pravieniškių 3-iesiems pataisos namams dėl nuobaudos panaikinimo.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai