Byla II-122-927/2012
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-09-10 nutarimo Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Bagdonienė, sekretoriaujant Andželai Višumirskajai, Jolitai Žylienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J. O., Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams I. K. ir J. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal patraukto administracinėn atsakomybėn asmens J. O. skundą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-09-10 nutarimo Nr. ( - ) panaikinimo

Nustatė

22012-09-06 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas –inspektorius J. T. J. O. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad 2012-09-05 nustatyta, jog J. O. nepranešė ir neužregistravo ŽŪIKVC CDB prieš mėnesį paskerstos savo reikmėms telyčios (Nr. ( - )) ir 2012-08-12 nugaišusios avies (Nr. ( - )), bei pažeidė LR Veterinarijos įstatymo 16 str. 3 d., t.y. kaip padariusiam pažeidimą, numatytą LR ATPK 109 str.

32012-09-10 nutarimu J. O. paskirta 510 Lt bauda už pažeidimą, numatytą ATPK 109 str., t.y. už tai, kad jis nepranešė apie ūkyje laikytą ir savo reikmėms 2012-07-30 paskerstą galviją, kaip to reikalaujama pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir joje laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto LR žemės ūkio ministro 2012-02-14 įsakymu Nr. ( - ), ( - ) punktą, ir tuo nusižengė LR Veterinarijos įstatymo 16 str. 3 d., kai už tokios pačios rūšies pažeidimą J. O. buvo baustas 2012-08-02.

4J. O. kreipėsi su skundu (b.l. 2), kuriuo prašo panaikinti 2012-09-24 nutarimą administracinio teisė pažeidimo byloje Nr. ( - ) ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Nurodė, kad nesutinka su nutarimu, nes 1) 2012-08-05 jis surašė pranešimą apie gyvūnų perkėlimą ir kaitą bei kreipėsi į Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontrolasistentą I. K. dėl paskersto galvijo Nr. ( - ) nurašymo, tačiau J. O. buvo pasakyta kreiptis į veterinarijos gydytoją A. Š.; 2) po to J. O. pranešė apie paskerstą galviją Nr. ( - ) veterinarijos gydytojui A. Š., tačiau informacija apie paskerstą galviją Nr. ( - ) buvo įvesta į sistemą tik 2012-09-05. Teigia, jog J. O. atliko visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad apie minėtą įvyki būtų žinoma atsakingiems asmenims; 3) Administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ) buvo surašytas 2012-09-06 remiantis 2012-09-05 patikrinimo aktu Nr. ( - ); informacija apie paskerstą galviją Nr. ( - ) buvo įvesta į sistema 2012-09-05, todėl patikrinimo akto surašymo diena (2012-09-05) ir administracinės teisės pažeidimo protokolo surašymo dieną (2012-09-06) negalėjo būti konstatuota, kad J. O. nepranešė apie paskerstą galviją Nr. ( - ).

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė skundą, prašė jį tenkinti. Laikėsi pozicijos, jog paskerdęs gyvulį, laiku pranešė gyvulių priežiūros tarnybai, kuri turi tokias pačias teises keisti duomenis registre, kaip ir veterinarijos tarnyba. Visada užpildydavo pranešimą apie gyvulių judėjimą ir kaitą, ir veždavo specialistei; specialistė jame turi pasirašyti ir suvesti duomenis į kompiuterį. Šiuo atveju I. K. pasakė, jog gyvuliui daugiau nei 30 mėnesių, todėl ji negali jo nurašyti. Jis 15 kartų skambino veterinarui; jis nepasirašė, nes kaip specialisto jo nesulaukė. Kelionė į veterinarijos tarnybą jam kainuotų 40 Lt. Teigia, jog tarnyba tikrai žinojo apie gyvulio skerdimą; mano, jog skiriant baudą į situaciją pasižiūrėta neadekvačiai.

6Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą atsiliepime (b.l. 23-26) nurodė, kad Vilniaus VMVT nėra įsteigtos kontrolasistento pareigybės, Vilniaus VMVT ir pareiškėjo nurodytų asmenų (I. K. ir A. Š.) nesieja jokie darbiniai santykiai; pareiškėjo pateikto 2012-08-05 Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą egzemplioriuose nėra pranešimą priėmusio asmens parašo, ar spaudo, patvirtinančio, jog pranešimas buvo priimtas. A. Š. 2012-09-06 Tarnybiniame pranešime nurodė, kad pareiškėjas į jį kreipėsi telefonu tik 2012-09-05 prašydamas nurašyti du galvijus paskerstus savo reikmėms, nustatytos formos Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą gyvulių laikytojas J. O. nepateikė. 2012-09-05 patikrinus duomenis apie pareiškėjo laikomas avis ir galvijus Gyvų gyvulių ir deklaruotų bandų sąrašą ŽŪIKVC duomenų bazėje, duomenys apie paskerstą galviją - telyčaitę Nr. ( - )ir nugaišusią avį (individualus Nr. ( - )) nebuvo įvesti. Teigia, kad pareiškėjas neatliko visų nuo jo priklausančių veiksmų, kad apie minėtą įvykį būtų žinoma būtent Vilniaus VMVT, todėl argumentą, jog pareiškėjas informuodamas kontrolasistentę I. K., veterinarijos gydytoją A. Š., pranešė apie savo reikmėms paskerstą galviją Nr. ( - )- laiko neteisingu ir klaidinančiu. Vilniaus VMVT nesutinka su pareiškėjo argumentu, jog administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo dieną (2012-09-06) negalėjo būti konstatuota, kad pareiškėjas nepranešė apie paskerstą galviją, kadangi informacija apie paskerstą galviją į sistemą įvesta 2012-09-05. Protokolas surašytas 2012-09-06, remiantis Vilniaus VMVT 2012-09-05 patikrinimo aktu. Tai, kad duomenys apie paskerstą savo reikmėms galviją ir nugaišusią avį į ŽŪIKVC CDB suvesti tik 2012-09-05, po Vilniaus VMVT inspektorių atlikto neplaninio patikrinimo, kurio metu buvo nustatytas Veterinarijos įstatymo pažeidimas, nepaneigia pareiškėjo, kaip gyvulių laikytojo kaltės, dėl Veterinarijos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teikti informaciją apie ūkinių gyvūnų skaičiaus pokytį - nevykdymo. Prašo palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti.

7Teismo posėdžio metu tarnybos atstovas J. T. paaiškino, jog buvo atliekamas neplaninis patikrinimas pagal Nacionalinės mokėjimų tarnybos nurodytą sąrašą; ir nustatytas pažeidimas. Teigia, jog J. O. turėjo per 7 dienas pateikti duomenis tarnybai pats arba per paslaugų teikėją. Nurodė, jog J. O. kreipėsi teisingai, tačiau nėra specialistės parašo; ši specialistė pavaldi valstybinei veislininkystės įmonei; ji turi teisę atlikti gyvulių judėjimo dokumentų tvarkymą. Teigia, jog už gyvulio judėjimą atsako savininkas.

8Tarnybos atstovė I. K. prašė skundą atmesti.

9Skundas netenkintinas, nutarimas keistinas.

10Pagal ATPK 20 straipsnį administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, o ATPK 250 str. numato, jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties.

11Taigi, pareigūnas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti, ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu ir ar būtent jis trauktinas administracinėn atsakomybėn bei kitas reikšmingas bylai aplinkybes (ATPK 284 str.).

12LR ATPK 109 straipsnyje numatyta atsakomybė už Veterinarijos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos reikalavimus, bei savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais pažeidimus, taip pat neteisėtą farmacinę veiklą veterinarijoje.

13Nagrinėjamu atveju J. O. nubaustas už LR Veterinarijos įstatymo 16 str. 3 d., numatančios, kad kiekvienas galvijų, kiaulių, avių, ožkų ar arklių laikytojas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pildo laikomų ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą arba daro įrašus kompiuterinėje laikmenoje, atsako už turimų ūkinių gyvūnų ženklinimą, informacijos apie ūkinių gyvūnų skaičiaus pokytį pateikimą, pažeidimą.

14Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003-06-16 įsakymu Nr. ( - ) (2012-02-14 redakcija) 50 punktas numato, kad Laikytojas duomenis apie ūkinio gyvūno gaišimą ar skerdimą savo reikmėms ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio užregistruoja CDB ar praneša VMVT teritoriniam skyriui užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

15Taigi pareiškėjas apie savo reikmėms paskerstą galviją per 7 kalendorines dienas pranešti galėjo dviem būdais – užregistruoti CDB arba užpildęs nustatytus blankus pranešti VMVT teritoriniam skyriui. J. O. teigia, kad savo pareigą įvykdė, kadangi apie paskerstą gyvulį pranešė turinčiam teisę suteikti minėtas paslaugas asmeniui. Pateikė teismui 2012-08-05 surašyto Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŽ-2) formos antrą egzempliorių, kuriame nurodyta informacija apie galvijo, kurio ind. Nr. ( - ), skerdimą savo reikmėms, tačiau jame nurodyto gyvūnų ženklinimo paslaugas teikiančio asmens I. K. parašo, taip pat gavimo žymos nėra (b.l.3). I. K. paaiškinime Vilniaus r. VMT viršininkui nurodė, kad J. O. į ją kreipėsi nurašyti telyčią Nr. ( - ), gim. ( - ), tačiau atsižvelgiant į tai, kad telyčiai buvo daugiau nei 30 mėnesių, I. K. nusiuntė J. O. pas veterinarijos gydytoją A. Š. (b.l. 5).

162012-09-06 paaiškinime Vilniaus VMVT, J. O. taipogi buvo nurodęs, jog laiku, t.y. iki 2012-08-07, apie gyvulio skerdimą buvo pranešęs priežiūros asistentei I. K., kuri negalėjo nurašyti gyvulio, tuomet kreipėsi į vietinį veterinarijos daktarą A. Š. ir padavė numerį; pats vėliau buvo išvykęs į užsienį ir negalėjo kontroliuoti situacijos (b.l. 15).

17Įgaliotasis privatus veterinarijos gydytojas A. Š. 2012-09-06 tarnybiniame pranešime informavo, kad ūkininkas J. O. į jį kreipėsi telefonu 2012-09-05 ir paprašė nurašyti du galvijus: ind. Nr. ( - ), paskerstą savo reikmėms 2012-08-31, ir ( - ), paskerstą savo reikmėms laikytojo teigimu 2012-07-30; nurodė, jog telefonu pateikta informacija A. Š. 2012-09-05 surašė Pranešimą apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą ir suvedė duomenis į UGRIS (b.l. 19).

18Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinės sistemos 2012-09-05 duomenimis pakeitimai dėl galvijo, kurio ind. Nr. ( - ), nebuvo įregistruoti, t.y. jis buvo registruotas ūkininko J. O. (laikytojo) ūkyje (bandos Nr. ( - )) (b.l. 12). Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2012-09-05 surašė Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo aktą Nr. ( - ), kuriuo nustatė, kad faktiškai laikymo vietoje buvo 2 buliai, nors ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje įregistruotos 2 telyčios ir du buliai (b.l. 10-11).

19Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. Š. paaiškino, kad J. O. telefonu paprašė nurašyti gyvulius; datos nepamena; gali būti, kad rugsėjo 5 d. Nurodė, jog įvykio metu nebegaliojo tvarka, kuomet gyvuliui, kuriam virš 30 mėn., buvo būtina imti smegenis tyrimui. Teigė kartais kompiuteryje duomenis registruoja pagal skambutį, o vėliau nuveža žmonėms dokumentus. Su K. nebendravo; atstumas iki jo apie 20 kilometrų. Galėjo būti, kad J. O. skambino ir anksčiau; dirbamas ne visada atsiliepia, o perskambinti kiekvienam negali.

20Taigi iš byloje esančių įrodymų matyti, jog J. O., siekdamas įvykdyti Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimus dėl pranešimo apie ūkinio gyvūno skerdimą savo reikmėms, 2012-08-05, t.y. nepažeidęs teisės aktuose nustatyto 7 kalendorinių dienų termino , kreipėsi į specialistę I. K.. Aplinkybę, jog I. K. turi teisę atlikti gyvulių judėjimo dokumentų tvarkymą, teismo posėdyje patvirtino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai. Tačiau teismas negali sutikti su pareiškėjo argumentais, jog savo pareigą jis įvykdė iki galo. Iš J. O. rašytinio paaiškinimo bei jo paaiškinimo posėdžio metu matyti, jog jis suprato, kad I. K. duomenų apie paskerstą galviją duomenų bazėje neužregistravo, o gydytojui A. Š., kuris įvedė duomenis į kompiuterį, J. O. paskambino tik 2012-09-05, t.y. praleidęs 7 d. terminą. Fakto, jog I. K. žinojo apie J. O. paskerstą galviją, negalima laikyti tinkamu pranešimu apie įvykį VMVT teritoriniam skyriui. Vilniaus VMVT atsiliepime nurodė, jog šios tarnybos ir I. K. nesieja jokie darbiniai santykiai; ji pavaldi valstybinei veislininkystės įmonei. Be to, kaip minėta, jos parašo ant pareiškėjo pateikto pranešimo blanko nėra, pareiškėjui buvo žinoma, kad įvykio duomenų bazėje ji neužregistravo, o atsakomybę už informacijos apie ūkinių gyvūnų skaičiaus pokytį pateikimą Veterinarijos įstatymo 16 str. 3 d. numato būtent gyvūnų laikytojui.

21Taigi, pagal surinktą medžiagą, teismas daro išvadą, kad byloje pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad J. O. tinkamai, t.y. Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir joje laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto LR žemės ūkio ministro 2003-06-16 įsakymu Nr. ( - ), nustatyta tvarka, nepranešė apie ūkyje laikytą ir savo reikmėms 2012-07-30 paskerstą galviją Nr. ( - ), tuo pažeidė Veterinarijos įstatymo 16 str. 3 d., ir padarė pažeidimą, numatytą LR ATPK 109 str.

22Tačiau teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes, mano, jog nuobauda už šį pažeidimą paskirta per griežta. ATPK 109 str. sankcija numato įspėjimą arba baudą nuo 20 litų iki 1000 Lt. Įvertinus pažeidėjo atliktus veiksmus, siekiant įvykdyti teisės aktų reikalavimus ir tinkamai pranešti apie savo reikmėms paskerstą galviją, bei susiklosčiusias aplinkybes, kitų asmenų veiksmus (tiek VMVT atstovai, tiek liudytojas A. Š. nurodė, jog I. K., į kurią kreipėsi J. O., turėjo teisę įregistruoti duomenis apie gyvūnų pokytį, tačiau tai padaryti atsisakė nepagrįstai), pažeidimo pobūdį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, bei tai, kad J. O. anksčiau yra padaręs analogišką pažeidimą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-09-10 nutarimas keistinas, J. O. skirtina švelnesnė nuobauda, t.y. 50 Lt bauda.

23Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300 str., 301 str., 302 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

24Pareiškėjo J. O. skundo netenkinti.

25Pakeisti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-09-10 nutarimą Nr. ( - ), kuriuo J. O. nubaustas pagal LR ATPK 109 str., 510 litų bauda, dalyje dėl baudos skyrimo ir skirti J. O. švelnesnę nuobaudą, t.y. 50 litų baudą.

26Nutartis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. 2012-09-06 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis... 3. 2012-09-10 nutarimu J. O. paskirta 510 Lt bauda už pažeidimą, numatytą ATPK... 4. J. O. kreipėsi su skundu (b.l. 2), kuriuo prašo panaikinti 2012-09-24... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė skundą, prašė jį tenkinti.... 6. Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą atsiliepime (b.l. 23-26) nurodė,... 7. Teismo posėdžio metu tarnybos atstovas J. T. paaiškino, jog buvo atliekamas... 8. Tarnybos atstovė I. K. prašė skundą atmesti.... 9. Skundas netenkintinas, nutarimas keistinas.... 10. Pagal ATPK 20 straipsnį administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė,... 11. Taigi, pareigūnas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą,... 12. LR ATPK 109 straipsnyje numatyta atsakomybė už Veterinarijos įstatymo ir... 13. Nagrinėjamu atveju J. O. nubaustas už LR Veterinarijos įstatymo 16 str. 3... 14. Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių... 15. Taigi pareiškėjas apie savo reikmėms paskerstą galviją per 7 kalendorines... 16. 2012-09-06 paaiškinime Vilniaus VMVT, J. O. taipogi buvo nurodęs, jog laiku,... 17. Įgaliotasis privatus veterinarijos gydytojas A. Š. 2012-09-06 tarnybiniame... 18. Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinės sistemos... 19. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. Š. paaiškino, kad J. O.... 20. Taigi iš byloje esančių įrodymų matyti, jog J. O., siekdamas įvykdyti... 21. Taigi, pagal surinktą medžiagą, teismas daro išvadą, kad byloje pakankamai... 22. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes,... 23. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 24. Pareiškėjo J. O. skundo netenkinti.... 25. Pakeisti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės... 26. Nutartis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...