Byla I-294-283

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančios teisėjos Dalytės Zlatkuvienės, teisėjų Vaivos Savickienės ir Nijolės Danguolės Smetonienės, sekretoriaujant Kristinai Jėčiuvienei, dalyvaujant pareiškėjos Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei Sonatai Bagdonavičiūtei, atsakovės Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovei Vidai Jakniūnienei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J.D. ir J.Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Utenos apskrities viršininko administracijos skundą dėl statybos leidimo panaikinimo atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J.D., J.Š., uždarajai akcinei bendrovei „Kadagynė“, Anykščių regioninio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritoriniam padaliniui ir

Nustatė

2pareiškėja Utenos apskrities viršininko administracija (toliau tekste – Utenos AVA) teismui pateiktu skundu ir patikslintu skundu prašė panaikinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos ( toliau tekste – Anykščių RSA) 2008-06-02 statybos leidimą Nr.LR-85, išduotą J.D., J.Š. ir uždarajai akcinei bendrovei „Kadagynė“ (b.l. 2-4, 18-19). Pareiškėjo atstovė S.Bagdonavičiūtė prašė tenkinti skundą ir paaiškino, kad J.D., pažeisdama suderinto projekto, parengto architekto V.Daunoro, sprendinius, Anykščiuose, Šaltupio g., vietoje suprojektuoto 6,20 m x 12,50 m dydžio komercinės paskirties pastato pastatė 21,30 m x 12,30 m dydžio statinį. Ginčo statinys dėl padidintų matmenų atsidūrė Šaltupio gatvėje esančių žemės sklypų Nr. 25 ir 27 sandūroje bei užstatė dalį kitam komercinės paskirties pastatui numatytos teritorijos. Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2007-06-22 aktu Nr.14 sustabdė šias statybas, o Anykščių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2-288-639-2008 m. 2008-04-07 sprendimu už akių įpareigojo J.D. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal 2003-05-02 suderinto projekto reikalavimus pertvarkyti minėtą komercinės paskirties pastatą. Tačiau nežiūrint to, jog J.D. neįvykdė nurodyto teismo sprendimo, o Utenos apskrities viršininko administracija neišdavė leidimo tęsti sustabdytą statybą, Anykščių RSA, pažeisdama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-05-03 įsakymu Nr. Dl-243 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" 18 punktą, 2008-06-02 išdavė statybos leidimą Nr. LR-85 statyti tą patį statinį, kuris įsiteisėjusiu teismo sprendimu turėjo būti pertvarkytas pagal patvirtintą projektą.

3Atsakovės Anykščių RSA atstovė V.Jakniūnienė skundo nepripažino ir paaiškino, kad 2008 m. gegužės mėnesį J.Š. ir J.D. kreipėsi į savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrių dėl statybos leidimo gavimo pagal architekto V.Daunoro parengtą projektą. Šiam projektui buvo pritarta dar 2003-05-02, tačiau statybos leidimas nebuvo išduotas, kadangi statytoja tuo metu nepateikė visų reikiamų dokumentų. Nuolatinei statybos komisijai 2008-05-30 buvo pateiktas svarstyti pirminis statybos projekto variantas, jam pritarus bei užsakovams pateikus visus reikiamus dokumentus, 2008-06-02 buvo išduotas statybos leidimas Nr.LR-85. Atstovė pripažino, kad Anykščių RSA buvo žinomi Utenos AVA 2007 m. liepos mėn. 27 d. įsakymas Nr. 3-339 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo" bei Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 7 d. sprendimas, kuriuo J.D. įpareigota per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pertvarkyti komercinės paskirties pastatą pagal projekto sprendinius. Ginčijamas statybos leidimas buvo išduotas, manant, kad tokiu būdu statytoja galės įvykdyti teismo sprendimą ir pertvarkyti padidintus statinius pagal projekto sprendinius.

4Tretieji suinteresuotieji asmenys J.D. ir J.Š. skundo nepripažino. J.Š. paaiškino, kad jis, būdamas UAB „Kadagynė“ direktorius, šios bendrovės vardu iš savo sugyventinės J.D. išsinuomojo pastarajai priklausančius žemės sklypus, esančius Anykščiuose, Šaltupio gatvėje. Norėdamas minėtuose sklypuose statyti komercinės paskirties statinį, parengė projektavimo sąlygų sąvadą, projektą. Ar šiai statybai buvo išduotas statybos leidimas, J.Š. nurodyti negalėjo. Statybų metu nukrypus nuo projekto, Utenos AVA surašė savavališkos statybos aktą, po to kreipėsi į teismą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Manydamas, kad teismo priimtą sprendimą dėl statinių pertvarkymo galima įvykdyti ne pertvarkant patį statinį, o pakoreguojant jo projektą, šiuo klausimu kreipėsi į Anykščių RSA ir gavo naują statybos leidimą.

5Tretysis suinteresuotasis asmuo J.D. paaiškino, kad kaip žemės sklypų savininkė ji statybų reikalais nesidomėjo, visų su šiuo klausimu susijusių sprendimų priėmimo teisę buvo suteikusi J.Š.

6Tretiesiems suinteresuotiems asmenims Anykščių regioninio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinio padaliniui, UAB „Kadagynė“ apie teismo posėdžio laiką, vietą ir datą pranešta nustatyta tvarka, jų atstovai į teismo posėdį neatvyko.

7Anykščių regioninio parko direkcija atsiliepimu su Utenos AVA skundu sutiko, pranešė, kad jos atstovas bylos nagrinėjime nedalyvaus (b.l.38). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys pateiktu atsiliepimu sutiko su Utenos AVA skundu ir pažymėjo, kad buvo atsisakyta iš naujo derinti jau 2003-05-02 suderintą projektą, kurio užsakovė buvo J.D., taip pat nurodė, jog bylos nagrinėjime nedalyvaus (b.l.31-32). Iš UAB „Kadagynės“ atsiliepimo ir prašymo dėl bylos nagrinėjimo negauta.

8Skundas tenkintinas.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento inspektorius, dalyvaujant J.D., 2007-06-22 surašė statybos sustabdymo aktą Nr.14, reikalaudamas, kad statytoja J.D. tuojau pat sustabdytų bet kokius komercinės paskirties pastato, esančio Anykščiuose, Šaltupio g. statybos darbus iki pagal pateiktą prašymą bus gautas leidimas juos tęsti, kartu nurodant, kad statinių gabaritai, fasadai, išplanavimas bei stogas neatitinka projektinių sprendinių, kas prieštarauja LR Statybos įstatymo 15 str. 5 d. 3 p. nuostatoms (civ. byla Nr. 2-288-638-2008 m., b.l.6). J.D. pagal LR ATPK 1581 str. buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas bei 2007-07-12 nutarimu paskirta 5000 Lt administracinė bauda, o Utenos apskrities viršininko 2007-07-27 įsakymu Nr. 3-399 J.D. buvo įpareigota iki 2007-08-28 pagal projekto reikalavimus pertvarkyti komercinės paskirties pastatą, statomą Šaltupio g., Anykščių mieste (civ. byla Nr. 2-288-638-2008 m., b.l.7-8; b.l. 8). Anykščių rajono apylinkės teismas 2008-04-07 sprendime už akių, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-288-639-2008 m., konstatavo, kad statytoja J.D., nekoreguodama suderinto projekto, pastatė didesnių gabaritų nei tai buvo numatyta projekte statinį, kuris atsidūrė žemės sklypų, esančių Šaltupio g., sandūroje, bei užstatė dalį projekte nurodytam kitam komercinės paskirties pastatui numatytos teritorijos, statinys buvo paaukštintas 1,25 m. Dėl nustatytų pažeidimų teismas įpareigojo J.D. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal projekto reikalavimus pertvarkyti komercinės paskirties pastatą, esantį žemės sklypuose Šaltupio g., Anykščių mieste (civ. byla Nr. 2-288-638-2008 m., b.l.46-48).

10Tretieji suinteresuotieji asmenys J.D. ir J.Š. 2008-05-26 Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriui pateikė prašymus išduoti statybos leidimus naujų komercinės paskirties statinių statybai ir korektūrai statybos eigoje, žemės sklype, esančiame Šaltupio g., Anykščiuose (b.l. 51-54). Anykščių rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija, patikrinusi pateiktą statinio projektą ir kitus dokumentus, 2008-05-30 protokolu Nr.77 priėmė sprendimą išduoti J.D., J.Š. statybos leidimą (b.l.47-48). Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius 2008-06-02 statytojams J.D., J.Š. ir UAB „Kadagynė“ išdavė statybos leidimą Nr. LR-85, nurodant, kad statybos objektu yra naujų komercinės - ūkinės paskirties pastatų statyba ir korektūra statybos eigoje, sklype, esančiame Anykščiuose, Šaltupio g.(b.l.5).

11Ginčo teisinius santykius tiesiogiai reglamentuoja LR statybos įstatymas, LR aplinkos ministro 2007-05-03 įsakymu Nr.D1-243 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“.

12STR „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 18 punktas nustato, kad pareigūnas, surašęs savavališkos statybos aktą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoti savivaldybės administraciją, prašant neišduoti statinio projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo iki tol, kol statytojas žemės sklype (ar Statytojo valdomoje žemės sklypo dalyje), kuriame buvo nustatyta ir aktu užfiksuota savavališka Statyba, nepateiks statybos valstybinę priežiūrą vykdančio pareigūno raštiško patvirtinimo, kad šiame žemės sklype (ar Statytojo valdomoje žemės sklypo dalyje) savavališkos statybos padariniai yra pašalinti.

13Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad statybos leidimas Nr. LR-85 buvo išduotas statiniui, dėl kurio Utenos AVA yra priėmusi 2007-06-22 statybos sustabdymo aktą Nr.14, 2007-07-27 įsakymą Nr.3-399 dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo bei yra įsiteisėjęs Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-04-07 sprendimas už akių, įpareigojantis statytoją J.D. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pertvarkyti komercinės paskirties pastatą pagal projekto reikalavimus. Teismui Anykščių RSA, J.D., J.Š. ar kiti proceso dalyviai nepateikė jokių duomenų, kad J.D. iki leidimo išdavimo dienos būtų įvykdžiusi įsiteisėjusį teismo sprendimą ir pašalinusi savavališkos statybos padarinius ar kad Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas būtų raštiškai patvirtinęs apie savavališkos statybos padarinių pašalinimą. Byloje nustatyta, jog atsakovei Anykščių RSA buvo žinoma tiek apie 2007-06-22 statybos sustabdymo aktą, Utenos apskrities viršininko 2007-07-27 įsakymą Nr.3-399, tiek apie Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimą, tačiau Nuolatinė statybos komisija, pagal Statybos įstatymo 23 str. 9 d., STR „Statybos leidimas“ 16 p., privalėjusi patikrinti visą informaciją, susijusią su statiniu ir jo projekto sprendiniais, neatliko teisės aktų numatytų pareigų, priėmė neteisėtą sprendimą išduoti statybos leidimą, dėl ko Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius statytojams J.D., J.Š. ir UAB „Kadagynė“ 2008-06-02 išdavė statybos leidimą Nr. LR-85.

14Teismas kaip nepagrįstus atmeta Anykščių RSA atstovės ir J.Š. argumentus, kad tik išduodant naują statybos leidimą ir pakoregavus statinio projektą, o ne patį pastatą, buvo galima įvykdyti Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimą, kadangi jie prieštarauja LR CPK 18 str. nuostatoms, nustatančioms, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kaip patvirtina civilinės bylos Nr.2-288-639-2008 m. medžiaga, dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-04-07 sprendimo už akių iš J.D. pareiškimo dėl jo peržiūrėjimo nebuvo gauta, o Utenos AVA, Anykščių RSA, Anykščių regioninio parko direkcija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritoriniam padalinys sprendimo apeliacine tvarka neskundė. Tokiu būdu, ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu savavališkos statybos padariniai privalėjo būti šalinami taip, kaip buvo nuspręsta įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

15Esant nustatytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams, daroma išvada, jog Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotas statybos leidimas Nr.LR-85 prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ir yra neteisėtas, todėl naikintinas.

16Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 85 str., 87 str., 88 str. 2 p., 89 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

17skundą patenkinti.

18Panaikinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 2 d. statybos leidimą Nr.LR-85, išduotą J.D., J.Š. ir uždarajai akcinei bendrovei „Kadagynė“.

19Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai