Byla I-3869-473/2008
Dėl nutarimo panaikinimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas), Violetos Balčytienės (pranešėja) ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Raimondui Valiūnui ir advokatui Rimantui Anusauskui, atsakovės atstovei Elenai Navickaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Zepter International“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Seven Live“ dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

4Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Taryba) priėmė nutarimą Nr. 2S-9 (b. l. 9-12), kuriuo pareiškėjos skelbtą reklamą per „TV3“, „Pirmasis Baltijos kanalas“, „Penktasis kanalas", „Radiocentras", „Russkoje radio Baltija", ART ekranuose prekybos centruose, dienraštyje „Lietuvos rytas" apie 2007-10-14 „Siemens“ arenoje vykusį Laimos Vaikulės koncertą, kurioje praleista informacija apie koncerto metu pristatysimą bendrovės platinamą produkciją, pripažino klaidinančia reklama ir už klaidinančios reklamos naudojimą paskyrė 10 000 Lt piniginę baudą.

5Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti LR Konkurencijos tarybos 2008-05-22 nutarimą Nr. 2S-9. Skunde (b. l. 35-37) ir patikslintame skunde (b. l. 4-7) nurodė ir teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai paaiškino, kad 2008-05-22 LR Konkurencijos taryba (toliau – Taryba) priėmė nutarimą Nr. 2S-9, kuriuo pareiškėjos skelbtą reklamą per „TV3“, „Pirmasis Baltijos kanalas“, „Penktasis kanalas", „Radiocentras", „Russkoje radio Baltija", ART ekranuose prekybos centruose, dienraštyje „Lietuvos rytas" apie 2007-10-14 „Siemens“ arenoje vykusį Laimos Vaikulės koncertą, kurioje praleista informacija apie koncerto metu įvyksiantį bendrovės platinamos produkcijos pristatymą, pripažino klaidinančia reklama ir už klaidinančios reklamos naudojimą paskyrė 10 000 Lt piniginę baudą. Pareiškėja su nutarimu nesutinka. Paaiškino, kad Taryba neatsižvelgė į teiktus argumentus ir paaiškinimus dėl informavimo apie 2007-10-14 „Siemens" arenoje vykusį renginį - Laimos Vaikulės koncertą, bei į Lietuvos Respublikoje nusistovėjusią informavimo apie tokios rūšies ir pobūdžio renginius praktiką bei Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatas. Paaiškino, kad ji neužsiima renginių organizavimu ir neturi reikiamos patirties, todėl sudarė sutartį su UAB “Effectus” (naujas pavadinimas – UAB ,,Seven Live“) Nr. 07.10.04-1, pagal kurią pastaroji įsipareigojo organizuoti reklaminį renginį – koncertą, pagrįstai tikėjosi, kad ši suteiks kokybiškas ir Lietuvos Respublikos įstatymus atitinkančias paslaugas, įskaitant ir reklamavimo apie renginį paslaugą. Paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikoje nusistovėjusią praktiką reklamuojant renginį žiniasklaidoje nei renginio pradžia, nei renginio eiga paprastai nenurodoma. Ši informacija bilietų pirkėjui buvo nurodyta bilietų platinimo vietose, bilietų platinimo agentūrose ir renginio organizatorių tinklalapiuose. Paaiškino, kad bilietų pardavimo ir platinimo vietose buvo informaciniai lankstinukai apie renginį ir jo metu vyksiantį „Zepter International“ produkcijos pristatymą.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime teismui (b. l. 74-77, 82-85) ir teismo posėdžio metu atsakovės atstovė paaiškino, kad pareiškėja reklamavo įvyksiantį Laimos Vaikulės koncertą per televiziją, radiją, ART ekranus prekybos centruose, spaudoje. Šiose reklamose buvo praleista svarbi vartotojų suklaidinimui išvengti reikalinga informacija, kad prieš koncertą bus „Zepter“ produkcijos pristatymas. Vadovaujantis LR reklamos įstatymo 5 str., 19 str. 2 d. 1, 6 p., 22 str. 1, 7 d. už klaidinančios reklamos naudojimą pareiškėjai buvo paskirta 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų) piniginė bauda. Atsakovė paaiškino, kad nagrinėtu atveju, nebuvo svarbu, ar reklamoje žiniasklaidoje buvo nurodytas renginio pradžios laikas, nes svarbiausia aplinkybė į kurią atsižvelgė Taryba kvalifikuodama pažeidimą, buvo ta, kad prieš koncertą, siekiant ir gaunant tiesioginės naudos, beveik dvi valandas buvo pristatoma ir parduodama pareiškėjos produkcija. Pažymėjo, kad priverstinis, pakankamai ilgą laiko tarpą trunkantis tam tikros produkcijos pristatymas gali pažeisti vartotojų lūkesčius. Toks pristatymas verčia į koncertą atvykusį vartotoją stebėti produkcijos pristatymą, nors pastarasis to nenorėtų ir tai patvirtina gauto suklaidinto vartotojo skundas. Nėra pagrindo teigti, kad reklamos vartotojas, susipažinęs su renginio reklama žiniasklaidoje ir nusipirkęs bilietą, ant kurio yra nurodytas renginio pradžios laikas gaištų laiką ieškodamas papildomos informacijos apie produkcijos pristatymą ar pan. Šiuo atveju net nėra svarbu, ar toks vartotojas naudojasi ar gali naudotis internetu, kadangi daugiau informacijos jam nereikia, nes reklama pateikia visą informaciją reikalingą sprendimui priimti. Reklamos įstatymas numato reklamos davėjo pareigą skleisti tik teisingą informaciją ir turėti jos teisingumą patvirtinančius įrodymus. Reklamos įstatymu siekiama gerinti vartotojų informavimą, ginti vartotojų interesus, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę. Paaiškino, kad pagal sutartį pareiškėjas - reklamos davėjas yra atsakingas už reklamos turinį. Taip pat pažymėjo, kad sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo galimybę, o ne konkretų suklaidinimo faktą ir, kad vien bendrovės investicija į renginio reklaminę kampaniją, rodo, kad tokiais veiksmais siekiama paveikti vartotojų ekonominį elgesį. Konkurencijos taryba neprivalo ir negali ūkio subjektams nurodyti, ką jie privalo skelbti reklamoje, tačiau ūkio subjektų skleidžiama reklama turi atitikti Reklamos įstatymo reikalavimus. Be to atsakovas prašo bylą nutraukti nes skundas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėja neprašė termino atnaujinti. Termino skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo paduoti, pradžia laikytina pirmesnio atlikto veiksmo - nutarimo įteikimo arba rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose" - data, nuo kurios ir pradedamas skaičiuoti 20 dienų nutarimo apskundimo terminas. Nagrinėjamoje byloje 2008 m. gegužės 22 d. Konkurencijos tarybos nutarimo Nr. 2S-9 rezoliucinė dalis „Valstybių žinių" priede „Informaciniai pranešimai" buvo paskelbta 2008 m. birželio 11 d. (Žin., 2008, Nr. 43-614), o pareiškėja nutarimo nuorašą gavo 2008 m. birželio 13 d., ką patvirtina ir kartu su pareiškėjos skundu pateikti įrodymai. Taigi faktiškai pareiškėja turėjo galimybę sužinoti apie priimtą nutarimą jau 2008 m. birželio 11 d. 20 dienų apskundimo terminas turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo birželio 12 d. ir pasibaigti liepos 1 d. Pareiškėjos skundas teismui buvo pateiktas 2008 m. liepos 3 d., praleidus apskundimo terminą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Seven Live” į teismo posėdį neatvyko. Prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepime į skundą (b. l. 65-69) prašė jį tenkinti ir nurodė, kad protingai atidus ir apdairus vartotojas atsižvelgdamas į tai, jog reklamoje pateikta tik informacija apie patį renginio faktą, jokiu būdų negalėjo galvoti, kad reklamoje pateikta informacija yra išsami. Sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, yra būtina atsižvelgti į kitos toje pačioje reklamoje pateikiamos informacijos turinį, o taip pat į tai, ar paprastas (vidutinis) vartotojas galėjo suvokti, jog yra papildomos informacijos apie renginį, su kuria vartotojas turėtų susipažinti. Mano, kad konkurencijos taryba ginčytinu atveju, visų šių aplinkybių nenagrinėjo. Taip pat trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, jog reklamos turinį parengė derindamas jį su pareiškėja, nes tai buvo numatyta jų pasirašytoje sutartyje.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Seven live” atstovui nedalyvaujant. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Atsiliepime yra prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

9Faktinės bylos aplinkybės.

10Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2007-10-14 surengė dainininkės Laimos Vaikulės koncertą, apie kurį buvo skelbiama per televizijas „TV3“ nuo 2007-09-19 iki 2007-10-13, „5 kanalą“ nuo 2007-09-19 iki 2007-10-14 ir „PBK“ nuo 2007-09-18 iki 2007-10-15, per ART ekranus prekybos centruose nuo 2007-09-18 iki 2007-10-16, per radijo stotis ,,Radiocentras“ nuo 2007-09-18 iki 2007-10-17 ir „Ruskoje Radio Baltija“ nuo 2007-09-17 iki 2007-10-16. Reklamose buvo nurodoma: ,,Zepter pristato: Laima Vaikulė – nepakartojamas šou. Spalio 14 d. - ,,Siemens“ arenoje spalio 16 d. – ,,Šiaulių arenoje“. Bilietai parduodami ,,Tiketoje“ ( išvardinami rėmėjai). Zepter – kokybė, stilius ir vertė“. Taip pat reklama dienraštyje „Lietuvos Rytas“ nuo 2007-09-20 iki 2007-10-16, kurioje buvo dainininkės plakatas su užrašu „Zepter pristato Laima Vaikule“. Detalesnė informacija apie renginį buvo pateikta bilietus platinusios ,,Tiketos“, ,,Siemens arenos“ ir ,,Zepter“ internetiniuose tinklalapiuose. Visuose iš šių tinklalapių buvo nurodyta, jog ,,pirmojoje renginio dalyje: įspūdingas ,,Moon Light Express show“ ir ,,Zepter“ gaminių pristatymas. Antrojoje - grandiozinis legendinės Laimos Vaikulės šou“ (b. l. 57, Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga, b. l. 19-32, 56-61). 2007-10-31 Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje buvo gautas vartotojos L. G. skundas dėl reklamos įstatymo reikalavimų pažeidimų, kuriame nurodė, kad šių metų spalio 14 d. atvyko į ,,Siemens“ arenoje vykusį Laimo Vaikulės koncertą, kuris turėjo prasidėti 18 val., tačiau prieš koncertą daugiau nei 1 val. buvo pristatinėjama ,,Zepter“ produkcija, vėliau buvo paskelbta 45 min. pertrauka, kurios metu ,,Zepter“ atstovai pasirašinėjo pirkimo – pardavimo sutartis. Koncerto pradžios teko laukti 2 val., o apie tai koncerto reklamoje nebuvo užsiminta. Vartotojo nuomone, minėto koncerto reklama yra klaidinanti (Konkurencijos tarybos tyrimo byla b. l. 4). Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šį skundą persiuntė Konkurencijos tarybai. Konkurencijos tarnyba 2007-12-06 nutarimu Nr. 1S-173 pradėjo tyrimą dėl 2007-10-14 ,,Siemens“ arenoje vykusio Laimos Vaikulės koncerto reklamos atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams (b. l. 8).

11Pareiškėja, teikdama paaiškinimus konkurencijos tarybai nurodė, kad 2007-10-04 su trečiuoju suinteresuotu asmeniu sudarė sutartį Nr. 07.10.04-1, kuria paslaugų teikėjas įsipareigojo pagal pateiktą scenarijų ir nurodytas kainas organizuoti Klientui reklaminį renginį – koncertą „Zepter pristato Laimos Vaikulės Šou“, o Klientas atliktas paslaugas įsipareigojo apmokėti Paslaugų teikėjui. Iš sutarties nuostatų (1.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.4, 3.4, 3.5, 6.1 punktai) matyti, kad UAB „Zepter International" turėjo galimybę nustatyti ir kontroliuoti visą reklaminės kampanijos eigą. Konkurencijos tarybai adresuotame 2008-01-15 rašte Nr. R8-003 nurodė, kad ,,Zepter“ renginį rėmė ir prie jo organizavimo prisidėjo. 2008-02-04 rašte Nr. R8-009 pareiškėja nurodė, jog minėta reklama buvo skelbta jos iniciatyva ir interesais (Konkurencijos tarybos tyrimo byla b. l.14-18, 40).

12UAB „Seven live" savo 2008-02-12 rašte Konkurencijos tarybai nurodė, kad minėto renginio reklamos užsakovas yra UAB „Zepter International".

13Tyrimo metu nustatyta tai, kad 2007-10-08 „Zepter“ sudarė reklamos transliavimo sutartį Nr. ZEPTER 2007/10 su TV3 televizija, kurioje pareiškėjas yra 22 sekundžių reklamos apie įvyksiantį Laimos Vaikulės koncertą 2007-10-14 ,,Siemens“ arenoje, užsakovas.

14Tyrimo metu nustatyta, kad viena dalis bilietų į renginį buvo padovanota (5713 vnt.) ,,Zepter“ klientams ir partneriams, kita dalis parduota (2392). (Konkurencijos tarybos tyrimo byla b. l. 14, 33-34, 62-63, 89).

15Pagal pareiškėjos pateiktus duomenis, Konkurencijos taryba 2008-05-22 nutarimu Nr. 2S-9 (b. l. 9-12) už pažeidimą, numatytą Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje bendrovei skyrė 10 000 Lt piniginę baudą (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga, b. l. 90-93). Nutarimas buvo priimtas ir jo rezoliucinė dalis paskelbta 2008-05-22 viešame teismo posėdyje, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Rimantui Anusauskui ir Jolantai Leimonienei. „Valstybių žinių" priede „Informaciniai pranešimai" minėto nutarimo rezoliucinė dalis buvo paskelbta 2008-06-11 (Žin., 2008, Nr. 43-614) (b. l. 87), nutarimo nuorašą pareiškėja gavo 2008-06-13.

16

17Bylai reikšmingas teisinis reguliavimas. Reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę bei reklamos naudojimo kontrolės teisinius pagrindus nustato LR reklamos įstatymas(2000-07-18 Nr. VIII-1871).

18Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. pateikta klaidinančios reklamos sąvoka, t.y. reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. 7 d. pateikta reklamos sąvoka, t.y. bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. To paties straipsnio 8 d. nurodyta reklamos davėjo sąvoka – tai asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama.

19Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. numatyta, kad draudžiama naudoti klaidinančią reklamą.

20Reklamos įstatymo 5 str. 2 dalyje nustatyta, kad kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus:

211) reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančiais duomenimis nepripažįstami liudijimai ir rekomendacijos asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos informacijos turiniu;

222) reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti. Reklamoje pateikiama informacija taip pat yra neišsami, jeigu neatskleidžiama, nuslepiama arba neaiškiai, nesuprantamai, dviprasmiškai ar ne laiku pateikiama esminė informacija, kuri vidutiniam vartotojui reikalinga tam, kad jis galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio, ir tuo vidutinis vartotojas skatinamas arba gali būti paskatintas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Jeigu reklamos perteikimo priemonės apimties arba laiko požiūriu yra ribotos, tai sprendžiant, ar informacija neišsami, turi būti atsižvelgiama į šį ribotumą, konkretaus atvejo ypatumus, aplinkybes ir bet kokias kitas priemones, kurių reklamos davėjas ėmėsi tam, kad informacija būtų vartotojams prieinama kitais būdais;

233) reklamos pateikimo būdas ar forma yra tokie, kad reklamos vartotojas gali suvokti numanomą neteisingą (klaidinantį) reklamos teiginį.

24Reklamos įstatymo 21 str. 1 d. nurodo, kad reklamos davėjas atsako už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą, jeigu jis neįrodo, kad šis įstatymas buvo pažeistas ne dėl jo kaltės.

25Reklamos įstatymo 22 str. 1 dalyje numatyta, kad už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų, o tais atvejais, kai šioje dalyje nurodyti pažeidimai buvo padaryti atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis, reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda iki vieno šimto dvidešimties tūkstančių litų. Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, pažeidimu nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems asmenų interesams, Konkurencijos taryba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą gali taikyti administracinę nuobaudą – įspėjimą, neskirdama reklaminės veiklos subjektams baudos. O to paties straipsnio 7 d. numato, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos minimumo ir maksimumo vidurkį ir priklauso nuo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto.

26Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimas yra numatytas Konkurencijos įstatymo (1999-03-23 Nr. VIII-1099) 38 straipsnyje, kuriame numatyta, jog ūkio subjektai, taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų šiuo įstatymu ginamos teisės, turi teisę Konkurencijos tarybos nutarimus apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo “Valstybės žiniose”. Skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo, jei Vilniaus apygardos administracinis teismas nenusprendžia kitaip.

27Teismo išvados.

28Kaip minėta, šioje byloje ginčijamu Konkurencijos tarybos 2008-05-22 nutarimu Nr. 2S-9 buvo konstatuota, kad pareiškėjos teikta reklama - „Zepter pristato: Laima Vaikulė – nepakartojamas šou. Spalio 14 d. – „Siemens“ arenoje, spalio 16 d. – „Šiaulių arenoje“. Bilietai parduodami ,,Tiketoje“ ir išvardinami rėmėjai. ,,Zepter“ – kokybė, stilius ir vertė“, skelbta per „TV3“ nuo 2007-09-19 iki 2007-10-13, „5 kanalą“ nuo 2007-09-19 iki 2007-10-14 ir „PBK“ nuo 2007-09-18 iki 2007-10-15, per ART ekranus prekybos centruose nuo 2007-09-18 iki 2007-10-16, per radijo stotis ,,Radiocentras“ nuo 2007-09-18 iki 2007-10-17 ir „Ruskoje Radio Baltija“ nuo 2007-09-17 iki 2007-10-16 ir dienraštyje „Lietuvos Rytas“ nuo 2007-09-20 iki 2007-10-16 - yra klaidinanti. Detalesnė informacija apie renginį buvo pateikta bilietus platinusios ,,Tiketos“ ir ,,Siemens“ arenos internetiniuose tinklalapiuose, taip pat informacija buvo patalpinta UAB „Zepter International“ internetiniame tinklalapyje. Šiuose internetiniuose tinklalapiuose buvo nurodyta, jog ,,pirmojoje renginio dalyje: įspūdingas ,,Moon Light Express show“ ir ,,Zepter“ gaminių pristatymas. Antrojoje - grandiozinis legendinės Laimos Vaikulės šou“. Pareiškėja nurodė, kad bilietų platinimo ir pardavimo vietose buvo informaciniai lankstinukai su detalesne informacija apie renginį, tačiau teismui jų nepateikė. Teismo posėdžio metu, pareiškėjos atstovai nurodė, kad negali pateikti šių lankstinukų bei įrodymų, kad jie buvo pateikiami bilietų pardavimo ir platinimo vietose, taip pat nepateikė rengto koncerto video medžiagos ar kitų įrodymų. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tarp UAB ,,Zepter International“ ir UAB ,,Seven live“ 2007-10-04 buvo sudaryta sutartis Nr. 07.10.04-1, kuria UAB ,,Seven live“ įsipareigojo pagal pateiktą scenarijų ir nurodytas kainas organizuoti Klientui reklaminį renginį – koncertą. Iš bylos medžiagos yra matyti, jog pareiškėja užsakė šią reklamą. Minimos sutarties (1.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.4, 3.4, 3.5, 6.1 punktai) patvirtina, kad ,,Zepter“ turėjo galimybę nustatyti ir kontroliuoti visą reklaminės kompanijos eigą. Trečias suinteresuotas asmuo nurodė, kad pagal sutartį, paruošta reklama buvo suderinta su pareiškėja (b. l. 68).

29Pareiškėjas – būdamas reklamos davėju, kaip nurodyta Reklamos įstatymo 21 str. 1 d., atsako už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą, jeigu jis neįrodo, kad šis įstatymas buvo pažeistas ne dėl jo kaltės. Argumentai, kad trečiasis suinteresuotas asmuo privalėjo viską organizuoti taip, kad atitiktų visus LR įstatymus, nes pareiškėjas neturi tam reikiamos patirties ir dėl to, netiesiogiai galima suprasti, jog ir atsakyti turi trečiasis suinteresuotas asmuo, yra atmestini, nes projektai prieš juos įgyvendinant, buvo derinami su reklamos davėju. Taip pat nustatyta, kad raštiška reklamos transliavimo sutartis buvo sudaryta tarp pareiškėjo ir TV3 televizijos (2007-10-08 Nr. Zepter 2007/10). Sutarčių su kitomis bendrovėmis dėl reklamos teikimo, nebuvo pateikta. Pareiškėjos argumentas, kad vidutinis vartotojas turėjo visas galimybes bilietų įsigijimo metu ar prieš priimdamas sprendimą dėl bilietų įsigijimo susipažinti su informacija apie renginį neįrodytas ir paneigtas byloje surinktais įrodymais: vartotojo skundu, per televizijas, radijo programas, ART ekranus prekybos centruose, dienraštyje „Lietuvos rytas“ skelbtų reklamų turiniu, koncerto bilietų pavyzdžiais. Nustatyta, kad juose nebuvo informacijos apie koncerto metu įvyksiantį pareiškėjo produkcijos pristatymą. Buvo nurodyta tik bendra informacija t.y., kad 2007-10-14 „Siemens“ arenoje įvyks Laimos Vaikulės koncertas, kurį pristato „Zepter“. Įrodymų, kad bilietų platinimo vietose buvo teikiama išsami informacija apie renginį ir jo metu įvyksiantį pareiškėjo produkcijos pristatymą pareiškėja nepateikė ir nurodė, kad negali pateikti (b. l. 95). Kaip nustatyta, 2008-05-22 Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinė dalis buvo paskelbta viešame posėdyje, dalyvaujant pareiškėjos atstovams, „Valstybių žinių" priede „Informaciniai pranešimai" rezoliucinė šio nutarimo dalis buvo paskelbta 2008-06-11 (Žin., 2008, Nr. 43-614), nutarimo nuorašą pareiškėja gavo 2008-06-13. Tai patvirtina prie pareiškėjos skundo pateikti įrodymai. Teismas daro išvadą, kad apie priimtą 2008-05-22 nutarimą Nr. 2S-9 pareiškėja sužinojo 2008-06-11. Konkurencijos įstatymo (1999-03-23 Nr. VIII-1099) 38 straipsnyje, numatyta, jog ūkio subjektai, taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų šiuo įstatymu ginamos teisės, turi teisę Konkurencijos tarybos nutarimus apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo “Valstybės žiniose”.

30Terminas skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo pateikti pradedamas skaičiuoti nuo ankstesnės aplinkybės, kuriai įvykus, pareiškėjas turėjo galimybę sužinoti apie priimtą nutarimą. Termino skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo paduoti pradžia laikytina pirmesnio atlikto veiksmo - nutarimo įteikimo arba rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose" – data. Nuo jos ir skaičiuojamas 20 dienų nutarimo apskundimo terminas. Teismas daro išvadą, kad 2008-05-22 Konkurencijos tarybos nutarimo Nr.2S-9 20 dienų apskundimo terminas turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo 2008-06-12 ir pasibaigti 2008-07-01. Tuo tarpu pareiškėjos skundas teismui buvo pateiktas tik 2008-07-03, t.y. praleidus galimo apskundimo terminą. Tokią poziciją yra išdėstęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. 2005-03-10 administracinėje byloje Nr. AS 15- 90/2005 UAB „Particula" prieš Konkurencijos tarybą, 2008-09-04 administracinėje byloje Nr.AS63-483/2008 UAB „Topo centras" prieš Konkurencijos tarybą ir pateikė išaiškinimą dėl Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimo terminų skaičiavimo tvarkos. Remiantis šiuo išaiškinimu, termino skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo paduoti pradžia laikytina pirmesnio atlikto veiksmo - nutarimo įteikimo arba rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose" - data, nuo kurios ir pradedamas skaičiuoti 20 dienų nutarimo apskundimo terminas.

31Teismas daro išvadą, jog skundas buvo pateiktas jau įsiteisėjus 2008-05-22 Konkurencijos tarybos nutarimui. LR ABTĮ 101 str. 1 d. 6 p. numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą.

32Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 6 p. administracinę bylą nutraukia.

33Teismas vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 6 p., 106 str.

Nutarė

35administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Zepter International“ skundą atsakovei LR Konkurencijos tarnybai dėl 2008-05-22 nutarimo Nr. 2S-9 panaikinimo nutraukti.

36Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Taryba) priėmė... 5. Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti LR... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba su skundu nesutinka, prašo... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Seven Live” į teismo posėdį... 8. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ)... 9. Faktinės bylos aplinkybės.... 10. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2007-10-14 surengė dainininkės Laimos... 11. Pareiškėja, teikdama paaiškinimus konkurencijos tarybai nurodė, kad... 12. UAB „Seven live" savo 2008-02-12 rašte Konkurencijos tarybai nurodė,... 13. Tyrimo metu nustatyta tai, kad 2007-10-08 „Zepter“ sudarė reklamos... 14. Tyrimo metu nustatyta, kad viena dalis bilietų į renginį buvo padovanota... 15. Pagal pareiškėjos pateiktus duomenis, Konkurencijos taryba 2008-05-22... 16. ... 17. Bylai reikšmingas teisinis reguliavimas. Reklamos naudojimo... 18. Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. pateikta klaidinančios reklamos sąvoka, t.y.... 19. Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. numatyta, kad draudžiama naudoti klaidinančią... 20. Reklamos įstatymo 5 str. 2 dalyje nustatyta, kad kai sprendžiama, ar reklama... 21. 1) reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas... 22. 2) reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, jeigu praleista tam tikra... 23. 3) reklamos pateikimo būdas ar forma yra tokie, kad reklamos vartotojas gali... 24. Reklamos įstatymo 21 str. 1 d. nurodo, kad reklamos davėjas atsako už... 25. Reklamos įstatymo 22 str. 1 dalyje numatyta, kad už klaidinančios ar... 26. Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimas yra numatytas Konkurencijos... 27. Teismo išvados.... 28. Kaip minėta, šioje byloje ginčijamu Konkurencijos tarybos 2008-05-22... 29. Pareiškėjas – būdamas reklamos davėju, kaip nurodyta Reklamos įstatymo... 30. Terminas skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo pateikti pradedamas... 31. Teismas daro išvadą, jog skundas buvo pateiktas jau įsiteisėjus 2008-05-22... 32. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių... 33. Teismas vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d.... 35. administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Zepter International“... 36. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti...