Byla I-7631-244/2007
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Balčytienės, teisėjų Liudmilos Zaborovskos (pranešėja), Egidijos Smalakienės, sekretoriaujant Linai Jasiulionytei, dalyvaujant pareiškėjai D. P. , pareiškėjos atstovams Daniui Svirinavičiui ir Rimantui Liakui, atsakovo atstovams Renaldui Viščiniui, Viliui Margeliui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. D. , V. B. , N. R. ir R. M. , trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Eugenijui Miceikai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos D. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus apskrities viršininko administracijai, A. M. , J. D. , V. B. , N. R. , R. M. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja skunde prašo (b.l. 4-6) panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos 2007-03-23 Nr. 13-116 (P) ir 2006-02-24 Nr. S12-547-(17.25) atsisakymus vykdyti Alytaus apskrities viršininko administracijos raštais 2006-01-19 Nr. 121-V-3(1.41), 2003-04-25 Nr.V-3-638 (1.47) ir 2007-03-29 Nr.4-224-(1.28) prašomus veiksmus dėl grąžintinų natūra žemės sklypų ribų, plotų ir naudojimo sąlygų nustatymo ir įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo laisvoje (neužstatytoje) žemėje, kuri Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus kartografinėje medžiagoje pažymėta teritorijų numeriais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8, N. K. ir J. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamus žemės sklypus, atlikti šių sklypų kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypų planus, pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir perduoti patvirtintus žemės sklypų planus kartu su kitais dokumentais Druskininkų žemėtvarkos skyriui. Paaiškino, kad nuosavybės teisės į žemę, priskirtą Druskininkų miestui iki 1995-06-01 teritorijoje, liko neatkurtos: D. P. - į 1,2008 ha, A. M. - į 1,0909 ha, B. K. (po mirties) - į 1,0333 ha ir A. K. (po mirties) - į 1,5129 ha. Druskininkų žemėtvarkos skyrius įstatymų nustatyta tvarka 2003-04-25 su raštais Nr. V-3-638 (1.47) ir 2006-01-19 Nr. 121-V-3 (1.41) kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją dėl N. K. ir J. K. turėto 21,69 ha ploto žemės sklypo ribose kitiems pretendentams grąžintinų natūra žemės sklypų suformavimo ir jų planų patvirtinimo bei perdavimo Žemėtvarkos skyriui. Į Žemėtvarkos skyriaus 2006-01-19 raštą Nr. 121-V-3(1.41) dėl papildomų žemės sklypų suformavimo Druskininkų savivaldybės administracija 2006-02-24 raštu Nr. S12-547-( 17.25) atsakė, kad turėto sklypo ribose laisvų plotų nėra. Pareiškėja su Druskininkų savivaldybės administracijos sprendimu, kad visa likusi turėta žemė iki 1995-06-01 miestui priskirtos teritorijos ribose pagal įstatymus yra valstybės išperkama, nesutinka, nors Druskininkų savivaldybės administracija 2007-03-23 raštu Nr.l3-116(P) atsakė, kad visi pareiškėjos minimi žemės sklypai yra priskirti valstybės išperkamai žemei, tačiau motyvų ir argumentų, kodėl kiekvienas iš nurodytų sklypų yra valstybės išperkamas, nenurodė.

3Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, nes praleistas terminas skundui paduoti. Atsiliepime paaiškino, kad net ir tuomet, kai turėtoje vietoje žemė yra laisva (neužstatyta), įstatyme yra nustatytos ir kitos sąlygos, kada ši žemė yra negrąžinama, tai yra valstybės išperkama, todėl žemės grąžinti natūra negalima. Pareiškėjos nurodyti sklypai nėra laisvi (neužstatyti). Teritorijos Nr. 2, 4 ir 5 yra savivaldybės planavimo dokumentuose nurodytos ir faktiškai naudojamos visą daugiabučių gyvenamųjų namų Kalviškių kvartalą (taip pat ir dalį Baltašiškės) aptarnaujančių požeminių komunikacijų koridoriams: šilumos tiekimo, vandentiekio ir nuotekų, elektros, ryšių trasoms, šiluminėms kameroms ir kt. Pridedamuose planavimo dokumentuose jos nurodytos kaip bendra su daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalu urbanizuota teritorija, nes funkciškai yra neatsiejamos kaip ir teritorijos skunde nurodytos Nr. 7 ir Nr. 8. Tokia teritorija nėra laisva (neužstatyta), nors joje esantys statiniai (inžineriniai tinklai) yra po žeme, o ne jos paviršiuje. Teritorijoje Nr.8 taip pat yra įrengta asfaltuota vaikų žaidimo aikštelė. Teritorijoje, įvardytoje Nr. 1, yra bendram (viešam) naudojimui rekreacijos, poilsio tikslams skirtas skveras, kurio svarbą vietos bendruomenei pripažino Druskininkų savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr.T1-874 „Dėl tarybos 2004 m. sausio 30 d. sprendimo Nr.311 „Dėl Druskininkų miesto rekreacinių teritorijų tvirtinimo" papildymo". Nors ši teritorija nėra užstatyta pastatais, tačiau natūra negrąžintina, už ją atlyginama kitais įstatyme nustatytais būdais. Teritorijoje, įvardytoje Nr. 3, VĮ Registrų centro duomenimis yra įregistruotas namų valdos žemės sklypas, kadastrinis Nr. 1501/4:322. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 6 punktą žemė, pagal įstatymus įsigyta privačion nuosavybėn, yra valstybės išperkama (natūra negrąžinama). Greta privataus sklypo yra parapijos tikinčiųjų pastatytas kryžius. Teritorijoje, įvardytoje Nr. 6, pastatytas techninis vandens tiekimo statinys, yra asfaltuotas kelias.

4Tretieji suinteresuotieji asmenys N. R. , V. B. , R. M. atsiliepime paaiškino, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas nustatė juridinius faktus, kad N. K. Neravų kaime valdė 14,46 ha, J. K. (miręs duomenys neskelbtini m.), vėliau jo vaikai B. K., J. K., O. Š. valdė 7,7726 ha žemės. Teismų sprendimuose nurodyta du skirtingi žemės sklypai, skirtingo dydžio, kurie nuosavybės teise priklausė skirtingiems asmenims. Pareiškėja D. P. neteisingai teigia, kad broliai J. K.ir N. K. bendrai valdė 21,69 ha ploto žemę.

5Teismo posėdžio metu tretieji suinteresuoti asmenis prašė skundą tenkinti.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulėje yra pabrėžiama, kad Lietuvos Respublikos piliečiams grąžinamas išlikęs nekilnojamasis turtas, o jei šios galimybės nėra, teisingai už jį atlyginama. Konstitucinis Teismas 2001 m. balandžio 2 d. nutarime konstatavo, kad įstatymais nustatant nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (taip pat ir į žemę) atkūrimo sąlygas ir tvarką atsižvelgiama į konstitucinius nuosavybės teisių apsaugos principus.

8Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punktą, savivaldybė žemėtvarkos skyriui teikia informaciją kartografinėje medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 punktą nepriskirta valstybės išperkamai žemei, pagal nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus. Kai yra patvirtinti detalieji planai, būtent jie yra vienintelis teikiamos informacijos teisinis pagrindas.

9Šioje byloje ginčas yra kilęs dėl to, ar žemė, į kurią pretenduoja pareiškėja atkurti nuosavybės teises, yra valstybės išperkama, ar gali būti grąžinama natūra. Pareiškėjos teisė atkurti nuosavybės teises į jos pretenduojamus žemės sklypus neginčijama. Tačiau atsakovas teigia, kad žemė, į kurią atkurti nuosavybės teises pretenduoja pareiškėja, yra valstybės išperkama. Nustatyti, ar grąžintina žemė yra laisva, ar valstybės išperkama, įstatymu priskirta savivaldybėms.

10Pareiškėja prašo įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją laisvoje žemėje, kuri Druskininkų savivaldybės administracijos kartografinėje medžiagoje pažymėta teritorijų numeriais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8, N. K. ir J. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamus žemės sklypus.

11Byloje nustatyta, kad sklypas Nr. 1 Druskininkų savivaldybės tarybos 1995-05-11 sprendimu Nr. T1-874 priskirtas bendro naudojimo teritorijai. Šiuo sprendimu yra patvirtintas šios teritorijos poreikis visuomenei. Sklype Nr. 3 yra namų valda. Sklype Nr. 6 pastatytas techninis vandens tiekimo statinys, sklype Nr. 7 - miško plotas, sklype Nr. 8 yra vaikų žaidimo aikštelė. Visų penkių sklypų teritorija - tai valstybės išperkama žemė, ji negali būti pareiškėjai grąžinama natūra.

12Tačiau sklypai Nr. 2, Nr. 4 ir Nr. 5 nepatenka nė į vieną įstatyme nurodytą punktą kaip valstybės išperkami. Sklype Nr. 2 – yra sankryža ir inžineriniai tinklai, Nr. 4 ir 5 – žalioji zona, bendrojo naudojimo tinklai. Tai patvirtina 2007 m. rugsėjo 11 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (t. 2, b. l. 158 - 168) ir kiti rašytiniai įrodymai. Atsakovas nepateikė įrodymų, jog minėti sklypai detaliajame plane priskirti prie ypač svarbių vietos bendruomenei. Be to, inžinerinių tinklų buvimas sklype ar šalia jo nesukelia jokių nuosavybės teises ribojančių teisinių pasekmių. Tokiais atvejais nustatomi sklypų eksploatacijos apribojimai, t. y. atlikti tam tikrus darbus galima tik gavus atitinkamos eksploatuojančios įmonės leidimą. Esantys sklype inžineriniai tinklai apriboja sklypo eksploatacijos sąlygas, tačiau negali būti pagrindas netenkinti pareiškėjos prašymo. Žemės grąžinimas savininkams įstatymu nesiejamas su galėjimu toje žemėje statyti.

13Teismas, remdamasis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktu, daro išvadą, kad Druskininkų savivaldybės administracijos teiginys, jog pareiškėjos prašoma grąžinti žemė visa yra valstybės išperkama, padarytas be teisinio pagrindo. Apibrėžiant konkrečios žemės statusą Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 ir 13 straipsnių taikymo aspektu, nėra teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima apskrities žemėtvarkos skyriui teikti išvadą dėl prašyme nurodomų žemės sklypų Nr. 2, 4, 5 priklausymo valstybės išperkamosios žemės kategorijai.

14Pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies. Atsakovas įpareigotinas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti N. K. ir J. K. nuosavybės teise grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypų Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 pažymėtose teritorijose planus, organizuoti jų kadastrinius matavimus ir perduoti planus kartu su kitais dokumentais Alytaus apskrities viršininko administracijai.

15Atsižvelgiant į tai, kad skundas tenkintinas iš dalies, pareiškėjos naudai priteistina iš atsakovo 600 Lt atstovavimo išlaidų, 200 Lt teismo išlaidų ir 50 Lt žyminio mokesčio, iš viso – 850 Lt (LR ABTĮ 44 str.)

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 3 p., 127 str.,

Nutarė

17Pareiškėjos D. P. skundą patenkinti iš dalies.

18Įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti N. K. ir J. K. nuosavybės teise grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypų Nr. 2, Nr. 4 ir Nr. 5 planus, organizuoti sklypų kadastrinius matavimus ir perduoti planus Alytaus apskrities viršininko administracijai.

19Pareiškėjai D. P. priteisti iš atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos 600 Lt atstovavimo išlaidų, 200 Lt teismo išlaidų ir 50 Lt žyminio mokesčio, iš viso – 850 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt litų).

20Likusioje dalyje skundą atmesti.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai