Byla I-434-739/2012
Dėl atsakovo įpareigojimo kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Pranckienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjų J. Z., S. P., Z. Z., J. P., O. S. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir skundo atsakovui Panevėžio apygardos prokuratūrai priėmimo klausimus,

Nustatė

2Panevėžio apygardos administraciniame teisme 2012-07-05 gautas pareiškėjų J. Z., S. P., Z. Z., J. P., O. S. prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir šių pareiškėjų skundas atsakovui Panevėžio apygardos prokuratūrai dėl atsakovo įpareigojimo kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą.

3Pareiškėjai prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, nes šį terminą jie praleido dėl ne nuo jų valios priklausančių svarbių priežasčių, tai yra dėl valdininkų biurokratizmo, nes Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nustatė, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus pareigūnai uždelsė kreiptis į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo, be to, pareiškėjas J. Z. gydėsi gydymo įstaigoje nuo 2012-04-02 iki 2012-05-29.

4Praleistas terminas skundui paduoti neatnaujinamas, skundas nepriimamas.

5Iš pareiškėjų skundo, prie jo pridedamų rašytinių įrodymų kopijų, Panevėžio apygardos administracinio teismo bylos Nr. (duomenys neskelbtini) duomenų nustatyta, kad pareiškėjai skundžia 2011-09-23 Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimą Nr. ( - ), kuriuo buvo atsisakyta kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, pripažinus, jog pareiškėjų nurodyti teisės aktų pažeidimai, susiję su pravažiavimo prie pareiškėjų ūkinių pastatų privatizavimu, nepažeidžia viešojo intereso, bei 2011-12-30 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros nutarimą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimas paliktas nepakeistu. Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatus Generalinės prokuratūros (departamento) skyriaus vyriausias prokuroras (pavaduotojas) nagrinėja asmenų skundus dėl apygardos prokuratūros prokuroro nutarimo atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Todėl konstatuojama, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras išnagrinėjo skundą dėl 2011-09-23 Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimo Nr. ( - ) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir jo nutarimui apskųsti taikomas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau tekste - ABTĮ) 32 str.1d. nustatytas 20 dienų nuo nutarimo gavimo dienos kreipimosi į teismą terminas. Šis terminas jau buvo pasibaigęs pareiškėjų skundo dėl Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro ir Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prokuroro nutarimų panaikinimo ir Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro įpareigojimo kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą gavimo Panevėžio apygardos administraciniame teisme dieną – 2012-07-05, kaip, beje, buvo pasibaigęs ir bendrasis 1 mėnesio skundo padavimo administraciniam teismui terminas, nustatytas ABTĮ 33str.1d., nes iš Panevėžio apygardos teismo administracinės bylos Nr. I-168-320/2012 duomenų, matyti, kad pareiškėjai skundžiamus nutarimus yra gavę savalaikiai, o apskundę Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, pastarosios prokuroro priimtą nutarimą gavo bei apie jį žinojo dar iki kreipimosi su skundu į Panevėžio apygardos administracinį teismą pirmą kartą, tai yra iki 2012-01-27 (adm.byla Nr. ( - ), 11-15b.l.). Pareiškėjai nurodo, kad terminą kreiptis į teismą su skundu jie praleido dėl ne nuo jų valios priklausančių priežasčių, tai yra dėl biurokratizmo, nes nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyriaus pareigūnai uždelsė kreiptis į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Tačiau šios pareiškėjų nurodytos aplinkybės nepasitvirtino. Iš Panevėžio apygardos administracinio teismo bylos Nr. ( - ) duomenų nustatyta, kad pareiškėjai, nesutikdami su Panevėžio apygardos prokuratūros bei Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorų priimtais nutarimais dėl atsisakymo kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, jau yra kreipęsi su skundu į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydami įpareigoti prokuratūrą kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo (2-3 b.l.).Jų skundas teisme užregistruotas 2012-01-30. 2012-03-06 nutartimi Panevėžio apygardos administracinis teismas buvo įpareigojęs pareiškėjus pašalinti skundo trūkumus, o pareiškėjams neįvykdžius teismo įpareigojimų, 2012-03-20 Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartimi jų skundas pripažintas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjams. Neįsiteisėjusi teismo nutartis pareiškėjams išsiųsta tą pačią dieną, o nutarčiai įsiteisėjus - skundas pareiškėjams grąžintas 2012-04-11(26,27b.l.). Tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius konstatavo, jog Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyriaus pareigūnai uždelsė kreiptis į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo tuo pačiu, tai yra pravažiavimo į pareiškėjų ūkinius pastatus privatizavimo, pažeidžiant teisės aktus, klausimu, negali būti pripažįstama svarbia priežastimi praleistam kreipimosi su skundu į teismą terminui atnaujinti. Aplinkybė, kad Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyriaus pareigūnai buvo įpareigoti kreiptis į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo, pareiškėjams buvo žinoma jau 2011-08-26, tai yra dar iki pirmo jų skundo Panevėžio apygardos administraciniam teismui padavimo (adm bylos Nr. ( - ) b.l. 4-6). Tačiau tą sykį pareiškėjams ši aplinkybė nesutrukdė patiems kreiptis į teismą su skundu dėl prokuroro įpareigojimo kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. Todėl, nors pareiškėjams ir paaiškėjo, kad Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyriaus pareigūnai į prokurorą kreipėsi uždelsdami, tai yra tik 2012-02-29, ir toks jų delsimas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus buvo įvertintas kaip biurokratizmas, tačiau tai visiškai nesusiję su pačių pareiškėjų teisės kreiptis į teismą su skundu suvaržymais, ką akivaizdžiai patvirtino 2012-01-27 datos jų skundo Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikimas (adm. byla Nr. ( - )). Todėl ši pareiškėjų nurodyta priežastis objektyviai nėra susijusi su termino kreiptis į teismą praleidimu. Nors pareiškėjas J. Z. kaip priežastį, dėl ko uždelsė paduoti skundą, nurodo savo gydymąsi ligoninėje laikotarpiu nuo 2012-04-02 iki 2012-05-29, tačiau šiai aplinkybei patvirtinti nepateikė jokių įrodymų. Be to, net ir jeigu jo gydymas ligoninėje būtų trukęs nurodytą laikotarpį, tai pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, asmens liga ir panašios aplinkybės savaime negali būti laikomomis svarbia terminų praleidimo priežastimi, kadangi asmuo savo teises gali įgyvendinti per atstovą. Byloje yra duomenų (Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimas Nr.( - )), kad pareiškėjui buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, paskirtas advokatas. Įstatymas įpareigoja asmenį savo teisę kreiptis į teismą realizuoti laikantis įstatymų reikalavimų, tarp jų ir nustatytų kreipimosi teisminės gynybos terminų (ABTĮ 32,33str.).Asmuo, siekdamas apginti savo galimai pažeistas teises, turi būti aktyvus, atidus ir rūpestingas, o ketindamas skundu kreiptis į teismą, šią savo teisę įgyvendinti tiek pats, tiek pasitelkdamas specialių žinių turinčius asmenis, o taip pat toks asmuo savo procesinėmis teisėmis turi naudotis sąžiningai( ABTĮ 53str.3d.). Tačiau pareiškėjai, pirmą kartą kreipdamiesi į Panevėžio apygardos administracinį teismą su skundu dėl prokuroro įpareigojimo kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, nevykdė Panevėžio apygardos administracinio teismo įpareigojimų pašalinti skundo trūkumus, o teismui pritaikius įstatymo nuostatas dėl procesinių pareigų nevykdymo pasekmių, nesant objektyvių priežasčių, operatyviai nereagavo į teismo priimtus procesinius sprendimus (adm.byla Nr. ( - ), b.l.21,25), nors tokias galimybes turėjo, o pareiškėjas J. Z. nei 2012m. kovo mėnesį, nei 2012m. birželio mėnesį jo paties nurodytais duomenimis ligoninėje nesigydė. Pakartotinai į teismą su skundu pareiškėjai kreipėsi praėjus beveik 2 mėnesiems po to, kai jų pirmasis skundas teismo buvo grąžintas, termino praleidimo priežastimis nurodydami subjektyvaus pobūdžio ir su termino praleidimu tiesiogiai nesusijusias priežastis. Šios aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadai, kad pareiškėjai neveikė tokiu būdu, kuris užtikrintų greičiausią ginčo išsprendimą, uždelsė paduoti skundą teismui ir tokiais veiksmais sukūrė sau neigiamas pasekmes. Todėl pareiškėjų nurodytos aplinkybės dėl termino skundui paduoti praleidimo yra subjektyvaus pobūdžio ir negali būti pripažintos svarbiomis priežastimis atnaujinti skundo padavimo terminą. Nesant pagrindo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, pareiškėjų skundas atsisakomas priimti ( ABTĮ 37str.2d.8p.).

6Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies punktu, teisėja

Nutarė

71)atsisakyti atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti;

82)atsisakyti skundą priimti;

93)nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai