Byla Ik-991-121/2011

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Stasio Gagio (pranešejas), Dainiaus Raižio ir Skirgailes Žalimienes (kolegijos pirmininke),

2sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinejo administracine byla pagal atsakovo Traku rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo M. Z. skunda atsakovams Traku rajono savivaldybes administracijai, Traku rajono merui, Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos (Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisiu peremeja), Valstybes imonei Registru centras, treciaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Traku istorinio nacionalinio parko direkcijai, Traku rajono savivaldybes tarybai, akcinei bendrovei ,,Lietuvos energija“, del potvarkio, isakymu, registracijos panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus.

4Teiseju kolegija n u s t a t e:

5I.

6Pareiškejas M. Z. kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegužes 9 d. potvarki Nr. P1-148 (toliau – ir Potvarkis) ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 bei 2004 m. vasario 2 d. isakyma Nr. 23 483-79, kuriuo buvo patikslintas 2003 m. lapkricio 24 d. isakymas Nr. 6114-79 (toliau – ir Isakymai); panaikinti sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), Trakai, registro irašas Nr. ( - ) (toliau – ir sklypas), iregistravima nekilnojamojo turto registre; ipareigoti Traku rajono savivaldybes administracija nedelsiant išformuoti sklypa ir suformuoti nauja žemes sklypa, nustatant jame jam gražintinos laisvos, Traku rajono savivaldybes administracijos pastatu neužstatytos, žemes sklypo dalies dydi ir ribas; ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Traku rajono savivaldybes administracija nedelsiant gražinti jam natura visa likusia neužstatyta žemes sklypo dali; priteisti iš atsakovu visas jo patirtas bylinejimosi ir atstovavimo išlaidas.

7Pareiškejas skunde (t. I, b. l. 2 – 7) nurode, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinejes administracine byla Nr. I-23-58-16/2005 2005 m. gruodžio 19 d. prieme sprendima, kuriuo ipareigojo Traku rajono savivaldybes administracija rengiant pagal 2003 m. liepos 31 d. sprendima Nr. SI-203 „Del žemes sklypo ( - ) Traku m. (U-18) ir teritorijos ( - ) Traku m. (U-l8) detaliojo plano rengimo“ detaluji plana, prie kino teatro pastato suformuoti žemes sklypa tokio dydžio, kuris butinas kino teatro ir saugyklos eksploatavimui, o likusioje žemeje nustatyti gražintinos laisvos žemes sklypo dalies dydi ir ribas bei pateikti šiuos duomenis Vilniaus apskrities viršininko administracijai. Teismas nustate, kad pareiškejas turi teise atkurti nuosavybes teises i 0,273 ha žemes sklypa, iki nacionalizacijos priklausiusi jo seneliui R. Z.. Nors mineto teismo sprendimo ivykdymo terminas baigesi 2006 m. rugsejo 15 d., taciau detalusis sklypo planas neparuoštas ir teismo sprendimas iki šiol nera visiškai ivykdytas. Pažymejo, kad jam yra gražinta tik 891 kv. m iš jam priklausanciu 0,273 ha. Traku rajono savivaldybes administracija 2007 m. spalio 3 d. raštu Nr. AP3-2662 informavo ji, jog dalis jo seneliui priklausiusios žemes patenka i suformuota žemes sklypa, esanti ( - ), Trakuose, kuriame yra savivaldybes administracinis sklypas, todel žeme natura jam gražinta nebus. Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinejant administracine byla del sklypo, esancio ( - ), Trakuose, suformavimo neteisetumo, jam tapo žinoma, kad sklypas yra suformuotas vadovaujantis Potvarkiu, kuriuo meras nustate Traku rajono savivaldybes tarybos naudojamo sklypo ribas. Šio Potvarkio pagrindu Vilniaus apskrities viršininkas prieme Isakyma, kuriuo nustate sklypo plota, paskirti ir verte, o 2004 m. vasario 2 d. isakymu patikslino Isakyma ir nustate sklypui kelio servituta. Vadovaujantis šiais dokumentais, 2004 m. vasario 20 d. žemes sklypas buvo iregistruotas ir jam suteiktas unikalus Nr. ( - ). Todel Traku rajono savivaldybes administracija minetu 2007 m. spalio 3 d. raštu informavo ji, kad negali jam gražinti visos jo seneliui priklausiusios 0,273 ha žemes natura, nes dalis žemes patenka i pacios Traku rajono savivaldybes suformuoto sklypo ribas. Taigi žeme laikytina nelaisva ir priskirtina valstybes išperkamai bei negali buti gražinama natura. Traku rajono valdybos 1993 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. 395v buvo patvirtintas Traku senamiescio sklypu išplanavimo projektas, kuriame nurodyta, kad žemes sklype, esanciame ( - ), Trakuose, atkurtinas sunaikintas istorinis užstatymas ir taikytina rekonstrukcija, derinant prie senamiescio architekturos charakterio, o tarybiniais laikais pastatyti statiniai (tokie kaip kino teatras „Žuvedra“ ir savivaldybes administracinis pastatas, esantys ( - )) nugriautini. Traku istorinio nacionalinio parko direkcija palaike pareiškejo reikalavimus gražinti seneliui priklausiusia žeme natura, teige, kad joje butu galima atstatyti Traku senamiesciui budingus ir derancius prie bendros architekturos pastatus. Kadangi Potvarkiu naujai formuojamam sklypui nebuvo parengtas detalusis planas, todel sklypas negalejo buti pripažintas kaip valstybes išperkama žeme, nes tai prieštarauja teises aktu nuostatoms, kuriose nurodyta, kad valstybes išperkamai žemei priskirtina tik ta žeme, kuri pagal detaliuosius planus parengtuose sklypuose, skirta pastatu eksploatavimui. Traku rajono savivaldybes administracija nenurode jokiu argumentu ir nepagrinde, kodel butent tokio dydžio suformuotas sklypas ir koks konkretus visuomenes interesas yra sklypo formavimui, priskiriant ja valstybes išperkamai, o ne gražinta jam natura. Traku rajono savivaldybes administracinio pastato tinkamam naudojimui yra suformuotas per didelis sklypas, nei faktiškai yra reikalinga pastatu tinkamam eksploatavimui. Pareiškejo nuomone, formuodama sklypa administracijos pastatui, Traku rajono savivaldybe nesilaike senamiescio sklypo išplanavimo projekto, teritoriju planavimo reikalavimu, nederino savo siekiu su kitu asmenu interesais ir neatsižvelge i paminklosaugos reikalavimus, todel suformavo didesni sklypa nei yra reikalinga tinkamam pastato eksploatavimui, nepagristai priskirdami sklypa valstybes išperkamam ir sumažindami natura gražintinos žemes dali jos tikriesiems savininkams. Traku rajono savivaldybes meras, priimdamas Potvarki, žinojo, kad savivaldybes administracijos pastato naudojimui naujai formuojamas sklypas yra natura pareiškejui gražintinoje žemeje. Traku rajono savivaldybes meras 2003 m. birželio 18 d. raštu Traku rajono žemetvarkos skyriui pateike informacija apie laisva (neužstatyta) žeme Traku mieste. Šia informacija meras pateike net po aštuoniu menesiu nuo žemetvarkos prašymo, taip grubiai pažeisdamas teises aktu nustatyta vieno menesio informacijos pateikimo termina. Informacija buvo delsiama pateikti todel, kad dar nebuvo priimtas Potvarkis del sklypo suteikimo naudotis Traku rajono savivaldybei. Nesant Potvarkio, kaip laisva (neužimta) žeme žemetvarkos skyriui teikiamoje medžiagoje privalejo buti nurodyta ir ( - ) esantis sklypas. Traku rajono savivaldybei per teises aktu nustatyta termina neteikiant žemetvarkos skyriui informacijos apie Traku mieste esancia laisva žeme, buvo pažeistos jo teises i žemes gražinima mieste natura. Kadangi sklypas suformuotas neteisetai, jis turi buti išformuotas, suformuojant tik faktiškam Traku savivaldybes administracijos pastatu eksploatavimui reikalinga žemes sklypa, o likusi sklypo dalis gražintina pareiškejui natura.

8Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir VAVA) praše skunda spesti teismo nuožiura.

9Atsiliepime i skunda (t. II, b. l. 19 – 20) nurode, kad Vilniaus apskrities viršininko Isakymas, kuri pareiškejas prašo panaikinti, buvo parengtas vadovaujantis Potvarkiu, kuriuo Traku rajono savivaldybes meras nustate Traku rajono savivaldybes tarybos naudojamo ( - ), Trakuose, žemes sklypo ribas, 7 680 kv. m plota ir specialiasias žemes naudojimo salygas. Žemes sklypo ribos ir plotas buvo patvirtinti ir iregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Teismui pripažinus, jog Traku rajono savivaldybes meras, priimdamas Potvarki, pažeide norminiu teises aktu reikalavimus, ir panaikinus ji kaip neteiseta, atsirastu pagrindas panaikinti Isakyma. Pažymejo, kad Traku rajono žemetvarkos skyrius 2002 m. rugsejo 27 d. raštu Nr. 1331 ir 2002 m. spalio 4 d. raštu Nr. 1358 kreipesi i Traku rajono savivaldybe su prašymu pateikti informacija kartografineje medžiagoje apie laisva žeme Traku mieste. Po to dar ne karta 2003 m. spalio 8 d. raštu Nr. 1899, 2004 m. gegužes 5 d. raštu Nr. 982, 2006 m. spalio 12 d. raštu Nr. 1103 praše Traku rajono savivaldybes administracijos patikslinti duomenis del R. Z. ipediniu Traku mieste valdyto žemes sklypo. Todel teige, kad nuosekliai, laikydamasi istatymu reikalavimu, atliko jos kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su nuosavybes teisiu atkurimu i R. Z. tureta žeme. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 29 d. sprendimu ipareigojo Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Traku rajono savivaldybes administracija gražinti pareiškejui 891 kv. m žemes plota Traku mieste natura. Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 2.7-79401-534 pareiškejui buvo atkurtos nuosavybes teises i ši žemes plota.

10Atsakovas valstybes imones Registru centro Vilniaus filialas su pareiškejo reikalavimu panaikinti žemes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, teisini registravima, nesutiko, kitus skundo reikalavimus praše spresti teismo nuožiura.

11Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 22 – 23) nurode, kad Nekilnojamojo turto registre i žemes sklypa, Isakymo pagrindu iregistruota valstybes nuosavybe patikejimo teise valdoma Vilniaus apskrities viršininko administracijos. Pažymejo, kad Nekilnojamojo turto registre atliktas nekilnojamojo daikto ir daiktiniu teisiu i ji teisinis registravimas yra teisetas ir pagristas, atliktas laikantis tuo metu teisini registravima reglamentavusiu norminiu aktu nustatytos tvarkos, teisetu ir nenugincytu dokumentu pagrindu. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiktas Isakymas atitiko teisini registravima Nekilnojamojo turto registre reglamentuojanciu norminiu aktu keliamus reikalavimus ir buvo tinkamas pagrindas atlikti minetus veiksmus. Visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo ju irašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenugincyti istatymu nustatyta tvarka. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro istatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostata, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas neatsako už pateikiamu dokumentu turinio teisinguma. Už šiu dokumentu pagristuma ir juose nurodomu faktu teisinguma atsako juos suraše ir išdave asmenys arba institucijos. Reikalavimas panaikinti pati teisini registravima Nekilnojamojo turto registre nera savarankiškas ir butinas, nes teismui panaikinus Isakyma, kurio pagrindu iregistruota valstybes nuosavybe patikejimo teise valdoma Vilniaus apskrities viršininko administracijos, vadovaujantis norminiu aktu nustatyta tvarka, Registro tvarkytojui pateikus isiteisejusi teismo sprendima, teisinis registravimas butu panaikinamas be atskiro reikalavimo.

12Atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija su skundu nesutiko ir praše atmesti kaip nepagrista.

13Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 27-29) nurode, kad Traku rajono savivaldybe, kurios nuosavybes teises igyvendina Traku rajono savivaldybes taryba, nuosavybes teisemis valdo administracini pastata, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), Trakuose, skirta Traku rajono savivaldybes administracijai. Potvarkiu buvo nustatytos naudojamo valstybinio žemes sklypo, ( - ), Trakuose, ribos ir 7 680 kv. m plotas. Isakymu buvo nustatyti valstybinio žemes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, ribos, plotas 7 680 kv. m bei specialiosios naudojimo salygos. Traku rajono komisijos del žemes valdymo nuosavybes teisemis fakta irodantiems papildomiems dokumentams nagrineti 2003 m. rugpjucio 5 d. aktu pripažinta, kad ( - ) gatveje, Trakuose, R. Z. turejo 0,2730 ha žemes. Komisijos akte nera nurodyta, kurioje tiksliai ( - ) gatves vietoje buvo priklauses nuosavybes teisemis R. Z. sklypas. Pareiškejo senelis žemes sklype ( - ), Trakuose, žemes nuosavybes neturejo. Iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Traku rajono žemetvarkos skyriaus 2004 m. gegužes 4 d. surašyto sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises, vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo akto matyti, kad remiantis paties pareiškejo ir liudininku parodymais, priklauses R. Z. sklypas užeme dali jau suformuoto ( - ), žemes sklypo iki savivaldybes administracijos pastato ir net dali po savivaldybes administracijos pastatu. Atkreipe demesi, kad 2004 m. gegužes 4 d. sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises, vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo aktas parengtas praejus metams po valstybinio žemes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, suformavimo ir iteisinimo. Akte nurodyti duomenys yra subjektyvi pareiškejo ir liudytoju nuomone. Teritorija, kurioje yra valstybines žemes sklypas ( - ). Traku m. (U18), yra Traku miesto senamiestyje. Traku miesto senamiestis yra nekilnojamojo kulturos vertybe ir Traku istorinio nacionalinio parko urbanistinis draustinis. Traku miesto senamiesciui galioja specialieji planai: Traku istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912; Senamiescio regeneravimo projektas; Sklypu išplanavimo projektas, reg. Nr. 010792000004, patvirtintas Traku rajono valdybos 1993 m. lapkricio 22 d. potvarkiu Nr. 395v; Traku senamiescio regeneravimo projektas (Reg. Nr. 010793000005). Traku senamiescio sklypu išplanavimo projekte saugomuose esamuose istoriniuose sklypuose veliau susiformavusiu valdu ribos, sutartiniuose ženkluose parodomos kaip siulomos perspektyvoje atstatyti istorines sklypo ribas. Valstybines žemes sklypas ( - ), Trakuose, yra suformuotas istorinio žemes sklypo ribose. Traku senamiescio sklypu išplanavimo projekto pagrindiniame brežinyje istorinio sklypo ribose, kuriame yra dabar suformuotas ir iteisintas ( - ), Trakai (U18), žemes sklypas, nera sklypo pavaizduoto 2004 m. gegužes 4 d. surašytame akte, kurio ribos turi buti (ar gali buti) atstatomos. R. Z. namu valdos, inventorizuotos 1948 m. birželio 17 d., plano su 1995 m. AB „Paminklu restauravimo institutas“ parengtu „XV-XX a. architekturos ir urbanistikos paminklas. Traku senamiestis. Senamiescio regeneravimo projektas“ istorinio atraminio plano ( - ) gatves, Trakuose, brežiniu palyginimas rodo, kad R. Z. priklausiusi namu valda buvo dabartinio kino teatro, esancio ( - ), Trakuose, vietoje. Namu valdos dydis pagal inventorine byla sudare 523 kv. m Traku rajono savivaldybes administracijos žiniomis, pareiškejas eile kartu rašydamas prašymus Vilniaus apskrities viršininko administracijos Traku rajono žemetvarkos skyriui del nuosavybes teisu atkurimo i jo senelio tureta žeme mini, kad butent jo seneliui priklausiusi žeme buvo esamo kino teatro, esancio ( - ), Trakuose, vietoje ir praše atkurti nuosavybes teises i 523 kv. m ploto žemes sklypa. Vykdant Vilniaus apygardos administracinis teismo 2005 m. gruodžio 19 d. sprendima, Traku rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 16 d. isakymu žemes sklype, esanciame ( - ), Trakuose, laisvame žemes plote nuo kino teatro pastatu, suformavo 891 kv. m ploto žemes sklypa, skirta nuosavybes teisems i išlikusi nekilnojamaji turta atkurti, t. y. i R. Z. tureta žeme. Nuosavybes teises i nurodyta žemes plota pareiškejui atkurtos. Tvirtino, kad jeigu teismas nustatytu, jog pareiškejo senelis turejo žemes, esancios ( - ), Trakuose, tai praše teismo atsižvelgti i Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo (toliau – ir Atkurimo istatymas) nuostatas. Pastebejo, kad Nacionaline žemes taryba prie Žemes ukio ministerijos 2009 m. gegužes 27 d. rašte nurode, kad ji, patikrinusi žemes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, suformavimo pagristuma, nenustate, kad Traku rajono savivaldybes administracija ar Vilniaus apskrities viršininko administracija butu padariusi kokius nors pažeidimus.

14Atsakovas Traku rajono savivaldybes meras su skundu nesutiko ir praše atmesti kaip nepagrista.

15Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 69 – 71) nurode iš esmes tuos pacius argumentus kaip ir atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija atsiliepime i pareiškejo skunda.

16Treciasis suinteresuotas asmuo Traku rajono savivaldybes taryba su skundu nesutiko ir praše atmesti kaip nepagrista.

17Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 152-155) nurode iš esmes tuos pacius argumentus kaip ir atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija atsiliepime i pareiškejo skunda.

18II.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 14 d. sprendimu pareiškejo M. Z. skunda patenkino iš dalies. Panaikino Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegužes 9 d. potvarki Nr. P1-148 ,,Del žemes sklypo ( - ), Traku mieste, suteikimo naudotis Traku rajono savivaldybes tarybai“, ipareigojo Traku rajono savivaldybes administracija suformuoti žemes sklypa, nustatant M. Z. gražintinos laisvos, Traku rajono savivaldybes administracijos pastatu, esanciu ( - ), Trakuose, neužstatytos, žemes sklypo dalies dydi ir ribas. Kitoje dalyje skundo netenkino. M. Z. naudai iš atsakovu Traku rajono savivaldybes mero bei Traku rajono savivaldybes administracijos priteise 810 Lt teismo išlaidu.

20M. Z. prašymo dali del išlaidu už apeliacinio skundo parengima Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui administracineje byloje Nr. I-2381-95/2009 perdave nagrineti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

21Teismas nustate, kad M. Z. 1991 m. lapkricio 8 d. padave prašyma Traku rajono merijai atkurti nuosavybes teises i jo senelio R. Z. tureta žeme Trakuose, ( - ) (dabartinis Nr. 35).

22Lietuvos centrinis valstybes archyvas 1994 m. liepos 12 d. išdave archyvo pažymejima Nr. 83-7, kuriame nurodyta, kad Vilniaus – Traku seniunijos archyviniame fonde, Vilniaus –Traku apskrities Traku miesto žemes sklypu savininku 1923 m. sarašo skiltyse ,,Gatviu ir sklypu pavadinimai“, ,,Namu ir nekilnojamojo turto Nr.“, ,,Ukininkaujancio asmens pavarde“, ,,Jeigu ukininkaujantis asmuo nera savininkas, nurodyti savininko pavarde“, ,,Bendras sklypo plotas, kuriame asmuo ukininkauja, sieksniu“, atitinkamai irašyta: ,,V. V. gatve“ ,,38“, ,,Z. R. Ip.“, ,, Z. R.. Ip.“, ,,500“, skiltyje ,,Pastabos“ parašyta ,,9“ (gatves pavadinimas, vardas – taip dokumente, tevo vardas, gimimo metai nenurodyti). Pagrindas. F.55, ap.9, b.30.

23VAVA Traku rajono žemetvarkos skyrius 2002 m. rugsejo 27 d. raštu Nr. 1331 papraše Traku rajono mero pateikti informacija kartografineje medžiagoje apie laisva (neužstatyta) žeme, kuri nepriskirta valstybes išperkamai: Traku m. Jeigu miesto teritorijos detalieji planai nepatvirtinti arba ju nera, papraše pateikti informacija apie nesuplanuotu miestu teritorijas, o 2002 m. spalio 4 d. raštu Nr. 1358 Traku rajono mero papraše pateikti informacija apie visa turima žeme, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusia miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, kartografine medžiaga, kurioje butu pažymetos savininku iki nacionalizacijos turetu žemes sklypu ribos.

24Traku rajono meras 2003 m. gegužes 9 d. potvarkiu Nr. P1-148 ,,Del žemes sklypo ( - ), Traku mieste, suteikimo naudotis Traku rajono savivaldybes tarybai“ žemes sklypa ( - ), Traku mieste suteike naudotis Tarybai ir nustate naudojamo valstybinio žemes sklypo, ( - ), Trakuose, ribas ir 7680 kv.m plota: iš jo – 7580 kv.m naudojama Tarybos, 100 kv.m naudojama AB ,,Lietuvos energija“ bei specialiasias žemes naudojimo salygas.

25Traku rajono savivaldybes meras 2003 m. birželio 18 d. raštu Nr. MP3-389 pateike VAVA Traku rajono žemetvarkos skyriui informacija apie laisva (neužstatyta) žeme Traku mieste, o VAVA Traku rajono žemetvarkos skyrius 2003 m. liepos 2 d. raštu Nr. 1134 praneše M. Z., kad iš 2003 m. birželio 18 d. raštu Nr. MP3-389 Mero pateiktos informacijos apie laisva (neužstatyta) žeme Traku mieste (planu) matyti, kad sklypo dalis patenka i laisva (neužstatyta) žeme. Norint tiksliai nustatyti norima susigražinti žemes sklypa, institucija pasiule atlikti šio sklypo vietos ribu nustatymo ir apžiurejima.

26Traku rajono (miesto) komisija 2003 m. rugpjucio 5 d. nustate, kad esamu dokumentu (t.y. Lietuvos valstybes archyvo 1923 m. Traku m. žemes savininku sarašo (F.55 ap 9, b.30), vietos apžiurejimo akto) pakanka R. Z. ipediniui nuosavybes teisems i žeme, tureta 0,2730 ha Vilniaus apskrityje, Traku valsciuje, Traku mieste, ( - ) g., atkurti, o VAVA Traku rajono žemetvarkos skyrius 2003 m. spalio 28 d. parenge pažyma Nr. 03-17, kad M. Z. turi nuosavybes teise i 0,2730 ha žemes Vilniaus apskr. Traku r. Traku m., iki nacionalizacijos nuosavybes teisemis valdyta R. Z..

27VAVA Traku rajono žemetvarkos skyrius 2003 m. rugsejo 16 d. raštu Nr. 1747 praneše pareiškejui, kad Traku rajono savivaldybes Architekturos skyrius 2003 m. birželio 18 d. pateike Traku miesto laisvu neužstatytu plotu schema. M. Z. su liudininkais dalyvavo nustatant buvusio savininko R. Z. žemes sklypo ribas vietoje ( - ), Traku mieste. Pagal sklypo kartografavimo medžiaga dalis M. Z. žemes sklypo užstatytas (pastatytas kino teatras, priklausantis Traku rajono savivaldybei). Žemes sklypas, esantis ( - ), Traku mieste, pagal pateikta Traku miesto laisvu neužstatytu plotu schema nera priskirtas prie laisvu, todel institucija i ji negali atkurti nuosavybes teises natura.

28Traku rajono meras 2003 m. lapkricio 11 d. raštu Nr. MP3-736 praneše VAVA Traku rajono žemetvarkos skyriui, kad pagal pateikta ribu plana buvusiam savininkui R. Z. priklauses žemes sklypas yra užstatytas, nagrinejama teritorija yra valstybes išperkama žeme.

29Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakymu Nr. 61114-79 pavede Traku rajono žemetvarkos skyriui nustatyta tvarka iregistruoti valstybines žemes sklypa, esanti ( - ), Traku mieste, Nekilnojamojo turto registre. Žemes sklypas Nekilnojamojo turto registre iregistruotas 2003 m. gruodžio 10 d. Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. vasario 2 d. isakymu Nr. 23-483-79 „Del Vilniaus apskrities viršininko 2003-11-24 isakymo Nr. 6114-79 patikslinimo“ papilde Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 4 punktu – nustate servituta: leisti kitiems asmenims naudotis keliu – 1 900 kv. m.

30Traku rajono žemetvarkos skyriaus specialistas, M. Z. ir liudininkai, 2004 m. gegužes 4 d. vietoje apžiureje M. Z. nurodyta žemes sklypa, i kuri jis pageidauja atkurti nuosavybes teises, Traku mieste, Traku rajone, 2004 m. gegužes 4 d. suraše sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo akta.

31VAVA Traku rajono žemetvarkos skyrius 2004 m. gegužes 5 d. raštu Nr. 982, vadovaudamasis 2004 m. gegužes 4 d. vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo aktu, Traku rajono savivaldybes administracijos direktoriaus papraše nustatyti, ar žeme nera priskirta valstybes išperkamai ir yra gražintina, esant tokiai galimybei – suformuoti žemes sklypo ribas, per menesi organizuoti žemes sklypo kadastrinius matavimus ir parengti žemes sklypo plana.

32Traku rajono savivaldybes administracijos direktorius 2004 m. liepos 12 d. raštu Nr. AP3-889 atsake Žemetvarkos skyriui, kad, rengiant detaluji plana, numatoma spresti žemes sklypu, ivardytu Traku senamiescio sklypu išplanavimo projekte (reg. Nr.010792000004) ,,E“ – atkuriamas sunaikintas istorinis užstatymas. Tai išnykusios valdos, kurias siuloma atstatyti...“ klausima. Apie galimybe atkurti nuosavybes teises i buvusio savininko R. Z. tureta žeme Traku mieste nurode, kad informuos papildomai.

33Iš nagrinejamoje administracineje byloje esancio Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegužes 9 d. potvarkio Nr. P1-148 priedo matyti, jog iš viso žemes sklypo ploto (0,7680 ha) 0,3924 užima inžineriniai statiniai (iš jo vandentiekis užima 0,1046 ha, kanalizacija – 0,1213 ha, centrinio šilumos tiekimo tinklai – 0,2423 ha, dujotiekis – 0,0588 ha, ryšiu tinklai – 0,0654, elektros tinklai – 0,0769 ha).

34UAB ,,Geonetas“, VAAT nagrinejant administracine byla Nr. I-583-142/09, pateike teismui 2008m. spalio men. parengta 2730 kv.m. žemes sklypo plana pagal žemetvarkos sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises vietos apžiurejimo akta, M. Z. ir liudininku vietoveje parodytas sklypo ribas, pagal 2004 m. gegužes 4 d. plana. Šiame plane yra pavaizduotos tokiu žemes sklypu plotai ir ribos: buvusio savininko R. Z. iki nacionalizacijos tureto žemes sklypo (2730 kv.m ploto) ribos (pagal 2004 m. gegužes 4 d. kartografija); savivaldybes administraciniam pastatui ( - ), Trakuose, suteikto žemes sklypo (kad. Nr. ( - )) ribos; gražintinas natura žemes sklypas, tuo metu patekes i kino teatrui priskirta teritorija (apie 890 kv.m); galimas gražinti natura 526 kv.m ploto žemes sklypas, patenkantis i administraciniam pastatui ( - ), Trakuose, suteikta žemes sklypa. (adm. byla Nr. I-583-142/09, b.l.27). Prašomi gražinti natura du sklypai (890 kv.m ir 526 kv.m) turi bendra kraštine.

35VAAT 2009 m. sausio 29 d. sprendimu adm. byloje Nr. I-89-331/2009 ipareigojo VAVA ir Traku rajono savivaldybes administracija Žemes sklypo ribu paženklinimo–parodymo akto Nr. 97, sudaryto 2007 m. gruodžio 3 d., bei Žemes sklypo plano – sklypo plotas 891 kv.m, sudaryto 2007 m. gruodžio 3 d., pagrindu gražinti pareiškejui sklypa natura (adm. byla Nr. I-89-331/2009, 2t., b.l.81-87). Vykdydamas VAAT 2009 m. sausio 29 d. sprendima, Vilniaus apskrities viršininkas 2009 m. balandžio 24 d. prieme sprendima Nr. 2.7-79401-534 atkurti M. Z. nuosavybes teises i 0,0891 ha kitos paskirties žemes sklypa pagal jo prašyma atkurti nuosavybes teises i R. Z. iki nacionalizacijos valdyta 0,2730 ha žemes sklypa Traku mieste, Traku rajone, Vilniaus apskrityje.

36Traku rajono savivaldybes administracija 2009 m. kovo 12 d. raštu Nr. AP3-719 praneše M. Z., kad nera pagrindo išformuoti žemes sklypa adresu ( - ), Trakai, unikalus Nr. ( - ), kuriame yra Traku rajono savivaldybes administracijos pastatas. Jeigu bus teismo sprendimas, Traku rajono savivaldybes administracija vykdys teismo sprendima.

37M. Z. 2009 m. balandžio 10 d. kreipesi i Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) del nuosavybes teisiu i buvusio savininko R. Z. tureta žeme Traku mieste atkurimo. Tarnyba, išnagrinejusi jo prašyma, atsake 2009 m. gegužes 27 d. raštu Nr. 3B-(7.5)-Z-280-498, kad pagal galiojancius teises aktus, reglamentuojancius nuosavybes teisiu atkurima, kai kuriu dokumentu, kuriais remiantis priimamas sprendimas del nuosavybes teisiu atkurimo, parengimas priklauso kitu instituciju, o ne sprendima priimancios institucijos kompetencijai. Traku rajono žemetvarkos skyrius 2002 m. rugsejo 27 d. raštu Nr. 1331 kreipesi i Traku rajono mera, prašydamas pateikti informacija kartografineje medžiagoje apie laisva (neužstatyta) žeme Traku, Lentvario, Rudiškiu miestuose, kuri nepriskirta valstybes išperkamai. Traku rajono savivaldybes meras 2003 m. birželio 18 d. raštu Nr. MP3-389 pateike Traku rajono žemetvarkos skyriui informacija apie laisva (neužstatyta) žeme Traku mieste, iš kurios nustatyta, kad nera išlikusi planine buvusio savininko R. Z. tureto žemes sklypo Traku mieste medžiaga. Traku rajono žemetvarkos skyrius organizavo žemes sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises, vietos apžiurejima ir ribu nustatyma, dalyvaujant pareiškejui ir liudininkams. Šio apžiurejimo metu sudarytas buvusio savininko R. Z. tureto žemes sklypo Traku mieste planas, iš kurio matyti, kad i ši plota patenka kino teatro pastatas bei dalis Traku rajono savivaldybes administracijos pastato, priklausantys Traku rajono savivaldybei. Traku rajono savivaldybes mero pateiktoje medžiagoje teritorija, i kuria patenka buvusio savininko R. Z. turetas žemes sklypas, nepažymeta kaip laisva (neužstatyta žeme, taciau nenurodyta, kokiai valstybes išperkamai žemei pagal Atkurimo istatymo 12 straipsnio 3 punkta ši žeme priskirta. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenu banko duomenimis prie Administracijos pastato ( - ) yra suformuotas ir registre iregistruotas sklypas <...>.

38Teismas, analizuodamas Atkurimo istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, pažymejo, kad Traku rajono savivaldybes meras, atsakydamas i VAVA Traku rajono žemetvarkos skyriaus paklausima, 2003 m. lapkricio 11 d. raštu Nr. MP3-736 praneše, kad pagal pateikta ribu plana buvusiam savininkui R. Z. priklauses žemes sklypas yra užstatytas, nagrinejama teritorija yra valstybes išperkama žeme. Pagal Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkta (2002 m. balandžio 2 d. istatymu Nr. IX-832 ) žeme iš šio istatymo 2 straipsnyje nurodytu pilieciu išperkama valstybes ir už ja atlyginama pagal šio istatymo 16 straipsni, jeigu ji iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir inter alia pagal istatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar irenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingu žemes sklypu. Teismas, atsižvelges i tai, kad ginco žemes sklypas Traku rajono savivaldybes tarybai yra suteiktas mero potvarkiu, jo detalusis planas, kaip reikalauja Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas, nepatvirtintas, padare išvada, kad šio žemes sklypo nera pagrindo laikyti valstybes išperkamu.

39Teismas nurode, kad pareiškejas iš esmes pretenduoja susigražinti natura apie 5 arus žemes, suformuotus UAB ,,Geonetas“ Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinejant administracine byla Nr. I-583-142/09 pateiktame teismui jo 2008 m. spalio men. parengtame plane. Pareiškejas teigia, kad, sudarant ši plana, specialistas isitikino, jog šiame bendro žemes sklypo fragmente nera nutiesta jokiu inžineriniu tinklu, taciau atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija teismui irodymu, kurioje žemes sklypo dalyje yra komunikaciju, daranciu žemes gražinima natura negalima, nepateike.

40Teismas padare išvada, jog nera kliuciu revizuoti valstybinio žemes sklypo, suteikto eksploatuoti pastatams, nelaikytino valstybes išperkamu, dydžio (ABTI 89 str.1d. 3 p.).

41Teismas nurode, kad Traku rajono savivaldybes meras skundžiamu 2003 m. gegužes 9 d. potvarkiu Nr. P1-148 žemes sklypa ( - ), Traku mieste suteike naudotis Traku rajono savivaldybes tarybai ir nustate naudojamo valstybinio žemes sklypo, ( - ), Trakuose, ribas ir 7680 kv.m plota: iš jo - 7580 kv.m naudojama Traku rajono savivaldybes tarybos, 100 kv.m naudojama AB ,,Lietuvos energija“ bei specialiasias žemes naudojimo salygas. Teismas padare išvada, kad Traku rajono savivaldybes tarybai suteiktas valstybines žemes sklypas; valstybines žemes sklypa Traku rajono savivaldybes tarybai naudotis suteike Meras; sklypas suteiktas naudotis neterminuotai.

42Teismas, analizuodamas 1994 m. balandžio 26 d. Žemes istatymo Nr. I-446 (aktuali redakcija nuo 2002 m. spalio 15 d. iki 2004 m. sausio 26 d.) 6 straipsni, 21 straipsnio 3 dali, 22, 23 straipsnius, Vyriausybes 1995 m. lapkricio 13 d. nutarimu Nr. 1428 patvirtintos Valstybines žemes suteikimo naudotis tvarkos (akto redakcija galiojusi nuo 1995 m. lapkricio 18 d. iki 2005 m. spalio 23 d.) 1.1 ir 1.2 punktu nuostatas, padare išvada, kad skundžiama potvarki prieme neigaliotas tai daryti asmuo (ABTI 89 str. 1 d. 2 p.), kadangi skundžiamu potvarkiu Traku rajono savivaldybes meras žemes sklypa tarybai suteike naudotis neterminuotai.

43Teismas, išanalizaves Vyriausybes 1997 m. rugsejo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo igyvendinimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 106 punkta (2002 m. rugsejo 19 d. nutarimo Nr. 1475 redakcija) ir ivertine tai, del ko jau pasisake šiame teismo sprendime, padare išvada, kad Traku rajono savivaldybes administracija ipareigotina suformuoti žemes sklypa, nustatant M. Z. gražintinos laisvos, Traku rajono savivaldybes administracijos pastatu neužstatytos, žemes sklypo dalies dydi ir ribas, inter alia ivertinus UAB ,,Geonetas“ 2008 m. spalio men. parengta žemes sklypo plana, pagal kuri yra galimybe suformuoti apie 5 aru dydžio žemes sklypa.

44Del pareiškejo reikalavimu panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 bei 2004 m. vasario 2 d. isakyma Nr. 23 483-79; panaikinti sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), Trakai, registro irašas Nr. ( - ), iregistravima nekilnojamojo turto registre; ipareigoti VAVA ir Traku rajono savivaldybes administracija nedelsiant gražinti jam natura visa likusia neužstatyta žemes sklypo dali teismas padare išvada, kad jie yra pertekliniai bei priešlaikiniai, nes, viena vertus, cituoti teises aktai numato nuoseklia sprendimu priemimo seka, antra, isiteisejus teismo sprendimui del žemes sklypo suformavimo ir toki žemes sklypa suformavus, tiketina, kad prašomi veiksmai bus atlikti, todel laikytina, kad tarp šaliu del šiu aktu panaikinimo bei veiksmu atlikimo nera kiles gincas ABTI 5 straipsnio 1 dalies prasme; trecia, tiketina, kad aktus (Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 bei 2004 m. vasario 2 d. isakyma Nr. 23 483-79; sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), Trakai, registro irašas Nr. ( - ), iregistravima nekilnojamojo turto registre) teks koreguoti ne pilna apimtimi, o tik nedidele dalimi.

45Teismas, vadovaudamasis susiklosciusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (pvz. 2007 m. kovo 8 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS8–83/2007, 2007 m. vasario 15 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS14–1/2007, 2006 m. vasario 9 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS11–53/2006 ir kt.), M. Z. prašyma dalyje del išlaidu už apeliacinio skundo parengima Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui administracineje byloje Nr. I-2381-95/2009 perdave nagrineti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintu Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio 7, 8.2, 8.18 ir 9 punktais, Vyriausybes 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Del minimaliojo darbo užmokescio didinimo“ ir remdamasi 2009 m. liepos 14 d. atstovavimo sutartimi (t. I, b.l. 85b), teismo posedžio protokolu (t. I, b.l. 86-87) ir ivertines tai, kad iš teismui pareikštu keturiu reikalavimu yra patenkinti du, prašyma del teismo išlaidu patenkino iš dalies, iš atsakovo Traku rajono savivaldybes administracijos priteise puse iš pagristomis išlaidomis pripažintos sumos – 810 Lt (1500 Lt + 120 Lt : 2).

47III.

48Atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendima.

49Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 53-56) grindžiamas šiais argumentais:

501. Traku rajono komisijos del žemes valdymo nuosavybes teisemis fakta irodantiems papildomiems dokumentams nagrineti 2003 m. rugpjucio 5 d. aktu pripažinta, kad ( - ) gatveje, Trakuose, R. Z. turejo 0,2730 ha žemes. Taciau Komisijos akte nera nurodyta, kurioje tiksliai ( - ) gatves vietoje buvo priklauses nuosavybes teisemis R. Z. sklypas.

512. Iš VAVA Traku rajono žemetvarkos skyriaus 2004 m. gegužes 4 d. akto matyti, kad remiantis paties pareiškejo ir liudininku parodymais, priklauses R. Z. sklypas užeme dali jau suformuoto ( - ), žemes sklypo iki savivaldybes administracijos pastato ir net dali po savivaldybes administracijos pastatu. 2004 m. gegužes 4 d. aktas parengtas praejus metams po valstybinio žemes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, suformavimo ir iteisinimo.

523. Teritorija, kurioje yra valstybines žemes sklypas ( - ), Traku m. (U 18), yra Traku miesto senamiestyje. Traku miesto senamiestis yra nekilnojamojo kulturos vertybe ir Traku istorinio nacionalinio parko urbanistinis draustinis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomu teritoriju istatymo 5 straipsnio 1 dalimi ir 31 straipsnio 6 dalimi Traku miesto senamiesciui galioja tokie specialieji planai: Traku istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 (Žin., 1993, Nr. 68-1287), XV-XX a. architekturos ir urbanistikos paminklas. Traku senamiestis; Sklypu išplanavimo projektas, reg. Nr. 010792000004, patvirtintas Traku rajono valdybos 1993 m. lapkricio 22 d. potvarkiu Nr. 395v; Traku senamiescio regeneravimo projektas (Reg. Nr. 010793000005).

534. Valstybines žemes sklypas ( - ), Trakuose, yra suformuotas istorinio žemes sklypo ribose. Traku senamiescio sklypu išplanavimo projekto pagrindiniame brežinyje istorinio sklypo ribose, kuriame yra dabar suformuotas ir iteisintas ( - ), Trakai (U18), žemes sklypas, nera sklypo, pavaizduoto 2004 m. gegužes 4 d. surašytame akte, kuriuo ribos turi buti (ar gali buti) atkuriamos.

544. R. Z. namu valdos, inventorizuotos 1948 m. birželio 17 d., plano palyginimas su 1995 metais AB „Paminklu restauravimo institutas“ parengtu „XV-XX a. architekturos ir urbanistikos paminklas. Traku senamiestis. Senamiescio regeneravimo projektas“ istorinio atraminio plano ( - ) gatves, Trakai, brežiniu, rodo, kad R. Z. priklausiusi namu valda buvo dabartinio kino teatro ( - ), Trakai, vietoje. R. Z. namu valdos dydis pagal inventorine byla sudare 523 kv. m ir jokios valdos žemes sklype, esanciame ( - ) nebuvo.

555. M. Z., rašydamas prašymus VAVA Traku rajono žemetvarkos skyriui del nuosavybes teisu atkurimo i jo senelio tureta žeme, nurode, kad butent jo seneliui priklausiusi žeme buvo esamo kino teatro ( - ), Trakai, vietoje ir praše atkurti nuosavybes teises i 523 kv. m ploto žemes sklypa. Su analogišku prašymu 2000 m. liepos 17 M. Z. kreipesi i Traku rajono savivaldybes mera.

566. Vykdant Vilniaus apygardos administracinis teismo 2005 m. gruodžio 19 d. sprendima Traku rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 16 d. isakymu Nr. P2-337 žemes sklype ( - ), Trakuose, laisvame žemes plote nuo kino teatro pastatu, suformuotas 891 kv.m. ploto žemes sklypas, skirtas nuosavybes teisems i išlikusi nekilnojamaji turta atkurti, t. y. i R. Z. tureta žeme. Nuosavybes teises i nurodyta žemes plota pareiškejui yra gražintos.

577. Nepagrista teismo išvada, kad žemes sklypui ( - ), Trakuose, suformuoti turejo buti rengtas detalusis planas. Nustatant naudojamo valstybinio žemes sklypo, ( - ), Trakuose, ribas ir 7680 kv. m plota, jokiu duomenu apie šioje vieta tureta R. Z. namu valda savivaldybe neturejo. Pats pretendentas M. Z. tokiu duomenu neturejo ir gražintos žemes buvimo vieta buvo nustatyta tik Vilniaus apskrities viršininko administracijos Traku rajono žemetvarkos skyriui 2004 m. gegužes 4 d. surašius sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises, vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo akta, t. y. jau po sklypo iteisinimo savivaldybes tarybos vardu.

588. Nacionalines žemes tarnybos 2009 m. gegužes 27 d. raštas patvirtina, kad Nacionaline žemes tarnyba, patikrinusi žemes sklypo ( - ), Trakuose, suformavimo pagristuma, nenustate jokiu Traku rajono savivaldybes administracijos nei Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažeidimu.

599. Pareiškejas praleido termina skundui del Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegužes 9 d. potvarkio Nr. P1-148 ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 paduoti ir neprašo ju atnaujinti.

60Teiseju kolegija k o n s t a t u o j a:

61IV.

62Apeliacinis skundas atmestinas.

63Byloje gincas kilo del nuosavybes teisiu atkurimo, konkreciai, del teises aktuose nustatytos pareigos atlikti natura gražintino žemes sklypo formavimo darbus.

64Šioje byloje susiklosciusius teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymas (toliau –ir Atkurimo istatymas), taip pat 1997 m. rugsejo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 1057 Del Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo igyvendinimo tvarkos ir salygu patvirtinta Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo igyvendinimo tvarka (toliau – ir Tvarka). Atkurimo istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad nuosavybes teises i žeme, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusia miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos, be kita ko, gražinant natura laisva (neužstatyta) žeme turetoje vietoje pilieciui ar pilieciams bendrosios nuosavybes teise, išskyrus žeme, pagal šio istatymo 12 straipsni priskirta valstybes išperkamai žemei, ir žeme, kurios susigražinti turetoje vietoje pilietis nepageidauja. Taip pat nurodyta, kad laisvos (neužstatytos) žemes plotuose gražinamu natura turetoje vietoje žemes sklypu formavima ir ju planu rengima Vyriausybes nustatyta tvarka ir salygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybes administracijos direktorius.

65Del aplinkybes, kad ginco žeme iki 1995 m. birželio 1 d. yra miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, ginco nera. Gincas kiles del to, ar atsakovas pagristai nusprende, kad visa buvusio savininko žeme, esanti žemes sklype ( - ), Trakuose, yra užimta Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto prasme ir pareiškejui tenkanti dalis negali buti gražinta natura.

66Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad žeme iš Atkurimo istatymo 2 straipsnyje nurodytu pilieciu išperkama valstybes ir už ja atlyginama pagal šio istatymo 16 straipsni, jeigu ji, inter alia, iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal istatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta pastatams, statiniams ar irenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingu žemes sklypu. Pažymetina, kad ginco žemes sklypas Traku rajono savivaldybes tarybai naudotis suteiktas Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegužes 9 d. potvarkiu Nr. 1-148 (t. I, b. l. 36), jo detalusis planas, kaip reikalauja Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas, nepatvirtintas, taigi, mineto žemes sklypo nera pagrindo laikyti valstybes išperkamu. Atsakovas apeliaciniame skunde šios aplinkybes negincijo, jokiu nauju irodymu nepateike.

67Be to, pirmosios instancijos teismas pagristai nurode, kad skundžiama Potvarki prieme neigaliotas tai daryti asmuo. Pažymetina, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995 m. lapkricio 13 d. nutarimu Nr. 1428 patvirtintos Valstybines žemes suteikimo naudotis tvarkos (nuo 1995-11-18 iki 2005-10-23 galiojusio teises akto redakcija) 1.1. punkte nustatyta, kad valstybine žeme suteikiama naudotis istaigoms ir organizacijoms, išlaikomoms iš biudžeto (toliau vadinama – istaigos ir organizacijos); 1.2. punkte nustatyta, kad sprendima suteikti žeme naudotis priima: 1.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybe – kai suteikiamo žemes sklypo plotas yra didesnis kaip 1 hektaro miestuose ir didesnis kaip 10 hektaru kaimo vietoveje; 1.2.2. savivaldybes meras (valdyba) ar kitas valstybines žemes valdytojas – kai žemes sklypas, esantis savivaldos vykdomajai institucijai ar kitam valstybines žemes valdytojui Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu perduotoje valdyti žemeje, suteikiamas naudotis iki 3 metu (be teises statyti kapitalinius pastatus) ir žemes sklypo plotas yra mažesnis kaip 1 hektaro miestuose bei mažesnis kaip 10 hektaru kaimo vietoveje; 1.2.3. apskrities valdytojas – kitais atvejais. Iš bylos medžiagos matyti, jog skundžiamu Potvarkiu Meras žemes sklypa Traku rajono savivaldybes tarybai suteike naudotis neterminuotai (t. I, b. l. 37). Remiantis tuo, laikytina, kad skundžiamas Potvarkis yra neteisetas del to, kad ji prieme nekompetentingas administravimo subjektas (ABTI 89 str. 1 d. 2 p.). Atsižvelgdama i pirmiau minetas aplinkybes ir motyvus teiseju kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisetai ir pagristai konstatavo, jog skundžiamas Potvarkis yra naikintinas. Taigi, pirmos instancijos teismas, nustate faktine aplinkybe, jog žemes sklypas, ( - ), Trakuose, yra laisvas (neužstatytas).

68Byloje yra rašytiniai irodymai, kad pareiškejas 1991 m. kreipesi i Traku miesto mera (Traku rajono valdyba) su prašymu del nuosavybes teisiu atkurimo i senelio R. Z. tureta žeme (adm. byla Nr.I-2358-16/2005, 1 t., b. l. 149). Teiseju kolegija atmeta atsakovo argumentus, kad pareiškejo senelis neturejo žemes adresu ( - ), Trakuose. Lietuvos centrinis valstybes archyvas Traku rajono valdybai pateike 1994 m. liepos 12 d. archyvo pažymejima Nr. 83-Z, kuriame yra duomenys, kad pareiškejo senelis 1923 m. V. V. gatveje 38, Trakuose, turejo žemes (adm. byla Nr. I-2358-16/2005, 1 t., b. l. 144-145, 149). Taip pat šioje byloje yra duomenys, pateikti Traku istorinio nacionalinio parko direkcijos, kad R. Z. turejo žemes sklypus V. V. 38 (dabar ( - ) – Traku rajono savivaldybes pastato teritorijoje) (adm. byla Nr.2358-16/2005, 1 t., b. l. 194). Taip pat atkreiptinas demesys, kad Traku rajono savivaldybes administracija pati yra pripažinusi, jog dalis R. Z. priklausiusio sklypo patenka i sklypa, kuriame yra savivaldybes pastatas (adm. byla Nr.I-89-331/2009, 1 t., b. l. 18).

69Vyriausybes 1997 m. rugsejo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo igyvendinimo tvarkos 106 punkte (2002 m. rugsejo 19 d. nutarimo Nr. 1475 redakcija) nustatyta, kad pilieciu prašymus atkurti nuosavybes teises i žeme, esancia miestuose, nagrineja turto buvimo vietos miesto žemetvarkos skyrius. <...> Apskrities viršininkas sprendima atkurti nuosavybes teises i žeme, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusia miestams nustatytaja tvarka priskirtose teritorijose, natura priima pagal savivaldybiu tarybu patvirtintus žemes sklypu planus. Pilieciu prašymus del nuosavybes teisiu atkurimo i miestuose esancius žeme ir miška nagrineja miestu, rajonu žemetvarkos skyriai, vadovaudamiesi: šios tvarkos 12 punkte nurodytais dokumentais; <...> savivaldybiu tarybu patvirtintais žemes sklypu planais, kai pilieciams gražinama natura laisva (neužstatyta) žeme, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusi miestams nustatytaja tvarka priskirtose teritorijose. Savivaldybe per menesi nuo žemetvarkos skyriaus prašymo pateikimo žemetvarkos skyriui pagal nustatytaja tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius planus pateikia informacija kartografineje medžiagoje apie laisva (neužstatyta) žeme, kuri pagal šio istatymo 12 straipsnio 3 punkta nepriskirta valstybes išperkamai žemei, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas nepatvirtintas arba jo nera, - apie nesuplanuotas miesto teritorijas. Žemetvarkos skyrius, gaves informacija apie laisva (neužstatyta) žeme, per menesi šioje kartografineje medžiagoje pažymi turetu žemes sklypu ribas, remdamasis turima (išlikusia) arba kartografuota planine medžiaga. <....> Jeigu nustatytos turetos žemes sklypo ribos pagal teritorijos detaluji plana sutampa su jau suprojektuotomis žemes sklypo ar žemes sklypu ribomis arba pagal teritorijos detaluji plana suprojektuotas žemes sklypas ar žemes sklypai yra piliecio turetos žemes vietoje, šis žemes sklypas arba žemes sklypai gražinami pilieciui. Jeigu i jau suprojektuota pagal teritorijos detaluji plana žemes sklypa (išskyrus jau suprojektuotus žemes sklypus individualiai statybai) patenka tik dalis turetos žemes, pilieciui arba pilieciams gražinama nustatyta žemes sklypo dalis arba dalys, likusia žemes sklypo dali suteikiant pilieciui nuosavyben neatlygintinai pagal šios tvarkos 37 punkte nustatyta eile arba registruojant ši žemes sklypa bendrosios dalines nuosavybes teise kartu su valstybe. Žemetvarkos skyrius, miesto nesuplanuotu arba jau suprojektuotu pagal teritorijos detaliuosius planus teritoriju kartografineje medžiagoje pažymejes turetu žemes sklypu ribas, per 20 darbo dienu pateikia ja savivaldybes valdybai, išskyrus kartografine medžiaga tos miesto teritorijos, kurioje buvo likusi režiu sistema, pilieciu rašytini susitarima del žemes sklypo daliu, isigyjamu bendrosios dalines nuosavybes teise, o ten kur likusi režiu sistema - kartografuoto kaimo ribas, plota, pilieciams tenkancia proporcingai turetajam žemes plotui žemes dalis, su lydrašciu ir prašo savivaldybes valdybos: suformuoti žemes sklypu ribas, per menesi organizuoti žemes sklypu kadastrinius matavimus (nustatant žemes sklypu ribu posukio taškus ir riboženkliu koordinates valstybineje geodeziniu koordinaciu sistemoje) ir parengti žemes sklypu planus; pasiulyti žemes sklypu specialiasias žemes ir miško naudojimo salygas, numatytas Vyriausybes 1992 m. gegužes 12 d. nutarime Nr. 343 „Del Specialiuju žemes ir miško naudojimo salygu patvirtinimo"; pasiulyti urbanistinius-architekturinius apribojimus ir salygas; nustatyti žemes sklypu pagrindine tiksline žemes naudojimo paskirti, naudojimo buda ir pobudi. Žemes sklypu naudojimo budas ir pobudis

Nustatė

70mi pagal Aplinkos ministerijos patvirtinta saraša; apskaiciuoti žemes sklypu verte, išskyrus namu valdas, kurios yra turetos žemes vietoje; pateikti pasiulyma del žemes servitutu nustatymo. Ne žemes ukio paskirciai (veiklai) gražinamu žemes sklypu verte apskaiciuojama laikantis Nauju valstybines žemes sklypu pardavimo ir nuomos ne žemes ukio paskirciai (veiklai) tvarkos, patvirtintos Vyriausybes 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692. Savivaldybes valdyba parengtus žemes sklypu planus pateikia tvirtinti savivaldybes tarybai. Savivaldybes taryba šiuos žemes sklypu planus tvirtina artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje. Savivaldybes valdyba, ne veliau kaip per 20 darbo dienu savivaldybes tarybai patvirtinus žemes sklypu planus, šiuos planus kartu su kitais dokumentais (duomenimis) pateikia žemetvarkos skyriui. Žemetvarkos skyrius, gaves iš savivaldybes valdybos dokumentus (duomenis): Vyriausybes 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Del žemes ivertinimo tvarkos" nustatyta tvarka apskaiciuoja namu valdos, žemes ukio paskirties žemes sklypu verte; parengia kadastro duomenis, kuriu reikia žemes sklypams iregistruoti Nekilnojamojo turto registre; parengia apskrities viršininko isakymo del žemes servitutu nustatymo ir sprendimo del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme projektus. Gražinant laisva (neužstatyta) žeme natura, kai detaliojo plano nera, sprendime atkurti nuosavybes teises irašoma salyga, kad pilietis, noredamas pletoti veikla šiame žemes sklype, privalo parengti detaluji plana Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo istatymo nustatyta tvarka.

71Byloje yra duomenys, kad Žemetvarkos skyrius, vykdydamas istatymu jam pavestas funkcijas nuosavybes atkurime, 2002-2003 m. keleta kartu kreipesi i Traku rajono savivaldybe, prašydamas pateikti informacija kartografineje medžiagoje apie laisva (neužstatyta) žeme, kuri nepriskirta valstybes išperkamai žemei (adm. byla Nr I-2358-16/2005, b. l. 81-82), taciau atsakyma Traku rajono savivaldybe pateike tik 2003 m. birželio 18 d. raštu Nr. MP3-389, t. y. po skundžiamo Potvarkio priemimo. Pažymetina, kad Traku rajono žemetvarkos skyriaus specialistas, M. Z. ir liudininkai 2004 m. gegužes 4 d. vietoje apžiureje M. Z. nurodyta žemes sklypa, i kuri jis pageidauja atkurti nuosavybes teises, Traku mieste, Traku rajone, 2004 m. gegužes 4 d. suraše sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo akta (1 t., b. l. 47-49). Traku rajono žemetvarkos skyrius 2004 m. gegužes 5 d. raštu Nr. 982, vadovaudamasis 2004 m. gegužes 4 d. vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo aktu, Traku rajono savivaldybes administracijos direktoriaus papraše nustatyti, ar žeme nera priskirta valstybes išperkamai ir yra gražintina, esant tokiai galimybei – suformuoti žemes sklypo ribas, per menesi organizuoti žemes sklypo kadastrinius matavimus ir parengti žemes sklypo plana (adm. byla Nr. I-2358-16/05, 1 t., b. l. 75). Ivertinus tai, kad pirmosios instancijos teismas pagristai panaikino skundžiama Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegužes 9 d. potvarki Nr. P1-148 bei tai, kad dalis žemes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, yra laisva (neužstatyta), pirmosios instancijos teismas pagristai Traku rajono savivaldybes administracija ipareigojo suformuoti žemes sklypa, nustatant M. Z. gražintinos laisvos, Traku rajono savivaldybes administracijos pastatu neužstatytos, žemes sklypo dalies dydi ir ribas, inter alia ivertinus UAB „Geonetas" 2008 m. spalio men. parengta žemes sklypo plana (adm. byla Nr. I-583-142/09, b. l. 27), pagal kuri yra galimybe suformuoti apie 5 aru dydžio žemes sklypa.

72Be to, atkreiptinas demesys, kad atsakovo teiginys, jog pareiškejas praleido termina skundui del Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegužes 9 d. potvarkio Nr. P1-148 ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakymo Nr. 6114-79 paduoti ir neprašo ju atnaujinti, atmetamas kaip nepagristas. Pažymetina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjucio 14 d. nutartyje teiseju kolegija iš dalies patenkino M. Z. atskiraji skunda ir atnaujino termina skundui del 2003 m. gegužes 9 d. Potvarkio paduoti (adm. byla Nr. I-583-142/09, 1 t., b. l. 27). Be to, skunda del Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakymo Nr. 6114-79 pirmosios instancijos teismas 2008 m. liepos 4 d. nutartimi prieme pagristai.

73Apibendrindama išdestytus argumentus teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinejo faktines bylos aplinkybes, prieme pagrista ir teiseta sprendima. Tenkinti atsakovo apeliacini skunda, remiantis apeliacinio skundo argumentais, nera pagrindo. Apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

74Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Traku rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda atmesti.

76Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendima palikti nepakeista.

77Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei,... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinejo administracine byla pagal atsakovo Traku... 4. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 5. I.... 6. Pareiškejas M. Z. kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma,... 7. Pareiškejas skunde (t. I, b. l. 2 – 7) nurode, kad Vilniaus apygardos... 8. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir VAVA)... 9. Atsiliepime i skunda (t. II, b. l. 19 – 20) nurode, kad Vilniaus apskrities... 10. Atsakovas valstybes imones Registru centro Vilniaus filialas su pareiškejo... 11. Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 22 – 23) nurode, kad Nekilnojamojo turto... 12. Atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija su skundu nesutiko ir praše... 13. Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 27-29) nurode, kad Traku rajono savivaldybe,... 14. Atsakovas Traku rajono savivaldybes meras su skundu nesutiko ir praše atmesti... 15. Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 69 – 71) nurode iš esmes tuos pacius... 16. Treciasis suinteresuotas asmuo Traku rajono savivaldybes taryba su skundu... 17. Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 152-155) nurode iš esmes tuos pacius... 18. II.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 14 d. sprendimu... 20. M. Z. prašymo dali del išlaidu už apeliacinio skundo parengima Lietuvos... 21. Teismas nustate, kad M. Z. 1991 m. lapkricio 8 d. padave prašyma Traku rajono... 22. Lietuvos centrinis valstybes archyvas 1994 m. liepos 12 d. išdave archyvo... 23. VAVA Traku rajono žemetvarkos skyrius 2002 m. rugsejo 27 d. raštu Nr. 1331... 24. Traku rajono meras 2003 m. gegužes 9 d. potvarkiu Nr. P1-148 ,,Del žemes... 25. Traku rajono savivaldybes meras 2003 m. birželio 18 d. raštu Nr. MP3-389... 26. Traku rajono (miesto) komisija 2003 m. rugpjucio 5 d. nustate, kad esamu... 27. VAVA Traku rajono žemetvarkos skyrius 2003 m. rugsejo 16 d. raštu Nr. 1747... 28. Traku rajono meras 2003 m. lapkricio 11 d. raštu Nr. MP3-736 praneše VAVA... 29. Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakymu Nr. 61114-79... 30. Traku rajono žemetvarkos skyriaus specialistas, M. Z. ir liudininkai, 2004 m.... 31. VAVA Traku rajono žemetvarkos skyrius 2004 m. gegužes 5 d. raštu Nr. 982,... 32. Traku rajono savivaldybes administracijos direktorius 2004 m. liepos 12 d.... 33. Iš nagrinejamoje administracineje byloje esancio Traku rajono savivaldybes... 34. UAB ,,Geonetas“, VAAT nagrinejant administracine byla Nr. I-583-142/09,... 35. VAAT 2009 m. sausio 29 d. sprendimu adm. byloje Nr.... 36. Traku rajono savivaldybes administracija 2009 m. kovo 12 d. raštu Nr. AP3-719... 37. M. Z. 2009 m. balandžio 10 d. kreipesi i Nacionaline žemes tarnyba prie... 38. Teismas, analizuodamas Atkurimo istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto... 39. Teismas nurode, kad pareiškejas iš esmes pretenduoja susigražinti natura... 40. Teismas padare išvada, jog nera kliuciu revizuoti valstybinio žemes sklypo,... 41. Teismas nurode, kad Traku rajono savivaldybes meras skundžiamu 2003 m.... 42. Teismas, analizuodamas 1994 m. balandžio 26 d. Žemes istatymo Nr. I-446... 43. Teismas, išanalizaves Vyriausybes 1997 m. rugsejo 29 d. nutarimu Nr. 1057... 44. Del pareiškejo reikalavimu panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m.... 45. Teismas, vadovaudamasis susiklosciusia Lietuvos vyriausiojo administracinio... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98... 47. III.... 48. Atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija pateike apeliacini skunda,... 49. Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 53-56) grindžiamas šiais argumentais:... 50. 1. Traku rajono komisijos del žemes valdymo nuosavybes teisemis fakta... 51. 2. Iš VAVA Traku rajono žemetvarkos skyriaus 2004 m. gegužes 4 d. akto... 52. 3. Teritorija, kurioje yra valstybines žemes sklypas ( - ), Traku m. (U... 53. 4. Valstybines žemes sklypas ( - ), Trakuose, yra suformuotas istorinio... 54. 4. R. Z. namu valdos, inventorizuotos 1948 m. birželio 17 d., plano... 55. 5. M. Z., rašydamas prašymus VAVA Traku rajono žemetvarkos skyriui del... 56. 6. Vykdant Vilniaus apygardos administracinis teismo 2005 m. gruodžio 19 d.... 57. 7. Nepagrista teismo išvada, kad žemes sklypui ( - ), Trakuose,... 58. 8. Nacionalines žemes tarnybos 2009 m. gegužes 27 d. raštas patvirtina, kad... 59. 9. Pareiškejas praleido termina skundui del Traku rajono savivaldybes mero... 60. Teiseju kolegija k o n s t a t u o j a:... 61. IV.... 62. Apeliacinis skundas atmestinas.... 63. Byloje gincas kilo del nuosavybes teisiu atkurimo, konkreciai, del teises... 64. Šioje byloje susiklosciusius teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos... 65. Del aplinkybes, kad ginco žeme iki 1995 m. birželio 1 d. yra miestams... 66. Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad žeme iš... 67. Be to, pirmosios instancijos teismas pagristai nurode, kad skundžiama Potvarki... 68. Byloje yra rašytiniai irodymai, kad pareiškejas 1991 m. kreipesi i Traku... 69. Vyriausybes 1997 m. rugsejo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos... 70. mi pagal Aplinkos ministerijos patvirtinta saraša; apskaiciuoti žemes sklypu... 71. Byloje yra duomenys, kad Žemetvarkos skyrius, vykdydamas istatymu jam pavestas... 72. Be to, atkreiptinas demesys, kad atsakovo teiginys, jog pareiškejas praleido... 73. Apibendrindama išdestytus argumentus teiseju kolegija konstatuoja, kad... 74. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu... 75. Traku rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda atmesti.... 76. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendima... 77. Nutartis neskundžiama....