Byla A2.7.-1974-982/2015

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Darius Urbonas, sekretoriaujant Vidai Dambrauskienei, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamo juridinio asmens ( - ) atstovui G. K., dalyvaujant institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą atstovei J. G. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje ( - ), įmonės kodas: ( - ), buveinė ( - ), administracinėn atsakomybėn traukiama pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 53 str.,

Nustatė

2Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėja 2014-04-16 surašė ( - ) (toliau – savininkas) Privalomąjį nurodymą Nr. PN-274-(15.29), kuriuo pareikalavo iš savininko iki 2014-05-14, su tikslu užtikrinti žmonių saugą, atlikti nebaigto statyti viešbučio, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune (toliau - viešbutis) statybvietės apvėrimo remonto darbus (užtaisyti nuo „Statoil“ degalinės pusės ties žemės įduba išlaužtą aptvėrimo apatinę dalį, atstatyti išardytą tinklinę tvorą nuo Spaustuvininkų gatvės pusės), užtaisyti visas viešbučio pirmo aukšto angas, kad nebūtų galima patekti į pastato vidų. Nurodymas ( - ) direktoriui buvo įteiktas pasirašytinai. Atsižvelgiant į ( - ) 2014-05-21 prašymą, skyriaus vedėjas 2014-05-22 sprendimu Nr. RE-186-(15.29) ,,Dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo“ nurodymo terminą pratęsė iki 2014-06-14. Skyrius 2014-06-16, 2014-09-08 atliko patikrinimą viešbutyje (Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. ( - ) FAK-1016), patikrinimų metu užfiksuotas pažeidimas, nustatyta, kad nurodymas neįvykdytas (viešbučio pirmo aukšto langų, durų angos neužtaisytos, nesuremontuotas statybvietės aptvėrimas prie Spaustuvininkų g.).

3Tuo administracinėn atsakomybėn traukiamas juridinis asmuo ( - ) pažeidė Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ 5 priedo ,,Statinio konservavimo tvarkos aprašo“ 5, 8.2 p., Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 26 str. 2 d. ir neįvykdydama statybos priežiūros pareigūnų nurodymo pažeidė LR Statybos įstatymo 53 str. nuostatas.

4Juridinio asmens ( - ) atstovas G. K. į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą jam buvo pranešta, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, todėl byla išnagrinėtina administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 str. 1 d.).

5Administracinio teisės pažeidimo protokole administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovas nurodė, kad įmonė nevykdo veiklos ir neturi lėšų darbams atlikti (b. l. 3). Sunkia finansine padėtimi buvo grindžiamas ir ( - ) 2014 m. gegužės 20 d. prašymas pratęsti privalomo nurodymo vykdymo terminą (b. l. 45).

6( - ) kaltę padarius jam inkriminuojamą administracinį teisės pažeidimą įrodo byloje esantys įrodymai: Kauno apskrities VPK Kauno miesto Centro PK VPS Centro policijos nuovados pranešimas, kuriame nurodoma, kad Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune statomame viešbutyje kilo gaisras, o viešbutis apleistas ir dėl galimų grėsmių siūlo organizuoti aptvėrimo darbus (b. l. 1), administracinio teisės pažeidimo protokolas juridiniam asmeniui (b. l. 2-5), 2014 m. balandžio 10 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. ( - )15.31), kuriame nurodyti patikrinimo vietoje nustatyti faktiniai duomenys: Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaunas (toliau – viešbutis), buvo atliktas patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad viešbučio teritorijos aptvėrimas tvora nėra sandarus, viešbučio langų, durų angos, per kurias galima patekti į viešbučio pirmą aukštą, neužsandarintos, patikrinimo metu darbai nebuvo vykdomi (b. l. 6-7), fotonuotraukos (b. l. 8-43), privalomasis nurodymas 2014-04-16 Nr. PN-274-(15.29), pateiktas ( - ), kuriuo nurodyta, su tikslu užtikrinti žmonių saugą, atlikti nebaigto statyti pastato (viešbučio), esančio Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune, statybvietės aptvėrimo remonto darbus (užtaisyti nuo ,,Statoil“ degalinės pusės, ties įduba išlaužtą aptvėrimo apatinę dalį, atstatyti išardytą tinklinę tvorą nuo Spaustuvininkų gatvės pusės), užtaisyti visas pastato (viešbučio) pirmo aukšto angas, kad nebūtų galima patekti į pastato vidų), privalomojo nurodymo terminas – 2014-05-14 (b. l. 44), ( - ) prašymas dėl privalomojo nurodymo termino pratęsimo (b. l. 45), sprendimas dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo, kuriame nurodyta, kad terminas dėl privalomojo nurodymo pratęstas iki 2014-06-14 (b. l. 46), 2014 m. birželio 18 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. ( - )-(15.31), kuriame nurodyti patikrinimo vietoje nustatyti faktiniai duomenys: kad privalomasis nurodymas neįvykdytas, t. y. statybvietė neaptverta aklinai, į teritoriją galima lengvai patekti, neužtaisytos pastato (viešbučio) pirmo aukšto angos (b. l. 47-48), fotonuotraukos (b. l. 49-29), 2014 m. rugsėjo 10 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-10160-(15.31), kuriame nurodyti patikrinimo vietoje nustatyti faktiniai duomenys: kad atlikus pakartotinį patikrinimą nustatyta, kad privalomasis nurodymas neįvykdytas, t. y. statybvietė neaptverta aklinai, į teritoriją galima lengvai patekti, neužtaisytos pastato (viešbučio) pirmo aukšto angos (b. l. 60-61), fotonuotraukos (b. l. 62-67), nutarimas dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino pratęsimo (b. l. 68-69), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, iš kurio matyti, kad pastatas-viešbutis, unikalus Nr. 4400-0043-8168, nuosavybės teise priklauso ( - ), į. K. ( - ) (b. l. 70-72).

7Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D1-452 patvirtinto 5 priedo t.y. Statinio konservavimo tvarkos aprašo 8.2. punkte nurodoma, kad minimali statinio konservavimo darbų apimtis turi užtikrinti nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją: statybvietės aptvėrimą, įėjimų į statinius laikiną uždarymą, laikinų statybvietės inžinerinių tinklų atjungimą nuo veikiančių inžinerinių tinklų, iškasų užpylimą ar aptvėrimą, šulinių uždengimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų saugos priemonių atlikimą. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 26 str. 2 d. numatyta viešojo administravimo subjektų ir kitų asmenų pareiga, vykdyti statybos priežiūros institucijų privalomuosius nurodymus, tarp jų ir tuos, kurie susiję su reikalavimais pašalinti statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

8Teismo ištirtų įrodymų visuma nustatyta, kad juridinis asmuo ( - ) nevykdė statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų atlikti statybvietės konservavimo darbus, todėl padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 53 str.

9Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, t.y., kad statinys yra Kauno miesto centre, apie jį vyksta intensyvus žmonių judėjimas, o laisvas patekimas į nebaigtą statyti pastatą, sudaro prielaidas nelaimingiems atsitikimams įvykti. ( - ) valstybinę priežiūrą teikiantiems pareigūnams nurodė, kad privalomojo nurodymo neįvykdė dėl sunkios finansinės padėties, tačiau byloje šią aplinkybę patvirtinančių duomenų nėra. Juridinio asmens atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, ( - ) skirtina Statybos įstatymo 53 straipsnio sankcijoje numatyta nuobauda artima vidurkiui.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 53 str., administracinių teisės pažeidimų kodekso 30² str. 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

11( - ), įmonės kodas ( - ), pripažinti padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 53 straipsnyje ir skirti administracinę nuobaudą – 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą.

12Paskirta bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (įmonės kodas 288600210) pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT47 7300 0101 2622 8899, banke ,,Swedbank“, AB (banko kodas 73000), įmokos kodas 6406, mokėjimo paskirtyje nurodant nutarimą priėmusio teismo pavadinimą, nutarimo datą ir numerį.

13Nutarimą vykdyti nukreipti protokolą surašiusiam organui – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

14Nesant galimybės sumokėti baudą iš karto, pažeidėjas turi teisę, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 str. 3 d. nustatyta tvarka, kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

15Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas išsiunčiamas vykdyti antstoliui (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 314 str. 1 d.).

16Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai