Byla AS-143-381-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ prašymą dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Towage & Marine Assistance“, Smit International Overseas B. V., uždarajai akcinei bendrovei ,,Towmar Smit Baltic“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijai, Lietuvos laivų savininkų asociacijai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – atsakovas, Konkurencijos taryba) 2009 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 1S-56 ,,Dėl leidimo UAB ,,Towage & Marine Assistance“ ir Smit International Overseas B. V. vykdyti koncentraciją lygiomis dalimis steigiant UAB ,,Towmar Smit Baltic“. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą ir uždrausti vykdyti koncentracijos veiksmus.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutarties dalimi atmetė pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. birželio 5 d. nutartimi atmetė pareiškėjo atskirąjį skundą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutarties dalį paliko nepakeistą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu patenkino pareiškėjo skundą ir panaikino Konkurencijos tarybos 2009 m. balandžio 16 d. nutarimą

8Nr. 1S-56.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 6 d. nutartimi atmetė trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Towage & Marine Assistance“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Towmar Smit Baltic“ ir Smit International Overseas B. V. apeliacinius skundus, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10II.

11Pareiškėjas 2011 m. sausio 20 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė priteisti jo naudai iš Konkurencijos tarybos 43 124,54 Lt atstovavimo išlaidų.

12Pareiškėjas nurodė, kad bendra išlaidų, pateikiant skundą ir nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, suma sudarė 43 124,54 Lt. Pažymėjo, jog dėl itin sudėtingo ginčo pobūdžio ir nagrinėjamų klausimų, kurie apėmė tiek teisinius, tiek ekonominius ginčo aspektus, ypatumų bendras advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ sudarytos komandos darbo laikas viršijo 100 valandų. Prašė atsižvelgti į ginčo sudėtingumą ir kompleksiškumą.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 17 d. nutartimi iš dalies patenkino pareiškėjo prašymą ir iš atsakovo pareiškėjo naudai priteisė 3 610 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų.

14Teismas, be kita ko, nurodė, kad už 2009 m. gegužės 19 d. atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo atsisakymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones parengimą atlyginimas pareiškėjui nepriteistinas, kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. birželio 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS143-381/2009 šį pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi atskirą procesinę reikšmę ir juo siekiama atskiro procesinio rezultato, pagal kurį turi būti nustatoma pareiškėjo teisė į tokio prašymo parengimo išlaidų atlyginimą. Atsakovas negali būti atsakingas už nepagrįsto pareiškėjo prašymo dėl skundo reikalavimo užtikrinimo parengimą, todėl šio prašymo parengimo išlaidos pareiškėjui iš atsakovo negali būti priteistos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-506/2008).

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 20 d. nutartimi iš dalies patenkino atsakovo atskirąjį skundą. Teismas pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 17 d. nutartį – panaikino nutarties dalį, kuria spręstas klausimas dėl pareiškėjo prašymo dalies priteisti teismo išlaidų, susijusių su atskirojo skundo parengimu, atlyginimą, ir šią pareiškėjo prašymo dalį perdavė spręsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o likusią pareiškėjo prašymo dalį patenkino iš dalies ir pareiškėjui priteisė 3 150 Lt teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

16Teismas, be kita ko, pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama

17nutartimi išsprendė ir klausimą dėl teismo išlaidų, patirtų pareiškėjui paduodant atskirąjį skundą, atlyginimo priteisimo. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

18praktiką (administracinės bylos Nr. AS525-422/2009, Nr. AS8-83/2007, Nr. AS14-1/2007,

19Nr. AS11-53/2006), prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Jei toks prašymas paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui. Pabrėžė, jog nors tiek teisės aktai, tiek teismų praktika teismo išlaidų atlyginimą sieja su ginčo išnagrinėjimu iš esmės, tokia aplinkybė nereiškia, kad teismo išlaidos, patirtos parengiant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, nelaikytinos išlaidomis, patirtomis nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Todėl, atsižvelgiant į nurodytą administracinių teismų praktiką, remiantis teisingumo ir protingumo principais, pirmosios instancijos teismas privalėjo šią pareiškėjo prašymo dalį perduoti nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

20Atsakovas atsiliepimu į prašymą prašo atmesti prašymo dalį dėl atskirojo skundo parengimo išlaidų atlyginimo.

21Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimą buvo atmestas, todėl jis neturi atlyginti išlaidų, susijusių su atskirojo skundo parengimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-506/2008).

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23III.

24Prašymas netenkintinas.

25Pareiškėjas siekia, kad jam būtų atlygintos atstovavimo išlaidos, susijusios su atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutarties dalies parengimu.

26Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

27Šioje byloje sprendimas (baigiamasis teismo aktas dėl ginčo) yra priimtas pareiškėjo naudai (T 3, b. l. 142–151; T 4, b. l. 34–46), todėl jis apskritai turi teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti jam atstovavimo išlaidas. Tačiau, sprendžiant konkrečių atstovavimo išlaidų priteisimo klausimą, svarbu įvertinti ir tai, ar suteikta teisinė pagalba buvo rezultatyvi, t. y. pasiektas norimas tikslas (pvz., patenkintas prašymas, jei prašė patenkinti prašymą, arba nepatenkintas prašymas, jei prašė nepatenkinti, ir kt.). Priešingu atveju būtų nepagrįstai suabsoliutinta laimėjusios bylą proceso šalies teisė gauti išlaidų atlyginimą, pažeidžiant pralaimėjusios

28bylą proceso šalies interesus. Iš esmės tokia pati išvada buvo padaryta ir Lietuvos

29vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartyje administracinėje byloje

30Nr. AS822-506/2008.

31Šiuo atveju pareiškėjo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutarties dalies Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartimi buvo atmestas (T 1, b. l. 135–138) (pareiškėjas siekė, jog jis būtų patenkintas), todėl šio atskirojo skundo parengimo išlaidos pareiškėjui iš atsakovo negali būti priteistos.

32Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad pareiškėjo prašymas dėl atstovavimo išlaidų, susijusių su atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutarties dalies parengimu, atlyginimo negali būti tenkinamas.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ prašymo dėl išlaidų atlyginimo už atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutarties dalies parengimą nepatenkinti.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutarties... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. birželio 5 d. nutartimi... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu... 8. Nr. 1S-56.... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 6 d. nutartimi... 10. II.... 11. Pareiškėjas 2011 m. sausio 20 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 12. Pareiškėjas nurodė, kad bendra išlaidų, pateikiant skundą ir nagrinėjant... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 17 d. nutartimi iš... 14. Teismas, be kita ko, nurodė, kad už 2009 m. gegužės 19 d. atskirojo skundo... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 20 d. nutartimi... 16. Teismas, be kita ko, pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama... 17. nutartimi išsprendė ir klausimą dėl teismo išlaidų, patirtų... 18. praktiką (administracinės bylos Nr. AS525-422/2009, Nr. AS8-83/2007, Nr.... 19. Nr. AS11-53/2006), prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą... 20. Atsakovas atsiliepimu į prašymą prašo atmesti prašymo dalį dėl atskirojo... 21. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo... 22. Teisėjų kolegija... 23. III.... 24. Prašymas netenkintinas.... 25. Pareiškėjas siekia, kad jam būtų atlygintos atstovavimo išlaidos,... 26. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad... 27. Šioje byloje sprendimas (baigiamasis teismo aktas dėl ginčo) yra priimtas... 28. bylą proceso šalies interesus. Iš esmės tokia pati išvada buvo padaryta ir... 29. vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartyje... 30. Nr. AS822-506/2008.... 31. Šiuo atveju pareiškėjo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos... 32. Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad pareiškėjo prašymas dėl... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 34. Pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“... 35. Nutartis neskundžiama....