Byla I-21-480/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Rimdeikaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algio Markevičiaus, Jolantos Medvedevienės, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjui R. R. , jo atstovui advokatui Vytautui Antanui Vilučiui; atsakovo Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų atstovams Artūrui Janušauskui ir Silvestrui Vainiui, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. R. patikslintą skundą atsakovams Pravieniškių 3-iesiems pataisos namams ir Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos dėl nuobaudos, sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

3Pareiškėjas patikslintu skundu (b. l. 69-70) prašė: 1) panaikinti Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 38-369, kuriuo jam paskirta nuobauda – papeikimas; 2) panaikinti Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. 51-77; 3) panaikinti Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos 2009 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr. 2S-2207.

4Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, jog nuobauda buvo paskirta už tai, jog 2009 m. liepos 4 d. apie 11 val. 15 min., užėjęs į gyvenamąją patalpą, prižiūrėtojas G. J. rado jį miegantį. Nurodė, kad jis nemiegojo, o pusiau sėdintis, atsirėmęs į lovos atlošą, žiūrėjo televizorių. Prižiūrėtojas E. J. į gyvenamąją patalpą buvo užėjęs vienas. Aplinkybę, kad nemiegojo gali paliudyti ir kiti nuteistieji, kurie buvo toje patalpoje. Sėdėjimo padėtis buvo gulsčia, todėl pareigūnas galėjo pagalvoti, jog jis miega. Nurodytu metu nemiegojo, nes iki pat prižiūrėtojo užėjimo į patalpą su kitu nuteistuoju V. A. žiūrėjo televizorių ir aptarinėjo rodomo filmo siužetą. Pareigūnas parašė jo atžvilgiu tarnybinį pranešimą vien dėl jaučiamos antipatijos. Nei Europos Sąjungos, nei LR įstatymai ar kiti teisės aktai nenumato žmogaus teisės ir laisvės dėl miego ar gulėjimo suvaržymų. Prižiūrėtojo G. J. veiksmai yra neteisėti, nes pareigūnai po gyvenamą patalpą turėtų vaikščioti ne po vieną, o mažiausiai po du, kad tokiu būdu jiems būtų užkirstas kelias neteisėtai interpretuoti aplinkybes ir iškraipyti faktus dėl užfiksuoto drausminio pažeidimo. Prižiūrėtojas E. J. priėjęs prie jo pagrasino, kad bus surašytas tarnybinis, kad miegu. Mano, kad supyko, kad jis neatsistojo. Drausminė nuobauda – įspėjimas paskirta nepagrįstai.

5Pareiškėjo atstovas advokatas V. A. Vilutis prašė R. R. patikslintą skundą tenkinti jame nurodytais motyvais. Nurodė, jog pareiškėjas nei gulėjo, nei miegojo, jis buvo atsirėmęs į lovos atlošą. Nutarime nurodoma, kad miegojo, o aiškinama, kad gulėjo. Yra įsakymas 2005 m. liepos 4 d., kuriame nurodoma, jog prižiūrėtojai turi vaikščioti po du. Jei būtų laikomasi šio įsakymo, būtų objektyviau įvertinamas ir toks pažeidimas. Bausmių vykdymo kodekso 7 str. įtvirtintas humanizmo principas. Tokia taisyklė, kad negali prigulti ant lovos, tam tikra prasme prieštarauja pagrindinei Žmogaus teisių ir laisvių konvencijai. Negali būti draudžiama ilsėtis.

6Atsakovas - Pravieniškių 3-ieji pataisos namai, atsiliepime (b. l. 38-40) nurodė ir atstovai teisme paaiškino, kad pareiškėjo patikslintas skundas nepagrįstas. Nurodė, jog pareiškėjas pažeidė 2008-06-30 pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 1-111 patvirtintų „Dėl nuteistųjų laisvės atėmimu elgesio taisyklių“ 8.14 punkte nurodytus reikalavimus, po signalo kėlimuisi iki signalo miegui gulėti ar miegoti lovose. Pareiškėjas su šiomis elgesio taisyklėmis ir su įstaigos vidaus tvarka buvo pasirašytinai supažindintas. Dėl R. R. Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 38-369 skirtos nuobaudos pagrįstumo papildomai buvo atliktas tarnybinis tyrimas ir surašyta 2009-07-22 tarnybinio tyrimo išvada. Minėtoje išvadoje konstatuota, jog pareiškėjo skundas dėl paskirtos nuobaudos yra nepagrįstas. Nuteistieji, kurie buvo toje gyvenamojoje patalpoje, pateikė prieštaringą informaciją, be to, visi šie nuteistieji pripažino faktą, kad R. R. dienos metu gulėjo savo lovoje. Nėra jokių duomenų, kad prižiūrėtojas E. J. jaustų antipatiją pareiškėjui. E. J. 2009-07-20 paaiškinime yra detaliai apibūdinta ir paaiškinta R. R. miegojimo savo lovoje aplinkybės. Nors Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos 59 p. ir nurodo, kad siekiant užtikrinti prižiūrėtojų, kurie savo pareigas atlieka stacionariuose arba mobiliuose postuose (maršrutuose), saugumą, į postus jie skiriami grupėmis, tačiau tai nėra galimybių įgyvendinti dėl prižiūrėtojų etatų mažinimo, o be to, minėtos teisės akto nuostatos įtvirtinimo tikslas yra prižiūrėtojų saugumas, o ne nuteistųjų daromų pažeidimų fiksavimo objektyvumo užtikrinimas.

7Atsakovo Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Apie posėdį pranešta, byla nagrinėtina jam nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 1,3 d.).

8Skundas netenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Pravieniškių 3-ųjų pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojas E. J. 2009 m. liepos 4 d. tarnybiniame pranešime Nr. 372 (b. l. 45) nurodė, kad 2009-07-04 apie 11 val. 15 min., 4 -to būrio 2- oje sekcijoje, nuteistasis R. R. buvo rastas miegantis savo lovoje. R. R. už tai, kad jis rastas miegantis savo lovoje, 2009 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 38-369 (b. l. 41) skirta nuobauda – papeikimas. Nutarime pažymėta, kad R. R. pažeidė Bausmių vykdymo kodekso (toliau tekste – BVK) 110 str. 1 d. 1p. reikalavimus ir Pataisos namų direktoriaus įsakymo Nr. 1-111, 4 d., 8.14 p. reikalavimus. Pareiškėjas minėtą nuobaudą apskundė Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriui bei Kalėjimų departamentui . Kalėjimų departamentas 2009 m. rugpjūčio 5 d. sprendime Nr. 2S-2207 pripažino, kad nuobauda R. R. skirta pagrįstai.

10BVK 110 str. 1 d. 1 p. įtvirtina speciali nuteistųjų pareiga - laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji privalo laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos. BVK 112 str. 1 d. išdėstyta, kad pataisos įstaigų rėžimas- tai diferencijuotų laisvės atėmimo sąlygų ir šią bausmę atliekančių nuteistųjų elgesio taisyklių visuma. Kaip viena iš pataisos įstaigų rėžimo užtikrinimo priemonių BVK 113 str. numatyta pataisos įstaigų vidaus tvarka. Pataisos įstaigose nustatoma reglamentuota vidaus tvarka ir nuteistieji pasirašytinai supažindinami su jų teisėmis, pareigomis ir draudimais (BVK 116 str.). Pravieniškių 3-iuose pataisos namuose nuteistųjų teisės, draudimai bei pareigos reglamentuotos 2008 m. birželio 30 d. Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 1-111, kuriuo patvirtintos „Nuteistųjų laisvės atėmimu elgesio taisyklės“. Šių taisyklių 8.14 punkte nustatyta, kad draudžiama po signalo kėlimuisi iki signalo miegui gulėti ar miegoti lovose (b. l. 59-62). Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus 2008-07-9 įsakymu Nr. 1-124 „Dėl nuteistųjų, esančių baudos izoliatoriuje, kamerų tipo patalpose ir karantino patalpose bei dirbančių gamybinėje zonoje, II-oje pamainoje, dienotvarkių“ patvirtinta nuteistųjų dienotvarkė, kurioje yra nustatytas kėlimasis 6.45-6.50 val. ir miegas nuo 22.45 val. iki 6.45 val. Pareiškėjas R. R. yra pasirašytinai supažindintas su pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis (b. l. 66).

11Pareiškėjas, iš esmės, ginčija drausmės pažeidimo faktą, neigdamas padarytą pažeidimą.

122009-07-04 apie 11.15 val. Pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojas E. J. užėjęs į 4 būrio 2 sekcijos gyvenamas patalpas užfiksavo, kad nuteistasis R. R. miega savo lovoje (2009-07-04 tarnybinis pranešimas Nr. 372) (b. l. 17). Šie objektyvūs faktiniai duomenys patvirtina, kad 2009-07-04 apie 11.15 val. pareiškėjas miegojo savo lovoje, tuo pažeisdamas BVK 110 str. 1 d. 1 p. ir Pataisos namų direktoriaus įsakymo Nr. 1-111, 4 d., 8.14 p. reikalavimus - draudžiama po signalo kėlimuisi iki signalo miegui gulėti ar miegoti lovose.

13Teismo posėdyje apklaustas liudytojas E. J. paaiškino, kad jis dirba pataisos namuose prižiūrėtoju. 2009-07-04 maždaug po 11 val. buvo užėjęs į gyvenamas patalpas ir pamatė, kad nuteistasis R. R. nusisukęs į sieną miega. Priėjo prie jo lovos ir pažadino. Pareiškėjas paaiškino, kad jis nemiega. Jis gulėjo ant pilvo, nusisukęs į sieną ir tuo metu televizoriaus žiūrėti negalėjo. Į patalpas užeiti turi teisę ir po vieną. Eina ir po du, nes toks reikalavimas yra dėl prižiūrėtojų saugumo. Neturi jokios antipatijos pareiškėjui ir jokio asmeniškumo.

14Akivaizdu, jog prižiūrėtojas E. J. pareiškėjo padarytą drausmės pažeidimą užfiksavo vykdydamas tarnybines pareigas. Pareigūnas kategoriškai patvirtino, kad matė, jog pareiškėjas miegojo savo lovoje. Liudytojo paaiškinimai yra nuoseklūs, prieštaravimų nenustatyta, nurodytos aplinkybės atitinka išdėstytas paaiškinime (b. l. 50) bei tarnybiniame pranešime nurodytas aplinkybes (b. l. 45). Byloje nėra duomenų, kad prižiūrėtojas E. J. su pareiškėju būtų turėjęs konfliktų, todėl jo parodymais netikėti teismas neturi pagrindo (ABTĮ 57 str. 6d.).

15Teisme apklaustas liudytojas (nuteistasis) V. A. paaiškino, jog su R. R. santykiai geri, kartu gyvena vienoje sekcijoje. 2009-07-04 jis ir pareiškėjas aptarinėjo filmą ar serialą, tuo metu užėjo pareigūnas ir pasakė, jog ruoštumėmės drausmės komisijai. R. R. buvo ant lovos, sėdėjo atsirėmęs į lovos atlošą. Viskas vyko apie 9 val. po patikrinimo. Jo lova šalia pareiškėjo lovos.

16Liudytojas (nuteistasis) M. B. paaiškino, jog R. R. lovoje nemiegojo. Jis buvo įsitaisęs lovoje kaip jam patogu, atsirėmęs į atlošą, kojos buvo ant lovos. Padėtis pusiau sėdint, pusiau gulint, kas kaip traktuoja. Apsiavęs su tapkėmis. Santykiai su pareiškėju normalūs, tuo metu gyveno toje pačioje patalpoje.

17Tačiau šių liudytojų parodymai vertintini kritiškai, kadangi tarp pareiškėjo ir liudytojų V. A. bei M. B. susiklostę draugiški santykiai (atlieka kartu bausmę, gyvena vienoje patalpoje), todėl atitinkamų parodymų davimas iš esmės sietinas su pagalba pareiškėjui išvengti atitinkamo nubaudimo. Taip pat šių liudytojų parodymai prieštaringi. V. A. paaiškino, jog viskas vyko apie 9 val. ryto, o M. B. , jog apie pietus.

18Teismas vertina, kad R. R. pateikė incidento situaciją iš jam palankios pusės. Tokie motyvai negali būti pagrindas tenkinti patikslintame skunde pateiktus reikalavimus.

19Drausmės pažeidimo faktines aplinkybes patvirtino ir kiti byloje esantys įrodymai: E. J. paaiškinimas (b. l. 50), kuriame nurodytos pažeidimo faktinės aplinkybės, taip pat tarnybinio tyrimo išvada (b. l. 48-49), teisme apklaustų liudytojų parodymai. Netikėti vienas kitą papildančiais ir nuosekliais įrodymais nėra jokio pagrindo. Nenustatyta aplinkybių, galėjusių įtakoti šių įrodymų objektyvumą ir patikimumą. Pareiškėjas neigia pažeidimo faktą, nurodydamas, kad jokių neteisėtų veiksmų neatliko, nes jis gulsčias sėdėjo lovoje, o ne miegojo, tačiau juo netikėtina, nes nenustatyta įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad E. J. parašė jo atžvilgiu tarnybinį pranešimą vien dėl jaučiamos antipatijos, nepakankamos ir nekelia abejonių šio liudytojų parodymų patikimumu ir pagrįstumu šioje byloje. Nenustatyta priežasčių, dėl kurių šis liudytojas galėjo duoti objektyviai tiesai neatitinkančius parodymus.

20Nėra pagrįsti pareiškėjo argumentai, jog nei Europos Sąjungos, nei LR įstatymai ar kiti teisės aktai nenumato žmogaus teisės ir laisvės dėl miego ar gulėjimo suvaržymų ir tai pažeidžia pareiškėjo teises. Dienotvarkės nustatymas yra reikalingas tvarkos palaikymui. Laisvės atėmimo bausmės vienas iš taikomų apribojimų ypatumų ir yra tai, jog asmuo, kuriam yra atimta laisvė, privalo laikytis pataisos įstaigoje nustatytos tvarkos.

21Taip pat nėra pagrįsti pareiškėjo argumentai, jog prižiūrėtojo G. J. veiksmai yra neteisėti, nes pareigūnai po gyvenamą patalpą turėtų vaikščioti ne po vieną, o mažiausiai po du, kad tokiu būdu jiems būtų užkirstas kelias neteisėtai interpretuoti aplinkybes ir iškraipyti faktus dėl užfiksuoto drausminio pažeidimo. Nors 2005-07-04 Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos diretoriaus įsakymu Nr. 4/07-130 patvirtintose „Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos“ 59 p. ir nurodo, <...> kad siekiant užtikrinti prižiūrėtojų, kurie savo pareigas atlieka stacionariuose arba mobiliuosiuose postuose (maršrutuose), saugumą, į postus jie skiriami grupėmis (po du ir daugiau prižiūrėtojų), tačiau tai nėra privaloma. Šios nuostatos įtvirtinimo tikslas yra prižiūrėtojų saugumas, o ne nuteistųjų daromų pažeidimų fiksavimo objektyvumo užtikrinimas.

22Teismas daro išvadą, kad ginčijamas Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 38-369, kuriuo R. R. paskirta nuobauda – papeikimas yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda skirta pagal įstatymus, laikantis skyrimo tvarkos. Įvertinus bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. sprendimas Nr. 51-77 ir Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos 2009 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas Nr. 2S-2207 yra taip pat teisėti ir pagrįsti, reikšmingos bylos aplinkybės visapusiškai išnagrinėtos bei tinkamai įvertintos.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. Pareiškėjas patikslintu skundu (b. l. 69-70) prašė: 1) panaikinti... 4. Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė ir teismo posėdžio metu... 5. Pareiškėjo atstovas advokatas V. A. Vilutis prašė R. R. patikslintą... 6. Atsakovas - Pravieniškių 3-ieji pataisos namai, atsiliepime (b. l. 38-40)... 7. Atsakovo Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos atstovas į... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad Pravieniškių 3-ųjų pataisos namų Apsaugos... 10. BVK 110 str. 1 d. 1 p. įtvirtina speciali nuteistųjų pareiga - laisvės... 11. Pareiškėjas, iš esmės, ginčija drausmės pažeidimo faktą, neigdamas... 12. 2009-07-04 apie 11.15 val. Pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus... 13. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas E. J. paaiškino, kad jis dirba pataisos... 14. Akivaizdu, jog prižiūrėtojas E. J. pareiškėjo padarytą drausmės... 15. Teisme apklaustas liudytojas (nuteistasis) V. A. paaiškino, jog su R. R.... 16. Liudytojas (nuteistasis) M. B. paaiškino, jog R. R. lovoje nemiegojo. Jis buvo... 17. Tačiau šių liudytojų parodymai vertintini kritiškai, kadangi tarp... 18. Teismas vertina, kad R. R. pateikė incidento situaciją iš jam palankios... 19. Drausmės pažeidimo faktines aplinkybes patvirtino ir kiti byloje esantys... 20. Nėra pagrįsti pareiškėjo argumentai, jog nei Europos Sąjungos, nei LR... 21. Taip pat nėra pagrįsti pareiškėjo argumentai, jog prižiūrėtojo G. J.... 22. Teismas daro išvadą, kad ginčijamas Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...