Byla AS-525-222-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romano Klišausko ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Forum Cinemas Home Entertainment“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Forum Cinemas Home Entertainment“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) 2010 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 2S-2 (toliau – ir Nutarimas) ta apimtimi, kiek jis taikomas pareiškėjui.

6Taip pat skundu prašė iki galutinio teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti Nutarimo rezoliucinės dalies 2 ir 3 punktų galiojimą pareiškėjo atžvilgiu.

7Remdamasis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 ir 2 dalimis, nurodė, jog yra pagrindas ir yra būtina taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atsižvelgė į Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1989 m. rugsėjo 13 d. rekomendaciją Nr. R(89)8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. AS2-646/2007, AS5-155/2005, AS5-230/2005, AS438-527/2009, AS2-272/2006) ir pažymėjo, jog dėl ginčijamo Nutarimo pareiškėjas jau patyrė žalos dėl dalykinės reputacijos pablogėjimo, nes toks Nutarimas buvo neigiamai aprašytas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse. Be to, dėl susiklosčiusių sudėtingų ekonominių sąlygų pareiškėjo veiklos apimtys yra ženkliai sumažėjusios, todėl jis susiduria su finansiniais sunkumais, yra iš esmės nepajėgus sumokėti Konkurencijos tarybos paskirtos 385 400 Lt baudos. Pareiga sumokėti tokią baudą sąlygos esminį pareiškėjo mokumo pablogėjimą, tuo tarpu reikalavimo užtikrinimo priemonės neturės jokios neigiamos įtakos nei atsakovo, nei kitų asmenų interesams. Teigė, jog, vykdant Nutarimo įpareigojimą dėl tariamo pažeidimo nutraukimo, turėtų dideliu mastu keisti savo veiklos praktiką ir santykius su verslo partneriais, t. y. turėtų inicijuoti derybas su verslo partneriais dėl sutarčių keitimo. Tuo tarpu, jeigu būtų priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas, pareiškėjas būtų atlikęs veiksmus, kurių atlikimui nebuvo jokio teisinio pagrindo ir racionalaus poreikio. Pabrėžė, jog Nutarimo 2 ir 3 punktuose numatytų įpareigojimų pareiškėjui laikinas sustabdymas sukeltų mažesnius padarinius, nei tokių įpareigojimų įvykdymas.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartimi, be kita ko, netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

9Atsižvelgė į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, 2 dalies 3 punktą ir nustatė, jog Nutarimo 2 punktu pareiškėjas įpareigotas nutraukti Nutarime nurodytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, 3 punktu pareiškėjui paskirta 385 400 Lt bauda. Nurodė, kad Nutarimo 2 punktu pareiškėjas įpareigotas nutraukti susitarimą dėl nustatytų (fiksuotų) filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, perpardavimo kainų. Pabrėžė, jog dėl tokios Nutarimo dalies galiojimo sustabdymo pareiškėjas nepateikė pagrįstų argumentų, kurie leistų daryti išvadą, kad teigiamo teismo sprendimo atveju tokio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas, todėl nėra pagrindo stabdyti tokios Nutarimo dalies galiojimo. Pažymėjo, jog pareiškėjo argumentai dėl Nutarimo 3 punkto galiojimo sustabdymo neparemti jokiais įrodymais, todėl jie taip pat negali būti vertinami kaip pagrįsti.

10II.

11Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 19 d. nutarties dalį, kuria netenkintas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir tenkinti pareiškėjo prašymą. Atskirasis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir prašymas pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

121. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nukrypo nuo analogiškose bylose suformuotos administracinių teismų praktikos. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS438-527/2009, AS438-354/2009, AS5-155/2005, AS5-230/2005, AS2-272/2006, P17-221/2007), nurodo, jog byloje kilęs klausimas dėl Nutarimo dalies, kuria įpareigojama nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimus ir sumokėti paskirtą piniginę baudą, galiojimo sustabdymo yra pakankamai išsamiai išanalizuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, tokiu būdu pažeisdamas vienodos teismų praktikos formavimo imperatyvą ir teisėtų lūkesčių principą.

132. Pirmosios instancijos teismas nepateikė išsamių argumentų dėl Nutarimo 2 punkto galiojimo sustabdymo. Papildomai nurodo, jog, nesustabdžius minėto punkto galiojimo, pakartotinis verslo modelio peržiūrėjimas ir atitinkamai sutarčių su verslo partneriais keitimas galėtų sukelti papildomų nuostolių pareiškėjui, kitiems asmenims, naujus teisinius ginčus.

143. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl Nutarimo 3 punkto laikino galiojimo sustabdymo. Nurodo, jog prie prašymo pirmosios instancijos teismui buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys sudėtingą pareiškėjo finansinę padėtį. Pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino, ar sunkesnės pasekmės atsirastų pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, ar jos nepritaikius.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis).

19Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (administracinės bylos Nr. AS16-528/2007, Nr. AS10-349/2007).

20Ginčijamu Nutarimu, be kita ko, nutarta pripažinti, kad nurodytos įmonės, inter alia UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“, sudarė draudžiamą susitarimą nustatyti (fiksuoti) filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, perpardavimo kainas, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus (1 p.); įpareigoti nurodytas įmones, inter alia UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“, nutraukti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, jei jis vis dar tęsiamas (2 p.); už Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą, inter alia, UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ skirti 385 400 Lt baudą.

21Remiantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi, skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo, jei Vilniaus apygardos administracinis teismas nenusprendžia kitaip.

22Įvertinus tokią teisės normą įstatymų leidėjo ketinimų (tikslų) aspektu ir vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. AS556-174/2009), darytina išvada, kad, sprendžiant ginčijamo Nutarimo ar jo dalies galiojimo laikino sustabdymo klausimą, būtina nustatyti išskirtines aplinkybes, kurios rodytų, jog, nepritaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

23Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones iš esmės grindė tuo, kad, jų nepritaikius, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, o nepritaikius tokių priemonių, turėtų būti keičiamos atitinkamos jo sudarytos sutartys su kitais ūkio subjektais, be to, įpareigojimo sumokėti baudą įvykdymas yra sudėtingas dėl sudėtingos pareiškėjo finansinės būklės.

24Įvertinusi Nutarime pareiškėjui suformuluotus įpareigojimus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo teigti, kad, nesustabdžius Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkto galiojimo, palankaus pareiškėjui teismo sprendimo priėmimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas ar iki Nutarimo priėmimo buvusios pareiškėjo padėties atkūrimas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Nutarimu pareiškėjas įpareigotas tik nutraukti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto, numatančio, jog draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas, pažeidimą, todėl tokio įpareigojimo vykdymas negali sukelti pareiškėjui tokių pasekmių, kurių pašalinimas, teismui galimai panaikinus Nutarimą, būtų itin sudėtingas ar neįmanomas. Tuo tarpu pareiškėjui įvykdžius minėtą įpareigojimą, o teismui panaikinus Nutarimą, buvusios padėties atkūrimas nebūtų apsunkintas, priešingą išvadą pagrindžiantys įrodymai nagrinėjamu atveju nebuvo pateikti. Byloje neįrodyta, kad pareiškėjas, vykdydamas Nutarimo įpareigojimą dėl tokio pažeidimo nutraukimo, būtų priverstas iš esmės keisti savo verslo santykius arba tokio įpareigojimo vykdymas turėtų įtakos jo įvaizdžiui. Įvertinus kitas pareiškėjo nurodytas aplinkybes, sutiktina, jog pareiškėjo prašymas laikinai sustabdyti Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkto galiojimą iš esmės grindžiamas daugiau prielaidomis ir nesudaro pagrindo tokių aplinkybių vertinti kaip išskirtinių, kurių pagrindu turėtų būti stabdomas atitinkamo Nutarimo rezoliucinės dalies punkto galiojimas.

25Pareiškėjas, pagrįsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Tačiau kaip yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (bylos Nr. AS442-267/2009, AS146-338/2009), skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna specifinis, todėl, sprendžiant skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, iš esmės negalima tapatinti atskirų bylų faktinių situacijų. Nagrinėjamoje byloje nepateikta įrodymų, kurie sudarytų pakankamą pagrindą išvadai, jog skundžiamo atsakovo Nutarimo dalies vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, sukeltų didesnius neigiamus padarinius, negu Nutarimo laikinas nevykdymas.

26Kaip jau minėta, Nutarimo 3 punktu pareiškėjui buvo paskirta 385 400 Lt bauda. Teisėjų kolegijos vertinimu, tuo atveju, jei teismas, išnagrinėjęs bylą dėl Nutarimo panaikinimo, priimtų palankų pareiškėjui sprendimą ir nebūtų sustabdytas ginčijamo Nutarimo rezoliucinės dalies 3 punktu pareiškėjui paskirtos baudos (385 400 Lt) išieškojimas, tokia teisinė situacija reikštų, kad net ir palankaus teismo sprendimo atveju pareiškėjo grąžinimas į iki tol buvusią padėtį šiuo aspektu būtų apsunkintas. Ginčo teisme laikotarpiu negalėdamas naudotis 385 400 Lt dydžio apyvartinėmis lėšomis, pareiškėjas patirtų nuostolius ir kitas neigiamas finansines bei materialines pasekmes, susijusias su jam paskirtos baudos išieškojimu, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Byloje yra pakankamas pagrindas nuspręsti, kad pirmiausia turi būti galutinai išspręstas tarp pareiškėjo ir atsakovo kilęs ginčas ir tik po to turi būti vykdomi skundžiamo Nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte nustatyti patvarkymai dėl pareiškėjui skirtos baudos išieškojimo. Skundžiamo atsakovo Nutarimo dalies, susijusios su baudų skyrimu pareiškėjui, vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, šiuo atveju sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas atsakovo Nutarimo nevykdymas

27Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, Nutarimu pareiškėjui nustatytus įpareigojimus, į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, į faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog nėra pagrindo sustabdyti Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkto galiojimo, tačiau yra pagrindas sustabdyti 3 punkto galiojimą pareiškėjo atžvilgiu. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, patenkinant pareiškėjo prašymą iš dalies ir sustabdant Nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkto galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje administracinėje byloje.

28Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Forum Cinemas Home Entertainment“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį pakeisti, iš dalies patenkinti pareiškėjo prašymą ir sustabdyti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 2S-2 rezoliucinės dalies 3 punkto galiojimą pareiškėjo atžvilgiu iki įsiteisės sprendimas šioje administracinėje byloje. Kitoje dalyje pareiškėjo prašymą atmesti.

32Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ skundu kreipėsi į... 6. Taip pat skundu prašė iki galutinio teismo sprendimo šioje administracinėje... 7. Remdamasis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi,... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartimi, be... 9. Atsižvelgė į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, 2 dalies 3 punktą ir nustatė,... 10. II.... 11. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas prašymo taikyti reikalavimo... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas nepateikė išsamių argumentų dėl Nutarimo... 14. 3. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl Nutarimo 3 punkto... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių... 19. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti... 20. Ginčijamu Nutarimu, be kita ko, nutarta pripažinti, kad nurodytos įmonės,... 21. Remiantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi,... 22. Įvertinus tokią teisės normą įstatymų leidėjo ketinimų (tikslų)... 23. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones iš esmės... 24. Įvertinusi Nutarime pareiškėjui suformuluotus įpareigojimus, teisėjų... 25. Pareiškėjas, pagrįsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo... 26. Kaip jau minėta, Nutarimo 3 punktu pareiškėjui buvo paskirta 385 400 Lt... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, Nutarimu... 28. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 30. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Forum Cinemas Home... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį... 32. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.... 33. Nutartis neskundžiama....