Byla 2-201-356/2009

1Procesinio sprendimo kategorija 77.6; 113.1; 116.1; 116.6; 125.6

2Utena

3(S)

4Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Elonai Mackutei, dalyvaujant ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovei prokurorei Aušrai Gylytei, trečiojo asmens Utenos vaikų globos namų atstovei A. Š. , institucijos, teikiančios išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Svetlanai Priščepai, o atsakovui V. K. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro, ginant viešąjį insteresą, ieškinį atsakovui V. K. , trečiajam asmeniui Utenos vaikų globos namams bei institucijai, teikiančiai išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, rūpybos nustatymo, rūpintojo ir turto administratoriaus paskyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

Nustatė

5Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, ginant viešąjį insteresą, prašė neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui V. K. jo nepilnamečio sūnaus M. K. atžvilgiu; nustatyti vaikui nuolatinę institucinę rūpybą, rūpintoju paskiriant Utenos vaikų globos namus ir nustatyti vaiko gyvenamąją vietą Utenos vaikų globos namuose; priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikui po 1 MGL (130 Lt) periodinėmis išmokomis nuo 2005-10-03 iki jo pilnametystės bei visas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė ieškinyje, o atstovė paaiškino, kad M. K. gimė ( - ), jo motina J. K. mirė 1992-08-27. M. K. nuo 1994-01-27 apgyvendintas Utenos vaikų globos namuose kartu su broliu P. K. ir yra pilnai išlaikomas valstybės. M. K. tėvas sūnaus niekada nelankė, jokių ryšių nepalaikė, nevykdė tėvo pareigų, nesirūpino jo priežiūra, ugdymu, sveikata.

7Atsakovas V. K. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys ir teismo šaukimai jam įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu, į teismo posėdžius neatvyko.

8Tretysis asmuo Utenos vaikų globos namai atsiliepime į ieškinį (34 b.l.) nurodė, kad sutinka su ieškinio reikalavimais, o atstovė paaiškino, kad tėvas V. K. globos namuose gyvenančiu sūnumi niekada nesidomėjo, nesirūpino, išlaikymo neteikė.

9Institucija, teikianti išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (35 b.l.), kurioje siūlė neterminuotai apriboti V. K. tėvo valdžią sūnaus M. K. atžvilgiu, nustatyti vaikui nuolatinę rūpybą Utenos vaikų globos namuose, kartu su rūpintoju nustatant ir jo nuolatinę gyvenamąją vietą, paskirti vaiko turto administratorių bei priteisti iš tėvo išlaikymą iki vaiko pilnametystės, nes atsakovas globos namuose gyvenančiu sūnumi niekada nesidomėjo, nesirūpino, išlaikymo neteikė.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Atsakovas V. K. , gimęs ( - ), yra M. K. , gimusio ( - ), tėvas, šį faktą patvirtina Kauno miesto CMS ( - ) sudarytas M. K. gimimo įrašas Nr. ( - ) (9-10 b.l.).

12Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste – LR CK) 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

13Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti tėvai, atitinka Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 dalies ir 9 str. nuostatas, o šių pareigų vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Tėvams nesilaikant įstatymuose nustatytų pareigų bendraujant su vaikais ir dalyvaujant jų auklėjime, LR CK numato atitinkamus vaikų teisių ir interesų gynimo būdus, vienas iš jų – tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (LR CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

14Byloje pateikti rašytiniai įrodymai - Utenos rajono VTAS išvada, J. K. mirties liudijimas, H.M. Š. prašymas apgyvendinti vaiką Kauno miesto spec. kūdikių namuose, dalykinio susirašinėjimo dokumentai dėl galimybės apgyvendinti M. K. kartu su jo broliu Utenos vaikų globos namuose, Kauno miesto mero potvarkis perkelti vaiką į Utenos vaikų globos namus ( 11- b.l.), - ieškovo atstovės, trečiojo asmens atstovės paaiškinimai patvirtina, kad atsakovas, kaip jau minėta, yra M. K. tėvas, tačiau sūnumi niekada nesirūpino ir nesidomėjo, vaiką susigrąžinti nesiekė, niekada jo nelankė, apie jį nesiteiravo, jo išlaikymui lėšų neskyrė, kad vaikas jau nuo 1994 metų gyvena Utenos vaikų globos namuose, o prieš tai nuo 1992 m., t.y. mirus jo motinai J. K. , jis gyveno Kauno miesto spec. kūdikių namuose.

15Gyventojų registro tarnybos duomenimis, atsakovui nėra suteiktas asmens kodas, savo gyvenamosios vietos jis nėra deklaravęs, VSDFV duomenimis, atsakovas nedirba (20-28,44-46 b.l.).

16Šioje byloje šalių pateiktus sprendime aptartus įrodymus įvertinus kartu su vaiko teisių apsaugos institucijos pateikta (65 b.l.) išvada (LR CK 3.184 str.), laikytina nustatyta, kad atsakovas yra kaltas dėl tėvo pareigų nevykdymo, nes nuo vaiko gimimo vengia atlikti tėvo pareigas auginti ir auklėti savo sūnų M., neteikia lėšų jo išlaikymui, tai leidžia padaryti pagrįstą išvadą ir nustatyti, kad jis visiškai nesirūpina savo sūnumi. Tai yra pakankamas pagrindas atsakovui tėvo valdžią apriboti neterminuotai, nes šiuo metu nėra jokių duomenų, kad padėtis galėtų ateityje pasikeisti, nėra įrodymų, galinčių patvirtinti, kad atsakovas siektų susigrąžinti vaiką, kad pats jį galėtų auginti ir auklėti bei pilnai išlaikyti (LR CK 3.180 str.1-2 dalys).

17Atsakovui sūnaus M. K. atžvilgiu sustabdytinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų (LR CK 3.180 str. 3 d.).

18Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko teisė reikšti savo pažiūras visais jį liečiančiais klausimais ir būti išklausytam bet kokio jį liečiančio nagrinėjimo metu. LR CPK 380 str. 2 d. nustato, kad vaiko nuomonė gali būti išreikšta žodžiu, raštu arba kitais vaiko pasirinktais būdais. Nepilnamečio M. K. nuomonė išklausyta betarpiškai teismo posėdžio metu (71 b.l.), jis teigė jokių duomenų apie savo tėvą neturintis, tėvas pats juo niekada nesidomėjo, nebendravo, išlaikymo jam neteikė, jis išreiškė pageidavimą ir toliau gyventi Utenos vaikų globos namuose, kad ši institucija taptų jo rūpintoju ir turto administratoriumi (LR CK 3.183 str. 3d.).

19Nesant galimybės M. grąžinti į savo šeimą, ar šeimoje globoti, jį įstatymų nustatyta tvarka atskyrus nuo tėvo ir jam likus be abiejų tėvų globos, skirtina nuolatinė institucinė rūpyba, nes įstatyme (LR CK 3.248 str.1d.) numatytas rūpybos tikslas - užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (LR CK 3.249 str. 1d. 1p., 3.251 str., 3.252 str. 1d. 2p., 2d. 3p., 3.256 str., 3.257 str. 3p.).

20Atsižvelgiant į susidariusią faktinę padėtį, turint mintyje tai, kad M. K. jau nuo 1994 m. gyvena globos institucijoje, kad jam, kol yra nepilnametis, būtina suaugusiųjų priežiūra ir dėmesys bei specialistų pagalba, o atsakovas, vaiko motinai mirus 1992 m., neužtikrina vaikui jo teisių, numatytų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, M. rūpintoju ir turto administratoriumi skirtini Utenos vaikų globos namai, ten pat nustatytina vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta, nes tokia padėtis atitinka tiek nepilnamečio vaiko pareikštą norą gyventi šioje globos institucijoje, tiek jo interesus (LR CK 3.264 str. 3d., 3.265 str. 1 d. 3 p., 3.268 str., 3.275 str.).

21LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Atsakovui apribojus tėvo valdžią sūnaus atžvilgiu, jo pareiga išlaikyti vaiką išlieka (LR CK 3.195 str.), todėl atsakovas negali būti atleistas nuo įstatymu jam nustatytos pareigos vykdymo. Jeigu tėvai savo noru neteikia vaikui protingo išlaikymo, išlaikymas priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka tokios formos ir dydžio, kokio, prioritetiškai atsižvelgiant į vaiko interesus, jo poreikius, būtina. Individualūs vaiko poreikiai, jo kaip asmenybės vystymasis sąlygoja ir reikalingą realų išlaikymo dydį.

22Nors šalims išlieka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.), o objektyviai nesant galimybių įrodyti tam tikras teisiškai reikšmingas aplinkybes, teismas visas abejones vertina vaiko interesų naudai ir priima vaiko teises ir interesus apsaugantį teismo sprendimą. Atsakovas neteikė įrodymų, taip pat jau minėti įrodymai nepatvirtina, kad sūnui M. atsakovas būtų teikęs išlaikymą laikotarpiu nuo ieškinyje nurodytos datos - 2005-10-03, taigi, laikytina, kad reikalavimo teisė atsirado nuo 2005-10-03 (LR CK 3.200 str.).

23Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad vaikas gauna išmokas, mano, kad vaiko išlaikymui pakaktų po 130,00 Lt kas mėnesį.

24Tėvų pareiga išlaikyti vaikus atsiranda įstatymo pagrindu, todėl šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas jokiomis aplinkybėmis. Atsakovas, nors nėra duomenų, kad turėtų turto, tačiau nėra duomenų, kad būtų nedarbingas. Pagal formuojamą Teismų praktiką, tėvų patekimas į sunkią turtinę padėtį dėl savo amoralaus elgesio, pavyzdžiui, girtavimo, turto švaistymo ir kt., o taip pat abejingumas savo tėviškoms pareigoms, negali būti pateisinama priežastimi iš tokių tėvų priteisti mažesnį išlaikymą vaikui nei būtina jo minimaliems poreikiams tenkinti. Vadovaujantis vaiko interesais, priteistinas išlaikymas M. K. ieškovo nurodytos formos ir dydžio (LR CK 3.196 str.1d.1p.), t.y. periodinėmis išmokomis po 130,00 Lt vaikui kas mėnesį iš atsakovo, pradedant nuo 2005-10-03 ir tęsiant iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2005-10-03 iki 2008-12-31 yra 5.057,32 Lt.

25Tenkinant ieškinį, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos ir iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 126,00 Lt žyminio mokesčio, 10,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str.1d. 3p., 96 str.).

26Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 270 str., 406 str.,

Nutarė

27Ieškinį patenkinti visiškai.

28Neterminuotai apriboti atsakovui V. K. , gimusiam ( - ), tėvo valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, sūnaus M. K. , gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) atžvilgiu. M. K. , gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) nustatyti nuolatinę institucinę rūpybą, jo rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti Utenos vaikų globos namus, kodas 190990439, buveinė Atkočiškių kaimas, Vyžuonų seniūnija, Utenos rajonas, nustatyti M. K. nuolatinę gyvenamąją vietą Utenos vaikų globos namuose.

29Priteisti iš atsakovo V. K. , gimusio ( - ), neturinčio pastovios gyvenamosios vietos, išlaikymą sūnui M. K. , gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis 130,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2009-01-01 iki M. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

30Priteisti iš atsakovo V. K. , gimusio ( - ), neturinčio pastovios gyvenamosios vietos, M. K. , gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) 5.057,32 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2005-10-03 iki 2008-12-31.

31Priteisti iš atsakovo V. K. , gimusio ( - ), į valstybės biudžeto pajamas 126,00 Lt žyminio mokesčio ir 10,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Procesinio sprendimo kategorija 77.6; 113.1; 116.1; 116.6; 125.6... 2. Utena... 3. (S)... 4. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 5. Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, ginant... 6. Ieškovas nurodė ieškinyje, o atstovė paaiškino, kad M. K. gimė ( - ), jo... 7. Atsakovas V. K. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 8. Tretysis asmuo Utenos vaikų globos namai atsiliepime į ieškinį (34... 9. Institucija, teikianti išvadą, - Utenos rajono savivaldybės... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Atsakovas V. K. , gimęs ( - ), yra M. K. , gimusio ( - ), tėvas, šį faktą... 12. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 13. Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti tėvai, atitinka Jungtinių... 14. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai - Utenos rajono VTAS išvada, J. K.... 15. Gyventojų registro tarnybos duomenimis, atsakovui nėra suteiktas asmens... 16. Šioje byloje šalių pateiktus sprendime aptartus įrodymus įvertinus kartu... 17. Atsakovui sūnaus M. K. atžvilgiu sustabdytinos asmeninės ir turtinės... 18. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko... 19. Nesant galimybės M. grąžinti į savo šeimą, ar šeimoje globoti, jį... 20. Atsižvelgiant į susidariusią faktinę padėtį, turint mintyje tai, kad M.... 21. LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 22. Nors šalims išlieka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 23. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad vaikas gauna išmokas, mano, kad vaiko... 24. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus atsiranda įstatymo pagrindu, todėl šios... 25. Tenkinant ieškinį, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos ir iš atsakovo į... 26. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 270... 27. Ieškinį patenkinti visiškai.... 28. Neterminuotai apriboti atsakovui V. K. , gimusiam ( - ), tėvo valdžią ir... 29. Priteisti iš atsakovo V. K. , gimusio ( - ), neturinčio pastovios... 30. Priteisti iš atsakovo V. K. , gimusio ( - ), neturinčio pastovios... 31. Priteisti iš atsakovo V. K. , gimusio ( - ), į valstybės biudžeto pajamas... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...