Byla 2-469-494/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant B.Sienkievič, dalyvaujant pareiškėjai G. N., jos atstovui adv. P.Bružui, vertėjai L.Jasnauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. N. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus rajono 3-iajam notarų biurui dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus: 1) kad pareiškėjos motina H. L. po savo pusseserės A. P., mirusios 1994-02-21, mirties priėmė palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti; 2) kad pareiškėja po savo motinos H. L., mirusios 2003-04-11, priėmė palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti. Nurodė, kad A. P. (mirusi 1960-10-15) iki žemės nacionalizavimo nuosavybės teise valdė 5,46 ha žemės ( - ). Jos dukra A. P., gim. ( - ), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu pateikė Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui prašymą atkurti nuosavybės teises į A. P. iki nacionalizacijos turėtą žemę bei pateikė nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus. Pareiškėja neseniai sužinojo, kad 1998-09-16 VAVA Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius yra išdavęs pažymą Nr. ( - ) dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, kurioje yra nurodyta, kad į buvusio savininko A. P. nuosavybės teise valdytą ( - ), 5,46 ha žemę pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą A. P. turi nuosavybės teisę. Tačiau A. P. nuosavybės teisės į nurodytą žemės sklypą iki dabar nėra atkurtos. A. P. neturėjo brolių, seserų ir vaikų, todėl visą laiką ( - ) gyveno kartu su pareiškėja ir pareiškėjos motina H. L., kuri buvo A. P. pusseserė. A. P. mirė 1994-02-21, tačiau tuo metu ji neturėjo jokio nekilnojamojo ar registruotino kilnojamojo turto, išskyrus jos asmeninius namų apyvokos daiktus, baldus, pinigines santaupas, kurie perėjo H. L., kuri kartu su ja gyveno ir iki mirties ja rūpinosi. Tokiu būdu pareiškėjos motina, kaip penktos eilės įpėdinė, priėmė visą A. P. palikimą. H. L. nesikreipė į atitinkamą notarų biurą dėl palikimo priėmimo, tačiau pagal iki 2001-07-01 galiojusio LR CK 587 straipsnį ir šiuo metu galiojančio LR CK 5.51 straipsnio reikalavimus laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti. H. L. mirė 2003-04-11, ( - ) Testamento ji nepaliko ir tuo metu taip pat neturėjo jokio kito nekilnojamojo ar registruotino kilnojamojo turto, išskyrus jos asmeninius namų apyvokos daiktus, baldus, pinigines santaupas, kuriuos perėmė pareiškėja, kaip jos šeimos narys gyvenusi kartu su ja. Pareiškėja yra vienintelė H. L. dukra, todėl kitų pirmosios eilės įpėdinių daugiau nėra. Kadangi tuo metu, kai mirė A. P. ir H. L., jokio nekilnojamo ar kilnojamo turto jos neturėjo, todėl jų įstatyminiams įpėdiniams nebuvo prasmės kreiptis į notarą dėl paveldėjimo bylos užvedimo. Apie tai, kad A. P. yra padavusi prašymą atkurti nuosavybės teises ir turi teisę atkurti į buvusio savininko turėtą žemę, pareiškėja ir jos mama nežinojo. Be to, A. P. prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo tik svarstomas, todėl tuo metu, kai mirė A. P., jos turto paveldėtoja H. L. nesikreipė pas notarą dėl palikimo priėmimo. Valią A. P. palikimui priimti H. L. išreiškė konkliudentiniais veiksmais, liudijančiais jos, kaip įpėdinės sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo, t.y. faktiškai pradėdama jį vadyti bei juo rūpintis kaip savo turtu. H. L. mirus, valią jos palikimui priimti pareiškėja išreiškė taip pat konkliudentiniais veiksmais, liudijančiais jos, kaip įpėdinės sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo, t.y. faktiškai pradėdama jį vadyti bei juo rūpintis kaip savo turtu. Teismo posėdžio metu pareiškėja, jos atstovas palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes, prašė pareiškimą tenkinti.

3Suinteresuotų asmenų Vilniaus apskrities VMI, Vilniaus rajono 3 notarų biuro atstovai į posėdį neatvyko. Apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.). Notaras T.P.Vėlyvis pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo spręsti teismo nuožiūra (b.l. 51); Vilniaus apskrities VMI atsiliepimu nurodė, kad su pareiškimu sutinka (b.l. 54).

4Pareiškimas tenkintinas.

5Vienas iš palikimo priėmimo būdų yra palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą (CK 5.50 str. 2 d.). Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Kadangi A. P. mirė 1994 m., t.y. iki 2000-07-18 CK įsigaliojimo, taikytinos ir 1964 m. CK normos, kurios taip pat numatė, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (1964 m. CK 587 str. 2 d.). Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turėjo būti atlikti per 6 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (1964 m. CK 587 str. 3 d.).

6Byloje nustatyta, kad A. P. mirė 1994-02-21, iki mirties gyveno ( - ), kartu gyveno H. L., G. N. ir J. N. (b.l 8-9), H. L. mirė 2003-04-14, kartu gyveno dukra G. N. ir žentas J. N. (b.l. 19-20); A. P. yra parengta pažyma dėl nuosavybės teisių atkūrimo (b.l. 7); duomenų apie palikimo priėmimą po A. P. ir H. L. mirties nėra, paveldėjimo byla nėra pradėta (b.l. 5); pareiškėja yra įstatyminė H. L. įpėdinė (b.l. 21-34).

7Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad faktišku pradėjimu valdyti paveldėtą turtą, patvirtinančiu palikimo priėmimą, suprantami bet kokie įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, pareiškėjos bei liudytojų M. M., J. P. parodymus, patvirtinančius pareiškėjos nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog pareiškėjos motina po A. P. mirties priėmė palikimą, o pareiškėja – po savo motinos mirties priėmė palikimą, pradėdamos jį faktiškai valdyti, todėl pareiškimas tenkintinas (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 8 p., 445 str.).

8Teismas, vadovaudamasis LR CPK 444-448 str.,

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti.

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad H. L. (a.k. ( - ) po A. P. (a.k. ( - ) mirusios 1994-02-21, mirties priėmė palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad G. N. (a.k. ( - ) po H. L. (a.k. ( - ) mirusios 2003-04-11, mirties priėmė palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

12Juridinę reikšmę turintys faktai nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

13Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai