Byla 2SP-21108-924/2016
Dėl antstolio Mareko Petrovskio veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Saudinga“, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. K. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0123/15/00647 pagal pareiškėjos A. K. S. skundą dėl antstolio Mareko Petrovskio veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Saudinga“, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas.

2Teismas

Nustatė

3Kauno apylinkės teisme 2016 m. rugpjūčio 5 d. gautas pareiškėjos A. K. S. skundas, adresuotas antstoliui Marekui Petrovskiui, kuriuo pareiškėja skundžia antstolio 2016 m. liepos 13 d. patvarkymą, priimtą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), „Dėl turto vertės nustatymo“ dėl nekilnojamojo turto, esančio adresu K. G. g. 17-1, Kaune, vertės nustatymo tam, kad šį turtą parduoti varžytinėse.

4Iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų, pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti nekilnojamojo turto – žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 1901-0071-0054, gyvenamųjų namų, kurių unikalūs Nr. 1995-4004-8010, 1995-4004-8020, esančių K. G. g. 17, Kaune, kiemo statinių – varžytines ir sustabdyti antstolio Mareko Petrovskio atliekamus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Pareiškėja prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvuoja tuo, kad, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sudarytos sąlygos toliau vykdyti paskelbtas turto varžytines, kurių pabaiga jau 2016 m. rugsėjo 5 d., remiantis nepagrįstai ir neteisėtai nustatyta nekilnojamojo turto verte. Atitinkamai, jeigu skundas būtų patenkintas, o turtas realizuotas, palankaus procesinio sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

5Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

6Iš kartu su prašymu pateiktų duomenų matyti, kad 2016 m. rugpjūčio 5 d. pareiškėjos skundas, kuriuo skundžiami antstolio Mareko Petrovskio veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0123/15/00647, registruotas antstolio kontoroje, taip pat pareiškėja 2016 m. rugpjūčio 5 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas vykdyti nekilnojamojo turto varžytines ir antstolio vykdymo veiksmų sustabdymas.

7Pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui paduotas CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 510 straipsnio 2, 3 dalys nustato, kad jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą, o jeigu patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui.

8Taikant laikinąsias apsaugos priemones, byla negali būti išnagrinėta iš esmės, negali būti vertinami bylos įrodymai ir bylos aplinkybės, nes jų tikslas yra ne ginčo išsprendimas, o būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, grėsmės būsimiems pareiškėjo turtiniams interesams sumažinimas ar visiškas pašalinimas. Ir jeigu pagal CPK144 straipsnio 1 dalies nuostatą teismui, siekiant įvardinto tikslo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pakanka tik įsitikinti, kad tam tikra būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo rizika formaliai egzistuoja, tai skundų dėl antstolio veiksmų padavimo atveju (CPK 510 straipsnis) šis klausimas yra sureguliuotas kitaip. Įstatymų leidėjo valia pats skundo padavimas nesustabdo vykdymo veiksmų, ir tik tuomet, kai teismas pripažįsta tai esant reikalingu, jis turi teisę taikyti išimtį iš bendrosios taisyklės ir vykdymo veiksmus sustabdyti. Tai paaiškinama tuo, kad vykdytinas teismo sprendimas, kuriuo įrodymų vertinimo procese jau būna pripažintos ar apgintos kurios nors subjektyvios asmenų teisės ir (ar) teisėti interesai, jau būna įsiteisėjęs, taigi įsigalioja teismo sprendimo privalomumo visiems asmenims bei institucijoms principas (CPK 18, 281, 584 straipsniai). Tokiu atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones – nukeliant neapibrėžtam laikui teismo sprendimo realų įvykdymą – ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pamatinių civilinio proceso tikslų bei principų, t. y. teismo sprendimo įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką, kuo greitesnės teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (CPK 2 straipsnis).

9Vertindamas pareiškėjos prašymo dėl uždraudimo vykdyti nekilnojamojo turto varžytines ir vykdymo proceso sustabdymo pagrįstumą, teismas sprendžia, kad pareiškėja nenurodė jokių reikšmingų aplinkybių, kurias vertinant būtų galima padaryti išvadą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus nepagrįstai pažeisti pareiškėjos interesai. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai, dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Todėl, kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – draudimo vykdyti turto varžytines ir vykdymo veiksmų sustabdymo – taikytini proporcingumo ir interesų derinimo principai.

10Pareiškėja tvirtina, kad antstolis Marekas Petrovskis nepagrįstai ir neteisėtai priėmė patvarkymą, kuriuo, atsižvelgiant į UAB „Verslavita“ atliktos ekspertizės aktą, nutarta pareiškėjos turto vertę nustatyti 282 000,00 Eur sumai, kai, tuo tarpu, vidutinės turto rinkos vertės, nurodytos nekilnojamojo turto registre, patvirtina, jog turto vidutinės rinkos vertė yra 198 507,00 Eur. Atsižvelgiant į pareiškėjos nurodytus argumentus, nėra pagrindo teigti, jog varžytynėse pardavus turtą už antstolio nustatytą turto pardavimo kainą gali būti pažeisti pareiškėjos teisės ir interesai, nes nustatyta turto kaina yra didesnė, nei pareiškėja teigia turtą esant vertą. Skunde pareiškėja nepagrindė, kaip turto pardavimas už didesnę kainą gali pasunkinti pareiškėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymą, o deklaratyvūs pareiškėjos teiginiai nesudaro pagrindo padaryti išvadą, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau tenkinus pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanoma apginti pareiškėjos teises ir teisėtus interesus.

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 12, 144, 178 straipsniai). Vien tai, kad antstolio patvarkymas, kurio pagrindu yra nustatyta nekilnojamojo turto vertė pagal ekspertizės aktą, apskųstas, nėra pagrindas taikyti pareiškėjos prašomas laikinąsias apsaugos priemones – antstolio draudimą vykdyti turto varžytines ir vykdymo veiksmų sustabdymą, juolab kad tai prieštarautų teismo sprendimo privalomumo visiems asmenims bei institucijoms principui bei išieškotojo interesams.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147, 290-291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

13atmesti pareiškėjos A. K. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

14Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjai, antstoliui.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai