Byla 2-65-446/2012
Dėl planavimo organizatoriaus pareigų perdavimo, leidimo vykdyti detalųjį planavimą

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant ieškovui S. K., jo atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei, atsakovei V. Ž.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. K. ieškinį atsakovei V. Ž., tretiesiems asmenims Kelmės rajono savivaldybės administracijai, AB „LESTO“ dėl planavimo organizatoriaus pareigų perdavimo, leidimo vykdyti detalųjį planavimą ir

Nustatė

3Ieškovas prašo leisti jam atsakovės vardu pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijai prašymą dėl perdavimo planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių vykdyti jo lėšomis detalųjį planavimą 0,2287 ha dydžio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), leisti jam atsakovės vardu pateikti prašymą Kelmės rajono savivaldybės administracijai dėl planavimo sąlygų sąvadui detaliojo planavimo dokumentui rengti išdavimo, leisti jam atsakovės vardu pateikti AB „LESTO“ paraišką dėl elektros energijos vartotojų elektros įrenginių.

4Ieškovas nurodė, kad jis bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis su atsakove valdo 0,2287 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Kiekvieno bendrasavininkio naudojama sklypo dalis yra nustatyta sklypo pasidalijimo plane, patvirtintame atsakovės ir ankstesnės savininkės, iš kurios ieškovas pirko dalį sklypo, parašais. Ieškovui priklausančioje dalyje yra jo šeimos gyvenamasis namas su priklausiniais. Jis nori atsidalinti savo dalį iš bendro valdymo, tuo tikslu būtina parengti viso sklypo detalųjį planą. Šio plano išlaidas jis vienas apsiima apmokėti, tačiau atsakovė nesutinka pasirašyti būtinus dokumentus – prašymą dėl perdavimo planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių vykdyti detalųjį planavimą, prašymą dėl planavimo sąlygų. Padalijant bendrą sklypą yra būtina AB „LESTO“ įteikti elektros energijos vartotojų elektros įrenginių prisijungimo prie operatoriaus tinklų paraišką, kurią privalo pasirašyti atidalomo sklypo bendraturčiai. Atsakovei nesutinkant pasirašyti minėtus prašymus, yra suvaržomos jo teisės, todėl jis priverstas teismo prašyti leisti jam už atsakovę pateikti atitinkamoms institucijoms prašymus savo lėšomis vykdyti užsakymus dėl detaliojo plano ruošimo, elektros įrenginių prijungimo.

5Atsakovė su ieškiniu nesutinka. Ji nurodė, kad bendrai su ieškovu valdomo žemės sklypo naudojimosi tvarka nėra nustatyta, žemės sklypo pasidalijimo planas buvo parengtas tarp jos ir buvusios savininkės, tačiau šis planas nėra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Ji ir ieškovas žemės sklypu naudojasi taip, kaip numatyta šiame plane, tačiau jos įsitikinimu, būtina atlikti sklypo naudojimosi tvarkos korekciją, nes ji negalinti prieiti prie jai priklausančio ūkinio pastato, esančio sklype Vytauto Didžiojo g. 8, ieškovas turėtų įrengti įvažiavimą į jai priklausančią sklypo dalį. Ji nurodė, kad nepasirašiusi ieškovo jai pateiktų prašymų dėl žemės sklypo plano rengimo, nes jai sklypo planas nereikalingas, prašymuose ne visi statiniai, esantys ieškovo naudojamojoje dalyje, buvo surašyti. Prašymas dėl elektros įrenginių prijungimo, jos nuomone, nereikalingas, nes elektros energiją ieškovas gauna, jie turi skirtingus elektros energijos skaitiklius, vienas nuo kito nėra priklausomi.

6Tretieji asmenys – Kelmės rajono savivaldybės administracija ir AB „LESTO“ – nuomonės nepareiškė. Iš jų atsiliepimų (b.l. 49, 61) matyti, kad ieškinio pagrįstumą palieka spręsti teismo nuožiūra.

7Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos CK 4.80 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Pagal nurodyto straipsnio 2 dalį atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės vykdomas daiktą padalijant natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai, kitais atvejais atidalijamas bendraturtis gauna kompensaciją pinigais. Atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės atveju pasikeičia bendro daikto teisinis statusas, bendroji dalinės nuosavybės teisė pasibaigia. Tokiu būdu, reikalauti atidalinti iš bendrosios nuosavybės yra kiekvieno bendraturčio teisė, todėl bent kokie veiksmai, varžantys šią bendraturčio teisę, trukdantys ją įgyvendinti, laikytini neteisėtais.

9Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004-05-01 įstatymo redakcija) nuostatas detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos). Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintame Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos apraše. Šio Aprašo 3 punkte nurodyta, kad žemės sklypo plano rengimo tikslas – žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas. Pagal Aprašo 4 punkto nuostatas rengiant žemės sklypo planą atidalijamos bendrosios nuosavybės turimų žemės sklypų dalys ir suformuojami atskirti žemės sklypai (4.2.2. punktas). Taigi, vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka, norint atsidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdomą žemės sklypo dalį, privalomas šio sklypo detaliojo planavimo atlikimas. Aprašo 12 punkte nurodyta, jog pareiškėjai prašymą leisti pradėti rengti žemės sklypo planą pateikia savivaldybės administracijai, prašymą pertvarkyti Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus turi pasirašyti visi pertvarkomų žemės sklypų savininkai arba vienas iš jų, turintis notaro patvirtintą įgaliojimą atstovauti kitiems asmenims. Kadangi ieškovas ir atsakovė yra 0,2287 ha žemės sklypo, esančio ( - ), bendrasavininkiai (b.l. 9-10), todėl vienam iš bendrasavininkių ketinant atsidalinti valdomo turto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, tuo tikslu kreipiantis į savivaldybės administraciją dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą, prašymą būtina pasirašyti abiems bendrasavininkiams. Kadangi atsakovė gera valia tokio prašymo nepasirašė, įgaliojimų ieškovui atlikti tokius veiksmus nesuteikė, pagrįstas ieškovo kreipimasis į teismą dėl leidimo atsakovės vardu pateikti prašymus Kelmės rajono savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo plano atlikimo.

10Iš AB „LESTO“ pareiškimo (b.l. 55) matyti, kad norint užtikrinti ieškovo teisėto intereso atsidalinti savo sklypo dalį nuo atsakovės sklypo dalies teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinimą bei savo elektros įrenginių prijungimo prie AB „LESTO“ sąlygų įgyvendinimą, yra reikalingi bendraturčio sutikimai ir suderinimai. Tokiu būdu, darytina išvada, kad ieškovo prašymas žemės sklypo bendrasavininkę pasirašyti paraiškoje dėl elektros energijos vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų (b.l. 8) yra pagrįstas, vykdant elektros tinklų valdytojo reikalavimus žemės sklypo atsidalijimo proceso metu.

11Liudytoja V. O., individualios projektavimo įmonės savininkė, parodė, kad pagal turimą žemės sklypo plotą bendrasavininkiams S. K. ir V. Ž. kliūčių pasidalinti bendrai valdomą žemės sklypą į du atskirus sklypus nėra, žemės sklypo detaliojo planavimo atlikimui būtinas visų savininkų sutikimas, t.y. prašymą leisti pradėti rengti žemės sklypo planą turi pasirašyti visi žemės sklypo bendrasavininkiai.

12Atsakovė teismo posėdžio metu jokių svarbių aplinkybių, svarių argumentų, dėl savo nesutikimo pasirašyti prašymą pradėti rengti žemės sklypo planą, paraišką dėl elektros įrenginių prijungimo nenurodė. Jos nemotyvuotas, nepagrįstas atsisakymas pasirašyti būtinus pareiškimus dėl žemės sklypo plano parengimo yra akivaizdus trukdymas ieškovui savo lėšomis įgyvendinti įstatymo jam suteiktą teisę reikalauti atsidalinti jam priklausančią dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo 30 punkto nuostatomis žemės sklypo plano rengėjas su parengtu žemės sklypu asmeniškai supažindina pertvarkomų žemės sklypų savininkus ir valstybinės žemės naudotojus arba žemės sklypų suformavimu suinteresuotus asmenins, nurodydamas, kad jie dėl žemės sklypo plano gali pareikšti pasiūlymus savivaldybės administracijai. Kol susipažįstama su parengtu žemės sklypo planu, savivaldybės administracija privalo registruoti pasiūlymus dėl jo, juos išnagrinėti ir esant pagrindui pavesti plano rengėjui pataisyti jį pagal gautus pasiūlymus arba išsiųsti motyvuotą atsakymą pasiūlymus pateikusiame asmenims per 5 darbo dienas po to, kai baigiasi susipažinimo laikas (Aprašo 32 p.). Tokiu būdu, atsakovė turės realią galimybę aktyviai dalyvauti rengiant jai priklausančio žemės sklypo detalųjį planavimą, pareikšti savo pasiūlymus ir pastabas dėl parengto žemės sklypo plano, naujai suformuotų sklypų ribų, ploto ir pan., įstatymo nustatyta tvarka skųsti institucijos, išnagrinėjusios jos pateiktus prašymus ir pasiūlymus, sprendimus.

13Įstatymas draudžia piktnaudžiauti savo teise, t.y. įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kad nesant teisinio pagrindo būtų pažeistos ar varžomos kitų asmenų teisės ar įstatymų saugomi interesai ar daroma žala kitiems asmenims arba prieštaraujama subjektinės teisės paskirčiai (CK 1.137 str. 3 d.). Civilines teises gina teismas užkirsdamas kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams (CK 1.138 str. 3 p.). Atsakovei be teisėto pagrindo atsisakius pasirašyti žemės sklypo plano rengimui būtinus prašymus, tokiu būdu trukdant ieškovui įgyvendinti teisę reikalauti bendrai valdomo daikto atidalijimo, tenkintini ieškovo reikalavimai leisti jam atsakovės vardu pateikti tokius prašymus atitinkamoms įstaigoms, įmonėms.

14Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 98 str. 1 d. nuostatomis, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultaciją. Iš teismui pateikto 2011 m. lapkričio 28 d. pinigų priėmimo kvito (b.l. 108) matyti, kad ieškovas S. K. už teisines konsultacijas, dokumentų rengimą teismui ir atstovavimą teisme advokatei Virginijai Pluščiauskienei sumokėjo 800 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 98 str. 2 d. šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, bet ne didesnės, kaip nustatyta Teisingumo ministro (kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku) 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Pagal šių Rekomendacijų 8.2. punktą maksimalus advokato užmokesčio dydis už ieškinį yra 3 MMA, ieškovo prašoma priteisti advokatės atstovavimo išlaidų suma yra ženkliai mažesnė, tik 1 MMA dydžio, ši suma nėra akivaizdžiai per didelė, atitinkanti teisingumo bei protingumo kriterijų, todėl priteistina iš atsakovės. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 79 str. nuostatas bylinėjimosi išlaidoms priskiriamas ir žyminis mokestis, todėl ieškinį patenkinus, žyminis mokestis 140 Lt (suapvalinta suma), kurį ieškovas sumokėjo pateikdamas ieškinį teismui (b.l. 2), priteistinas iš atsakovės. Kadangi atsakovė nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleista (b.l. 40-41), todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 83 str. 1 d. 14 p., 96 str. 4 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.138 str., CPK 178 str., 259 str., 263-270 str. str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti pilnumoje.

17Leisti S. K. V. Ž. vardu pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijai prašymą dėl perdavimo planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių vykdyti S. K. lėšomis detalųjį planavimą 0,2287 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ).

18Leisti S. K. V. Ž. vardu pateikti prašymą Kelmės rajono savivaldybės administracijai dėl planavimo sąlygų sąvadui detaliojo planavimo dokumentui rengti išdavimo.

19Leisti S. K. V. Ž. vardu pateikti AB „LESTO“ paraišką dėl elektros energijos vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų.

20Priteisti iš V. Ž. S. K. 940 (devynis šimtus keturiasdešimt) litų bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. K.... 3. Ieškovas prašo leisti jam atsakovės vardu pateikti Kelmės rajono... 4. Ieškovas nurodė, kad jis bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis su... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutinka. Ji nurodė, kad bendrai su ieškovu valdomo... 6. Tretieji asmenys – Kelmės rajono savivaldybės administracija ir AB... 7. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 8. Lietuvos Respublikos CK 4.80 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis... 9. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004-05-01... 10. Iš AB „LESTO“ pareiškimo (b.l. 55) matyti, kad norint užtikrinti... 11. Liudytoja V. O., individualios projektavimo įmonės savininkė, parodė, kad... 12. Atsakovė teismo posėdžio metu jokių svarbių aplinkybių, svarių... 13. Įstatymas draudžia piktnaudžiauti savo teise, t.y. įgyvendinti civilines... 14. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.138 str., CPK 178 str., 259 str.,... 16. Ieškinį tenkinti pilnumoje.... 17. Leisti S. K. V. Ž. vardu pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijai... 18. Leisti S. K. V. Ž. vardu pateikti prašymą Kelmės rajono savivaldybės... 19. Leisti S. K. V. Ž. vardu pateikti AB „LESTO“ paraišką dėl elektros... 20. Priteisti iš V. Ž. S. K. 940 (devynis šimtus keturiasdešimt) litų... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...