Byla AS-858-611-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo medžiotojų klubo „Amalva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo medžiotojų klubo „Amalva“ skundą atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – V. Ž.) dėl akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas medžiotojų klubas „Amalva“ skundu (b. l. 5–6) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Marijampolės savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos (toliau – ir Komisija) 2010 m. spalio 4 d. apžiūros aktą Nr. 5 AL-2669 (toliau – ir Aktas).

5Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 13 d. nutartimi (b. l. 103–105) administracinę bylą pagal pareiškėjo skundą nutraukė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Aktu buvo konstatuotas pasėlių pakenkimo faktas, nurodant jų pakenkimo plotą ir pakenkimo intensyvumo procentą, tačiau jame nėra nustatyta kokia nors privaloma vykdyti pareigą pareiškėjui, jo teisių suvaržymas. Pareiškėjas nenurodė, kokias jo teises ar pareigas ginčijamas Aktas objektyviai jam nustatė, pakeitė ar panaikino, kokias konkrečias jo teises ar saugomus interesus pažeidė, kokią konkrečią teisinę reikšmę jam turėtų Akto, kuriuo konstatuotos aplinkybės dėl pasėlių pakenkimo, panaikinimas. Ateityje pareiškėjui nesutinkant atlyginti žalos dydį, minėtas Aktas turėtų būti vertinamas teisme kartu su kitais įrodymais, tačiau šioje byloje savarankiškų teisinių pasekmių nesukuria. Analogiška teisminė praktika yra formuojama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (administracinės bylos Nr. A492-2396/2011, Nr. AS10-606/2006, Nr. AS14-413/2006, Nr. AS6-322/2006, Nr. AS525-540/2008).

6Pareiškėjas medžiotojų klubas „Amalva“ atskiruoju skundu (b. l. 108–109) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Pareiškėjas nurodo, kad vadovaujantis Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi lėšos už laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą turi būti sumokėtos per vieną mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos. Šalis, nesutinkanti su apskaičiuotu žalos dydžiu, turi teisę Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimą apskųsti teismui. Kadangi pareiškėjas nesutiko su Aktu, todėl jį skundė teismui. Remiantis Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi, 19 straipsniu, 11 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Aktas yra privalomojo pobūdžio, o jo neįvykdymas sukeltų pareiškėjui neigiamas teisines pasekmes, t. y. seniūnijos seniūno teikimu gali būti sustabdomas arba net panaikinamas leidimas naudoti medžioklės plotą. Įstatymas taip pat aiškiai nurodo terminą, per kurį privalomai turi būti įvykdytas sprendimas, kuriuo medžioklės ploto naudotojui apskaičiuojamas atlygintinos nukentėjusiajam žalos dydis. Pareiškėjas nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-557/2009.

7Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 113–114) prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsakovas remiasi pirmosios instancijos teismo argumentais.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Nagrinėjamoje byloje yra keliamas klausimas dėl pareiškėjo skundo priimtinumo tuo aspektu, kad skundžiamas Aktas pirmosios instancijos teismo pripažintas kaip neskųstinas administraciniams teismams, nes nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių. Šiuo pagrindu byla buvo nutraukta pirmosios instancijos teismo. Teisėjų kolegija vertina, ar pareiškėjo skundžiamas Aktas gali būti pripažįstamas nesukeliančiu teisinių pasekmių ir ar pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis šiuo aspektu – tokios yra nagrinėjamos bylos ribos.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, jog viešojo administravimo subjekto surašytas dokumentas, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o byla, kurioje yra ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtina teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-180/2011).

13Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pagal Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 2 dalį laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės mero sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija. Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 6 dalis suteikia teisę šaliai, nesutinkančiai su apskaičiuotos žalos dydžiu, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimą apskųsti teismui. Pastaroji taisyklė suponuoja išvadą, kad sprendžiant dėl gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo, komisija, kaip viešojo administravimo sistemos subjektas, turi priimti administracinį teisės aktą – sprendimą. Toks sprendimas expressis verbis laikytinas administraciniu aktu ir turi atitikti ne tik Medžioklės įstatymo keliamus reikalavimus, bet ir Viešojo administravimo įstatymą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-557/2009).

14Nagrinėjamoje byloje Marijampolės savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisija 2010 m. spalio 4 d. priėmė apžiūros aktą Nr. 5 AL-2669 (b. l. 8–10). Šiame Akte nėra nustatyta galutinė padarytos žalos pasėliams piniginė išraiška – šis paskaičiavimas atidėtas, kol paaiškės skaičiavimui būtini rodikliai (vidutinis derlingumas ir produkcijos supirkimo rinkos kaina) (b. l. 9). Todėl de facto Aktas nėra galutinis, jame yra nustatytas tik atskiros pakenktos pasėliams dalies plotas (b. l. 9), kuris yra vienas iš į galutinį žalos, atlygintinos pagal Medžioklės įstatymo 18 straipsnį, patenkančių kriterijų. Todėl konstatuotina, jog Aktas nėra galutinis ir juo pareiškėjui teisinės pasekmės nesukeliamos – teisines pasekmes pareiškėjui sukeltų galutinis sprendimas dėl atlygintinos žalos, kuriame bus paskaičiuota visa atlygintina žalos suma.

15Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad byloje yra pateiktas Akto 1 priedas (b. l. 70), kuriuo, remiantis Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodika, apskaičiuota žalos piniginė išraiška, kuri yra 6 364,80 litai. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu šis Akto 1 priedas buvo pateiktas atsakovo ir pirmosios instancijos teismo kolegija prijungė jį prie bylos (b. l. 74–75). Pagal Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 6 dalį lėšos už laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi būti sumokėtos per vieną mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos; šalis, nesutinkanti su apskaičiuotu žalos dydžiu, turi teisę Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimą apskųsti teismui. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegijos prijungtas Akto 1 priedas yra galutinis sprendimas dėl pareiškėjo atlygintinos žalos dydžio, o juo sukeliamos teisinės pasekmės yra tiesiogiai įtvirtintos Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi. Pirmosios instancijos teismas, prijungęs Akto 1 priedą, turėjo, vadovaudamasis ABTĮ 10 straipsniu, išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises, t. y. nurodyti pareiškėjui apie Akto 1 priedą, kaip teisės aktą, sukeliantį teisines pasekmes pareiškėjui, bei pasiūlyti pareiškėjui pakeisti skundo reikalavimą.

16Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 13 d. nutartimi neįvykdė ABTĮ 10 straipsnyje numatytos pareigos, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas yra grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas.

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18pareiškėjo medžiotojų klubo „Amalva“ atskirąjį skundą tenkinti.

19Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai