Byla e2-383-179/2015
Dėl skolos už parduotą turtą ir palūkanų priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant A. L. dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) D. K. atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) adv. pad. M. V. trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Kelias“ ieškinį atsakovei UAB „Autodis“ dėl skolos už parduotą turtą ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovo atstovas D. K. prašo ieškinį tenkinti pilnai ir iš atsakovės UAB „Autodis“ priteisti ieškovo naudai pagal išrašytą 2013 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą KEL Nr. 0303749 už parduotą serviso įrangą, baldus ir kitą trumpalaikį turtą 17522,01 eurus skolos, 1224,06 eurų priskaičiuotų palūkanų nuo 2014-01-31 iki 2014-12-03 d., 8,30 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 eurų išieškojimo išlaidų kompensavimo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas sumoje 455,46 eurų.

3Ieškovo atstovas nurodė, kad prieš sudarant pirkimo – pardavimo sutartį ir tuo pagrindu išrašant PVM sąskaitą faktūrą dėl parduoto turto, 2013 m. spalio 2d. tarp šalių buvo pasirašytas ketinimo protokolas, kuriame šalys sutarė, kad viena šalis ketina už sutartą kainą perleisti turimas teises ir pareigas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį NR. LT006484. Kadangi teisės ir pareigos buvo perleidžiamos į verslo objektą adresu ( - ), todėl ketinimo protokole buvo nurodyta ir verslo objekte esantis ilgalaikis turtas. Ketinimo protokole šalys aptarė teisių ir pareigų pagal lizingo sutartį Nr. LT006484 perleidimo kaina 500 000 Lt (ketinimo protokolo 1.1 p.) bei verslo objekte esančio ilgalaikio ir trumpalaikio turto kaina 50 000 Lt plius PVM (ketinimo protokolo 1.2 p.). Ketinimo protokolu ieškovas įsipareigojo iki 2014m. liepos atlikti verslo objekte pagerinimo darbus jų neatlikus parduodamo turto kaina mažinama 100 000 Lt (ketinimo protokolo 1.55 ir 7.4 p.). Šalys ketinimo protokole aiškiai susitarė, kad ketinimų protokolas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir galioja iki pagrindinės pastato pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo. Pagrindinė sutartis Nr. LT006484/TPP buvo pasirašyta 2013m. lapkričio 19d.

4Kadangi ketinimo protokole nurodytas verslo objektas nuosavybės teise priklausė UAB „Swedbank lizingas“ bei 2012 m. vasario 24 d. hipotekos lakštu Nr. 07120120000615, 07120120000616 turtinės teisės buvo įkeistos AB „Swedbank“ ieškovui ir atsakovui pasirašius 2013 m. spalio 2d. ketinimo protokolą į derybas dėl verslo objekto turtinių teisių ir pareigų perleidimo įsijungė UAB „Swedbank lizingas“ ir AB „Swedbank“. Pagrindinė keturių šalių sutartis buvo pasirašyta 2013-11-19 d. Vilniaus m. Pagrindine sutartimi šalys numatė, kad ieškovas teises ir pareigas pagal lizingo sutartį perleidžia atsakovui už 508 000 Lt. Ieškovas pagrindinės sutarties 4.1. p. įsipareigojo iki 2014m. gruodžio 1d. atlikti verslo objekte pagerinimo darbus pagal ketinimo protokolo priedą Nr. 3. Pagrindinėje sutartyje atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip per 7d. po to kai ieškovas tinkamai įvykdys sutarties 4.1. p. nustatytus įsipareigojimus sumokėti ieškovui papildomą 50 000 Lt kompensaciją už turto pagerinimo įteisinimą. Neatlikus darbų nemokėti papildomos kompensacijos. Šalys pasirašydamos pagrindinę sutartį pakeitė ketinimo protokole numatytas sąlygas. Už perduotą trumpalaikį turtą, pagal 2013m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą UAB „Autodis“ neatsiskaitė ir liko ieškovui skolingas 17522,01 Eur (60500 Lt).

5Atsakovės atstovas adv. pad. M. V. prašo ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovas, 2013-12-31 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą ketinimų protokolo pagrindu, kuria nepagrįstai reikalauja apmokėti. Ieškovas jokių savo Protokolu prisiimtų pareigų neatliko, o neatlikus jų ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo nurodytos sumos. Ieškovo ir atsakovo atsiskaitymo būdas už pateiktus daiktus yra sąlyginis, t. y. atsakovas privalo su ieškovu atsiskaityti tik po to jei ieškovas įvykdys visas prievoles atsakovo atžvilgiu.

6Iš esmės atsakovas pasirašydamas Protokolą ir Sutartį turėjo tikslą įsigyti pastatus, tuo metu valdomus UAB „Kelias“, esančius adresu: ( - ), rekonstrukcijos įteisinimo darbus, juos atlikus, atsakovas ieškovui sumokės likusią pastatų kainos dalį bei trumpalaikio ir ilgalaikio turto kainos dalį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas savo tiek protokolu tiek sutartimi savo prisiimtų pareigų nevykdė. Atsakovas 2014-12-01 išrašė ir pateikė ieškovui debetines sąskaitas faktūras DEB Nr. 329 ir 330. Pateikus šias sąskaitas faktūras, o tiksliau ieškovui neįvykdžius savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovo ir atsakovo teisės ir pareigos viena kito atžvilgiu pasibaigė. Tuo pagrindu išnyko pareiga apmokėti ieškovo išrašytą sąskaitą - faktūrą.

7Ieškinys tenkintinas pilnai.

8Iš šalių atstovų paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad 2013 m. spalio 2d. šalys ketinimų protokolu sutarė, kad viena šalis, tai yra ieškovas už sutartą kainą perleis į verslo objektą adresu ( - )m. atsakovui turimas teises ir pareigas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį Nr. LT006484. Atsakovui ketinamo protokolo pagrindu buvo perduotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Šalims pasirašius 2013-11-19 pagrindinę sutartį, ieškovas atsakovui perleido turto už 508 000 Lt ir įsipareigojo atsakovas už ieškovo turto pagerinimo įteisinimą sumokėti papildomai 50000 Lt.. Už neatliktų darbų pagerinimą sutartyje buvo numatyta nemokėti papildomos kainos, kuri pagal kilusį ginčą sudarė 50 000 Lt.

9Šalys aiškiai susitarė, kad ketinimo protokolas galioja iki pagrindinės sutarties sudarymo momento. Pagrindinėje sutartyje šalių buvo pakeistos ketinimo protokolo sąlygos dėl kainos ir netesybų apimties. Šalims sudarius pagrindinę sutartį iki sutartiniai santykiai nutrūksta ir negali sukelti teisinių pasekmių. Taip pat šalys numatė, kad ketinimo protokolo sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik abiejų šalių raštišku sutarimu. Pažymėtina ir tai, kad ketinimo protokole aptartas turtas nuosavybės teisėmis priklausė UAB „Swedbank lizingas“, o ne šalims. Pasirašytoje pagrindinėje sutartyje Nr. LT006484/TPP dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartį perleidimo sąlygos atitiko šalių valią ir tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai:

10Ieškovas 2013 m. lapkričio 29 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą KEL Nr. 0303718 už pastatus 5008 000 Lt sumai. Atsakovas sąskaitą faktūrą priėmė ir ją pasirašė. Mokėjimai pagal sąskaitą faktūrą buvo atlikti. Ieškovas taip pat 2013-12-31 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą KEL Nr.0303749 už serviso įrangą, baldus ir kitą trumpalaikį turtą 60500 Lt. Atsakovo vyr. buhalterė J. K. sąskaitą faktūrą priėmė ir ją pasirašė. PVM sąskaitoje faktūroje nebuvo nuorodų ar prierašu, kad minėtos sąskaitos faktūros apmokėjimas yra su kokiomis nors sąlygomis arba surištas su kokia nors sutartimi.

11Pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą atsakovas UAB „Autodis“ neatsiskaitė bei liko ieškovui skolingas 17522,01 Eur. Su atsakovo atstovo argumentais sutikti negalima, nes jie prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms ir neparemti faktiniais įrodymais. Iš atsakovo pozicijos matyti, kad atsakovas nėra sąžiningas. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1d., kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovautis protingumo kriterijais. LR CK 6.38 str. 3d. nurodyta, kad kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Atsakovas prekes ir paslaugas pagal išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą priėmė. Buvo numatytas apmokėjimo terminas, mokėjimo terminai suėjo.

12Pagal pirkimo – pardavimo sutartį pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje.

13Už pavėlavimą sumokėti kainą pirkėjas privalo mokėti palūkanas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo daikto perdavimo ar šalių sutarto termino, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita (LR CK 6.344 str. 1.,2d. ).

14Pagal prievolę skolininkas privalo kreditoriaus naudai už parduotas prekes sumokėti nustatyto dydžio pinigų sumą (kainą) ir už nesavalaikį apmokėjimą nustatyto dydžio palūkanas. LR CK 6.261 str. pasakyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Kadangi šalys yra verslininkai , skaičiuojant palūkanas už sandorių, sudarytų po 2004 m. gegužės 1d., mokėjimų pažeidimus, gali būti taikomas LR mokėjimų, atliekant pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas ir šiame įstatyme numatytos palūkanos. Nuo 2004 m. gegužės 1d. įsigaliojęs 2003 m. gruodžio 9d. LR mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių palūkanų norma, padidinta 8 procentiniai punktais (Įstatymo 2 str. 5d.), taip pat šalių palūkanų mokėjimo terminas. Tai specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 str. .

15Be to, sutinkamai su minėtu įstatymu pagal komercinius sandorius atsakovas už prievolės įvykdymo termino praleidimą, privalo sumokėti ieškovui 8,30 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat sutinkamai pagal LR mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1d. sumokėti 40 erų išieškojimo išlaidų kompensavimą.

16Vadovaudamasis LR CPK 260str. - 270str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti pilnai. Priteisti iš atsakovo UAB „Autodis“, įm. k. 302439045 ieškovui UAB „Kelias“, įm. k. 147044353 naudai septyniolika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt du eurus 1 centą (17522,01 Eur) skolą už parduotą įrangą, baldus ir kitą trumpalaikį turtą, vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt keturis eurus 6 centus (1224,06 Eur) palūkanų už laikotarpį nuo 2014m. sausio 31 d. iki 2014 m. gruodžio 3d. ir 8,30 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (17522,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014-12-05 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, keturiasdešimt (40,00) eurų išieškojimo išlaidų kompensavimą numatytą LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1d. ir 421,98 eurų žyminio mokesčio bei 33,48 eurų kelionės išlaidų, viso bendrai 455,46 eurų patirtų bylinėjimosi išlaidų.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai