Byla 2-704/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Donato Šerno (pranešėjas) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens kreditoriaus akcinės bendrovės Turto banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atstatydinti administratorių, civilinėje byloje Nr. B2-184-03/2007 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Čeltaura“ administracijos vadovo Algirdo Kazio Čeliausko ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Čeltaura“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. vasario 27 d. nutartimi UAB „Čeltaura“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė A. Rimkų, o 2006 m. gegužės 19 d. nutartimi UAB „Čeltaura“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Likviduojamos UAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo pirmininkas T. G. 2007 m. birželio 21 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu, kuriuo prašė pakeisti UAB „Čeltaura“administratorių A. Rimkų kitu kreditorių pasiūlytu ar teismo pasirinktu administratoriumi.

5Prašyme kreditorių susirinkimo pirmininkas nurodė, kad 2007 m. gegužės 5 d. įvykusiame kreditorių susirinkime buvo nutarta kreiptis į teismą dėl administratoriaus A. Rimkaus pakeitimo dėl to, kad jis nevykdo kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais buvo įpareigotas kreiptis į teismą dėl pripažinimo negaliojančiais sandorių, pagal kuriuos bendrovės turtas buvo perduotas buvusiam jos vadovui A. K. Čeliauskui, dėl žalos atlyginimo prisiteisimo, dėl servituto į žemę, reikalingą bendrovės statinio eksploatavimui, nustatymo, taip pat dėl pirmosios eilės kreditorių finansinių reikalavimų patikslinimo ir kt.

6Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartimi LUAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo pirmininko T. G. prašymo dėl administratoriaus Antano Rimkaus atstatydinimo netenkino.

7Teismas nutartyje konstatavo, kad teismo paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius veikia bankrutuojančios įmonės vardu, tačiau bankroto administravimo veikla yra specifinio pobūdžio, nes visais esminiais klausimais jis turi gauti kreditorių pritarimą. Teisme iki šio kreditorių susirinkimo pirmininko pateikto prašymo dėl administratoriaus A. Rimkaus pakeitimo nebuvo gauta iš kreditorių pagrįstų pareiškimų dėl jo netinkamo darbo, savavališkų ar neteisėtų jo veiksmų, sąlygojančių nepasitikėjimą jo veikla šioje bankroto byloje, ir teismas iki šiol nėra priėmęs dėl to jokių procesinių sprendimų. Administratoriaus pakeitimas besibaigiant bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūrai šiuo atveju ne tik kad neužtikrins šios procedūros operatyvumo, bet gali turėti neigiamos įtakos jos sklandumui ir ekonomiškumui. Kreditorių, ypač tų, kurių reikalavimų suma vertine išraiška yra didžiausia, veiksmai turėtų pasireikšti ne nepasitikėjimo išreiškimu administratoriui, kurio veikla visada yra neišvengiamai susijusi su tam tikra ūkine rizika, bet sprendimų, lemiančių operatyvų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau- ĮBĮ) numatytų funkcijų įgyvendinimą, priėmimu.

8Atskiruoju skundu tretysis asmuo AB Turto bankas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės: pakeisti bendrovės administratorių ir LUAB „Čeltaura“ administratoriumi paskirti UAB „Tamtamas“.

9Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Apelianto prašymu administratorius nepatikrino jo nurodytų faktų, kurie pažeidė kreditorių interesus. Administratoriui nesiėmus jokių veiksmų, 2007 m. sausio 5 d. vykusiame susirinkime jis buvo įpareigotas kreiptis su ieškiniu į teismą ir ginti kreditorių interesus. Iki 2007 m. gegužės 5 d. vykusio susirinkimo administratorius šio įpareigojimo neįvykdė, o susirinkimo metu pripažino, jog atitinkami turto perleidimo sandoriai ir akcininkų nutarimai yra neteisėti, kas sudaro pagrindą pradėti tyčinio bankroto bylą.

112. Administratorius nevykdo ir kitų kreditorių įpareigojimų: nesikreipia į teismą dėl servituto nustatymo, neginčija kreditorių-darbuotojų, kuriems darbo užmokestis buvo padidintas prieš bankroto bylą, reikalavimų, neišreikalauja iš buvusio įmonės direktoriaus viso UAB „Čeltaura“ turto, negaunama bendrovės steigimo sutarties, kuri padėtų išsiaiškinti, kokiu tiksliai turtu buvo apmokėtos akcijos.

123. Teismo argumentas, jog, pradėjus ginčyti sandorius, užsitęs bankroto byla, nėra pagrįstas, nes tai nėra pagrindas atsisakyti keisti administratorių. Bankroto tikslas yra apginti kreditorių interesus. Dabartinis kreditorius veikia ne kreditorių interesais. Naujo administratoriaus kandidatūrą pasiūlė tik apeliantas.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą LUAB „Čeltaura“ administratorius prašo atmesti atskirąjį skundą ir Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą LUAB „Čeltaura“ kreditoriai J. J. , V. G. , Z. M. ir kiti, kurių reikalavimai sudaro 12,08 proc., prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Administratorius (likvidatorius) yra teismo paskirtas asmuo, atliekantis ĮBĮ 11 straipsnyje, 30 straipsnio 4 dalyje bei 31 straipsnyje nustatytas funkcijas. Tai asmuo, kuriam ĮBĮ nustatyta tvarka pavesta valdyti, naudoti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuoti, kuris turi užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauti įmonės ūkinei komercinei veiklai. Esminis šio asmens veiklos požymis yra tas, kad, organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, jis privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus. Šio asmens veiklos principai įtvirtinti ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintose Verslo administratorių etikos taisyklėse. Jose, be kita ko, nustatyta bankroto administratoriaus pareiga veikti tokiu būdu, kad garbingai ir profesionaliai vykdomas įmonės bankroto procesas atitiktų bendruosius šalies ekonominės raidos interesus, o įmonių bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Daugiausia nuo šio fizinio ar juridinio asmens, kuris turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, taip pat ir likviduojant įmonę, veiksmų priklauso tinkama visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas.

17Teismui suteikta teisė spręsti, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 2 d.), taip pat spręsti administratoriaus atstatydinimo iš pareigų klausimą (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tiek skiriant administratorių, tiek nagrinėjant klausimą dėl jo pakeitimo (atstatydinimo), privalu vadovautis bankroto procedūras reglamentuojančių aktų nuostatomis. Pažymėtina, jog bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo.

18Kaip matyti iš UAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo pirmininko 2007 m. birželio 21 d. prašymo dėl administratoriaus pakeitimo UAB „Čeltaura“ bankroto byloje (t. 2, b.l. 92), 2007 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, nes kreditoriai nebuvo patenkinti jo darbu. Prašyme nurodyta, kad administratorius nevykdo kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais jis buvo įpareigotas kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl sandorių, kuriais turtas perduotas A. Čeliauskui, pripažinimo negaliojančiais bei dėl žalos atlyginimo, servitutų nustatymo, pirmos eilės kreditorinių reikalavimų tikslinimo ir kt. Prašyme kreditorių susirinkimo pirmininkas taip pat nurodė, kad tokiais savo veiksmais administratorius pažeidžia ĮBĮ nuostatas, vilkina bankroto procedūrą, negina kreditorių interesų.

19Remiantis UAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo 2007 m. sausio 5 d. protokolu Nr. 4 (t. 2, b.l. 55-61), kreditoriai įpareigojo administratorių paduoti ieškinį teismui dėl sandorių, kuriais perduotas turtas A. Čeliauskui, pripažinimo negaliojančiais, dėl turto perdavimo arba žalos atlyginimo, dėl servitutų nustatymo, įpareigoti administratorių pateikti išsamias išvadas dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto, įvertinant kreditorių nurodytas aplinkybes, kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolo pateikimo, pateikti informaciją apie nebaigtos statybos perleidimą ir kt. Iš UAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo 2007 m. gegužės 5 d. protokolo Nr. 5 (t. 2, b.l. 77-79) matyti, kad kreditoriai, išklausę administratoriaus ataskaitą apie bankroto procedūros eigą, be kita ko, nutarė kreiptis į teismą dėl administratoriaus keitimo. Susirinkime svarstant klausimą dėl administratoriaus pakeitimo, AB Turto banko atstovas nurodė, kad administratorius neatliko savo funkcijų, teismo nutartis iškelti bankroto bylą nebuvo panaikinta, o susirinkimo nutarimas netrukdė spręsti tyčinio bankroto klausimo.

20Norėdamas nustatyti, ar pagrįstai siekiama atstatydinti teismo paskirtą administratorių, teismas turi ištirti visas prašyme nurodytas aplinkybes, esančias tokio prašymo pagrindu, bei dėl jų pasisakyti nutartyje. Sprendžiant prašymo atstatydinti administratorių pagrįstumą, turi būti nustatyta, ar administratorius vykdė jam teisės aktais ir kreditorių susirinkimo nutarimais pavestas funkcijas, ar padaryti pažeidimai leidžia abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu ir pan.

21Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atmesdamas LUAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo pirmininko prašymą, nepasisakė dėl prašyme nurodytų aplinkybių dėl

22A. Rimkaus netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo, o šios aplinkybės yra svarbios klausimo dėl administratoriaus pakeitimo išsprendimui.

23Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo, tinkamai neįvertino visų reikšmingų šiam klausimui išspręsti bylos aplinkybių, t.y. neatskleidė bylos esmės, ir pagal byloje esančius įrodymus klausimo išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme negalima. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama, nes dėl procesinės teisės normų pažeidimų, nenustačius visų aplinkybių, susijusių su prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo pagrįstumu, klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai, o šių pažeidimų apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius duomenis negali ištaisyti (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio trečiuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir klausimą dėl LUAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo pirmininko T. G. prašymo dėl administratoriaus Antano Rimkaus atstatydinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. vasario 27 d. nutartimi UAB... 4. Likviduojamos UAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo pirmininkas T. G.... 5. Prašyme kreditorių susirinkimo pirmininkas nurodė, kad 2007 m. gegužės 5... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartimi LUAB... 7. Teismas nutartyje konstatavo, kad teismo paskirtas bankrutuojančios įmonės... 8. Atskiruoju skundu tretysis asmuo AB Turto bankas prašo Klaipėdos apygardos... 9. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 10. 1. Apelianto prašymu administratorius nepatikrino jo nurodytų faktų, kurie... 11. 2. Administratorius nevykdo ir kitų kreditorių įpareigojimų: nesikreipia į... 12. 3. Teismo argumentas, jog, pradėjus ginčyti sandorius, užsitęs bankroto... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą LUAB „Čeltaura“ administratorius prašo... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą LUAB „Čeltaura“ kreditoriai J. J. , V.... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Administratorius (likvidatorius) yra teismo paskirtas asmuo, atliekantis ĮBĮ... 17. Teismui suteikta teisė spręsti, kuris asmuo turi būti paskirtas... 18. Kaip matyti iš UAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo pirmininko 2007 m.... 19. Remiantis UAB „Čeltaura“ kreditorių susirinkimo 2007 m. sausio 5 d.... 20. Norėdamas nustatyti, ar pagrįstai siekiama atstatydinti teismo paskirtą... 21. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atmesdamas LUAB... 22. A. Rimkaus netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo, o šios aplinkybės... 23. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 25. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir...