Byla T-466-939/2019
Dėl atleidimo nuo bausmės atlikimo dėl ligos

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei, nuteistajam K. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo K. S. prašymą dėl atleidimo nuo bausmės atlikimo dėl ligos.

3Teismas

Nustatė

4Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) baudžiamuoju įsakymu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), K. S. pripažintas kaltas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 138 straipsnio 1 dalyje, jam paskirta 66 parų arešto bausmė, kuri, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – 44 paros arešto, bausmę paskirta atlikti areštinėje poilsio dienomis.

5Nuteistasis K. S. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pateiktu prašymu prašo atleisti jį nuo Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) baudžiamuoju įsakymu jam paskirtos 44 parų arešto bausmės atlikimo dėl ligos. Prašyme nuteistasis nurodo, kad jis serga onkologine liga – jam konstatuotas ( - ). Dėl ligos jis negali atliklti bausmės – jo kaip ligonio būklė yra sunki, jam nustatytas tik 35 procentų darbingumo lygis, jis gydosi, yra nuolat konsultuojamas gydytojų-specialistų.

6Nuteistasis K. S. teismo posėdžio metu prašė tenkinti prašymą. Papildomai paaiškino, kad 2017 metais jam jau buvo diagnozuota liga. Išgyti nėra galimybės, jo sveikata blogėja, dėl ligos kenčia skausmus, nežino, ar pajėgs atlikti arešto bausmę. Dėl ligos pastoviai vartoja vaistus, dažnai konsultuojasi pas gydytojus, kas savaitę lankosi pas šeimos gydytoją .

7Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė Gitana Kaupė teismo posėdžio metu prašė netenkinti nuteistojo prašymo. Mano, kad prašymas pateiktas netinkamas. Baudžiamojo proceso įstatymas imperatyviai nustato, kad nuteistojo atleidimas nuo bausmės sprendžiamas tik tada, kai šį klausimą teismui svarstyti teikia bausmę vykdanti institucija. Įstatymas nenumato galimybės svarstyti tokį klausimą vien pagal nuteistojo prašymą. Teismas gali nuteistąjį atleisti nuo bausmės dėl ligos tik gavęs gydytojų komisijos išvadą. Šiuo metu yra pateiktas tik medicininis išrašas. Be to, mano, jog nuteistasis nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos turėjo galimybę atlikti areštą, gydymas gali būtį tęsimas ir atliekant areštą.

8Prašymas netenkintinas.

9Nuteistasis K. S. prašo atleisti jį nuo bausmės, nes jis serga sunkia nepagydoma liga.

10BK 76 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog asmuo, kuris po nuosprendžio priėmimo suserga sunkia nepagydoma liga, gali būti atleistas nuo tolesnio bausmės atlikimo. Spręsdamas šį klausimą, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos sunkumą, nuteistojo asmenybę, jo elgesį bausmės atlikimo metu, ligos pobūdį ir atliktos bausmės laiką. Teismas taip pat turi įvertinti nepagydomos ligos įtaką bausmės atlikimui. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 359 straipsnio 1 dalis numato, jog BK 76 straipsnyje numatytais atvejais nuteistąjį nuo bausmės atlikimo dėl ligos atleidžia teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu, remdamasis gydytojų komisijos išvada. Kaip matyti iš aptartų teisės normų, baudžiamojo proceso įstatymas imperatyviai nustato, jog nuteistojo atleidimas nuo bausmės nuosprendžio vykdymo metu sprendžiamas tik tada, kai šį klausimą teismui svarstyti teikia bausmę vykdančios institucijos vadovas. Įstatymas nenumato galimybės svarstyti tokį klausimą vien pagal nuteistojo ar jo gynėjo prašymą, nes asmens atleidimas nuo bausmės atlikimo tiesiogiai susijęs su teisingumo principo užtikrinimu, asmens teisingo nubaudimo principu, todėl jo svarstymui įstatyme įtvirtinti griežtesni reikalavimai. Aplinkybė, jog nuteistasis realiai neatlieka bausmės, nesuteikia teismui teisės nagrinėti nuteistojo prašymą. Tokios praktikos laikosi ir aukštesnieji teismai (pvz. Kauno apygardos teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1S-646-348/2018, Klaipėdos apygardos teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1S-109-462/2018).

11Vadovaujantis BK 76 straipsnio 1 dalimi ir BPK 359 straipsnio 1 dalimi, nuteistasis prašymą dėl atleidimo nuo bausmės atlikimo turi pateikti ne Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams, o įstaigai, kurioje jis turi atlikti arešto bausmę. Teismas tik šios įstaigos teikimu, paremtu gydytojų komisijos išvada, gali spręsti klausimą dėl nuteistojo K. S. atleidimo nuo bausmės atlikimo.

12Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu, ar asmuo serga sunkia nepagydoma liga dėl kurios jam gali būti taikomos 76 straipsnio nuostatos, nustatoma vadovaujantis Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-308/V-1247 (įsakymo redakcija, galiojanti nuo 2017 m. spalio 6 d.). Pagal šio aprašo 2 punktą, sunki nepagydoma liga – liga, nurodyta Sunkių nepagydomų ligų sąraše (1 priedas). Minėto aprašo 10, 11 punktuose nustatyta, kad arešto ar laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis, kuriam laisvės atėmimo vietos gydytojas įtaria sunkią nepagydomą ligą ar psichikos ligą, dėl kurios jis negali suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, pristatomas į laisvės atėmimo vietų ligoninę sveikatos būklės patikrinimui. Atvykusio į laisvės atėmimo vietų ligoninę nuteistojo, nurodyto Aprašo 10 punkte, sveikatos būklės patikrinimą atlieka gydantis gydytojas. Vadovaujantis aprašo 13, 14 punktais, gydytojas, patikrinęs nuteistojo sveikatos būklę ir nustatęs, kad nuteistasis serga sunkia nepagydoma liga, tai pažymi nuteistojo Gydymo stacionare ligos istorijos (medicininės apskaitos forma Nr. 003-1/ap) dienyne ir užpildo Sveikatos būklės patikrinimo aktą (2 priedas) iki dalies, kurioje įrašoma gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išvada. Sveikatos būklės patikrinimo aktas pateikiamas laisvės atėmimo vietos ligoninės vadovui, kuris aktą perduoda GKK, veikiančios Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, pirmininkui. Pagal aprašo 16 punktą sprendimas dėl nuteistajam nustatytos sunkios nepagydomos ligos patvirtinimo priimamas GKK narių balsų dauguma.

13Taigi, teismas gali nuteistąjį atleisti nuo bausmės dėl ligos tik gavęs gydytojų komisijos išvadą, kad asmuo serga sunkia nepagydoma liga, priimtą Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-308/V-1247 (įsakymo redakcija, galiojanti nuo 2017 m. spalio 6 d.) nustatyta tvarka. Šiuo metu tokia išvada nepateikta, yra pateiktas tik VšĮ Jonučių sveikatos priežiūros centro medicininis išrašas, kuriame nurodoma, kad nuteistajam K. S. nustatyti susirgimai: ( - ), nurodoma, kad ligonio būklė sunki, konsultuojamas specialistų, jam nustatytas 35 procentų darbingumo lygis. Nors nuteistasis serga su prašymu pateiktame medicinos išraše nurodytomis ligomis, nesant pateiktos minėtos išvados, priimtos vadovaujantis Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, konstatuotina, jog byloje nėra duomenų, kad šiuo metu K. S. liga įeina į sunkių nepagydomų ligų ir sveikatos būklių, dėl kurių nuteistieji gali būti atleisti nuo tolesnio arešto bausmės atlikimo dėl ligos, sąrašą.

14Vadovaujantis nurodytais motyvais nuteistojo K. S. prašymas dėl atleidimo nuo bausmės atlikimo netenkinamas.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 76 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalimi, 362 straipsnio 4 dalimi, 364 straipsniu,

Nutarė

16Nuteistojo K. S. prašymo netenkinti.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtinto nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai