Byla 2A-150-71/2007

1Šiauliai

3

4Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Reginos Agotos Gutauskienes, kolegijos teiseju: Liudvikos Tupienes, Egidijaus Mockeviciaus,

5sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei,

6dalyvaujant ieškovui Vytautui S. M. , ieškovo atstovui advokatui Algirdui Juškai, atsakovams: A. D. Š. , G. F. , V. B. , atsakovu atstovei advokatei R. V. ,

7viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo V. S. M. apeliacini skunda del Telšiu rajono apylinkes teismo 2007 m. sausio 26 d. sprendimo, priimto civilineje byloje Nr. 2-21-671/2007 pagal ieškovo V. S. M. ieškini atsakovams G. F. , Romualdui R. F. , I. M. , A. D. Š. , V. B. , R. B. , tretiesiems asmenims VI Registru centras Telšiu filialui, Telšiu rajono 2-jo notaru biuro notarei N. U. , Telšiu rajono 3-ojo notaru biuro notarui Gediminui Perminui del pažeistu civiliniu teisiu gynimo.

8Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e :

9Ieškovas, V. S. M. , kreipesi i teisma su ieškiniu, kuri 2006 08 11 patikslino (tomas I, b.l. 104-107, tomas II, b.l. 44-46), ir remdamasis CK 1.80 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1.81 straipsniu, 6.66 straipsniu, 6.227 straipsniu, 6.393 straipsniu, 6.398 straipsniu, 1.138 straipsnio 1 ir 2 punktais praše: 1) pripažinti negaliojanciu nuo pasirašymo momento CK 1.80 str. 1 d. ir 1.81 str. ir 6.66 str. numatytais pagrindais bei panaikinti 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo, kadastrinis ( - ), unikalus ( - ), esancio adresu ( - ) ribu paženklinimo akta; 2) pripažinti negaliojanciais nuo pasirašymo momento CK 1.80 str. 1 d.,1.81 str. ir 6.66 str. numatytais pagrindais 2005 m. rugpjucio 11 d. žemes sklypo ir pastato daliu pirkimo-pardavimo sutarti (registro Nr. 7034) ir tos pacios dienos žemes sklypo ir pastato daliu perdavimo-priemimo akta (registro Nr. 7037), kuriais atsakovas V. B. iš atsakovu G. F. , R. R. F. , I. M. , A. D. Š. už 10000 Lt nupirko 320/602 daliu žemes sklypa, kadastrinis( - ), unikalus ( - ), kurio plotas 0.0602 ha ir 156/500 dalis jame esancio gamybinio pastato 2G1p, unikalus ( - ), kurio bendras plotas 307,78 kv. m., esancius adresu ( - ).; 3) pripažinti negaliojancia nuo pasirašymo momento CK 1.80 str. 1 d.,1.81 str.ir 6.66 str. numatytais pagrindais 2006 m. liepos 17 d. dalies žemes sklypo ir jame esancios dalies pastato pirkimo-pardavimo sutarti (registro Nr. T3GP-6337), kuria atsakovas V. B. iš atsakovu G. F. , R. R. F. , I. M. , A. D. Š. už 5 000 litu nupirko 8100/60200 daliu žemes sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus ( - ), kurio plotas 0.0602 ha ir 3900/50000 dalis jame esancio gamybinio pastato 2G1p, unikalus ( - ), kurio bendras plotas 307,78 kv. m., esanciu adresu ( - ); 4) taikyti dvišale restitucija: ipareigoti atsakovus G. F. , R. R. F., I. M. , A. D. Š. gražinti pagal pripažintas negaliojanciomis sutartis (registro Nr.7034, registro Nr.7037 ir registro Nr.T3GP-6337) atsakovui V. B. 15000 litu, o šiu sandoriu dalyka 401/602 daliu žemes sklypa, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 0,0602 ha ir 195/500 dalis jame esancio gamybinio pastato 2G1p, unikalus Nr. ( - ), kurio bendras plotas 307,78 kv. m., esancius adresu ( - ), pripažinti bendra daline atsakovu G. F. , R. R. F. , I. M. , A. D. Š. nuosavybe; 5) pripažinti, kad atsakovai G. F. , R. R. F. , I. M. , A. D. Š. jiems nuosavybes teise priklausancius 401/602 daliu žemes sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 0.0602ha ir 195/500 dalis jame esancio gamybinio pastato 2G1p, unikalus Nr. ( - ), kurio bendras plotas 307,78 kv.m., esancius adresu ( - ), pardave ieškovui Vytautui S. M. už 15000 litu.

10Ieškovas nurode, kad Lietuvoje prasidejus nuosavybes teisiu i nekilnojamaji turta atkurimo procesui, jis su atsakovais G. F. , R. R. F. , I. M. , A. D. Š. , bei šiuo metu mirusiu P. F. sutare del teisines pagalbos, susijusios su nuosavybes atkurimu i patalpas, esancias ( - ), teikimu bei šio turto pirkimo atkurus nuosavybes teise. Rašytine sutartis tarp šaliu nebuvo sudaryta, viskas buvo grindžiama abipusiu pasitikejimu, o iforminta notariniais igaliojimais. Laikantis susitarimo, pastata, esanti ( - ), ir žemes sklypa, kuriame yra šis pastatas, ieškovas nusipirko. Nuosavybes teises atkurimo procesas i pastata, esanti ( - ), užsitese ir nuosavybes teise i šias patalpas atsakovams buvo atkurta tik po Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 1999 m. balandžio 29 dienos nutarties. Ieškovas pažymejo, kad visa laika valde pastatus, esancius ( - ), vykde juose komercine veikla, už pastata, esanti ( - ), vienam iš bendraturciu – G. F. sumokejo 8000 Lt avansa, taip pat investavo 5000 Lt i nuosavybes teisiu atstatymo procesa ir 5000 Lt i pastato remonta, komunikaciju bei inžineriniu tinklu remonta. 2005 m. mirus vienam iš bendraturciu P. F. , su kuriuo žodžiu buvo sutarta del pastatu pirkimo, atsakovai 2005 m. rugpjucio 11 d. pirkimo – pardavimo sutartimi perleido šiuos pastatus V. B. . Ši sutartis sudaryta suklastotu dokumentu pagrindu. 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo ribu paženklinimo akte, kurio pagrindu buvo suformuotas žemes sklypas prie pastato, yra suklastoti du P. F. parašai. Šiame akte yra nurodyta, kad P. F. igaliojimo pagrindu pasirašo už visus bendraturcius, taciau toks igaliojimas neegzistuoja, nes atlikti tokius veiksmus atsakovai 2000 m. vasario 29 d. igaliojo ieškova. Nors 2005 m. rugpjucio 11 d. buvo sudarytas patalpu, esanciu ( - ), priemimo – perdavimo aktas, taciau minetas patalpos pirkejui iš tikro nebuvo perduotos, nes jose yra ieškovo turtas, o pardaveju igaliotas asmuo – G. F. neturi rakto nuo šiu patalpu. 2005 m. rugpjucio 11 d. pirkimo – pardavimo sutarties 5 punkte nurodyti melagingi duomenys, kad parduodamo žemes sklypo ir gamybinio pastato dalys niekam neperleistos, neikeistos, pardaveju teise disponuoti šiuo turtu neatimta ir neapribota, tretieji asmenys i ji jokiu teisiu ar pretenziju neturi. Taciau G. F. ir kiti bendraturciai bei pirkejas V. B. žinojo, kad buvo žodine sutartis šias patalpas parduoti ieškovui. Taip pat ieškovas pažymejo, jog sutartis yra ydinga ir tuo, kad iki nuosavybes teisiu atkurimo buvusi viena valda, buvo padalinta i du savarankiškus pastatus, t.y. šiuo metu ieškovui priklausancio gyvenamojo namo, esancio adresu ( - ), priklausinys buvo suformuota kaip savarankiškas objektas ir iregistruotas ( - ) Be to, pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta kaina, yra žymiai mažesne už rinkos kaina. Ieškovas teige, kad, pripažinus negaliojanciais 2005 m. rugpjucio 11 d. pirkimo – pardavimo sutarti CK 1.80 str. pagrindu, ir tos pacios dienos priemimo – perdavimo akta, taikytinos CK 1.80 straipsnio 2 dalyje numatytos pasekmes – restitucija, nuosavybes teise i pastato bei žemes sklypo dalis atstatytinos atsakovams, o šie ipareigotini gražinti V. B. 10000 Lt. Tai ivykdžius atsakovai ipareigotini ivykdyti ju igalioto asmens prisiimta prievole parduoti jiems priklausancias pastato bei žemes sklypo dalis už 30000 Lt, iš kuriu 18000 Lt jau yra sumoketa. Ieškovas pažymejo, kad teise pateikti ieškini jam suteikia CK 6.227 straipsnis, o jo pažeistos savininko teises gintinos CK 1.138 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu budu.

11A. V. B. atsiliepimu i ieškini praše ieškini atmesti. Nurode, kad 2003 m. rugpjucio 18 d. tarp jo ir UAB „Regsda“ buvo pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis bei priemimo – perdavimo aktas, kuriu pagrindu isigijo 61/100 dali pastato, esancio ( - ) Sutarti ir akta istatymu nustatyta tvarka iregistravo VI Registro centro Telšiu filiale. Kita dalis pastato priklause kitiems atsakovams šioje byloje. Pastato dalies bendraturciai nusprende parduoti pastato dali, vadovaudamiesi CK 4.79 straipsniu, pastato dalis pirmiausia pasiule pirkti V. B. , kaip šio pastato bendraturciui. V. B. su pasiulyta kaina bei kitomis salygomis sutiko, todel 2005 m. rugpjucio 11 d. sudare pirkimo - pardavimo sutarti bei perdavimo- priemimo akta, kuriu pagrindu isigijo 159/500 dalis minimo pastato bei 320/602 dalis tuo paciu adresu esancio žemes sklypo. Taip pat atsakovas pažymejo, jog tai, kad ieškovas naudojosi pastatu, jam nuosavybes teise i ši pastata neatsirado. Ieškinys pareikštas be teisinio pagrindo, nes jokios ieškovo teises, sudarius sandori nebuvo pažeistos.

12Atsiliepimu i ieškini atsakovai G. F. , R. R. F. , I. M. , A. D. Š. praše ieškini atmesti. Nurode, kad nors ieškovas ir buvo išreiškes nora isigyti ginco pastata, taciau del jo kaltes pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Ieškovas jokiu mokejimu už pastata atsakovams neatliko ir pastato bukles nepagerino. Ieškovui vilkinant pirkimo – pardavimo dokumentu tvarkyma, atsakovai jiems priklausancio pastato dalis pasiule pirkti šio pastato bendrasavininkiui V. B. . Pastato bendrasavininkiui sutikus, su juo buvo sudaryta ieškovo gincijama 2005 m. rugpjucio 11 d. pirkimo- pardavimo sutartis ir tos pacios dienos priemimo – perdavimo aktas. Ieškovo teiginys, jog sudarant sutarti buvo pažeistas CK 4.79 straipsnis, neatitinka tikroves, nes ieškovas nera šio pastato bendrasavininkas. Tuo pagrindu, kad ieškovas buvo igaliotas tvarkyti žemes atstatymo dokumentus, nuosavybes teise asmeniui neatsiranda. Ieškovo teiginys, kad pastatas, esantis ( - ), yra pastato, esancio ( - ), priklausinys, neatitinka tikroves. Tai irodo, jog 2000 m. lapkricio 2 d. Telšiu rajono savivaldybes valdybos sprendimu Nr. 261 neprieštarauta, kad butu atkurtos nuosavybes teise i 401 kv. m. žemes plota, esanti ( - ). 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo ribu paženklinimo aktas patvirtina, kad nustatant mineto žemes sklypo ribas dalyvavo ir pats ieškovas, kaip gretimo sklypo savininkas, ir su nustatytomis ribomis sutiko. Nuosavybes teise i žemes sklypo dali, esancia ( - ), buvo iregistruota VI Registru centre istatymu nustatyta tvarka.

13Atsiliepimu i ieškini, R. B. , praše ieškini atmesti. Atsakove nurode, kad ji ir jos sutuoktinis V. B. yra sažiningi pastato ir žemes sklypo dalies igijejai, nes ieškovo gincijama sutartis neprieštarauja teises aktams. Ieškovo pareikštas ieškinys be teiseto pagrindo, nes jokios ieškovo teises, sudarius gincijamas sutartis, nebuvo pažeistos.

14Telšiu rajono apylinkes teismas 2007 m. sausio 26 d. sprendimu (tomas II, b.l. 72-79) ieškini atmete ir priteise iš ieškovo V. S. M. atsakovams V. B. – 400 litu, G. F. -1067,96 litu, R. R. F. - 495,10 litu, bylinejimosi išlaidu. Teismas nurode, kad ieškinyje pareikšti reikalavimai prieštarauja vieni kitiems. Ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojanciu 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo, esancio ( - )., ribu paženklinimo akta, tuo pagrindu, kad P. F. neturejo teises pasirašyti šiame akte, nes nebuvo igaliotas asmuo, bei, kad jis iš viso nedalyvavo šio akto surašymo metu ir jo parašas suklastotas yra nepagristas. Atsakovai patvirtina, kad jiems P. F. dalyvavimas šio akto surašyme nekelia abejoniu, jie neprieštaravo, kad P. F. rupintusi ju nuosavybes teisiu atkurimu, bei pastatu pardavimu ir tuo pagrindu buvo išdave P. F. igaliojimus. Tai, jog P. F. dalyvavo žemes sklypo ribu nustatyme, ir kad tai jo parašas akte, patvirtina 2000 m. rugsejo 21 d. kvitas apie pinigu sumokejima už geodezinius matavimus, kuris surašytas ta pacia diena, kaip ir gincijamas aktas. Šiame kvite esancio parašo ieškovas negincija. Gincijamas žemes sklypo ribu paženklinimo aktas nesukele šalims jokiu teisiniu pasekmiu, veliau šio akto pagrindu buvo priimti kiti sprendimai, kuriu pagrindu buvo atkurta žemes nuosavybe atsakovams, taciau ju ieškovas negincijo. Sklypo ribu paženklinimo akto pagrindu 2000 m. spalio 3 d. Telšiu rajono vyriausiasis architektas patvirtino žemes sklypo plana, o 2000 m. gruodžio 8 d. Telšiu rajono savivaldybes mero potvarkiu Nr.408 buvo suteiktas žemes sklypui adresas - ( - ), taciau šiu aktu ieškovas negincijo. Taip pat teismas pažymejo, kad nepanaikinus žemes sklypo ribu paženklinimo akto, sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys yra teisetos, atitinka istatymo reikalavimus ir nera pagrindo jas naikinti. Ieškovo teiginiai, kad jis atsakovui G. F. už ginco patalpas sumokejo 2000 JAV doleriu, neparemti jokiais irodymais. Ieškovas pinigu perdavimo aplinkybes nurode skirtingai: pirmiausia nurode, kad pinigai perduoti 2004 m., po to, kad už tuos pinigus G. F. nupirko P. F. Klaipedos mieste buta, i kuri P. F. persikele 1993 metais. Ieškovo motyvas, kad pastata, esanti( - ), atsakovai F. turejo oficialiai pasiulyti jam pirmumo teise kaip pastatu bendrasavininkui, nepagristas jokiais rašytiniais irodymais. VI Registru centro Telšiu filialo atstovo paaiškinimai, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos medžiaga patvirtina, kad pastatai, esantys ( - ) ir ( - ) iregistruoti kaip atskiros namu valdos, ir pastatai nera vienas kito priklausiniai.

15Ieškovas, V. S. M. , apeliaciniu skundu prašo panaikinti Telšiu rajono apylinkes teismo 2007 m. sausio 26 d. sprendima ir gražinti byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, atmetes ieškovo prašyma skirti P. F. parašo, ant 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo ribu paženklinimo akto, rašysenos ekspertize, suvarže ieškovo teise teikti teismui irodymus, o tai turejo esmines itakos teisingam bylos išsprendimui, nes mineto žemes sklypo ribu paženklinimo akto pagrindu buvo suformuotas žemes sklypas, kuri kartu su jame buvusiu pastatu gincijamu gincijamomis sutartimis atsakovai pardave;
  2. Teismas, spresdamas žemes sklypo ribu paženklinimo akto teisetumo klausima, neatsižvelge i tai, kad aktas pasirašytas tik P. F. , nurodant, jog pasirašoma igaliojimo pagrindu. Taciau šio akto surašymo metu tokius veiksmus atlikti atsakovai buvo igalioje ieškova 2000 m. vasario 29 d. igaliojimu, ir ši aplinkybe taip pat yra patvirtinta Telšiu rajono policijos komisariato 2006 m. kovo 3 d. nutarimu atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima;
  3. Teismo išvada del ribu paženklinimo akto teisetumo yra nepagrista ir tuo aspektu, kad dalijant servitutini sklypa, vienai daliai sklypo buvo panaikintas servitutas be jokios kompetentingos institucijos sprendimo ir nesant jokio pagrindo;
  4. Teismas išsprende ne visus reikalavimus – nepasisakyta del gincijamu akto ir sandoriu pripažinimo negaliojanciais CK 6.66 straipsnio pagrindu;
  5. Teismas be pagrindo neigia galimybe pripažinti, kad atsakovai ieškovui pardave žemes sklypo ir pastato dalis, esancius ( - ). Tai, jog atsakovai pardave ieškovui mineto žemes sklypo ir pastato dali, patvirtina bylos aplinkybes. Del šio turto pardavimo buvo susitarta su jo savininkais, šis turtas buvo perduotas valdyti ir disponuoti, už ši turta ieškovas sumokejo 8000 Lt, taip pat investavo 10000 Lt i turto pagerinima, taciau liko nepasirašyta pirkimo – pardavimo del savininku igalioto asmens P. F. mirties.

16Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovai G. F. , R. R. F. , I. M. , A. D. Š. , V. B. , R. B. prašo apeliacini skunda atmesti, o Telšiu rajono apylinkes teismo 2007 m. sausio 26 d. sprendima palikti nepakeista. Nurodo, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmes teiseto ir pagristo pirmosios instancijos teismo sprendimo.

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad Telšiu rajono savivaldybes valdyba 1999 m. balandžio 27 dienos sprendimu Nr. 137 P. F. , I. M. , G. F. , R. F. , D. Š. atkure nuosavybes teise i buvusi turta – i ukini komercini pastata, esanti ( - ), technines bylos Nr. 225; 2Gp1 dali: 13:6,53 m. dydžio, 120,16 kv. m. bendro ploto (1 t. b. l. 13). 2000 m. sausio 26 dienos patalpu perdavimo – priemimo aktu šios patalpos buvo perduotos atsakovams, kuriuos, kaip igaliotas asmuo atstovavo ieškovas V. S. M. (1 t., b. l. 18). Telšiu rajono savivaldybes valdybos 2000 m. lapkricio 2 dienos sprendimu Nr. 261 atsakovams G. F. I. M. , R. R. F. , A. D. Š. atkurta nuosavybes teise i žemes sklypa esanti ( - ) (b.l. 22 ).

19Atsakovai G. F. I. M. , R. R. F. , A. D. Š. ir atsakovas V. B. 2005 m. rugpjucio 11 d. sudare pirkimo – pardavimo sutarti ir priemimo – perdavimo akta, kuriu pagrindu nuosavybes teise i pastato ir žemes sklypo dalis, esancias ( - ), perejo V. B. (1 t., b. l. 27 -28). Taip pat atsakovas V. B. 2006 m. liepos 17 d. dalies žemes sklypo ir jame esancio dalies pastato pirkimo – pardavimo sutartimi iš atsakovu G. F. I. M. , R. R. F. , A. D. Š. isigijo ju paveldetas P. F. žemes sklypo ir pastato dalis, esancias ( - ).

20Apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad jis pirmosios instancijos teisme irodinejo, jog 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo, esancio ( - ), ribu paženklinimo aktas yra suklastotas, todel siekiant nustatyti klastojimo fakta ir praše skirti P. F. , kuris pasiraše minetame akte, parašo rašysenos ekspertize, taciau pirmosios instancijos teismas toki ieškovo prašyma atmete.

21Bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovo gincijama 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo ribu nustatymo akta kaip igaliotas asmuo pasiraše P. F. (1 t., b.l. 23). Taip pat surašant ši žemes sklypo ribu paženklinimo akta, kaip gretimo sklypo savininkas dalyvavo ieškovas ir jame pasiraše. Byloje pateikti 2000 m. kovo 29 d. igaliojimas (1 t., b.l. 20), 2000 m. balandžio 13 d. igaliojimas (1 t. b.l. 21), 2000 m. gegužes 5 d. igaliojimas (1 t., b.l. 22) patvirtina, kad atsakovai G. F. I. M. , R. R. F. , A. D. Š. igaliojo P. F. atstovauti ju interesus. Be to, atsakovai patvirtina, kad jie neprieštaravo, jog P. F. rupintusi nuosavybes teisiu atkurimu bei pastatu pardavimu. Bylos duomenys patvirtina, kad sudarius ieškovo gincijama žemes sklypo paženklinimo akta, Telšiu apskrities viršininko 2000 m. vasario 29 d. isakymu atsakovams G. F. I. M. , R. R. F. , A. D. Š. buvo atkurta nuosavybes teise i žemes sklypa prie pastato, esancio ( - ). Šiam žemes sklypui Telšiu rajono savivaldybes mero 2000 m. gruodžio 8 d. potvarkiu Nr. 408 suteiktas adresas –( - ) Taip pat 2000 m. spalio 3 d. šio žemes sklypo planas suderintas su Telšiu rajono vyriausiuoju architektu, 2001 m. vasario 26 d. iregistruotas Nekilnojamojo turto registre Nr. 78/18655-1 (kadastro byla, b.l. 3-11, 1 t., b.l. 71). Mineti bylos duomenys patvirtina, kad žemes sklypo, esancio ( - ) i, nuosavybes teises atkurimo procese dalyvavo ne viena institucija ir joms 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo ribu paženklinimo akte P. F. parašas nekele jokiu abejoniu. Be to, negalima nepastebeti, kad ieškovui P. F. parašo tikrumas sukele abejoniu tik atsakovams sudarius ieškovo gincijamas pirkimo – pardavimo sutartis, nors kaip nurodo ieškovas, jis naudojosi ir ketino isigyti žemes sklypo ir patalpu dalis, esancias . Taip pat pastebetinas ieškovo reikalavimu prieštaringumas. Ieškovas prašo panaikinti 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo ribu paženklinimo akta, panaikinus ji bei taikius restitucija, pripažinti, kad atsakovai G. F. I. M. , R. R. F. , A. D. Š. jiems priklausancias žemes sklypo ir pasato dalis, esancias ( - ), pardave ieškovui V. S. M. už 15000 Lt. Šie ieškovo reikalavimai patvirtina, jog ieškovas sklypo ribu paženklinimo akto teisetuma daro priklausoma nuo pirkimo – pardavimo sutarties šalies, t.y. nuo to, ar bus su ieškovu sudaryta minetu žemes sklypo ir pastatu daliu pirkimo – pardavimo sutartis. Be to, kaip pagristai nurode pirmosios instancijos teismas, tai, jog P. F. galejo pasirašyti ieškovo gincijamame akte, patvirtina tos pacios dienos kaip ir žemes sklypo ribu paženklinimo aktas, mokejimo kvitas (2000 m. rugsejo 21 d.), kuris pasirašytas P. F. ir kuriuo sumoketa už atliktus mineto žemes sklypo geodezinius matavimus (1 t., b.l.140). Taip pat butina pažymeti, kad ieškovo gincijamas žemes sklypo ribu paženklinimo aktas iš esmes yra tik paruošiamasis dokumentas, neturejes esmines itakos sprendžiant atsakovu nuosavybes teises i žemes sklypo ir pastato dalies atkurimo klausimus. Todel esant šioms aplinkybems, pirmosios instancijos teismas padare teisingas išvadas, kad nepaneigta, jog žemes sklypo paženklinimo akta pasiraše ne atsakovu igaliotas asmuo P. F. . Tokios pirmosios instancijos teismo išvados atitinka Lietuvos Aukšciausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. Nr. 51 „Del Civilinio proceso kodekso normu, reglamentuojanciu irodinejima, taikymo teismu praktikoje“ 3 punkto išaiškinima, kad jeigu pateikti irodymai leidžia teismui padaryti išvada, kad yra didesne tikimybe, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažista tuos faktus nustatytais.

22Iš byloje esanciu duomenu matyti, kad G. F. 1999 m. gegužes 4 d. igaliojimu igaliojo V. S. M. tvarkyti pastato, esancio ( - ), gražinimo dokumentus, atlikti visus veiksmus susijusius su šiuo pavedimu. Igaliojimas galiojo iki 2002 m. gegužes 4 d. (1 t., b. l. 14). 1999 m. vasario 10 d. igaliojimu R. R. F. igaliojo V. S. M. tvarkyti pastato, esancio ( - ), gražinimo dokumentus, atlikti visus veiksmus susijusius su šiuo pavedimu. Igaliojimas galiojo iki 2002 m. gegužes 10 d. (1 t., b.l. 15). 2000 m. vasario 29 d. igaliojimas patvirtina, kad P. F. , R. R. F. ir G. F. igaliojo V. S. M. tvarkyti pastato, esancio ( - ), gražinimo dokumentus, atlikti visus veiksmus susijusius su šiuo pavedimu. Igaliojimas galiojo iki 2003 m. kovo 29 d. (1 t., .b.l. 19). Taciau byloje nera duomenu, jog kitos mineto žemes sklypo ir pastato dalies savininkes – I. M. , A. D. Š. butu igaliojusios ieškova S. V. M. tvarkyti pastato, esancio ( - ) gražinimo dokumentus. Tuo tarpu byloje esantys 2000 m. kovo 29 d. igaliojimas (1 t., b. l. 20), 2000 m. balandžio 13 d. igaliojimas (1 t. b. l. 21), 2000 m. gegužes 5 d. igaliojimas (1 t., b. l. 22) patvirtina, kad atsakovai G. F. I. M. , R. R. F. , A. D. Š. igaliojo P. F. atstovauti ju interesus. Todel negalima sutikti su apelianto argumentais, kad tik jis buvo igaliotas tvarkyti žemes sklypo, esancio ( - ) gražinimo dokumentus. Taip pat atmestinas ir kitas apeliacinio skundo argumentas, kad žemes sklypo bendrasavininkio – Lietuvos akluju ir silpnaregiu sajungos Klaipedos imones – atstovo parašo nebuvimas 2000 m. rugsejo 21 d. žemes sklypo ribu paženklinimo akta daro negaliojanciu. Tokie atsakovo teiginiai prieštarauja byloje esantiems irodymams, kurie patvirtina, kad buves pastato bendrasavininkas šio žemes sklypo akto teisetumo pagristumo ir teisetumo negincijo, taip pat šio akto pagristumo negincijo ir dabartinis žemes sklypo bendrasavininkis V. B. . Todel negalima teigti, kad šis žemes sklypo ribu nustatymas pažeide ju teises, atvirkšciai, bylos duomenys patvirtina, kad buves bendrasavininkis, remiantis minetu žemes sklypo paženklinimo aktu, igyvendino savo kaip žemes sklypo savininko teises. Taigi iš esmes vien formaliu pagrindu nurodymas neturi itakos mineto žemes sklypo ribu paženklinimo akto galiojimui. Be to, ieškovas teigdamas, kad žemes sklypo paženklinimo akte pasirašiusi Daugiabuciu gyvenamuju namu kooperatyvo atstove neturejo jokiu igaliojimu, nepateike jokiu irodymu, pavirtinanciu jo teiginiu pagristuma.

23Iš žemes sklypo 2000 m. rugsejo 21 dienos ribu paženklinimo akto matyti, kad ji sudarant dalyvavo gretimo sklypo savininkas, ieškovas šioje byloje – V. S. M. , kuris taip pat pasiraše minetame akte. Tiek ieškovas, tiek ir atsakovai patvirtino, jog iki parduodant žemes sklypo ir pastato dalis, esancias ( - ), jomis naudojosi ieškovas. Šios aplinkybes patvirtina, kad ieškovui nebuvo eliminuota galimybe pareikšti pretenzijas bei nesutikti su žymimo žemes sklypo ribomis. Del to konstatuotina, kad nepagristas apeliacinio skundo argumentas, jog nustatant sklypo ribas buvo pažeistos apelianto teises.

24Apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad reikalavima pripažinti, jog atsakovai jam pardave žemes sklypa ir dali pastato, esancius ( - ), grinde faktinemis aplinkybemis, kad del šio turto pardavimo buvo susitarta su jo savininkais, šis turtas buvo perduotas valdyti ir disponuoti, už ši turta ieškovas sumokejo 8000 Lt, taip pat investavo 10000 Lt i turto pagerinima, taciau liko nepasirašyta pirkimo – pardavimo del savininku igalioto asmens P. F. mirties.

25Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2000 m. sausio 26 d. patalpu perdavimo – priemimo aktu perdavus patalpas, esancias ( - ), atsakovams, kuriuos atstovavo ieškovas V. S. M. (1 t., b. l. 18), ieškovas šiomis patalpomis ir žemes sklypu naudojosi, jas valde (mokejo mokescius). Šias aplinkybes patvirtina ir atsakovai, teigdami, kad leido šiomis patalpomis naudotis, kol atsakovas jas pirks. Taigi byloje esancios aplinkybes taip pat patvirtina, kad atsakovai su ieškovu buvo sutare, jog ieškovas tures galimybe isigyti naudojamas patalpas ir žemes sklypa. Taciau, kaip nurodo atsakovai, ieškovas vis vengdavo sudaryti pirkimo – pardavimo sutarti (2 t., b. l. 153-156). Tuo tarpu ieškovas teigia, kad del savininku igaliojo asmens - P. F. mirties nepavyko sudaryti minetu žemes sklypo ir patalpu pirkimo – pardavimo sutarties. Taciau analizuojant bylos duomenis negalima nepastebeti, kad P. F. mire 2005 m. birželio 19 d. (1 t., b.l. 56), tuo tarpu atsakovu P. F. išduotu igaliojimu galiojimo terminas baigesi daugiau nei prieš keturis metus, o kito daugiau nei prieš du metus iki P. F. mirties (1 t., b. l. 20-22). Del to negalima sutikti su apelianto teiginiais, kad pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta del P. F. mirties. Taip pat bylos duomenu analize suteikia pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo, kad ieškovas neirode, jog atsakovui G. F. sumokejo 8000 Lt (2000 JAV doleriu) už mineta žemes sklypo ir pastato dalis. Vien tai, jog ieškovas 2000 m. rugpjucio 16 d. pasiskolino iš V. A. 1500 JAV doleriu (2 t., b.l. 56), nesuteikia pagrindo konstatuoti, jog už minimas patalpas ir žemes sklypa ieškovas sumokejo atsakovui G. F. 2000 JAV doleriu. Kitu duomenu, kurie patvirtintu, jog tarp šaliu buvo susikloste pirkimo – pradavimo sutarciai budingi teisiniai santykiai, ieškovas nepateike.

26Bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiama sprendima, pateike ieškovo patikslintuose ieškiniuose keliamu reikalavimu faktini bei teisini vertinima. Todel atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas išsprende ne visus pareikštus reikalavimus.

27Remiantis išdestytais argumentais, teiseju kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiama sprendima, ivertino esmines bylos aplinkybes, turincias reikšmes tarp šaliu kilusiam gincui išspresti, todel prieme teiseta ir pagrista sprendima.

28Atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato darbo bei laiko sanaudas, vadovaudamasis CPK 98 straipsniu, priteistina iš ieškovo V. S. M. atsakovui G. F. 600 litu, išlaidu advokato pagalbai apeliacines instancijos teisme apmoketi atlyginimo. Taip pat pagal CPK 79, 88, 96 straipsniu reikalavimus priteistina iš ieškovo S. V. M. valstybei 15,34 litu, išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, apeliacines instancijos teisme atlyginimo.

29Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies pirmu punktu,

Nutarė

30Telšiu rajono apylinkes teismo 2007 m. sausio 26 d. sprendima palikti nepakeista.

31Priteisti iš ieškovo V. S. M. atsakovui G. F. šešis šimtus litu (600 Lt) atstovavimo išlaidu apeliacineje instancijoje

32Priteisti iš ieškovo S. V. M. 15,34 Lt valstybei išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu apeliacineje instancijoje. Kolegijos pirmininke

33Regina Agota Gutauskiene

Proceso dalyviai
1. Šiauliai... 3. ... 4. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 5. sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei,... 6. dalyvaujant ieškovui Vytautui S. M. , ieškovo atstovui advokatui Algirdui... 7. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal... 8. Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e :... 9. Ieškovas, V. S. M. , kreipesi i teisma su ieškiniu, kuri 2006 08 11... 10. Ieškovas nurode, kad Lietuvoje prasidejus nuosavybes teisiu i nekilnojamaji... 11. A. V. B. atsiliepimu i ieškini praše ieškini atmesti. Nurode, kad 2003 m.... 12. Atsiliepimu i ieškini atsakovai G. F. , R. R. F. , I. M. , A. D. Š. praše... 13. Atsiliepimu i ieškini, R. B. , praše ieškini atmesti. Atsakove nurode, kad... 14. Telšiu rajono apylinkes teismas 2007 m. sausio 26 d. sprendimu (tomas II, b.l.... 15. Ieškovas, V. S. M. , apeliaciniu skundu prašo panaikinti Telšiu rajono... 16. Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovai G. F. , R. R. F. , I. M. , A. D. Š.... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas. ... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad Telšiu rajono savivaldybes valdyba 1999 m.... 19. Atsakovai G. F. I. M. , R. R. F. , A. D. Š. ir atsakovas V. B. 2005 m.... 20. Apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad jis pirmosios instancijos teisme... 21. Bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovo gincijama 2000 m. rugsejo 21 d. žemes... 22. Iš byloje esanciu duomenu matyti, kad G. F. 1999 m. gegužes 4 d. igaliojimu... 23. Iš žemes sklypo 2000 m. rugsejo 21 dienos ribu paženklinimo akto matyti, kad... 24. Apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad reikalavima pripažinti, jog... 25. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2000 m. sausio 26 d. patalpu perdavimo... 26. Bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 27. Remiantis išdestytais argumentais, teiseju kolegija sprendžia, kad pirmosios... 28. Atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato darbo bei laiko... 29. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 30. Telšiu rajono apylinkes teismo 2007 m. sausio 26 d. sprendima palikti... 31. Priteisti iš ieškovo V. S. M. atsakovui G. F. šešis šimtus litu (600 Lt)... 32. Priteisti iš ieškovo S. V. M. 15,34 Lt valstybei išlaidu, susijusiu su... 33. Regina Agota Gutauskiene...