Byla A-502-940-13
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Viešųjų pirkimų tarnybai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Anykščių technologijos mokykla (toliau – ir Mokykla) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti: 1) viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2012 m. liepos 12 d. sprendimą, kuriuo konstatuotas Anykščių technologijos mokyklos padarytas pažeidimas, kurio unikalus kodas R1828/LVPA/VP3-3.4-ŪM-05-V/0007 (pažeidimo tyrimo išvados data 2012 m. liepos 11 d. Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009/IT01) (toliau – ir Sprendimas); 2) Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 4-786 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 vykdytojai Anykščių technologijos mokyklai, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-786); 3) Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 4-787 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 4-590 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-787); 4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. rugpjūčio 30 d. projekto „Anykščių žemės ūkio mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 (toliau – ir Projektas) finansavimo ir administravimo sutarties vienašalį pakeitimą Nr. 2 (toliau – ir Vienašalis pakeitimas).

5Skunde (t. I, b. l. 1–14, t. III, b. l. 1–11) paaiškino, kad nesutinka su Sprendimo išvadomis, kad Mokykla pasirinko netinkamą pirkimų būdą ir kviesdama į derybas tik vieną tiekėją pažeidė lygiateisiškumo, skaidrumo principus, taip pat nepateikė Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – ir Tarnyba) vykdytų neskelbiamų derybų pirkimų ataskaitų ir įvykdytos sutarties ataskaitų, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas, VPĮ), Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (toliau – ir Taisyklės), 2011 m. spalio 20 d. Projekto „Anykščių ūkio mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos renovacija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – ir Sutartis Nr. 009) specialiųjų sąlygų ir bendrųjų sąlygų nuostatas. Pareiškėjo teigimu, jis negalėjo pradėti organizuoti pirkimo, nes Paramos skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonių grupės „Energijos gamybos vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas priemones, sutartis Nr. 8-387 (toliau – ir Sutartis Nr. 8-387) buvo pasirašyta tik 2007 m. rugsėjo 10 d., t. y. Mokykla tik nuo šios dienos turėjo pagrindą pradėti organizuoti pirkimą, o visi vėlesni veiksmai pavirtina, kad ji nedelsdama vykdė savo pareigas ir supaprastintas neskelbiamas derybas buvo priversta organizuoti skubos tvarka dėl ne nuo jos priklausančių aplinkybių. Mokykla nevilkino Projekto pirkimo vykdymo ir pasirašiusi Sutartį Nr. 8-387 nedelsiant parengė dokumentaciją bei įvykdė pirkimus. Pirkimo rezultatų atmetimas nepriklausė nuo Mokyklos, nes tiekėjai pasiūlė per dideles kainas, kurių kontroliuoti Mokykla neturėjo galimybės. Pažymėjo, kad kviesdama visus pirkime dalyvavusius tiekėjus į derybas, siekė šią kainą sumažinti iki priimtinos, tačiau šios pastangos nedavė rezultato. Vėliau supaprastintas neskelbiamas derybas Mokykla įvykdė tik todėl, kad Projekto įgyvendinimo terminas buvo iki 2008 m. gruodžio 31 d., o 2008 m. rugsėjo 1 d. prasideda mokslo metai ir Mokyklos patalpos turėjo būti paruoštos naudoti. Taigi dėl nuo Mokyklos nepriklausančių įvykių buvo būtina skubiai atlikti Projekto darbus, o supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso ar skelbiamų supaprastintų derybų būdu dėl per ilgų pirkimo procedūrų tai padaryti būtų neįmanoma ir Mokykla neturėjo jokios kitos alternatyvos. Agentūra vertino pateiktus dokumentus ir pirkimų rezultatą bei pateikė teigiamą išvadą dėl supaprastintų neskelbiamų derybų būdu vykdyto pirkimo dokumentų ir jo rezultatų, kuria remdamasi Mokykla sudarė rangos sutartį su uždarąja akcine bendrove (toliau – ir UAB) „Hronas“ ir įgyvendino Projektą. Mokykla, pasinaudodama VPĮ 111 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teise į neskelbiamas supaprastintas derybas pakvietė tą tiekėją, kuris ankstesnių derybų metu pasiūlė pačią mažiausią kainą, t. y. tiekėjo atrankai pasirinko VPĮ principus atitinkančius kriterijus. Pareiškėjo teigimu, nagrinėjamu atveju keitėsi ne pats pirkimo objektas, bet perkamų darbų kiekis, o pirkimą buvo būtina atlikti nedelsiant, taigi Mokykla ėmėsi visų reikiamų priemonių ir neskelbiamas derybas suorganizavo tinkamai, nepažeisdama VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų. Nors Mokykla nepateikė Tarnybai ataskaitų VPĮ nurodytais terminais, ši aplinkybė nedarė jokios įtakos Mokyklos įvykdytam pirkimui ir juo labiau šis neatitikimas negali būti pagrindu pripažinti 25 proc. Projekto išlaidų netinkamomis. Sprendime nenurodyta, kokias konkrečias Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisės aktų normas pareiškėjas pažeidė. Mokykla negalėjo pažeisti Sutarties Nr. 009 sąlygų, nes pirkimas buvo įvykdytas 2008 m. galiojant pirmajai Sutarčiai Nr. 8-387, o 2011 m. spalio 20 d. pasirašius Sutartį Nr. 009 jokio pirkimo nevykdė. Pirmosios sutarties galiojimo metu Agentūra patvirtino pirkimą, įvykdytą neskelbiamų derybų būdu, ir jo rezultatus, sumokėjo visas pagal Projekto vykdymui Mokyklai priklausančias lėšas iš ES biudžeto, o netinkamas Projekto išlaidas – iš valstybės biudžeto. Šalys, nutraukdamos Sutartį Nr. 8-387, pripažino, kad jokių pretenzijų viena kitai neturi. Agentūra dar 2008 m. gegužės 26 d. raštu Nr. R4-2991(1.10) informavo, kad pritaria pirkimo dokumentams ir derybų rezultatams, tačiau pažeisdama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, Administravimo taisyklės) nuostatas, praėjus daugiau kaip 2 metams nuo pirkimo atliko pakartotinį vertinimą. Agentūros sprendimas dėl pažeidimo buvo priimtas praėjus net 8 mėnesiams nuo Tarnybos išvadų dėl pirkimo pateikimo, taip pažeidžiant Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 (toliau – ir Metodinės rekomendacijos) terminus. Be to, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir Ūkio ministerija) sprendimą taikyti finansinę korekciją priėmė neatsižvelgdama į tai, kad ši sankcija yra rekomendacinio pobūdžio, bei nevertindama pirkimo aplinkybių.

6Atsakovas Ūkio ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime (t. II, b. l. 1–3; t. III, b. l. 182–184) paaiškino, kad Agentūra pateikė 2012 m. liepos 11 d. Pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009/IT01 (toliau – ir Tyrimo išvada), todėl Ūkio ministerija, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 198 punktu, nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į sprendime dėl pažeidimo Agentūros pateiktą pasiūlymą, priėmė Taisyklių 198.2 punkte įtvirtintą sprendimą. Atsakovas pabrėžė, kad administracinių aktų pagrindimai nebūtinai turi būti nurodyti pačiuose skundžiamuose sprendimuose. Įsakymas Nr. 4-786 priimtas remiantis Agentūros pateiktu sprendimu. Ūkio ministerija, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 179 punktu, turi teisę vienašališku sprendimu pakeisti sutartį ir pareikalauti grąžinti išmokėtas finansavimo lėšas ar jų dalį, jei projekto vykdytojas nesilaiko sutarties nuostatų.

8Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra prašė bylą dalyje nutraukti arba visą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime (t. II, b. l. 7–14; t. III, b. l. 188–193) paaiškino, kad pareiškėjas praleido terminą Sprendimui apskųsti. Šis sprendimas Mokyklai elektroniniu paštu buvo išsiųstas (įteiktas) 2012 m. liepos 16 d., todėl skundas dėl jo teismui galėjo būti paduotas iki 2012 m. rugpjūčio 16 d. Agentūra pabrėžė, kad Projekto įgyvendinimo laikotarpį ir terminus pasirinko pats pareiškėjas, tuo prisiimdamas atsakomybę įgyvendinti projektą nustatytais terminais. Finansavimas pagal Sutartį Nr. 8-387 buvo skirtas iš specialiųjų Lietuvos Respublikos lėšų, bet ne iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų, be to, Sutartis Nr. 8-387 pasirašyta tuo metu, kai dar nebuvo Administravimo taisyklių, todėl šiai sutarčiai negalėjo būti taikomos ir nebuvo taikomos minėtos Administravimo taisyklės, o vienintelis dokumentus, nustatantis Sutarties Nr. 8-387 šalių pareigas ir atsakomybę, yra pati Sutartis Nr. 8-387. Agentūros teigimu, jos raštai, kuriuose buvo išsakyta nuomonė dėl pareiškėjo pateiktų dokumentų, negali būti laikomi sprendimais ir nepanaikina perkančiosios organizacijos atsakomybės tinkamai vykdyti pirkimus ir tinkamai pasirinkti pirkimo būdus, nes tik ji žino visas aplinkybes ir turi visą informaciją. Agentūra, vykdydama Valstybės kontrolės rekomendaciją, tais atvejais, kai būdavo pasirašomos trišalės sutartys dėl projektų, įvykdytų pagal anksčiau pasirašytas ne 2007–2013 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio sutartis, atlikdavo projektų vykdytojų vykdytų pirkimų priežiūrą, vadovaudamasi 2007–2013 m. laikotarpio Europos Sąjungos finansavimą reglamentuojančiais teisės aktais, todėl 2011 m. spalio 20 d. pasirašius Sutartį Nr. 009 buvo atlikta pirkimų priežiūra ir, įtarus VPĮ pažeidimus, kreiptasi į Tarnybą išvados. Aplinkybės, kad tiekėjai siūlė per dideles kainas, bei tai, kad Sutartyje Nr. 8-387 projekto įgyvendinimo terminas buvo nustatytas 2008 m. gruodžio 31 d., negali būti pripažįstamos VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 4 punkte numatytais įvykiais, kurių nebuvo galima numatyti. Pareiškėjas nenurodo pateisinamų priežasčių, kodėl į derybas pakvietė vienintelį tiekėją. Pažymėjo, kad atvirame konkurse net keli tiekėjai pateikė mažesnes kainas už UAB „Hronas“. Atsakovas nesutiko, kad sumažinus kiekius nesikeitė pirkimo objektas. VPĮ 111 straipsnio 2 dalis šiuo atveju netaikytina, nes nenumato leidimo vykdyti derybas su vienu tiekėju, o reglamentuoja dokumentų pateikimą, kai derybos, įstatymo nustatyta tvarka vykdomos su vienu teikėju. Dėl pareiškėjo argumento, jog nebuvo nurodyta, kokie ES teisės aktai pažeisti, atsakovas paaiškino, kad VPĮ įgyvendina daug ES teisės aktų, todėl pažeidus VPĮ, pažeidžiami ir ES reikalavimai viešųjų pirkimų srityje. Be to, Agentūra nesutiko, kad nustatyta finansinė korekcija yra neproporcinga. Finansinė korekcija nėra sankcija ir būtent Europos Komisijos parengtose Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairėse (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) (toliau – ir Gairės) numatytos korekcijos sudaro galimybę įvertinti pažeistų ES finansinės paramos naudojimo taisyklių svarbą ir nustato neatitikimų mastą.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime (t. II, b. l. 43–44) prašė skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Paaiškino, jog Tarnyba nėra įgaliota oficialiai aiškinti ES paramos skyrimą reglamentuojančių teisės aktų, todėl negali pasisakyti dėl ginčijamų sprendimų.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu pareiškėjo Mokyklos skundą atmetė kaip nepagrįstą (t. IV, b. l. 13–23).

13Teismas nesutiko su tuo, kad Sprendimo išsiuntimas elektroniniu paštu nagrinėjamu atveju gali būti laikomas tinkamu įteikimu pareiškėjui, nes byloje nėra duomenų, leidžiančių daryti pagrįstą išvadą, jog pareiškėjas 2012 m. liepos 16 d. ar kurią kitą dieną buvo atsidaręs savo pašto dėžutę. Bylos medžiaga patvirtina, kad minėtą sprendimą pareiškėjas gavo paštu 2012 m. liepos 23 d., taigi ši diena laikytina termino skundui paduoti pradžia. Skaičiuojant terminą nuo minėtos datos, pareiškėjas termino skundui paduoti nepraleido.

14Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009, nurodė, kad VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 4 punktas (redakcija galiojusi nuo 2007 m. lapkričio 8 d., pažeidimų padarymo metu) gali būti taikomas tik tada, kai įvykdomos 3 sąlygos: a) nenumatomas įvykis nuo perkančiosios organizacijos nepriklausantis įvykis; b) ypatingos skubos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma laikytis kitoms procedūroms nustatytų terminų; c) priežastinis ryšys tarp nenumatomo įvykio ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos. Taigi svarbu nustatyti, ar nagrinėjama situacija atitiko VPĮ reikalavus, kada galima pirkti prekes ar paslaugas neskelbiamų supaprastintų derybų būdu. Pareiškėjo minimos aplinkybės, kad visi tiekėjai siūlė per dideles kainas ir visus šiuos pasiūlymus pareiškėjui teko atmesti bei tai, kad Sutartyje Nr. 8-387 Projekto įgyvendinimo terminas buvo nustatytas iki 2008 m. gruodžio 31 d., o 2008 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo nauji mokslo metai, negali pagrįsti VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 4 punkto taikymo. Agentūra teisingai pažymėjo, jog projekto įgyvendinimo laikotarpį ir terminus pasirinko pareiškėjas, be to, Sutarties Nr. 8-387 3.2 punkte buvo nustatyta, kad sutartis gali būti keičiama šalims pasirašant sutarties pakeitimo susitarimą, kai yra būtinas projekto įgyvendinimo laikotarpio pakeitimas, kas ir buvo padaryta Sutarties Nr. 8-387 pakeitimo susitarimu Nr. 2, projekto įgyvendinimo pabaigą nukeliant į 2009 m. birželio 30 d. Byloje nepateikta įrodymų, kad Mokyklai prekes / paslaugas neišvengiamai buvo būtina pirkti ypač skubiai dėl įvykio, kurio ji negalėjo numatyti ir tokio pirkimo buvo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais VPĮ nustatytais terminais, todėl Agentūros išvada, kad Mokykla pažeidė VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 4 punktą yra teisinga ir pagrįsta.

15Konstatavus, kad Mokykla neteisėtai vykdė neskelbiamas supaprastintas derybas, VPĮ 111 straipsnio 2 dalis, pagal kurią neskelbiamų supaprastintų derybų atveju, kai į derybas kviečiamas tik vienas tiekėjas, perkančioji organizacija turi teisę pateikti ne visą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, jeigu mano, kad kita informacija yra nereikalinga, pareiškėjui netaikytinas. Be to, kaip teisingai nurodo Agentūra, minėtas straipsnis reglamentuoja pirkimo dokumentų pateikimą supaprastintų derybų atveju, o ne suteikia teisę pareiškėjui į derybas kviesti tik vieną tiekėją. Tai, kad UAB „Hronas“ pasiūlymo kaina buvo pati mažiausia po pirmųjų neskelbiamų supaprastintų derybų, į kurias buvo kviesti visi tiekėjai, nėra teisiškai reikšminga, nes nagrinėjamu atveju buvo pasikeitęs pirkimo objektas. Teismo vertinimu, pareiškėjas klaidingai teigia, jog Projekto darbų apimties sumažinimas nelaikytinas pirkimo objekto pasikeitimu. Tiekėjų galimybė dalyvauti derybose ir siūlymai teikti tam tikras paslaugas turėtų būti vertinami ir pagal jų pajėgumus, kurie gali būti labai skirtingi. Taigi sumažinus darbų apimtis, galėjo atsirasti ir naujų tiekėjų ar keistis ankstesnių tiekėjų pasiūlymų kainos, todėl teismas pritarė Sprendimo argumentui, kad sprendimas kviesti tik vieną tiekėją apribojo galinčių teikti analogiškus darbus teikėjų konkurenciją, todėl galėjo turėti įtakos pirkimų rezultatams, kas neatitinka lygiateisiškumo ir skaidrumo reikalavimų. Tai patvirtina, kad Mokykla savo veiksmais pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį.

16Teismas pažymėjo, kad VPĮ 19 straipsnio 3 ir 5 dalies pažeidimai nėra esminiai, tačiau pareiškėjui finansinė korekcija buvo pritaikyta už pažeidimų visumą, t. y. už VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 19 straipsnio 3 ir 5 dalies, 86 straipsnio 7 dalies 4 punkto, Taisyklių 8.7 punkto, Sutarties Nr. 009 specialiųjų sąlygų 8.4 punkto ir bendrųjų sąlygų 2.1.8 punkto pažeidimus, o VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 86 straipsnio 7 dalies 4 punkto pažeidimai laikytini esminiais ir jų pagrindu finansinės korekcijos yra taikomos. Pagal VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, todėl net ir konstatavus galimai Agentūros 2008 m. gegužės 26 d. rašte Nr. R4-2991(1.10) išdėstytas nepagrįstas išvadas, pastarosios nešalina pareiškėjo, kaip perkančiosios organizacijos, atsakomybės už VPĮ pažeidimus, o tik galėtų būti prielaida prašyti Agentūrą atlyginti pareiškėjo patirtą žalą. Pagal Taisyklių 8.7 punktą, vienas iš reikalavimų, kad išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, yra toks, jog turi būti užtikrinama, kad apmokant išlaidas nebus pažeisti ES teisės aktų, nurodytų šių Taisyklių 4 punkte, reikalavimai, taip pat valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų, aplinkos apsaugos ir kitų taikytinų horizontalaus lygio sričių ES reikalavimai. Viešųjų pirkimų įstatymu yra įgyvendinama be kita ko 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, kurios 31 straipsnio 1 punkto (c) papunktyje įtvirtintos analogiškos VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 4 punkto nuostatos. Be to, VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti principai įtvirtinti ir minėtos direktyvos preambulėje, todėl pažeidus VPĮ reikalavimus, konstatuojamas ir ES teisės aktų pažeidimas. Kadangi Mokykla neužtikrino VPĮ nuostatų laikymosi vykdydama viešuosius pirkimus, išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, gal būti pripažintos netinkamomis finansuoti.

17Įvertinęs Sutarties Nr. 009 sudarymo aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad pastaroji sudaryta siekiant įteisinti lėšas, skirtas pareiškėjo Projektui, ir yra Sutarties Nr. 8-387 nutraukimo rezultatas. Tai patvirtina 2011 m. spalio 20 d. susitarimas, kurio 1 punktu nutraukiama Sutartis Nr. 8-387, o 2 punktu susitariama sudaryti Sutartį Nr. 009. Sutartimi Nr. 009 yra skiriamas finansavimas tam pačiam Mokyklos projektui, kaip ir Sutartyje Nr. 8-387 finansuoti, bet to, Sutarties Nr. 009 specialiųjų sąlygų 3.1 punkte nustatyta, kad Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2007 m. rugsėjo 1 d., todėl pasirašius šią sutartį, pareiškėjui turėjo būti taikomos ir šios sutarties nuostatos. Sutarties Nr. 009 pasirašymo metu jau galiojo Administravimo taisyklės, pagal kurių 184.4 punktą, jeigu įgyvendinančioji institucija įtaria, kad viešojo pirkimo dokumentai ir (ar) procedūra neatitinka VPĮ, ji gali pasiūlyti projekto vykdytojui atlikti atitinkamus neatitikimo ištaisymo veiksmus arba raštu pasiūlyti jam kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl konsultacijų viešojo pirkimo dokumentų ir (ar) pirkimo procedūrų atitikties įstatymo nuostatoms klausimais. Įgyvendinančioji institucija gali pati kreiptis į šią tarnybą dėl išvados apie viešojo pirkimo dokumentų ir (ar) viešojo pirkimo procedūrų atitikties įstatymo nuostatoms. Sutarties Nr. 009 bendrųjų sąlygų 8.1 punkte taip pat nustatyta, kad Agentūra Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus nuo veiksmų programos, pagal kurią buvo įgyvendintas Projektas, užbaigimo turi teisę tikrinti ir kontroliuoti projektą. Anksčiau galiojusioje Sutartyje Nr. 8-387 tikrinimo terminas buvo 10 metų. Be to, Sutarties Nr. 009 specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nustatyta Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. lapkričio 20 d., taigi, teismo įsitikinimu, Agentūra, pagal jai suteiktą kompetenciją ir nepraleisdama terminų teisėtai ir pagrįstai, įtarusi VPĮ pažeidimus, atliko Mokyklos atliktų pirkimų patikrinimą. Faktas, kad pareiškėjo pažeidimų tyrimas užtruko ilgiau, nei nustatyta Metodinėse rekomendacijose, nesudaro pagrindo panaikinti Sprendimą, ūkio ministro įsakymus bei Vienašalį pakeitimą, nes Metodinėse rekomendacijose nustatyti terminai yra rekomendacinio pobūdžio.

18Teismas pabrėžė, jog nors nei Sutartyje Nr. 009, nei Administravimo taisyklėse nėra nustatytos už pažeidimus taikomos finansinės korekcijos – Projekto finansavimo lėšų sumažinimo – dydžiai, tačiau Metodinių rekomendacijų 26 punkte nurodyta, jog nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal VPĮ, taikomos Gairės. Pagal Gairių 21 punktą pakankamo viešumo ir skaidrumo laipsnio nesilaikymo atveju, t. y. kai sutartis sudaryta be tinkamo konkurso, dėl to pažeidžiamas skaidrumo principas (kas ir nustatyta nagrinėjamu atveju), rekomenduojama pataisa yra 25 proc. sutarties sumos. Šio dydžio mažinimas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ar kitas aplinkybes Gairėse nenumatytas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui buvo pritaikyta būtent 25 proc. korekcija nuo pagrindinės sumos, t. y. 477 714,19 Lt. Ji neviršija Gairėse nurodyto dydžio, todėl negali būti pripažįstama neproporcinga pareiškėjo padarytiems pažeidimams.

19Vadovaujantis Administravimo taisyklių 198 punktu Ūkio ministerija neturėjo ir neturi įgaliojimų vertinti, ar pagrįstai buvo nustatyti Mokyklos padaryti viešuosius pirkimus reglamentuojančių nuostatų pažeidimai, kokio dydžio finansinė korekcija turi būti pritaikyta. Gavusi įgyvendinančios institucijos sprendimą dėl pažeidimo Ūkio ministerija galėjo (ir gali) pasirinkti vieną iš Administravimo taisyklių 198 punkte nurodytų variantų. Vadinasi, Ūkio ministerijai nebuvo ir nėra pavesta vertinti Projekto vykdytojo veiksmų teisėtumo, apskaičiuoti taikytinas finansines korekcijas, o jos funkcija nagrinėjamos procedūros požiūriu apsiribojo (apsiriboja) jau nustatytų pažeidimų pagrindu apskaičiuotų sumų išskaičiavimu ar neskyrimu, t. y. pirmiau priimtų įgyvendinančios institucijos sprendimų vykdymu. Todėl pripažinus, jog Agentūra pagrįstai nustatė pareiškėjo padarytus pažeidimus, pagrįstai ir teisingai pritaikė pareiškėjai finansinę korekciją, padaryta išvada, kad Ūkio ministerijos veiksmai priimant Įsakymus Nr. 4-786 ir 4-787 buvo teisėti. Tokia pati išvada padaryta ir dėl Vienašalio pakeitimo.

20III.

21Pareiškėjas Anykščių technologijos mokykla padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

22Apeliacinis skundas (t. IV, b. l. 28-38) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Pakartotinis pirkimo vertinimas nėra suderinamas su Administravimo taisyklių nuostatomis, nes Agentūra 2008 m. gegužės 26 d. raštu Nr. R4-2991 (1.10) pritarė pateiktiems pirkimo dokumentams. Administravimo taisyklių 184.3 punkte nustatytas ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų terminas, o teisės aktais nereglamentuotas pakartotinis vertinimas buvo atliktas praėjus daugiau kaip 2 metams nuo pirkimo įvykdymo ir su juo susijusių dokumentų pateikimo. Be to, Tarnybos išvada dėl pirkimo pateikta 2011 m. lapkričio 17 d. raštu, o Agentūros sprendimas dėl pažeidimo priimtas 2012 m. liepos 16 d. raštu Nr. R4-11581 (13.1.5), t. y. praėjus 8 mėnesiams nuo Tarnybos rašto pateikimo. Pagal Metodinių rekomendacijų 10 punktą, pažeidimo tyrimas turi būti atliktas ir pažeidimas nustatytas per maksimalų 60 darbo dienų terminą.
  2. Mokykla objektyviai negalėjo pažeisti Sutarties Nr. 009 sąlygų, nes pirkimas buvo įvykdytas 2008 m. galiojant Sutarčiai Nr. 8-387, o 2011 m. spalio 20 d. pasirašius Sutartį Nr. 009 Mokykla jokio pirkimo nevykdė. Todėl pirkimo atitiktis turėjo būti vertinama atsižvelgiant į Sutarties Nr. 8-387 nuostatas, tačiau šalys, nutraukdamos šią sutartį, pripažino, kad jokių pretenzijų viena kitai neturi. Tai reiškia, kad visi šalių įsipareigojimai iki Sutarties Nr. 8-387 nutraukimo buvo vykdomi tinkamai.
  3. Nepagrįstas teismo argumentas, kad Ūkio ministerija sprendimo dėl sankcijos taikymo procese tik parenka sankcijos taikymo būdą. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 198, 1981 punktu, Metodinių rekomendacijų 27 punktu ši institucija turi teisę kvestionuoti Agentūros sprendimą ir jį atitinkamai keisti.
  4. Sutartis Nr. 8-387 dėl paramos lėšų Projektui skyrimo buvo pasirašyta tik 2007 m. rugsėjo 10 d., taigi tik nuo šios dienos Mokyklai atsirado pagrindas pradėti organizuoti pirkimą. Nepasirašiusi sutarties, ji neturėjo jokių finansinių galimybių įgyvendinti Projektą ir prisiimtus įsipareigojimus savo lėšomis. Vėlesni Mokyklos veiksmai patvirtina, kad Mokykla nedelsdama vykdė savo pareigas ir supaprastintas neskelbiamas derybas buvo priversta organizuoti skubos tvarka dėl ne nuo jos priklausančių aplinkybių. Nors Mokykla pati pasirinko Projekto įgyvendinimo terminą, šis terminas buvo nustatytas nežinant ir negalint žinoti, kad tiekėjai pasiūlys per dideles kainas. Agentūra vertino pateiktus dokumentus ir pirkimų rezultatą bei pateikė teigiamą išvadą dėl supaprastintų neskelbiamų derybų būdu vykdyto pirkimo dokumentų ir jo rezultatų, t. y. pritarė, kad egzistuoja ypatingos skubos aplinkybės ir šiuo atveju taikytinas VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 4 punktas.
  5. Kadangi VPĮ nėra nuostatos, draudžiančios derėtis tik su vienu tiekėju ar pareigos kviesti daugiau nei vieną tiekėją vykdant neskelbiamas supaprastintas derybas, o VPĮ 111 straipsnio 2 dalis suponuoja derybų vedimo su vienu tiekėjų galimybę, be to, Mokykla gavo Agentūros pritarimą, derėtis buvo kviečiamas mažiausią kainą ankstesnėse derybose pateikęs tiekėjas.
  6. 2004 m. kovo 31 d. direktyva 2004/18/EB nėra tiesioginio taikymo teisės aktas ir Mokyklai privalomos tik tos nuostatos, kurios yra perkeltos į nacionalinius teisės aktus, todėl ji tiesiogiai direktyva nesivadovauja ir negali jos pažeisti.
  7. Net jei Mokykla būtų pažeidusi VPĮ reikalavimus, Ūkio ministerijos pritaikyta finansinio pobūdžio sankcija turėtų būti laikoma neproporcinga bei stokojančia finansinio adekvatumo, ypač atsižvelgiant į tai, kad Agentūra, siūlydama sankciją, o Ūkio ministerija ją taikydama, turėjo galimybę koreguoti rekomendacinio pobūdžio dokumentuose numatytą sankcijos dydį. Konstitucinis teisingumo principas reikalauja nuobaudas diferencijuoti taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes.
  8. Pareiškėjas neturi reikalaujamos grąžinti Projekto lėšų sumos ir nėra pajėgus jos padengti.

23Atsakovai Agentūra ir Ūkio ministerija prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

24Atsiliepimuose palaiko savo atsiliepimų pirmosios instancijos teismui argumentus (t. IV, b. l. 44-45, 50-53).

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime prašo netenkinti pareiškėjo apeliacinio skundo (t. IV, b. l. 46-49).

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

29Administracinės bylos duomenimis nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. lapkričio 17 d. rašto Nr. 4S-4260 „Dėl pirkimo būdo teisėtumo įvertinimo“ pagrindu atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2012 m. liepos 11 d. surašė pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009/IT01, patvirtintą 2012 m. liepos 12 d. sprendimu, kuria konstatavo 2011 m. spalio 20 d. sutarties Nr. S-VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 specialiųjų sąlygų 8.4 punkto ir bendrųjų sąlygų 2.1.8 punkto, įpareigojančių pareiškėją laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, pažeidimą. Atsižvelgdama į tai, kad nustatyto pažeidimo ištaisyti neįmanoma, ir vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197.2 punktu Agentūra pasiūlė Ūkio ministerijai pakeisti Sutartį Nr. 009, sumažinant Projekto finansavimą 477 714,19 Lt netinkamų finansuoti išlaidų dalimi. Įgyvendindamas nurodytą siūlymą ūkio ministras 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 4-786 pripažino Projekto 477 714,19 Lt išlaidų sumą netinkamomis finansuoti išlaidomis ir nurodė Mokyklai grąžinti šią paramos dalį.

30Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, analizuodamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IX skyriaus nuostatas, apibrėžiančias institucijų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, kompetenciją nustatant ir išieškant netinkamai panaudotas projektų lėšas, aiškiai atriboja įgyvendinančiosios institucijos (nagrinėjamu atveju – Agentūra) ir ministerijos vaidmenis šioje procedūroje bei išskiria jų priimamus sprendimus pagal teisinę galią. Administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad tiek pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 ir 198 punkto redakciją, galiojusią iki 2012 m. gegužės 17 d., tiek vadovaujantis nuo 2012 m. gegužės 17 d. aktualiais šio norminio akto pakeitimais, įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nėra pagrindo vertinti kaip individualaus administracinio akto, galinčio būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Agentūros sprendimas, kuriuo ministerijai teikiamas siūlymas sumažinti finansavimą, laikytinas galutinio sprendimo dėl finansavimo sumažinimo sudėtine dalimi (2013 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-59/2013, 2013 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-344/2013, 2013 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-459/2013).

31Kitaip tariant, įgyvendinančiosios institucijos tarpiniu aktu, skirtu tyrimo metu nustatytoms faktinėms aplinkybėms fiksuoti (pažeidimo esmei atskleisti), pažeidimo teisinei kvalifikacijai nurodyti bei nuomonei dėl taikytinų poveikio priemonių išreikšti, sudaromos prielaidos ministerijai, kaip atitinkamus įgaliojimus turinčiam subjektui, nustatyta tvarka užbaigti viešojo administravimo procedūrą – konstatuoti pažeidimą bei duoti dėl jo privalomus patvarkymus. Todėl teisėjų kolegija, įvertindama tai, kad Agentūros 2012 m. liepos 12 d. sprendimas savaime nedaro įtakos projekto vykdytojo teisiniam statusui, t. y. nelemia pareiškėjo materialinių teisių ir pareigų atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo, bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Agentūros 2012 m. liepos 12 d. sprendimą nutraukia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu.

32Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 punktą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną iš 198.1–198.3 punkte numatytų sprendimų. Aiškindamas minėtos teisės normos turinį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-2896/2011 nurodė, kad ministerija kiekvienu atveju atlieka savarankišką vertinimą ir sprendžia, kiek pagrįstas pateiktas siūlymas. Be to, realizuodama suteiktą diskrecijos teisę priimti galutinį sprendimų, ji nėra ribojama įgyvendinančiosios institucijos siūlymo, tačiau saistoma bendrųjų teisės principų, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) reikalavimų.

33Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos įpareigoja viešojo administravimo subjektus priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr. 2010 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010, 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009).

34Teisėjų kolegija, sutikdama su Ūkio ministerijos atsiliepimo teiginiais tiek, kiek pagal Viešojo administravimo įstatymą nereikalaujama, kad individualus administracinis aktas būtų surašytas vientisame dokumente, pabrėžia, jog galimybė pagrindimą išdėstyti kituose dokumentuose, kurie yra sudėtinė sprendimo dalis, nepašalina Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 punkte eksplicitiškai įtvirtintos ministerijos pareigos, detalizuotos 1981 punkte, iš esmės išnagrinėti (patikrinti) projekto vykdytojui pareikštus įtarimus dėl pažeidimo bei motyvuoti taikomas poveikio priemones. Aptartos priežastys lemia, kad Įsakymas Nr. 4-786, kuriame tik formaliai išvardytos norminių teisės aktų nuostatos, darant nuorodą į Agentūros 2012 m. liepos 11 d. pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009/IT01, negali būti pripažintas teisėtu bei pagrįstu.

35Pagal administracinių teismų praktiką (pvz.: 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-990/2007, publikuota biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 3 (13), 2007; 2009 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-798/2009), administracinio akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame administraciniame akte. Skundžiamo sprendimo priėmimo motyvų nurodymas teismo proceso metu neturi būti vertinamas ir nedaro įtakos nemotyvuoto sprendimo teisėtumui, todėl Įsakymas Nr. 4-786 naikinamas, atitinkamai naikinant jo pagrindu priimtą Įsakymą Nr. 4-787 ir atsižvelgiant į tai Ūkio ministerijos kanclerio pasirašytą Vienašalį pakeitimą.

36Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į pareiškėjo argumentus dėl terminų, per kuriuos turėjo būti užbaigta ginčo administracinė procedūra, pažymi, jog viešojo administravimo subjektui įstatyme nustatytas terminas administraciniam sprendimui priimti, yra instrukcinio pobūdžio, todėl šio termino pasibaigimas nedaro negaliojančiu administracinio sprendimo, priimto pasibaigus šiam terminui. Įstatyme nustatyto termino, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, pasibaigimas nepaneigia viešojo administravimo subjekto kompetencijos priimti administracinį sprendimą ar atlikti kitus veiksmus, t. y. tiesiogiai nesukuria neigiamų teisinių pasekmių, tik prailgina administracinį procesą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-110/2012, 2012 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2327/2012, 2012 m. gruodžio 5 d. administracinėje byloje Nr. A525-2907/2012), su sąlyga, jei nesuėjęs senaties terminas šioms procedūroms vykdyti.

37Dėl paminėto Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą panaikinti.

41Pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos skundą tenkinti iš dalies.

42Panaikinti ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 4-786 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 vykdytojai Anykščių technologijos mokyklai, grąžinimo“, ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 4-787 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 4-590 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. rugpjūčio 30 d. projekto „Anykščių žemės ūkio mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 finansavimo ir administravimo sutarties vienašalį pakeitimą Nr. 2.

43Likusioje dalyje administracinę bylą nutraukti.

44Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Anykščių technologijos mokykla (toliau – ir Mokykla)... 5. Skunde (t. I, b. l. 1–14, t. III, b. l. 1–11) paaiškino, kad nesutinka su... 6. Atsakovas Ūkio ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį... 7. Atsiliepime (t. II, b. l. 1–3; t. III, b. l. 182–184) paaiškino, kad... 8. Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra prašė bylą dalyje... 9. Atsiliepime (t. II, b. l. 7–14; t. III, b. l. 188–193) paaiškino, kad... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime (t. II,... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu... 13. Teismas nesutiko su tuo, kad Sprendimo išsiuntimas elektroniniu paštu... 14. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT)... 15. Konstatavus, kad Mokykla neteisėtai vykdė neskelbiamas supaprastintas... 16. Teismas pažymėjo, kad VPĮ 19 straipsnio 3 ir 5 dalies pažeidimai nėra... 17. Įvertinęs Sutarties Nr. 009 sudarymo aplinkybes, teismas padarė išvadą,... 18. Teismas pabrėžė, jog nors nei Sutartyje Nr. 009, nei Administravimo... 19. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 198 punktu Ūkio ministerija neturėjo... 20. III.... 21. Pareiškėjas Anykščių technologijos mokykla padavė apeliacinį skundą,... 22. Apeliacinis skundas (t. IV, b. l. 28-38) grindžiamas šiais pagrindiniais... 23. Atsakovai Agentūra ir Ūkio ministerija prašo pareiškėjo apeliacinį... 24. Atsiliepimuose palaiko savo atsiliepimų pirmosios instancijos teismui... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime prašo netenkinti... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 29. Administracinės bylos duomenimis nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnybos... 30. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, analizuodamas... 31. Kitaip tariant, įgyvendinančiosios institucijos tarpiniu aktu, skirtu tyrimo... 32. Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 punktą,... 33. Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos,... 34. Teisėjų kolegija, sutikdama su Ūkio ministerijos atsiliepimo teiginiais... 35. Pagal administracinių teismų praktiką (pvz.: 2007 m. lapkričio 5 d.... 36. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į pareiškėjo argumentus dėl... 37. Dėl paminėto Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 13... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos apeliacinį skundą tenkinti... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą... 41. Pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos skundą tenkinti iš dalies.... 42. Panaikinti ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 4-786 „Dėl... 43. Likusioje dalyje administracinę bylą nutraukti.... 44. Sprendimas neskundžiamas....