Byla AS-403-345-05
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Algirdo Taminsko (pranešejas) ir Birutes Janaviciutes, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo AB “Gubernija” atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 5 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo AB “Gubernija” skunda atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai del nutarimo panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3Vilniaus apygardos administracinis teismas prieme nagrineti pareiškejo AB “Gubernija” skunda, kuriuo buvo prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004 m. gruodžio 16 d. nutarima Nr. 1S-175 “Del UAB “Švyturys-Utenos alus” veiksmu atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo” ir gražinti byla Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti.

4Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pateike teismui prašyma del informacijos, susijusios su skundžiamo nutarimu priemimu ir sudarancios komercine paslapti, apsaugos.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 7 d. nutartimi patenkino Konkurencijos tarybos prašyma ir nutare neteikti susipažinti bei kopijuoti Konkurencijos tarybos tyrimo bylos medžiagos, kuri yra šios tyrimo bylos tomuose Nr. 3-25.

6Pareiškejas AB “Gubernija” 2005 m. liepos 5 d. padave teismui atskiraji skunda, kuriuo praše panaikinti mineta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutarti. Pareiškejas taip pat praše atnaujinti termina šiam atskirajam skundui paduoti. Pareiškejas nurode, kad teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutarti buvo apskundes Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, taciau pareiškejo atskirasis skundas buvo atmestas del to, kad pareiškejas nenurode, kokios informacijos, kurios nera pirmuosiuose dvejuose bylos tomuose, jam truksta. Taciau dabar pareiškejas patikslino savo skunda ir nurode, kokios informacijos jam truksta. Pareiškejo nuomone, šios aplinkybes laikytinos svarbiomis priežastimis, del kuriu buvo praleistas atskirojo skundo padavimo terminas.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. liepos 5 d. nutartimi termino atskirajam skundui paduoti neatnaujino ir pareiškejo AB “Gubernija” atskirojo skundo neprieme. Teismas nutartyje nurode, kad pareiškejas nepateike jokiu irodymu, patvirtinanciu, jog atskirojo skundo padavimo terminas buvo praleistas del svarbiu priežasciu.

8Atskiruoju skundu AB “Gubernija” prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 5 d. nutarti, atnaujinti termina atskirajam skundui del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutarties paduoti ir išnagrineti ši atskiraji skunda. Pareiškejo nuomone, teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis yra neteiseta ir nepagrista, nes atima galimybe pareiškejui susipažinti su bylos medžiaga, o tuo paciu užkerta kelia ir tolimesnei bylos eigai. Todel pareiškejas šia nutarti buvo apskundes Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Taciau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. gegužes 26 d. nutartimi pareiškejo atskirojo skundo netenkino, motyvuodamas tuo, kad pareiškejas nenurode, kokios informacijos, kurios nera pirmuosiuose dvejuose bylos tomuose, jam truksta. Dabar pareiškejas patikslino savo skunda ir nurode, kokios informacijos jam truksta. Pateikdamas patikslinta skunda teismui, pareiškejas kartu padave ir dar viena atskiraji skunda del teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutarties. Pareiškejo nuomone, šios aplinkybes laikytinos svarbiomis termino praleidimo priežastimis, todel terminas atskirajam skundui paduoti atnaujintinas.

9Teiseju kolegija

konstatuoja:

10atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – LR ABTI) 148 straipsnis nustato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrineti taikomos taisykles, reglamentuojancios procesa apeliacines instancijos teisme, išskyrus istatymo numatytas išimtis. Bylu procesa apeliacines instancijos teisme reglamentuoja LR ABTI III skyrius. Šio skyriaus 127 straipsnio 2 dalis numato, kad praleidus termina apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacines instancijos teismas skundo padavimo termina gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas del svarbios priežasties. Taigi, pagal istatyma termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo klausima gali spresti tik apeliacines instancijos teismas. Vadovaujantis minetu LR ABTI 148 straipsniu, šios nuostatos taikomos ir sprendžiant termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo klausima. Nei LR ABTI III skyrius, reglamentuojantis bylu procesa apeliacines instancijos teisme, nei 24 skirsnis, reglamentuojantis atskiruju skundu padavimo tvarka, nenumato išimciu, leidžianciu pirmosios instancijos teismui spresti klausima del termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo. Tokiu budu, termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo klausimu sprendimas priskirtas tik apeliacines instancijos teismo kompetencijai.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinejes pareiškejo AB “Gubernija” prašyma del termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo ir 2005 m. liepos 5 d. priemes del to nutarti, išsprende klausima, nepriskirta pirmosios instancijos teismo kompetencijai. Todel ši Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis naikintina, o termino atnaujinimo ir atskirojo skundo priemimo klausimas sprestinas iš esmes.

13Nagrinejamu atveju pareiškejas atskiruoju skundu skunde Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutarti, kuria teismas patenkino atsakovo Konkurencijos tarybos prašyma ir nutare neteikti susipažinti ir kopijuoti Konkurencijos tarybos tyrimo medžiagos, esancios šios tyrimo bylos tomuose Nr. 3-25.

14Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – LR ABTI) 149 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismo (teisejo) nutartis proceso šalys gali apskusti atskiruoju skundu apeliacines instancijos teismui tik šio istatymo nustatytais atvejais arba tais atvejais, kai teismo nutartis užkerta galimybe tolesnei bylos eigai.

15LR ABTI 51 straipsnio 2 dalis nustato kad, šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagas, kuriu duomenys sudaro valstybes, tarnybos, profesine ar komercine paslapti, gali prašyti teismo neteikti ju susipažinti ir kopijuoti. Šios straipsnio 2 dalis taip pat nustato, kad del to teismas priima nutarti. Taciau istatymas nenumato, kad tokia teismo nutartis gali buti skundžiama atskiruoju skundu. Tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi bylos šaliu gincas nera išsprendžiamas iš esmes. Be to, tai nera galutinis procesinis sprendimas šiuo klausimu. Istatymas numato galimybe apskusti sprendima, kuriuo gincas išsprendžiamas iš esmes, apeliacine tvarka. Pareiškejas, nesutikdamas su galimybes susipažinti su aukšciau nurodyta medžiaga apribojimu, savo argumentus gali pateikti apeliaciniame skunde. Nagrinejant byla apeliacine tvarka gali buti vertinama, ar pagristai buvo nutarta pripažinti tam tikra medžiaga konfidencialia ir neteikti jos susipažinti bei kopijuoti. Tokiu budu, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nutariama neteikti susipažinti ir kopijuoti tam tikros bylos medžiagos, neužkerta galimybes tolesnei bylos eigai. Todel del tokios pirmosios instancijos teismo nutarties negali buti paduodamas atskirasis skundas.

16Del nurodytu priežasciu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis negalejo buti skundžiama atskiruoju skundu. Todel nebuvo pagrindo spresti ir klausimo del termino tokiam atskirajam skundui paduoti klausimo. Pirmosios instancijos teismas turejo atsisakyti priimti pareiškejo atskiraji skunda, nespresdamas termino atnaujinimo klausimo.

17Atsižvelgiant i visus aukšciau nurodytus argumentus, pirmosios instancijos teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutarties dalis, kuria atmestas pareiškejo prašymas del termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo, panaikinama, o nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškejo atskiraji skunda, paliekama nepakeista.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 ir 3 punktais, teiseju kolegija

Nutarė

19Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 5 d. nutarties dali, kuria atmestas pareiškejo AB “Gubernija” prašymas atnaujinti termina atskirajam skundui paduoti, panaikinti, o nutarties dali, kuria atsisakyta priimti pareiškejo AB “Gubernija” atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutarties, palikti nepakeista.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai