Byla 2-1454-213/2014
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Elektrėnų savivaldybės administracijai

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos T. Š. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Elektrėnų savivaldybės administracijai,

Nustatė

2pareiškėja T. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti faktą, kad pareiškėja T. Š. įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į butą, 49,895 kv.m. ploto, unikalus Nr. 4( - ) ir ¼ ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr. ( - )esančius ( - )

3Pareiškime nurodė, kad pagal jos 1991-02-27 d. pareiškimą Pastrėvio žemės ūkio įmonė „Patrėvys“ leido jai nupirkti dalį tvarto ir dalį buto, esančių Pastrėvio( - ), dabar ( - ) 1992-03-30 tarp pareiškėjos ir Pastrėvio žemės ūkio įmonės „Pastrėvys“ buvo sudaryta gyvenamojo namo, namo dalies, buto įkainojimo aktas Nr. 40 ir 1993 buto dalies pirkimo sutartis, pagal kuriais pareiškėja įsipareigojo už minėto buto ir tvarto dalys sumokėti 14,950,00 rublių. Dalį šios sumos (1.823,00 rublių) ji įmokėjo į žemės ūkio bendrovės „Pastrėvys“ kasą grynais pinigais (kasos pajamų orderio Nr.878346), o likusi suma – 13.127,00 rublių buvo nurašyta nuo jos sąskaitos. Taip pat buvo sumokėtas 66,00 rublių Valstybinis mokestis. Prieš perkant buto dalį pareiškėja kreipėsi į Respublikinį valstybinį inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurą „Valda“, kur buvo sudaryta garažo, buto, namo techninės apskaitos byla. Pareiškėja pažymi, kad nors ir pirko dalį buto, tačiau VĮ „Registrų centras“ buto dalims suteikė atskirus unikalius numerius t.y. jos buto daliai buvo suteiktas atskiras unikalus numeris, todėl žemiau tekste yra naudojama sąvoka - butas. Tokių būdu pareiškėja įsigijo iš Pastrėvio žemės ūkio įmonės „Pastrėvys“ butą, turintį 49,895 kv.m. ploto, unikalus Nr. ( - ) ir ¼ dalį ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr. ( - )esančius Naujoji g.1, P( - ). Visus dokumentus susijusius su šio nekilnojamojo turto pardavimu rengė žemės ūkio bendrovės „Pastrėvys“ administracija, kuri žadėjo sutvarkyti šiuos dokumentus pas notarą ir padėti įregistruoti nekilnojamąjį turtą. Pareiškėja 2012 metais, norėdama sutvarkyti turto dovanojimą, kreipėsi į notarą, kuris jai paaiškino, kad nekilnojamasis turtas butas, unikalus Nr. 4( - ) ir ¼ dalis ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) ir daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos ir pasiūlė kreiptis į Valstybinę įmonę „Registrų centras“ dėl jų registracijos. 2012-08-27 pareiškėja kreipėsi į VĮ „Registrų centras“ su prašymu įregistruoti nekilnojamojo daikto - buto, unikalus Nr. 4( - ) ir ¼ dalies ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. VĮ „Registrų centras“ atsisakė įregistruoti kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą Bandydama surinkti reikiamus dokumentus pareiškėja kreipėsi į notarą. Pastarasis paaiškino, jog savo archyve neturi dokumentų susijusių su minėto nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu, bei pasiūlė kreiptis į Vilniaus apskrities archyvą. Tačiau archyvas raštu informavo, kad dokumentų tokių taip pat neturi. Viso to pasėkoje butas, unikalus Nr 4( - ) ir ¼ dalis ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr ( - ), kuriuos pareiškėja faktiškai valdo, nuosavybės teisės neįregistruotos..

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja, ir mano, kad šioje byloje kaip suinteresuotas asmuo turėtų dalyvauti Trakų rajono savivaldybė.

5Suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės administracija teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja, jog teismas nustatytų faktą, kad pareiškėja pagal įstatymą įgijo nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ) ir ¼ dalį ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr ( - ), esančius N( - ).

6Pareiškimas tenkintinas.

7VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Trakų ir Elektrėnų skyriaus nekilnojamojo turto registro duomenimis nekilnojamojo daikto – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), kadastro ir registro duomenų byloje (inv. Nr. 5534) 1992-03-13 yra užfiksuoti kadastriniai duomenys apie butą, kurio unikalus Nr. 4( - ), tačiau šis nekilnojamojo turto objektas ir daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos (b.l. 28).

8Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2014-01-10 pažymoje Nr. 28/05-3, patvirtinama, kad pareiškėja T. Š. faktiškai gyvena P( - ), nuo 1988 m. spalio mėn. bute, esančiame naujame 4 butų tarnybiniame name (b. l. 6)

9Iš 1993 m. sutarties matyti, kad T. Š. iš Trakų r. Pastrėvio žemės ūkio įmonės už 14950 pirko gyvenamąjį butą 49,895 kv. m. ploto ir ¼ ūkinio pastato, esančių Pastrėvio kaime (b. l. 12)

10Iš pateiktų komunalinių paslaugų bei elektros energijos tiekimo sutarčių bei mokėjimų už suteiktas paslaugas matyti, kad pareiškėja buvo sudariusi sutartis dėl paslaugų teikimo adresu N( - ). bei mokėjo už paslaugas teiktas šiuo adresu (b. l. 32-54)

11Sutinkamai su LR CK 4.68 str. 1 d., 4.70 str. 1 d., 4.71 str. 1 d. nuostatomis, fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Asmuo, įgyjantis daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti ne tik sąžiningas to daikto įgijėjas, t. y. užvaldydamas daiktą turėjo būti pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, bet taip pat jis privalo išlikti sąžiningas valdytojas visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų. Daikto valdymas laikomas nepertraukiamu, kai asmuo daiktą nepertraukiamai valdė nuo valdymo teisės į daiktą įgijimo iki nuosavybės teisės į tą daiktą įgijimo įgyjamąja senatimi.

12Ištyręs ir įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog pareiškėjos pareiškimas yra pagrįstas. Taip pat konstatuotina, jog pareiškėja visą valdymo laikotarpį sąžiningai valdė pareiškime nurodytą nekilnojamąjį turtą. Byloje nėra duomenų apie asmenis, kurie turėtų daugiau teisių į šį nekilnojamąjį turtą nei pareiškėja. Taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja būtų atsisakęs valdymo ar, kad minėtą turtą būtų užvaldęs kas nors kitas ir pareiškėja būtų praradusi galimybę paveikti daiktą pagal savo valią (CK 4.68 str. 1 d., 4.70 str. 1 d.). Kadangi pareiškėja įrodė aplinkybes apie tai, jog nors ir nebūdama buto, unikalus Nr. ( - ) ir ¼ dalies ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr. ( - )savininke, visą laikotarpį sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai šį turtą valdė, todėl jos pareiškimas tenkintinas, nustatant faktą, kad pareiškėja pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr ( - ) ir ¼ dalį ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr ( - ), esančius N( - ). (LR CK 4.68 str. 1 d., 4.70 str. 1 d., 4.71 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str., 530-533 str., teismas,

Nutarė

14pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti faktą, kad pareiškėja T. Š., a. k. ( - ) įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ) ir ¼ dalį ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr. ( - ), esančius N( - ).

16Faktas nustatytas tikslu įregistruoti daiktą ir daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai