Byla 2S-1344-115/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Almos Urbanavicienes, teiseju Algirdo Auruškeviciaus (pranešejas), Dalios Višinskienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo suinteresuoto asmens G. B. atskiraji skunda del Traku rajono apylinkes teismo 2009 m. liepos 27 d. nutarties, kuria prašymas del bylinejimosi išlaidu paskirstymo tenkintinas civilineje byloje Nr. 2-79-804/2009 pagal pareiškeju E. G., Ž. P. pareiškima J. V., G. B., Vilniaus apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai, E. G. del praleisto istatymu numatyto termino atnaujinimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,

3n u s t a t e:

5pareiškejai E. G. ir Ž. P. pareiškimu, kuri veliau patikslino, kreipesi i teisma ir praše atnaujinti praleista istatymu nustatyta termina J. B. palikimui priimti, kadangi praleido ji del svarbiu priežasciu.

6Traku rajono apylinkes teismo 2009 m. sausio 28 d. nutartimi pareiškimas netenkintas ir iš E. G. ir Ž. P. priteista po 21,60 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.

72009 m. birželio 16 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi panaikinta Traku rajono apylinkes teismo 2009-01-28 nutartis civilineje byloje Nr. 2-79-804/2009. Pareiškeju E. G. bei Ž. P. atskirasis skundas patenkintas ir pratestas istatyme nustatytas terminas palikimui priimti.

8Pareiškejai pateike prašyma, kuriuo praše paskirstyti byloje turetas bylinejimosi išlaidas, priteisiant jas iš suinteresuotu asmenu (b.l. 165).

9Traku rajono apylinkes teismas 2009 m. liepos 27 d. nutartimi (b.l.33-35) prašyma patenkino, priteise iš J. V., G. B., ir Vilniaus apskrities VMI iš kiekvieno po 500 Lt bylinejimosi išlaidu E. G.; priteise iš J. V., G. B. ir Vilniaus apskrities VMI iš kiekvieno po 500 Lt bylinejimosi išlaidu Ž. P.; priteise iš J. V. ir G. B. iš kiekvieno po 61,50 Lt bylinejimosi išlaidu E. G.; priteise iš J. V. ir G. B. iš kiekvieno po 10,80 Lt bylinejimosi išlaidu Ž. P.; priteise iš J. V. ir G. B. iš kiekvieno po 10,80 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei. Pirmosios instancijos teismas nustate, jog Traku rajono apylinkes teismo 2009-01-28 nutartimi pareiškeju pareiškimas del praleisto istatymu numatyto termino atnaujinimo buvo atmestas, taciau išnagrinejus byla apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismo 2009-06-16 nutartimi mineta Traku rajono apylinkes teismo nutartis panaikinta ir pareiškejams atnaujintas (pratestas) terminas palikimui priimti. Apeliacines instancijos teismas bylinejimosi išlaidu paskirstymo klausimo neišsprende. Teismas nustate, jog byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškejai E. G. turejo 1.623 Lt (123 Lt žyminio mokescio ir 1.500 išlaidu advokato padejejo pagalbai apmoketi), o Ž. P. turejo 1.521 Lt bylinejimosi išlaidu (1.500 Lt išlaidu advokato padejejo pagalbai apmoketi ir 21,60 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu). Suinteresuoti asmenys J. V., G. B. ir Vilniaus apskrities VMI su pareiškimu nesutiko, todel teismas sprende, jog jie ir pareiškejai turi skirtinga suinteresuotuma bylos baigtimi ir iš ju lygiomis dalimis priteise pareiškejams ju turetas išlaidas advokato padejejo pagalbai apmoketi. Vilniaus apskrities VMI yra atleista nuo išlaidu mokejimo i valstybes biudžeta (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todel pareiškeju sumoketi žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, lygiomis dalimis priteisti iš suinteresuotu asmenu J. V. ir G. B..

10Suinteresuotas asmuo G. B. pateike teismui atskiraji skunda (b.l. 187-188), kuriuo prašo panaikinti Traku rajono apylinkes teismo 2009-07-27 nutarti ir perduoti klausima pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo. Nurode, jog teismas priteisdamas visas išlaidas iš byloje dalyvavusiu suinteresuotu asmenu pažeide LR CK 443 str. 6 d. nuostata, jog ypatingosios teisenos bylose dalyvaujanciu asmenu turetos bylinejimosi išlaidos neatlyginamos. Jos gali buti priteistos (proporcingai padalytos) iš asmens, kurio pareiškimas atmestas (pareiškejo), ir tik tuo atveju jei dalyvaujanciu byloje asmenu suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas (ju interesai yra priešingi). Pozicijos, kad del pareiškeju kreipimosi i teisma ar apeliacinio skundo padavimo suinteresuoto asmens turetos išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu (CPK 88 straipsnio l d. 6 p.) turi buti atlyginamos, savo praktikoje laikosi ir Lietuvos Aukšciausiasis teismas. Mano, kad teismas, gincijama nutarti priemes rašytinio proceso tvarka, pažeide CPK 227 str. 3 d. imperatyviai nustatancia, kad papildoma sprendima teismas priima išnagrinejes klausima teismo posedyje, šalims pranešus apie teismo posedžio laika ir vieta. Apeliantas nurodo, kad jam apie rengiama teismo posedi pranešta nebuvo (CPK 329 str. 3 d. l p.)

11Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI atsiliepimu i atskiraji skunda (b.l. 192-193) su atskiruoju skundu sutiko, praše panaikinti skundžiama nutarti ir perduoti pirmos instancijos teismui nagrineti iš naujo. Nurode, jog pirmosios instancijos teismas nutarti prieme rašytinio proceso tvarka ir pažeide LR CPK 277 str. 3 d., 4 d. nuostata nustatancia, kad papildoma sprendima teismas priima išnagrinejes klausima teismo posedyje, šalims pranešus apie teismo posedžio laika ir vieta. Apie rengiama posedi nebuvo pranešta suinteresuotam asmeniui G. B. ir kitam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities VMI, nors buvo svarstomas kiekvienam suinteresuotam asmeniui svarbus klausimas – bylinejimosi išlaidu priteisimas iš suinteresuotu asmenu. Mano, kad neteisingai priteistos bylinejimosi išlaidos ne tik iš suinteresuoto asmens G. B., bet ir iš Vilniaus apskrities VMI. Teismas, priteisdamas visas išlaidas iš byloje dalyvavusiu suinteresuotu asmenu pažeide LR CPK 443 str. 6 d. nuostata, kad ypatingos teisenos bylose dalyvaujanciu asmenu turetos bylinejimosi išlaidos neatlyginamos. Jos gali buti priteistos (proporcingai padalytos) iš asmens, kurio pareiškimas atmestas (pareiškejo), ir tik tuo atveju jei dalyvaujanciu byloje asmenu suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas ( ju interesai yra priešingi). Pagal LR CPK 83 str. l d. 5 p. mokesciu inspekcija atleista nuo bylinejimosi išlaidu mokejimo i valstybes biudžeta.

12Pareiškejai E. G. ir Ž. P. atsiliepimu i atskiraji skunda (b.l. 195-196) su atskiruoju skundu nesutiko, praše Traku rajono apylinkes teismo 2009-07-27 nutarti palikti nepakeista. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutarti nepažeide LR CPK 443 str. 6 d. itvirtintu nuostatu, kur numatyta, kad tais atvejais, kai dalyvaujanciu byloje asmenu suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba ju interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turetas bylinejimosi arba ju atlyginima priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Suinteresuoto asmens G. B. interesai buvo priešingi pareiškeju interesams. Pažymi, kad ir pats suinteresuotas asmuo neneigia LR CPK 443 str. 6 d., kurioje yra numatyta teismo diskrecijos teise priteisti bylinejimosi išlaidas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Mano, jog nurodydamas, kad teismas priimdamas nutarti pažeide LR CPK 443 str. 6 d. itvirtintas teises normas, suinteresuotas asmuo pats prieštarauja savo teiginiams: iš vienos puses nurodo, kad išlaidos ypatingojoje teisenoje yra neatlyginamos, o iš kitos puses nurodo, kad jos gali buti priteistos atsižvelgiant i tai, ar asmens reikalavimai buvo patenkinti ar ne. Pareiškejai nurodo, kad LR CPK 329 str. 3 d. l p. yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, kai del procesiniu teises normu pažeidimo arba netinkamo ju pritaikymo galejo buti neteisingai išspresta byla. Pareiškeju nuomone, Traku rajono apylinkes teismas 2009-07-27 priimdamas nutarti (o ne papildoma sprendima) del bylinejimosi išlaidu paskirstymo, nepažeide procesiniu teises normu ir del to nebuvo ir negalejo buti neteisingai išspresta byla. Nurodo, kad buvo sprendžiama ne byla, o tik atskiras klausimas – bylinejimosi išlaidu paskirstymo klausimas, todel 329 str. 3 d. l p. šiuo atveju netaikytinas.

13Suinteresuoto asmens G. B. atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma tik del apskustos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškejai E. G. ir Ž. P. pareiškimu, kreipesi i teisma ir praše atnaujinti praleista istatymu nustatyta termina J. B. palikimui priimti, kadangi praleido ji del svarbiu priežasciu. Traku rajono apylinkes teismo 2009 m. sausio 28 d. nutartimi pareiškimas netenkintas ir iš E. G. ir Ž. P. priteista po 21,60 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei. 2009 m. birželio 16 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi panaikinta Traku rajono apylinkes teismo 2009-01-28 nutartis civilineje byloje Nr. 2-79-804/2009. Pareiškeju E. G. bei Ž. P. atskirasis skundas patenkintas ir pratestas istatyme nustatytas terminas palikimui priimti. Taciau apeliacines instancijos teismas bylinejimosi išlaidu paskirstymo klausimo neišsprende. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi CPK 93 str. 4 d. ir paskirste bylinejimosi išlaidas.

16Suinteresuotas asmuo atskirajame skunde nepagristai teigia, jog buvo pažeistos CPK 277 str. normos, reglamentuojancios papildomo teismo sprendimo priemima. Šiuo atveju, bylinejimosi išlaidu klausima turejo išspresti apeliacines instancijos teismas, 2009 m. birželio 16 d. nutartimi panaikindamas Traku rajono apylinkes teismo 2009-01-28 nutarti, nes CPK 93 str. 4 d. numatyta, jog jeigu apeliacines instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrineti, pakeicia teismo sprendima arba priima nauja sprendima, jis atitinkamai pakeicia bylinejimosi išlaidu paskirstyma. Jeigu apeliacines instancijos teismas bylinejimosi išlaidu nepaskirsto, ši klausima išspendžia pirmosios instancijos teismas.

17Gi CPK 277 str. 1 d. itvirtintas visai kitoks reglamentavimas – šio straipsnio 3 dalyje nurodoma, jog teismas, priemes byloje sprendima, dalyvaujanciu byloje asmenu pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildoma sprendima, jeigu neišsprende bylinejimosi išlaidu klausimo. Tai reiškia, jog teismas, priimdamas sprendima ir neišsprendes bylinejimosi išlaidu klausimo, dalyvaujanciu byloje asmenu pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildoma sprendima, kuris gali buti apskustas apeliacine tvarka per dvidešimt dienu nuo jo priemimo dienos (CPK 277 str. 4 d.); be to CPK 317 str. 3 d. numatyta, jog jeigu pirmosios instancijos teisme yra iškeltas klausimas del papildomo sprendimo priemimo, byla su apeliaciniu skundu del byloje priimto teismo sprendimo apeliacines instancijos teismui išsiunciama tik po to, kai išnagrinejamas klausimas del papildomo sprendimo byloje priemimo.

18Teiseju kolegija, atsižvelgdama i aptartas procesines teises normas, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagristai taike CPK 93 str. 4 d. normas, reglamentuojancias bylinejimosi išlaidu paskirstyma, nes apeliacines instancijos teismas 2009 m. birželio 16 d. nutartimi, panaikines pirmosios instancijos teismo nutarti, bylinejimosi išlaidu nepaskirste.

19Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog teismas pažeide CPK 443 str. 6 d. itvirtintas normas, nes bylinejimosi išlaidos, apelianto manymu, ypatingojoje teisenoje gali buti priteisiamos tik iš byla pralaimejusio pareiškejo ir tik tuo atveju, jei dalyvaujanciu byloje asmenu suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas.

20CPK 446 str., reglamentuojancio ypatingosios teisenos bylu nagrinejimo ypatybes, 6 d. nustatyta, jog dalyvaujanciu byloje asmenu bylinejimosi išlaidos neatlyginamos, o tais atvejais, kai dalyvaujanciu byloje asmenu suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba ju interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turetas bylinejimosi išlaidas arba ju atlyginima priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

21Teiseju kolegija pažymi, jog apeliantas nepagristai susiaurina šia teises norma, teigdamas, jog bylinejimosi išlaidos turetu buti priteisiamos tik iš byla pralaimejusio pareiškejo ir tik tuo atveju, jei dalyvaujanciu byloje asmenu suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas. Teises norma turi buti aiškina sistemiškai, todel negalima „išimti“ iš konteksto viena sakini ir ji taikyti kurios nors šalies naudai, kaip šiuo atveju daro apeliantas, nes CPK 446 str. 6 d. nurodyti du galimi atvejai: teismas gali proporcingai padalyti turetas bylinejimosi išlaidas arba ju atlyginima priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas proporcingai padalino bylinejimosi išlaidas tarp byloje dalyvavusiu asmenu.

22Apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas pažeide procesines teises normas, priimdamas skundžiama nutarti rašytinio proceso tvarka (CPK 329 str. 3 d. 1 p.) šiuo atveju nesudaro teisinio pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo 2009 m. liepos 27 d. nutarties, nes, kaip mineta, pirmosios instancijos teismas pagristai taike CPK 93 str. 4 d. normas.

23Teiseju kolegija konstatavo, jog negalima siaurinamai aiškinti CPK 446 str. 6 d. normu, taciau šiuo atveju svarbu atsižvelgti i ta aplinkybe, ar visi i byla itraukti asmenys turejo suinteresuotuma nagrinejamos bylos baigtimi.

24Pažymetina jog CK 5.2 str. 3 d. numatyta, jog jeigu nera ipediniu nei pagal istatyma, nei pagal testamenta arba ne vienas ipedinis neprieme palikimo, arba testatorius iš visu ipediniu ateme teise paveldeti, mirusiojo turtas paveldejimo teise pereina valstybei.

25Šiuo atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, mirusioji J. B. suraše du testamentus (1999-04-16 ir 2002-07-05), pagal kuriuos ipediniais paskyre savo giminaicius, kurie išreiške valia priimti palikima: vieni iš ju laiku kreipesi i notaru biura del paveldejimo teises liudijimo pagal istatyma išdavimo, kiti ipediniai – E. G. ir Ž. P. – kreipesi i teisma del praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo. Akivaizdu, jog ipediniai išreiške valia priimti palikima, palikta minetais testamentais ir CK 5.2 str. 3 d. šiuo atveju netaikytinas. Todel teiseju kolegija daro išvada, jog Vilniaus apskrities VMI, nors ir itraukta i byla suinteresuotu asmeniu, jokio suinteresuotumo bylos del praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo baigtimi neturejo. Todel pirmosios instancijos teismo nepagristai priteise bylinejimosi išlaidas iš Vilniaus apskrities VMI ir 2009 m. liepos 27 d. nutartis keistina dalyje del bylinejimosi išlaidu priteisimo iš Vilniaus apskrities VMI, nurodant, jog pareiškeju bylinejimosi išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteistinos tik iš suinteresuotu asmenu J. V. ir G. B..

26Vadovaujantis CPK 98 str. nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma, advokato darbo ir laiko sanaudas ir kt. Priteisiant patirtas išlaidas advokato teisinei pagalbai atlyginti, taip pat atsižvelgtina i LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 isakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas del civilinese bylose priteisimo užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio.

27Teiseju kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo pareiškejams priteistos išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra per dideles, todel jos mažintinos kiekvienam pareiškejui iki 1.000 Lt, atsižvelgiant i tai, jog byla nesudetinga, nedideles apimties, todel advokato darbo ir laiko sanaudos, objektyviai negalejo buti maksimalios. Esant tokioms aplinkybems, pirmos instancijos teismo skundžiama nutartis yra keistina, nurodant, jog iš suinteresuotu asmenu J. V. ir G. B. priteistina lygiomis (t.y. iš kiekvieno) po 500 Lt bylinejimosi išlaidu pareiškeju Ž. P. ir E. G. naudai.

28Be to, iš suinteresuoto asmens G. B. priteistinos procesiniu dokumentu iteikimo išlaidos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 4 p., 339 str., teiseju kolegija

Nutarė

31Traku rajono apylinkes teismo 2009 m. liepos 27 d. nutarti civilineje byloje Nr. Nr. 2-79-804/2009 pakeisti ir jos rezoliucine dali išdestyti taip:

32“Priteisti iš suinteresuotu asmenu J. V., G. B. po 500 Lt iš kiekvieno advokato pagalbos ir po 61,50Lt žyminio mokescio išlaidu E. G. naudai.

33Priteisti iš suinteresuotu asmenu J. V., G. B. po 500 Lt iš kiekvieno advokato pagalbos ir po 10,80Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu Ž. P. naudai.

34Priteisti iš suinteresuotu asmenu J. V., G. B. po 10,80 Lt iš kiekvieno valstybei procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu“.

35Priteisti iš apelianto (suinteresuoto asmens) G. B. valstybei 11,50Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu apeliacineje teismo instancijoje. Kolegijos pirmininke

36Alma Urbanaviciene

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,... 3. n u s t a t e:... 5. pareiškejai E. G. ir Ž. P. pareiškimu, kuri veliau patikslino, kreipesi i... 6. Traku rajono apylinkes teismo 2009 m. sausio 28 d. nutartimi pareiškimas... 7. 2009 m. birželio 16 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi panaikinta Traku... 8. Pareiškejai pateike prašyma, kuriuo praše paskirstyti byloje turetas... 9. Traku rajono apylinkes teismas 2009 m. liepos 27 d. nutartimi (b.l.33-35)... 10. Suinteresuotas asmuo G. B. pateike teismui atskiraji skunda (b.l. 187-188),... 11. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI atsiliepimu i atskiraji skunda... 12. Pareiškejai E. G. ir Ž. P. atsiliepimu i atskiraji skunda (b.l. 195-196) su... 13. Suinteresuoto asmens G. B. atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškejai E. G. ir Ž. P. pareiškimu,... 16. Suinteresuotas asmuo atskirajame skunde nepagristai teigia, jog buvo pažeistos... 17. Gi CPK 277 str. 1 d. itvirtintas visai kitoks reglamentavimas – šio... 18. Teiseju kolegija, atsižvelgdama i aptartas procesines teises normas,... 19. Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog teismas pažeide CPK 443 str. 6 d.... 20. CPK 446 str., reglamentuojancio ypatingosios teisenos bylu nagrinejimo... 21. Teiseju kolegija pažymi, jog apeliantas nepagristai susiaurina šia teises... 22. Apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas pažeide procesines... 23. Teiseju kolegija konstatavo, jog negalima siaurinamai aiškinti CPK 446 str. 6... 24. Pažymetina jog CK 5.2 str. 3 d. numatyta, jog jeigu nera ipediniu nei pagal... 25. Šiuo atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, mirusioji J. B. suraše du... 26. Vadovaujantis CPK 98 str. nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su... 27. Teiseju kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo pareiškejams... 28. Be to, iš suinteresuoto asmens G. B. priteistinos procesiniu dokumentu... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 31. Traku rajono apylinkes teismo 2009 m. liepos 27 d. nutarti civilineje byloje... 32. “Priteisti iš suinteresuotu asmenu J. V., G. B. po 500 Lt iš kiekvieno... 33. Priteisti iš suinteresuotu asmenu J. V., G. B. po 500 Lt iš kiekvieno... 34. Priteisti iš suinteresuotu asmenu J. V., G. B. po 10,80 Lt iš kiekvieno... 35. Priteisti iš apelianto (suinteresuoto asmens) G. B. valstybei 11,50Lt... 36. Alma Urbanaviciene...