Byla 2-1145-372/2013
Dėl restruktūrizuojamos UAB „Aitra“ 2013 m. rugsėjo 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo VSDFV Šiaulių skyriaus skundą dėl restruktūrizuojamos UAB „Aitra“ 2013 m. rugsėjo 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir

Nustatė

2Restruktūrizuojamos UAB „Aitra“ kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius pateikė skundą, kuriuo ginčija 2013 m. rugsėjo 16 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimus nuo Nr.2 iki Nr.8. Jis nurodė, kad balsavo prieš kreditoriams pateikto restruktūrizavimo plano patvirtinimą. Susipažinus su jo projektu, buvo nustatyta, kad nuo 2012-12-31 UAB „Aitra“ rodikliai tik pablogėjo. Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 18.308.733,00 Lt. Kreditorius mano, kad įmonė nepajėgi vykdyti savo kreditorinių įsipareigojimų ir išsaugoti bei atkurti veiklą per nustatytą laikotarpį. Restruktūrizavimas negali tęstis ilgiau nei 4 metus. Šis terminas gali būti pratęstas teismo, bet ne ilgiau kaip 1 metus. Plane nurodyta, kad per 4 metus įmonė padengs 3 mln. Lt skolų pirmos ir antros eilės kreditoriams. Likusios sumos numatytos padengti iki 2020-12-31. Patikrinus RUAB „Aitra“ ūkinę-finansinę veiklą, nustatyta, kad įmonė pažeidė mokėjimų eilės tvarką. Per laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-09-26 į VSDF biudžetą sumokėjo 63570,16, nors pagal pateiktą piniginių srautų ataskaitą turėjo galimybę mokėti daugiau. Pareiškėjas pateikė dubliką, kuriame nurodo, kad nebuvo pažeistas terminas skundui pateikti.

3Restruktūrizuojamos UAB „Aitra“ restruktūrizavimo administratorius prašo skundą atmesti. Jis nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi planas buvo patvirtintas. Jam pritarė daugiau nei ¾ dalys visų kreditorių, kurie laikė jį ekonomiškai pagrįstu, sutiko su jame nurodytomis sąlygomis ir nemanė, kad priimtu nutarimu yra pažeidžiamos jų teisės. Teismas pripažino, kad ĮRĮ nustatyta tvarka nebuvo pažeista, t.y. nebuvo procedūrinių pažeidimų, dėl kurių planas negalėjo būti patvirtintas. Tokių pažeidimų nenustatė ir pareiškėjas. Pareiškėjas nepateikė nesutikimo su planu argumentų, balsavo raštu. Administratorius nurodo, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad susirinkimas buvo sušauktas, pažeidžiant nustatytą tvarką. Iš esmės pasisakydamas tik dėl antrojo kreditorių susirinkimo klausimo, dėl likusių pareiškėjas iš viso nepasisako. Administratorius teigia, kad pareiškėjo veiksmuose yra piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, todėl prašo svarstyti jų pasekmių klausimą. Skunde nurodoma, kad įmonė pažeidė mokėjimo eilės tvarką, tačiau tai nėra susiję su skundžiamais kreditorių susirinkimo nutarimais.

4Skundas atmestinas.

5Iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą teisme, kitas įmonės restruktūrizavimo bylos nagrinėjimo etapas – įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimas. Būtina restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme sąlyga – kreditorių pritarimas restruktūrizavimo plano projektui, kurio išraiškos forma – kreditorių susirinkime jų kvalifikuota balsų dauguma (kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos) priimtas nutarimas pritarti restruktūrizavimo plano projektui (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis).

6Vadovaujantis ĮRĮ 25 straipsnio, įtvirtinančio restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo teises, 1 dalies 3 punktu, būtent kreditorių susirinkimo kompetencijai išimtinai priskirtina teisė pritarti restruktūrizavimo plano projektui ir jo pakeitimams. Kreditorių susirinkimo, pritarusio restruktūrizavimo plano projektui, protokolas ir restruktūrizavimo plano projektas su restruktūrizavimo administratoriaus išvada dėl restruktūrizavimo plano projekto įgyvendinimo galimybių teikiamas teismui (ĮRĮ 14 straipsnio 4 dalis). Teismas restruktūrizavimo plano tvirtinimo procese priima nutartį dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo arba jo netvirtinimo. Teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą yra galutinė ir neskundžiama (ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalis). Tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, yra kreditorių prerogatyva.

7Dėl teismo vaidmens restruktūrizavimo byloje nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų yra pasisakęs kasacinis teismas. Šiuose procesuose skundą nagrinėjančio teismo vaidmuo apsiriboja procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t.y. teismas nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista. Kadangi restruktūrizavimo procedūrose nemažai klausimų iš esmės yra ne teisinio, bet išimtinai ūkinio-komercinio pobūdžio, tai teisminė kreditorių susirinkimų nutarimų turinio patikra gali būti atliekama tik gana ribotai. Kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo klausimus teismai gali nagrinėti tik tada kai, pirma, tai tiesiogiai nurodyta įstatyme arba, antra, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs. Akivaizdžiais pažeidimais laikytini tokie, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios įstatymų nuostatos ar kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba jais akivaizdžiai pažeidžiami bendrieji teisės principai (CK 1.5 straipsnis). Taigi tokių klausimų nagrinėjimas teisme galimas tik išimtiniais atvejais ir tik tada, jei jie nėra išimtinai ekonominio pobūdžio, todėl galima teisinė nutarimų turinio patikra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2011). Nagrinėdamas skundą, teismas išanalizavo kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūros teisėtumą. Teismui pateiktas restruktūrizuojamos UAB „Aitra“ 2013 m. rugsėjo 16 d. susirinkimo protokolas (civilinės bylos Nr.B2-611-372/2013 b.l.73-79). Šio susirinkimo 2 punktu išspręstas klausimas dėl restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo ir administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą dėl jo patvirtinimo. Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius savo skunde iš esmės reiškė nepasitenkinimą dėl šio klausimo rezultato, abejodamas įmonės galimybe atsiskaityti su kreditoriais. Tokiu atveju darytina išvada, kad kreditoriaus skundo motyvas yra ekonominis, o ne teisinis. Jis kaip 6,405 procentų dydžio kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius žinojo apie susirinkimo sušaukimo laiką. Teismas tokią išvadą daro dėl to, kad pareiškėjas savo valią išreiškė balsuodamas raštu (civilinės bylos Nr.B2-611-372/2013, b.l.177-178). Pastabų ar prierašų balsavimo biuletenyje jis nepadarė, taip pat nepareiškė noro dalyvauti kreditorių susirinkime. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pastabas dėl plano patvirtinimo biuletenyje pareiškė kreditorius VMI prie Finansų ministerijos, taip pat nedalyvaudamas kreditorių susirinkime. Viso kreditorių susirinkime dalyvavo 90,914 procentų kreditorių nuo visos jų patvirtintų reikalavimų sumos. Už plano patvirtinimą balsavo 76,100 procentų kreditorių, kurių reikalavimai patvirtinti teismo. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad procesinės susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo klausimų tvarkos pažeidimų nenustatyta. Teismas pripažįsta, kad pateikdamas skundą dėl šio susirinkimo nutarimų apskundimo, pareiškėjas pažeidė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 straipsnio 7 punkto nuostatas. Kreditorius turi teisę kreditorių susirinkimo nutarimus apskųsti per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos nutarimus. Kaip atidus ir rūpestingas, šiuo atveju valstybinės institucijos interesus ginantis kreditorius, pareiškėjas tiesiog privalėjo kreiptis į teismą tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šiuos nutarimus. VSDFV Šiaulių skyrius yra institucija, turinti pakankamai didelį specialistų kiekį, restruktūrizavimo procedūrų kontrolės patirtį, todėl negalima daryti išvados, kad per 14 dienų nuo to, kai jam tapo žinoma apie kreditorių susirinkimo sušaukimą, nebuvo galima pasidomėti dėl šio susirinkimo nutarimų. Teismas pažymi, kad RUAB „Aitra“ yra ta įmonė, kurios restruktūrizavimo klausimais aktyviai domisi VSDFV Šiaulių skyrius, nuo pat restruktūrizavimo bylos iškėlimo nesutinkantis su šios įmonės restruktūrizavimu. Darant prielaidą, kad pareiškėjas nežinojo apie skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimus, teismas vertina tolesnius pareiškėjo veiksmus. Teismui pateiktoje skundžiamo kreditorių susirinkimo protokolo kopijoje matyti, kad VSDFV Šiaulių skyrius šio protokolo kopiją gavo 2013-09-24 ( b.l.18-24). Tai reiškia, kad pareiškėjas turėjo pakankamai laiko pateikti teismui skundą dėl šio susirinkimo nutarimų. Taip pat jis turėjo teisę prašyti teismą pratęsti terminą skundo pateikimui (CPK 77 straipsnis). Nė vieno iš šių veiksmų pareiškėjas neatliko. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, kuri yra galutinė ir neskundžiama, restruktūrizavimo planas buvo patvirtintas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalis).. Tai reiškia, kad pats skundo pateikimas praranda prasmę, kadangi klausimas dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo išspręstas. Kreditoriams neatimama galimybė toliau aktyviai ginti savo teises, jei šis planas nebus tinkamai ar iš viso nevykdomas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

8Teismas daro išvadą, kad analizuoti visų kreditorių susirinkimo nutarimo punktų nėra jokio pagrindo, kadangi dėl jų pareiškėjas iš viso nepasisakė. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju pareiškėjas visą dėmesį nukreipė į pagrindinio 2 klausimo kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio pobūdžio analizę. Kaip jau yra nurodyta kasacinio teismo, skundą nagrinėjantis teismas turi teisę vertinti tik teisinius jo aspektus. Būtent šių aspektų pareiškėjas nenurodė.

9Ruošdamasis nagrinėti skundą iš esmės, teismas nepriėmė sprendimo jam ruoštis paruošiamųjų dokumentų būdu (CPK 227 straipsnis). Tokiu atveju dubliko pateikimas negalimas, nes jis reikštų grįžimą į bylos pasiruošimo stadiją.

10Vertindamas administratoriaus argumentus dėl pareiškėjo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, teismas sprendžia, kad šiuo atveju neatsirado jokių pasekmių nei įmonei, nei kreditoriams. Kadangi teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria patvirtino RUAB „Aitra“ restruktūrizavimo planą, restruktūrizavimo procedūra tęsiama toliau.

11Pareiškėjo motyvas dėl RUAB „Aitra“ einamųjų įmokų netinkamo mokėjimo ar jų paskirstymo nėra šio skundo dalykas, kadangi skundžiamame kreditorių susirinkime tai nebuvo svarstoma.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 straipsnio 7 punktu, teismas

Nutarė

13Pareiškėjo VSDFV Šiaulių skyriaus skundą dėl RUAB „Aitra“ 2013 m. rugsėjo 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai