Byla A-62-143/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. P. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja L. P. (toliau – ir pareiškėja, apeliantė) kreipėsi su skundu (b. l. 1–2) į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus (toliau – ir VSDFV Marijampolės skyrius) 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. (10.1)S-14683 ,,Dėl senatvės pensijos nepriemokos grąžinimo“, atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. (6.5) I-5784 ,,Dėl 2013 m. rugpjūčio 22 d. skundo“ ir 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. (6.5) I-6125 ,,Dėl atsisakymo atnaujinti praleistą terminą sprendimui apskųsti ir nagrinėti skundą“ bei įpareigoti atsakovą VSDFV Marijampolės skyrių apskaičiuoti ir išmokėti jai sumažintą pensijos dalį už 2010–2011 m., t. y. 13 016,91 Lt.

5Pareiškėja nurodė, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, jog šiuo laikotarpiu dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, jos senatvės pensija buvo mažinama vadovaujantis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) 8 straipsnio nuostatomis, kurios buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai. Pareiškėjos teigimu, iš viso už nurodytą laikotarpį senatvės pensijos nepriemoka sudaro 13 016,91 Lt. Nurodė, kad dėl nepriemokos išmokėjimo ji kreipėsi tiek į VSDFV Marijampolės skyrių, tiek ir į VSDFV, tačiau šios institucijos skundžiamais sprendimais jos skundų nepatenkino. Pareiškėjos nuomone, tokie paminėtų institucijų sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) išaiškinimams. Pareiškėjos teigimu, kadangi jai kiekvieną mėnesį, taikant Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, buvo mokama skirtinga pensijos dalis, t. y. sprendimai dėl pensijos dydžio, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamų pajamų dydį, iš esmės buvo priimami kiekvieną mėnesį, todėl apie kiekvieną mėnesį mokamos pensijos dydį ji galėjo sužinoti tik tą mėnesį, kai gaudavo senatvės pensiją, dėl to toks sprendimas gali būti skundžiamas atskirai ir jo apskundimo terminas prasidėjo kiekvieną mėnesį.

6Atsakovas VSDFV atsiliepimu į skundą (b. l. 38–43) prašė nutraukti bylos dalį dėl pareiškėjos reikalavimo įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti jai dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo negautą 13 016,91 Lt senatvės pensijos dalį, o likusius reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus; jei pareiškėjos reikalavimas priteisti neišmokėtą senatvės pensijos dalies sumą būtų patenkintas (visiškai ar iš dalies), prašė priteisti šią sumą išmokėti dalimis.

7VSDFV nurodė, kad pirmoji sumažinta pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas senatvės pensija pareiškėjai buvo išmokėta 2010 m. sausio mėn., taigi pareiškėja apie tai, kad mokama ne viso dydžio paskirta senatvės pensija, sužinojo 2010 m. sausio mėn. Pažymėjo, kad pareiškėja, prašydama panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. (10.1) S-14683 bei įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti jai 2010–2011 m. negautą senatvės pensijos dalį, kreipėsi į VSDFV kaip privalomą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. VSDFV nuomone, pareiškėja VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. raštą Nr. (10.1) S-14683 nepagrįstai laiko sprendimu, nes dėl pareiškėjos senatvės pensijos perskaičiavimo pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sprendimas buvo priimtas 2010 m. sausio mėn. (rašytinių sprendimų mokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotas pensijas VSDFV teritoriniai skyriai nepriėmė, o sprendimu šiuo atveju laikytinas VSDFV Marijampolės skyriaus, vadovaujantis Laikinuoju įstatymu, priimtas valinis aktas – perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą senatvės pensijos išmokėjimas 2010 m. sausio mėn.). VSDFV nurodė, kad atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą, kaip paduotą praleidus 3 metų terminą. Paaiškino, jog pakartotiniame pareiškėjos prašyme pateikti argumentai neįrodė, kad terminą ji praleido dėl nuo jos valios nepriklausiusių aplinkybių, todėl VSDFV atsisakė atnaujinti praleistą terminą VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimui apskųsti ir pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą. VSDFV teigimu, įvertinus tai, kad ginčas nėra išnagrinėtas privaloma išankstine ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, bylos pagal pareiškėjos skundą dalis dėl reikalavimo priteisti neišmokėtos pensijos dalį už 2010–2011 m. laikotarpį turi būti nutraukta. VSDFV taip pat nurodė, kad VSDFV Marijampolės skyrius teisėtai ir pagrįstai Laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpiu taikė šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, bei pažymėjo, kad teisės akto, numatančio išmokėti 2010–2011 m. negautą senatvės pensijos dalį, nėra, todėl nei VSDFV teritoriniam skyriui, nei VSDFV nebuvo ir nėra teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjos skundą ir išmokėti 2010–2011 m. negautą senatvės pensijos dalį.

8Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepimu į skundą (b. l. 28–32) prašė nutraukti bylos dalį dėl pareiškėjos reikalavimų panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. (10.1) S-14683 bei įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių apskaičiuoti

9ir išmokėti pareiškėjai neišmokėtą pensijos dalį, o skundo reikalavimą dėl VSDFV sprendimų panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

10VSDFV Marijampolės skyrius atkreipė dėmesį, kad VSDFV 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendime Nr. (6.5) I-5784 aiškiai nurodė, jog atsisako nagrinėti pareiškėjos skundą, kaip paduotą praleidus Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – ir Pensijų įstatymas) 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą, o 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. (6.5) I-6125 atsisakė atnaujinti praleistą terminą bei nusprendė nenagrinėti pareiškėjos skundo, kuriuo buvo prašoma išmokėti dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo sumažintą senatvės pensijos dalį. Taigi ginčas dėl VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimo panaikinimo bei VSDFV Marijampolės skyriaus įpareigojimo sumokėti pareiškėjai nepagrįstai sumažintą senatvės pensijos dalį VSDFV iš esmės nebuvo išnagrinėtas, todėl pareiškėjos skundas nebuvo išnagrinėtas įstatymo nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 3 d. sprendimu (b. l. 67–71) nutraukė bylą pagal pareiškėjos skundą dėl reikalavimų panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. (10.1)S-14683 ir įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjai sumažintą pensijos dalį už 2010–2011 m., t. y. 13 016,91 Lt; kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

13Teismas nustatė, kad pareiškėjai paskirta senatvės pensija nuo 2010 m. sausio mėn. buvo mokama sumažinta pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnio 1 dalį.

14Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 25 straipsnio 1 dalimi, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 37 straipsnio 1 dalimi, Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi (redakcija, galiojusi ginčui aktualiu laikotarpiu), padarė išvadą, kad pareiškėjos keliamam ginčui spręsti įstatyme yra expressis verbis nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kurios pareiškėja turėjo laikytis. Atkreipė dėmesį, kad nors pareiškėja ir kreipėsi į VSDFV dėl pensijos išmokėjimo, tačiau VSDFV 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. (6.5)I-5784 ir 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. (6.5)I-6125 atsisakė nagrinėti jos skundą dėl negautos pensijos išmokėjimo, kaip paduotą praleidus įstatymų nustatytus terminus. Taigi pareiškėjos skundas liko iš esmės VSDFV, kuri, kaip paminėta, pagal Įstatymo 37 straipsnio 1 dalį yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, neišnagrinėtas. Vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 8 punktu, nustatęs, kad pareiškėjos skundo reikalavimai dėl VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. (10.1)S-14683 panaikinimo ir pensijos nepriemokos priteisimo yra neišnagrinėti privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, teismas nutraukė bylą dėl šių reikalavimų.

15Teismas pažymėjo, jog pareiškėja klaidingai skaičiuoja datą, nuo kurios skaičiuojamas terminas kreiptis į VSDFV. Tokia data laikytina diena, kada pareiškėja sužinojo / turėjo sužinoti apie jai taikomą pensijos mažinimą pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, t. y. pirmosios pagal paminėtas nuostatas sumažintos pensijos išmokėjimo data. Kadangi pareiškėjai senatvės pensija pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį mažinama nuo 2010 m. sausio mėn., vadinasi, ji apie tokius VSDFV Marijampolės skyriaus veiksmus sužinojo 2010 m. sausio mėn., tačiau į VSDFV dėl nepriemokos išmokėjimo kreipėsi tik 2013 m. rugpjūčio 8 d., t. y. praėjus daugiau nei trejiems metams po pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimo. Teismas atmetė pareiškėjos argumentus, kad dėl kiekvieną mėnesį mokamos pensijos jos atžvilgiu būdavo priimami nauji sprendimai, todėl terminas kiekvieną mėnesį skaičiuojamas iš naujo, kadangi sumažinta senatvės pensija pareiškėjai buvo mokama remiantis Laikinojo įstatymo nuostatomis, todėl tokiomis aplinkybėmis nėra pagrįsta tikėtis, jog pareiškėjos patiriamas teisių pažeidimas kitą mėnesį jau bus nutrauktas. Be to, tai, kad senatvės pensija yra mokama kiekvieną mėnesį, nereiškia, jog pareiškėja kiekvieną mėnesį, kada jai būdavo išmokama sumažinta senatvės pensija, iš naujo sužinodavo apie savo teisių pažeidimą, todėl pažeidimo pasekmių skaidymas etapais nėra pagrįstas.

16Teismas vadovavosi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131 patvirtintų Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 31 punktu. Teismo nuomone, VSDFV 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. (6.5)I-5784 pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą, kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą. Nors pareiškėja vėliau pakartotinai kreipėsi į VSDFV, be kita ko, prašydama atnaujinti jai terminą skundui paduoti, tačiau VSDFV, teismo vertinimu, 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. (6.5)I-6125 pagrįstai šio termino neatnaujino ir pareiškėjos skundo nenagrinėjo. Skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas tik dėl objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių, o pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 9 d. prašyme išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad tokios objektyvios aplinkybės egzistavo. Be to, teismas atkreipė dėmesį, jog įstatymuose buvo aiškiai nurodytas gana ilgas 3 metų terminas kreiptis į VSDFV, todėl net ir po Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo ar paskelbimo pareiškėja dar turėjo pakankamai laiko kreiptis į VSDFV dėl pensijos dalies išmokėjimo, tačiau, kaip matyti, tą padarė tik 2013 m. rugpjūčio mėn.

17Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, padarė išvadą, kad VSDFV 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. (6.5)I-5784 ir 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. (6.5)I-6125 yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjos skundo dalį dėl reikalavimų panaikinti šiuos sprendimus atmetė kaip nepagrįstą.

18III.

19Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 78–80) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą ir atnaujinti 3 metų terminą skundui dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies paduoti bei patenkinti skundo reikalavimus.

20Pareiškėja nurodo, kad į teismą kreipėsi pasinaudojusi išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka. Formalus visos ikiteisminės administracinio ginčo nagrinėjimo procedūros atlikimas tik nepagrįstai apsunkintų jos turtinių teisių ir interesų teisminį gynimą. Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-774/2014, teigia, jog ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo baigta ir šiuo aspektu kliūčių nagrinėti ginčą teisme nėra. Pažymi, kad pažeidimas yra tęstinio pobūdžio, t. y. buvo daromas kiekvieną mėnesį, teismų praktika dėl kreipimosi į ikiteismines institucijas ir teismus terminų iki šiol yra labai nevienoda. Be to, ji yra sunkios sveikatos būklės, solidaus amžiaus, mažiau domisi valstybėje vykstančiais procesais, todėl objektyviai buvo sudėtinga suvokti, kad įstatymas, kuriuo sumažinta pensija, galbūt prieštarauja Konstitucijai. Teismui manant, kad ji praleido 3 metų terminą apskųsti atsakovo VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimą, kuriuo buvo sumažinta pensija, prašo jį atnaujinti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

21Atsakovas VSDFV atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 91–93) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22VSDFV nurodo, kad sprendimas dėl pareiškėjos senatvės pensijos perskaičiavimo pagal Laikinojo įstatymo nuostatas buvo priimtas ir apie šį sprendimą pareiškėja sužinojo 2010 m. sausio mėn., kai jai buvo išmokėta pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta pensija. Todėl teismas padarė teisingą išvadą, kad pareiškėjos argumentas, jog ji nepraleido termino skundui dėl VSDFV teritorinio skyriaus sprendimo paduoti, prieštarauja bylos aplinkybėms ir nuosekliai administracinių teismų praktikai. Teismas teisingai konstatavo, kad pareiškėja iki 2012 m. gruodžio 31 d. galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, ir padarė teisingą išvadą, kad VSDFV neišnagrinėjo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka jos 2013 m. rugpjūčio 22 d. skundo ir 2013 m. rugsėjo 9 d. prašymo. Kadangi pareiškėja nėra pasinaudojusi teisės aktuose nustatyta privaloma ikiteismine ginčų dėl pensijų dalies priteisimo nagrinėjimo tvarka ir šia tvarka nebegali pasinaudoti, nes terminas skundui paduoti nebuvo atnaujintas, teismas teisingai nusprendė nutraukti bylos dalį dėl reikalavimo įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjai senatvės pensijos nepriemoką, susidariusią 2010–2011 m., o kitus pareiškėjos reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.

23Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 86–89) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

24VSDFV Marijampolės skyrius nurodo, kad VSDFV 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. (6.5) I-6125 apeliantės 2013 m. rugpjūčio 22 d. skundo dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies nesprendė iš esmės, t. y. skundo nei patenkino, nei atmetė, o tiesiog paliko jį nenagrinėtu. Šiame VSDFV atsakyme nėra formuluočių, kurios leistų daryti išvadą, kad VSDFV pareiškėjos skundą dėl VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. (10.1) S-14683 išnagrinėjo iš esmės ir priėmė sprendimą atsisakyti panaikinti teritorinio skyriaus sprendimą. Teismas, nustatęs, kad pareiškėjos skundo reikalavimai dėl VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. (10.1) S-14683 panaikinimo ir pensijos nepriemokos priteisimo yra neišnagrinėti privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, bylą dėl šių reikalavimų pagrįstai nutraukė. Pažymi, kad skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas tik dėl objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių, o pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 9 d. prašyme išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad tokios objektyvios aplinkybės egzistavo. Sumažinta senatvės pensija pareiškėjai buvo mokama remiantis Laikinojo įstatymo nuostatomis, todėl tokiomis aplinkybėmis nėra pagrįsta tikėtis, jog pareiškėjos patiriamas teisių pažeidimas kitą mėnesį jau bus nutrauktas. Nurodo, kad pareiškėja vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-774/2014, tačiau šios bylos nėra analogiškos.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Pareiškėja siekia jai paskirtos ir, pritaikant Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies (2009-12-09 įstatymo Nr. XI-537 redakcija) nuostatas, kurios 2012 m. rugsėjo 21 d. oficialiai paskelbtu Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, sumažintos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos neišmokėtos dalies už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. atgavimo.

29Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjos nurodytas pensijos sumažinimas vyko VSDFV teritoriniam skyriui, kuris administravo teisinius santykius dėl paminėtos pensijos pareiškėjai skyrimo ir mokėjimo, tiesiogiai taikant paminėtas Laikinojo įstatymo nuostatas, kurių taikymas buvo nutrauktas nuo 2012 m. sausio 1 d. Taip pat nekvestionuojama aplinkybė, kad taip sumažinta pensija pareiškėjai faktiškai buvo pradėta mokėti nuo 2010 m. sausio mėn.

30Iš bylos matyti, kad:

311) iki 2010 m. sausio 1 d. (dienos, nuo kurios pareiškėjai buvo pradėta mokėti Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. pagrindu sumažinta senatvės pensija) pareiškėja gaudavo jai iki gyvos galvos paskirtą 1 036,21 Lt dydžio senatvės pensiją. Pastebėtina, kad šis pareiškėjai paskirtos pensijos dydis ginčo laikotarpiu (nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31) kelis kartus buvo keičiamas, tačiau tai buvo padaryta dėl su Laikinojo įstatymo nuostatų taikymu nesietinų priežasčių;

322) 2013 m. rugpjūčio 8 d. pareiškėja padavė VSDFV Marijampolės skyriui prašymą išmokėti sumažintos pensijos dalį (b. l. 12-13);

333) VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. raštu (atsakymu į paminėtą pareiškėjos 2013-08-08 prašymą) pareiškėjai buvo paaiškinta dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo, sumažinant jai paskirtos pensijos dydį (b. l. 14-16);

344) 2013 m. rugpjūčio 30 d. VSDFV paduotu skundu pareiškėja paprašė išmokėti, jos teigimu, neteisėtai sumažintos pensijos dalį. Tačiau atsakovo (VSDFV) 2013 m. rugpjūčio 30 d. rašte (sprendime, kuris pareiškėjos skundžiamas šioje administracinėje byloje) jai buvo nurodyta, kad ji praleido Pensijų įstatymo (2005-05-19 įstatymo Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio nustatytą, nuo 2010 m. sausio mėn. skaičiuotiną (pirmosios Laikinojo įstatymo 8 str. pagrindu sumažintos pensijos išmokėjimo laiko) 3 metų terminą apskųsti sprendimą dėl jai mokėtinos pensijos sumažinimo, dėl to yra atsisakoma nagrinėti jos skundą, ir jai pasiūlyta iki 2013 m. rugsėjo 11 d. pateikti įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti šį terminą (b. l. 48-49);

355) 2013 m. rugsėjo 9 d. pareiškėja pateikė VSDFV prašymą atnaujinti paminėtą 3 metų terminą, nurodydama, kad apie savo teisės į visą jai paskirtą senatvės pensiją pažeidimą sužinojo tik po paminėto Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo įsigaliojimo, o apie jai paskirtos pensijos sumažinimą - 2010 m. birželio 20 d., kai gavo iš VSDFV Marijampolės skyriaus 2010 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. 53-1589. Todėl, jos manymu, paminėtą 3 metų terminą ji praleido nežymiai (b. l. 45-47);

366) pareiškėjos šioje administracinėje byloje taip pat skundžiamame VSDFV 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendime atsakovas, nurodęs argumentus, kad nurodytas terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio mėn., ir konstatavęs, kad pareiškėja nenurodė svarbių šio termino praleidimo priežasčių, vadovaudamasis Taisyklių 31 punktu, atsisakė atnaujinti praleistą terminą ir nusprendė nenagrinėti paminėto pareiškėjos 2013 m. rugpjūčio 22 d. skundo (b. l. 44).

37Kolegija pažymi, kad nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjos paminėtu laikotarpiu tariamai pažeistos teisės į visą jai paskirtą pensiją gynimo būdo tinkamumas ta prasme, ar pareiškėja, siekdama atgauti pensijos nepriemoką, laikėsi tokio pobūdžio ginčams teisės aktų nustatytos išsprendimo tvarkos.

38Atsakydama į nurodytą klausimą, kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas tokio ir panašaus pobūdžio administracines bylas, suformulavo tokiose bylose taikytinų teisės normų aiškinimo taisykles, kuriomis turi būti vadovaujamasi ir šioje administracinėje byloje (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

39Konkrečiai imant, tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje

40Nr. A143-816/2014, kurioje, be kita ko, yra nurodyta, kad tokio pobūdžio ginčo (ginčo dėl Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. pagrindu neišmokėtos pensijos dalies priteisimo) teisiniams santykiams yra taikytinos Pensijų įstatymo (2005-05-19 įstatymo Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio 1 dalies nuostatos; kad šioje dalyje nustatyta VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo tvarka turi būti suprantama ir aiškinama kaip tokio pobūdžio ginčams išspręsti privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka; kad šioje dalyje nurodyti kaip skundžiami VSDFV teritorinių skyrių sprendimai yra ne atskirai priimti ir suformuluoti administraciniai sprendimai, o faktinis sumažintos pensijos mokėjimas, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas. Taip pat buvo išaiškinta, kad aptariamoje Pensijų įstatymo 45 straipsnio dalyje nurodytas 3 metų sprendimų apskundimo terminas savo teisine prigimtimi yra procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti neteisminėje institucijoje; kad šio termino eigos pradžia laikytina pirmosios sumažintos pensijos faktiško išmokėjimo (pervedimo į pensiją gaunančio asmens sąskaitą) diena 2010 m. sausio mėn., kai pensiją gaunantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo atžvilgiu priimtą (jo manymu, neteisėtą) sprendimą. Be to, aptariamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dėl neteisėto pensijos sumažinimo pensiją gaunantis asmuo kreipėsi ne tiesiogiai į VSDFV (kaip tai numatyta aptariamoje Pensijų įstatymo 45 str. 1 d.), o į VSDFV teritorinį skyrių, Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu tokio kreipimosi į šį skyrių diena yra laikytina kreipimosi su skundu į VSDFV diena.

41Kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje nagrinėjamai situacijai, pažymi, kad paminėtas pareiškėjos VSDFV Marijampolės skyriui paduotas 2013 m. rugpjūčio 8 d. prašymas pripažintinas skundu Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Paduodama paminėtą prašymą (skundą) dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo, pareiškėja praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio mėn., kai pareiškėjai pirmą kartą buvo išmokėta (pervesta) Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pagrindu sumažinta senatvės pensija. Pagal paminėtą administracinių teismų praktiką, priežastys, dėl kurių buvo praleistas Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytas 3 metų terminas, gali būti pripažintos svarbiomis (ir nurodytas terminas gali būti atnaujintas), tačiau tai turi būti individualaus pobūdžio priežastys, kurios objektyviai užkirto (apsunkino) kelią asmeniui, kurio teisės buvo pažeistos, paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą. Kaip jau buvo pasakyta pirmiau, nagrinėjamoje situacijoje aptariamo 3 metų termino eiga skaičiuotina nuo 2010 m. sausio mėn., kai pareiškėja pirmą kartą gavo dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo sumažintą senatvės pensiją. Todėl pareiškėjos nurodytas nežinojimas apie jos teisių pažeidimą iki paminėto Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo priėmimo praleisto termino atnaujinimo instituto taikymo požiūriu negali būti pripažintas (laikomas) termino praleidimą pateisinančia priežastimi. Pasisakydama dėl pareiškėjos nurodyto VSDFV Marijampolės skyriaus 2010 m. birželio 17 d. sprendimo reikšmės nagrinėjamai bylai, kolegija pažymi, kad šiuo sprendimu

42(b. l. 10) pareiškėjai anksčiau paskirtos senatvės pensijos dydis buvo padidintas iki 1 058,39 Lt, tačiau, kaip jau buvo pasakyta pirmiau, ne dėl su Laikinuoju įstatymu sietinų priežasčių. Todėl šis sprendimas (pareiškėjos gauta informacija apie šio sprendimo priėmimą) nagrinėjamai bylai nėra reikšmingas ta prasme, kad jo priėmimo data neturi įtakos aukščiau aptartai nuostatai, kad Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto 3 metų termino eigos pradžia skaičiuotina nuo 2010 m. sausio mėn. (kai pareiškėjai pirmą kartą buvo išmokėta dėl Laikinojo įstatymo 8 str. taikymo sumažinta senatvės pensija).

43Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada dėl pareiškėjos skundžiamų VSDFV 2013 m. rugpjūčio 30 d. ir 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimų pagrįstumo.

44Kartu kolegija pažymi, kad pareiškėja, kreipdamasi į VSDFV - Pensijų įstatymo

4537 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu privalomą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, įvykdė sąlygą pareikšti reikalavimą dėl jai sumažintos pensijos priteisimo. ABTĮ

46101 straipsnio 8 punkto taikymo požiūriu tai reiškia, kad ji laikėsi šios kategorijos byloms (Pensijų įstatymo 37 str. 1 d.) nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Todėl, teismui pripažinus, kad paminėti VSDFV 2013 m. rugpjūčio 30 d. ir 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimai yra teisingi ir pagrįsti, pirmosios instancijos teismas turėjo atmesti pareiškėjos reikalavimą dėl sumažintos pensijos dalies priteisimo, o ne nutraukti bylą dėl šio pareiškėjos reikalavimo.

47Taigi tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra. Kolegija, atsižvelgdama į nurodytą pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumą, jį pakeičia, panaikinant sprendimo dalį, kuria byla buvo nutraukta, ir atmetant pareiškėjos reikalavimus panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. (10.1)S-14683 bei įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjai sumažintą pensijos dalį už 2010–2011 m., t. y. 13 016,91 Lt. Kita teismo sprendimo dalis kolegijos paliktina nepakeista.

48Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140 straipsnio

491 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

50Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą pakeisti:

51Sprendimo dalį, kuria atmesti pareiškėjos L. P. reikalavimai dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. (6.5) I-5784 ir 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. (6.5) I-6125 panaikinimo, palikti nepakeistą;

52Kitą sprendimo dalį panaikinti ir pareiškėjos reikalavimus dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo

53Nr. (10.1)S-14683 ,,Dėl senatvės pensijos nepriemokos grąžinimo“ panaikinimo ir šio atsakovo įpareigojimo išmokėti jai (pareiškėjai) sumažintą pensijos dalį už 2010–2011 m., t. y. 13 016,91 Lt, atmesti kaip nepagrįstus.

54Nutartis neskundžiama.

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja L. P. (toliau – ir pareiškėja, apeliantė)... 5. Pareiškėja nurodė, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.,... 6. Atsakovas VSDFV atsiliepimu į skundą (b. l. 38–43) prašė nutraukti bylos... 7. VSDFV nurodė, kad pirmoji sumažinta pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1... 8. Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepimu į skundą (b. l. 28–32)... 9. ir išmokėti pareiškėjai neišmokėtą pensijos dalį, o skundo reikalavimą... 10. VSDFV Marijampolės skyrius atkreipė dėmesį, kad VSDFV 2013 m. rugpjūčio... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 3 d. sprendimu (b. l.... 13. Teismas nustatė, kad pareiškėjai paskirta senatvės pensija nuo 2010 m.... 14. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 15. Teismas pažymėjo, jog pareiškėja klaidingai skaičiuoja datą, nuo kurios... 16. Teismas vadovavosi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie... 17. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, padarė išvadą, kad VSDFV... 18. III.... 19. Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 78–80) prašo panaikinti Vilniaus... 20. Pareiškėja nurodo, kad į teismą kreipėsi pasinaudojusi išankstine ginčų... 21. Atsakovas VSDFV atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 91–93) prašo... 22. VSDFV nurodo, kad sprendimas dėl pareiškėjos senatvės pensijos... 23. Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 24. VSDFV Marijampolės skyrius nurodo, kad VSDFV 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Pareiškėja siekia jai paskirtos ir, pritaikant Laikinojo įstatymo 8... 29. Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjos nurodytas... 30. Iš bylos matyti, kad:... 31. 1) iki 2010 m. sausio 1 d. (dienos, nuo kurios pareiškėjai buvo pradėta... 32. 2) 2013 m. rugpjūčio 8 d. pareiškėja padavė VSDFV Marijampolės skyriui... 33. 3) VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. raštu (atsakymu į... 34. 4) 2013 m. rugpjūčio 30 d. VSDFV paduotu skundu pareiškėja paprašė... 35. 5) 2013 m. rugsėjo 9 d. pareiškėja pateikė VSDFV prašymą atnaujinti... 36. 6) pareiškėjos šioje administracinėje byloje taip pat skundžiamame VSDFV... 37. Kolegija pažymi, kad nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjos paminėtu... 38. Atsakydama į nurodytą klausimą, kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis... 39. Konkrečiai imant, tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra... 40. Nr. A143-816/2014, kurioje, be kita ko, yra nurodyta, kad tokio pobūdžio... 41. Kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje... 42. (b. l. 10) pareiškėjai anksčiau paskirtos senatvės pensijos dydis buvo... 43. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, kolegija sutinka su pirmosios... 44. Kartu kolegija pažymi, kad pareiškėja, kreipdamasi į VSDFV - Pensijų... 45. 37 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu privalomą išankstinio ginčų... 46. 101 straipsnio 8 punkto taikymo požiūriu tai reiškia, kad ji laikėsi šios... 47. Taigi tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais... 48. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140... 49. 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija... 50. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą... 51. Sprendimo dalį, kuria atmesti pareiškėjos L. P.... 52. Kitą sprendimo dalį panaikinti ir pareiškėjos reikalavimus dėl Valstybinio... 53. Nr. (10.1)S-14683 ,,Dėl senatvės pensijos nepriemokos grąžinimo“... 54. Nutartis neskundžiama....