Byla A-146-1002-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas) ir Laimės Baltrūnaitės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos K. S. skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai (procesinių teisių ir pareigų perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“, B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja K. S. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu, prašydama panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155 ir įpareigoti Kauno apskrities viršininko administraciją (procesinių teisių ir pareigų perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) surašyti uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“ (toliau – ir UAB „Auto ABC“, trečiasis suinteresuotas asmuo) savavališkos statybos aktą dėl savavališkai pastatytų kiemo statinių, kurie 2009 m. vasario 18 d. išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro (buvęs unikalus Nr. ( - )).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino: panaikino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155 ir įpareigojo atsakovą priimti sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka dėl UAB „Auto ABC“ nuosavybės teise priklausiusių kiemo statinių, kurie yra išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro (buvęs unikalus Nr. ( - )).

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Auto ABC“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują – pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 16 d. sprendimu trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC“ apeliacinį skundą patenkino: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjos K. S. skundą atmetė.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Auto ABC“ pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą (t. II, b. l. 148-149) priteisti jam iš pareiškėjos K. S. 2 500 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ir 2 000 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme sudaro: 1) 1 500 Lt už apeliacinio skundo parengimą ir pateikimą teismui; 2) 400 Lt už atstovavimą teisme; 3) 100 Lt advokato kelionės iš Kauno į Vilnių ir atgal išlaidos.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi (t. II, b. l. 155-159) prašymo dalį dėl atstovavimo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12II.

13Prašymas tenkintinas iš dalies.

14Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio nuostatomis, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, inter alia reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 5 dalies nuostatomis, tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi teisę į savo turėtų išlaidų atlyginimą.

15Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja, kreipdamasi į administracinį teismą, siekė, jog trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC“ naudojami statiniai būtų pripažinti savavališkai pastatytais statiniais ir jam būtų surašytas savavališkos statybos aktas. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 16 d. sprendimu (t. II, b. l. 136-146) panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti, darytina išvada, kad ginčas tarp šalių buvo išspręstas tokiu būdu, jog galutiniu teismo procesiniu sprendimu buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC“ teisės ir interesai, todėl pastarasis turi teisę gauti iš pralaimėjusios šalies, t. y. pareiškėjos, savo išlaidų atlyginimą.

16UAB „Auto ABC“ prašo jam atlyginti išlaidas advokato teisinėms paslaugoms apmokėti (atstovavimo išlaidas). Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalies ir Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šioms išlaidoms atlyginti priteisiamos ne didesnės sumos, nei yra nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1368 įsigaliojimo MMA dydis yra 800 Lt.

17Į bylą pateikta 2010 m. birželio 14 d. atstovavimo sutartis (t. II, b. l. 109) patvirtina, kad advokatei Marinai Laurinaitienei buvo pavesta surašyti apeliacinį skundą ir atstovauti UAB „Auto ABC“ Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Trečiojo suinteresuoto asmens pateiktais įrodymais – advokatės M. Laurinaitienės 2010 m. birželio 14 d. išrašyta sąskaita už teisines paslaugas Nr. 100614 ir banko sąskaitos išrašu apie 2010 m. birželio 15 d. UAB „Auto ABC“ atliktą pinigų pervedimą (t. II, b. l. 152-153) – yra grindžiamos 2 000 Lt išlaidos, turėtos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, iš kurių buvo apmokėtos šios teisinės paslaugos: 1) apeliacinio skundo parengimas ir pateikimas teismui (1 500 Lt); 2) atstovavimas teisme (400 Lt); 3) advokato kelionės iš Kauno į Vilnių ir atgal išlaidos (100 Lt).

18Vadovaujantis Rekomendacijų 8.10 papunkčiu, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, rekomenduojama priteisti maksimalią 1 600 Lt (2 x 800 Lt MMA = 1 600 Lt) dydžio atstovavimo išlaidų sumą. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad prašoma atlyginti suma už UAB „Auto ABC“ apeliacinio skundo parengimą (t. y. 1 500 Lt) neviršija atitinkamo Rekomendacijų nustatyto maksimalaus dydžio, todėl gali būti priteista trečiajam suinteresuotam asmeniui.

19Byloje nustatyta, kad advokatė M. Laurinaitienė atstovavo UAB „Auto ABC“ 2011 m. gegužės 5 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, kuris truko 25 minutes. Vadovaujantis Rekomendacijų 9 punkto nuostatomis, už tokios trukmės atstovavimą teismo posėdyje gali būti neatlyginama. Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, kad Rekomendacijose numatyta atstovavimo teismo posėdyje trukmė (30 min.) yra labai artima faktinei vykusio teismo posėdžio trukmei, sprendžia, kad už trečiojo suinteresuoto asmens atstovės dalyvavimą minėtame apeliacinės instancijos teismo posėdyje gali būti atlyginta vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais taikant Rekomendacijų 8.18 papunktį ir kartu atsižvelgiant į aplinkybę, kad trečiojo suinteresuoto asmens atstovė vyko į šį teismo posėdį iš kitos vietovės. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiasis suinteresuotas asmuo nagrinėjamu atveju turi teisę į Rekomendacijų 8.18 papunktyje nustatytą išlaidų atlyginimo dydį (800 Lt MMA x 0,15 = 120 Lt). Taigi trečiajam suinteresuotam asmeniui už advokato suteiktą atstovavimo teisme paslaugą daugiausia gali būti priteista 120 litų.

20Apibendrinant, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Auto ABC“, vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis, gali būti priteista maksimali 1 620 (1 500 + 120) litų dydžio atstovavimo išlaidų dalis. Tačiau teisingumo ir protingumo kriterijų taikymas bei Rekomendacijų 2 punkto reikalavimai sąlygoja tai, kad teisėjų kolegija, spręsdama UAB „Auto ABC“ prašymą dėl teismo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinėje instancijoje, atlyginimo, turi įvertinti taip pat ir kitas šiam klausimui reikšmingas aplinkybes – t. y. byloje iškeltų teisinių problemų nenaują pobūdį, advokatės M. Laurinaitienės ankstesnį dalyvavimą toje pačioje byloje, atstovaujant UAB „Auto ABC“ interesams pirmosios instancijos teisme, bei pareiškėjos, senatvės pensininkės, pajamų lygį (t. II, b. l. 168-169) – dėl to konstatuojama, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja pakankamas faktinis pagrindas mažinti prašomą atlyginti išlaidų sumą perpus. Remiantis išdėstytais motyvais, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC“ prašymas dėl atstovavimo išlaidų, kurias jis patyrė nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, atlyginimo tenkintinas iš dalies, priteisiant UAB „Auto ABC“ iš pareiškėjos K. S. 810 litų su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

22trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

23Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“ iš pareiškėjos K. S. 810 (aštuoni šimtai dešimt) litų su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja K. S. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Auto ABC“ apeliaciniu skundu prašė... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 16 d. sprendimu... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Auto ABC“ pateikė Vilniaus apygardos... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi... 11. Teisėjų kolegija... 12. II.... 13. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 14. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja, kreipdamasi į administracinį... 16. UAB „Auto ABC“ prašo jam atlyginti išlaidas advokato teisinėms... 17. Į bylą pateikta 2010 m. birželio 14 d. atstovavimo sutartis (t. II, b. l.... 18. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.10 papunkčiu, už apeliacinį skundą, jeigu... 19. Byloje nustatyta, kad advokatė M. Laurinaitienė atstovavo UAB „Auto ABC“... 20. Apibendrinant, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Auto ABC“,... 21. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 22. trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“... 23. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 24. Nutartis neskundžiama....