Byla 2-33134-465/2013
Dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,

2sekretoriaujant Dovilei Karčiauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui adv.D.Ambrazaičiui

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo T. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VSDFV užsienio išmokų tarnybai bei AB „Vingriai“ dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo, ir

Nustatė

5Pareiškėjas nurodė, kad nuo 1964 m. birželio 9d. iki 1966 m. rugpjūčio 15 d. ir nuo 1971m. rugsėjo 21d. iki 1989m. spalio 23d. dirbo Vilniaus staklių gamykloje „Komunaras“. Vilniaus staklių gamykla „Komunaras“ 1991-01-15 buvo pervadinta Valstybine staklių gamykla, pastaroji nuo 1995-03-17 reorganizuota į AB ,,Vingriai”. Pareiškėjas kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybą dėl senatvės pensijos skyrimo, tačiau jo pateikti darbo stažą gamykloje patvirtinantys rašytiniai dokumentai dėl pensijos skyrimo nebuvo pakankami. Dėl AB „Vingriai“ buhalterijoje 2000-10-18 įvykusio gaisro pareiškėjas negali Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai pristatyti tam būtinų duomenų laikotarpiu nuo 1964-06-09 iki 1966-08-15 bei nuo 19971-09-21 iki 1989-10-23 apie pareiškėjo darbo stažą minėtu laikotarpiu. Nesant tokių duomenų, jam negali būti paskirta ir apskaičiuota senatvės pensija. Juridinio fakto nustatymas pareiškėjui yra reikalingas tam, kad minėti darbo metai būtų įtraukti apskaičiuojant senatvės pensiją.

6Atsiliepime suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba nurodo, kad pareiškėjo pateiktos darbo knygelės negalima laikyti notariškai patvirtinta, nes Izraelio notaras netvirtina kopijos tikrumo, o tik įvardina , kad pateiktas dokumentas atitinka rusų kalbą, todėl šį įrodymą suinteresuotas asmuo vertina kritiškai. Pareiškimą prašo spręsti savo nuožiūra.

7Suinteresuotas asmuo AB‘Vingriai“ atsiliepimu su pareiškėjo pareiškimu sutinka. Nurodė, kad 2000-10-18 įmonės archyve įvykusio gaisro metu neatstatomai sudegė apie 5 250 bylų, kuriose yra darbuotojų asmens sąskaitos, direktoriaus įsakymai kadrų klausimais, atleistų darbuotojų asmens bylos ir kortelės bei kiti dokumentai. Prašo pareiškėjo pareiškimą tenkinti pilnai.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pareiškimą palaikė ir nurodė, kad papildomai pateikti etatų sąrašai bei byloje esanti archyvinė pažyma patvirtina, kad pareiškėjas nurodomais laikotarpiais Vilniaus staklių gamykloje „Komunaras“ dirbo. Pareiškimą prašė tenkinti.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 445 straipsniu, teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba negalima atkurti prarastų dokumentų.

11Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. -2555, toliau – Pensijų įstatymas), bei Valstybinio socialinio pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066, toliau – Nuostatai). Pagal Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies nuostatas, asmens valstybinio socialinio pensijų drausimo stažui, įgytam pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginamas iki Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t .y. iki 1991 m. birželio 1 d. buvęs visas darbininkų ir tarnautojų darbo laikas, taip pat kolūkių narių darbo kolūkyje laikas bei Nuostatuose nurodytų kitų asmenų, kurie pagal galiojančius SSSR įstatymus turėjo būti draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, darbo laikas. Pagal to paties straipsnio 2 dalies nuostatas, asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginamas iki 1995-01-01 buvęs asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu drausimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnį , privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikas.

12Nuostatų 23 punkte nurodyta, kad Pensijų įstatymo 54 straipsnyje išvardinti valstybinio socialinio pensijų drausimo stažui prilyginami laikotarpiai įrodomi darbo knygelėmis, įskaitant į stažą tuos darbo laikotarpius, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (Įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ir panašiai) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos spaudu. Taip pat darbo stažo pažymomis, darbdavių (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenziją tokia veiklai) išduotomis remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymomis, patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų nuorašais ar išrašais ir kitais šiame Nuostatų punkte išvardintais dokumentais.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad duomenų apie pareiškėjo darbą Vilniaus staklių gamykloje „Komunaras“ jo nurodytu laikotarpiu dėl objektyvių priežasčių, t. y. įvykusio gaisro, nėra išlikę (b. l. 22-23). Prašomas nustatyti juridinis faktas pareiškėjui sukurs teisines pasekmes (CPK 444 straipsnio 1 dalis), o pareiškėjas kitais būdais įrodyti dirbto laikotarpio Vilniaus staklių gamykloje „Komunaras“ negali, todėl šis juridinis faktas nustatomas teismine tvarka (CPK 445 straipsnis).

14Vilniaus staklių gamykla „Komunaras“ 1991-01-15 buvo pervadinta Valstybine staklių gamykla, pastaroji nuo 1995-03-17 reorganizuota į AB ,,Vingriai”. Lietuvos TSR Centrinio valstybinio archyvo pažyma patvirtina, kad pareiškėjas nuo 1964m. birželio 9d. iki 1966 m. rugpjūčio 15d. dirbo šlifuotojo mokiniu, trečiosios kategorijos šlifuotoju, o nuo 1971m. rugsėjo 21d. iki 1989m. spalio 23d. vyriausiuoju inžinieriumi-ekonomistu (b.l.9,10). Šias aplinkybes iš esmės patvirtina ir byloje esantys Gamyklos etatų sąrašai, kuriuose nurodytas pareiškėjo etatas (b.l. 42-110), išskyrus už laikotarpį 1965m.-1966m., nes tų metų etatų sąrašai Vilniaus apskrities archyvui pateikti saugoti nebuvo (b.l.41). Tačiau apie pareiškėjo dirbtą darbą gamykloje 1965m. ir 1966m. patvirtina aukščiau minėta Lietuvos TSR Centrinio valstybinio archyvo pažyma (b.l.9,10). Pastebėtina ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-17 sprendimu buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas dėl pareiškėjo T. M. draudžiamųjų pajamų dydžio laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1989-12-31 (civ. byla Nr. 2-10882-541/2013).

15Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos A. T. praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis). Į aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005).

16Iš nustatytų byloje aplinkybių, teismas daro išvadą, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas laikytinas įrodytu (CPK 178 straipsnis), todėl pareiškimas tenkintinas pilnutinai.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 448 straipsniu, teismas

Nutarė

18nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas T. M., gim. 1947m.birželio 26d., gyv. Kibbutz Magan-Michael, 37805 Izraelyje, dirbo Vilniaus staklių gamykloje „Komunaras“ nuo 1964-06-09 iki 1966-08-15 ir nuo 1971-09-21 iki 1989-10-23.

19Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslas – apskaičiuoti pareiškėjui T. M. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą.

20Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,... 2. sekretoriaujant Dovilei Karčiauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui adv.D.Ambrazaičiui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo T.... 5. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 1964 m. birželio 9d. iki 1966 m. rugpjūčio 15... 6. Atsiliepime suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 7. Suinteresuotas asmuo AB‘Vingriai“ atsiliepimu su pareiškėjo pareiškimu... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pareiškimą palaikė ir nurodė,... 9. Pareiškimas tenkintinas. ... 10. Remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 445 straipsniu, teismas... 11. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja... 12. Nuostatų 23 punkte nurodyta, kad Pensijų įstatymo 54 straipsnyje išvardinti... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad duomenų apie... 14. Vilniaus staklių gamykla „Komunaras“ 1991-01-15 buvo pervadinta Valstybine... 15. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 16. Iš nustatytų byloje aplinkybių, teismas daro išvadą, kad prašomas... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270... 18. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas T. M., gim.... 19. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslas – apskaičiuoti... 20. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus...